keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/26.06.2014 privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara"

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 333/26.06.2014
privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-016520/26.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Adresa nr. 7714/13.05.2014 de la ADR Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2014-295/14.05.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 301/29.07.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie dr. Dumitru Popescu Timişoara", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. b) şi d) alin.(4) lit. a) şi e), alin. 6 lit. a) pct.3 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".

Art. 2: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art. 3: Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 10.694.419,46 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 171.874,84 lei, a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 35.010,00 lei şi T.V.A în valoare de 2.065.667,86 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, ca avans, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă asistenţei financiare nerabursabile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare."

Art. 4: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2014- 016520/26.06.2014

REFERAT privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de

Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în cadrul căreia funcţionează Ambulatoriul de specialitate Obstetrică Ginecologie care face obiectul proiectului prestează servicii medicale ce se adresează pacientelor cu patologie complexă din judeţul Timiş şi judeţele limitrofe. Unitatea sanitară a fost înfiinţată în anul 1947 şi reprezintă în prezent cea mai mare unitate de specialitate obstetrică-ginecologie din vestul ţării. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 s-a aprobat proiectul „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara ” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, prin care s-a modificat doar articolul 1 din HCL 301/29.07.2010, restul articolelor au rămas neschimbate. Având în vedere că Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Dumitru Popescu din Timişoara a fost desfiinţat şi comasat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, conform HG nr.871/05.09.2011, devenind Secţie de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în cadrul căreia funcţionează Ambulatoriul de specialitate Obstetrică Ginecologie care face obiectul proiectului, se impune revizuirea titlului proiectului din “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara” în “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” În data de 31.08.2010 a fost depusă la ADR Vest cererea de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. În urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare, aceasta a fost declarată conformă administrativ şi eligibilă, iar prin scrisoarea de notificare nr. 860 din 21.01.2014, ADR Vest ne-a informat că cererea de finanţare depusă, a fost considerată acceptată pentru următoarea etapă a procesului – verificarea conformităţii proiectului tehnic. Ca urmare, prin adresa inregistrata cu nr. SC2014-9365/09.04.2014 a fost transmis proiectul tehnic la ADR Vest, având nr. de inregistrare V/36/3/3.1/623/31.08.2010/PT/09.04.2014. În vederea continuării etapelor precontractuale pentru semnarea contractului de finanţare, Organismul Intermediar – ADR Vest, prin adresa nr.CDD2014-295/14.05.2014 solicită clarificări şi actualizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetului verificat şi modificat în etapa de revizuire a cererii de finanţare în urma

FO 53-01, Ver. 1

analizei conformităţii proiectului tehnic aferent cererii de finanţare nr.V/36/3/3.1/623/31.08.2010. Ca răspuns, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, solicită modificarea indicatorilor de rezultat, întrucât datorită descreşterii demografice în perioada scursă de la scrierea Studiului de Fezabilitate până în prezent, indicatorii la începutul perioadei de implementare s-au diminuat. Totodată, indicatorii tehnico economici s-au modificat şi ca urmare după finalizarea proiectului tehnic, este necesară aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, precum şi a denumirii proiectului cu titlul revizuit „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele,

1. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010, care va avea următorul conţinut: „Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 -Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

2. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010, care va avea următorul conţinut: „Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

3. Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010, care va avea următorul conţinut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 10.694.419,46 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 171.874,84 lei, a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 35.010,00 lei şi T.V.A în valoare de 2.065.667,86 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, ca avans, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă asistenţei financiare nerabursabile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.”

4. Celelalte articole din HCL nr. 301/29.07.2010 şi HCL nr. 354/28.09.2010 rămân neschimbate. Director Direcţia Dezvoltare Secretar, Arh. Aurelia JUNIE Ioan COJOCARI Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director Direcţia Economică Ing. Magdalena NICOARĂ Smaranda HARACICU Întocmit, Ec. Alina Mara

Avizat juridic

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. /

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI “REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA

AMBULATORIULUI DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA”

AMPLASAMENT inreavilan Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr.27, judeţul Timiş, ROMÂNIA VALOAREA TOTALĂ a proiectului ( TVA inclus ) = 10.694.419,46 lei C+M ( TVA inclus ) = 2.079.592,05 lei DURATA DE IMPLEMENTARE a proiectului: 9 luni din care DURATA DE EXECUŢIE a lucrărilor : 6 luni OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

• Reabilitarea infrastructurii ambulatoriului; • Dotarea cu aparatură medicală de specialitate superior calitativă; • Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ord. 39/2008; • Ameliorarea siguranţei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcţionale

conform normelor MS (Ord. 914/2006); • Creşterea accesibilităţii pacienţilor la serviciile medicale oferite; • Intensificarea adresabilităţii pacienţilor faţă de serviciile oferite; • Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite.

. NUMĂR PROIECT TEHNIC: 194/2014 DATE TEHNICE Anul construirii: sfârşitul secolului XIX Regim de înălţime: D+P Suprafaţa construită desfăşurată: 881,80 mp din care: 485,55 mp se află la demisol şi 396,25 mp la parterul clădirii Suprafaţa utilă : 617,12 mp din care: 305,57 mp la demisol şi 311,55 mp la parterul clădirii CAPACITĂŢI: 14 cabinete, din care: 7 cabinete reabilitate, modernizate, echipate şi dotate, 7 cabinete noi amenajate, echipate şi dotate 4 grupuri sanitare pentru pacienţi, din care: 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi fizice, 1 grup sanitar pentru copii

1 grup sanitar pentru personal Alte spaţii anexe aferente: săli de aşteptare, camere pentru personal, vestiare. INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: Valoarea totală a investiţiei inclusiv T.V.A. 10.694.419,46 lei, din care: (C+M – 2.079.592,05 lei), din care: Valoare cheltuieli eligibile 8.593.741,60 lei Valoare cheltuieli neeligibile 35.010,00 lei TVA din care: TVA cheltuieli eligibile 2.057.265,46 lei TVA cheltuieli neeligibile 8.402,40 lei CONTRIBUŢIA LA CO-FINANŢARE: 1. Cheltuieli eligibile - Contribuţie Buget local: 206.884,84 lei - Asistenţă financiară nerambursabilă : 8.421.866,76 lei - TVA: 2.065.667,86 lei

DIRECTOR DIRECŢIA DZVOLTARE AURELIA JUNIE

Întocmit Cons.Alina Mara