keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 321/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVŢMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 321/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVŢMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-004968/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara, având ca beneficiar pe Universitatea de Vest Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire pentru UTR 4 - Zonă implantare clădiri cu funcţiune rezidenţială - cămine studenţeşti: procentul de ocupare al terenului POT maxim de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 2,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a UTR-ului, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, şi UTR 5 -Zonă implantare funcţiuni agrement şi sport: procentul de ocupare al terenului POT maxim de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,5, spaţii verzi mimim 20% din suprafaţa totală a UTR-ului.

Art. 3: Întrucât UTR 1, UTR 2 şi UTR 3 sunt afectate de zona de protecţie a Sitului Urban Cartierul "Cetate Timişoara" acestea vor rămâne cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUD, care să respecte toate condiţiile impuse prin Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 84/10.07.2007.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţ total de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timişoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafaţ de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timişoara, C.F. nr. 146663 Timişoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafaţ de 4.500 mp. - Ministerul Educaţiei, Cercetrii şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi C.F. nr. 133277 Timişoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafaţ de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativ în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Tansporturi;
- Direcţia de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Universitatea de Vest;
-Proiectantului S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_str._Oituz.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U92007-004968/20.07.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI

FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92007-004968/19.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 7160/320.11.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara. Documentaţia este elaborată de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr. 66/UVT1/06, la cererea beneficiarilor UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA. Terenul studiat se găseşte în partea de nord a Zonei Cetate Timişoara, în intravilanul municipiului Timişoara şi face parte din UTR 27 având destinaţia de zonă cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă protejată a Sitului Urban Cartierul „Cetate Timişoara” – TM-II-s-A-06095, pentru care s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 84/10.07.2007 cu următoarele condiţii: - obţinerea Avizului Comisiei de Monumente; - asigurarea unui număr de minimum 1.000 locuri de parcare; - propuneri de organizarea circulaţiei şi transportului în comun elaborate de inginer atestat în domeniu; - reanalizarea CUT propus în sensul reducerii valorii maxime admise. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timişoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafaţă de 64.856 mp. – Universitatea de Vest Timişoara, C.F. nr. 146663 Timişoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafaţă de 4.500 mp. – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi C.F. nr. 133277 Timişoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafaţă de 4.687 mp. – Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara. Documentaţia tratează realizarea unui CAMPUS UNIVERSITAR cu clădiri conexe învăţământului. Amplasamentul a fost structurat în 5 UTR-uri cu următoarele destinaţii:

UTR 1 – Zonă implantare clădiri de birouri şi parcaje supraetajate cu următorii indici de construibilitate POT = 50%, CUT max. 4,5

UTR 2 – Zonă implantare clădiri cu funcţiune învăţământ şi spaţii conexe cu următorii indici de construibilitate POT = 50%, CUT max. 2,5

UTR 3 – Zonă implantare clădiri cu funcţiune învăţământ şi spaţii conexe cu următorii indici de construibilitate POT = 45%, CUT max. 2,5

UTR 4 – Zonă implantare clădiri cu funcţiune rezidenţială – cămine studenţeşti cu următorii indici de construibilitate POT = 40%, CUT max. 2,5

UTR 5 – Zonă implantare funcţiuni agrement şi sport cu următorii indici de construibilitate POT = 30%, CUT max. 1,5

Întrucât UTR 1, UTR 2 şi UTR 3 sunt afectate de zona de protecţie a Sitului Urban Cartierul „Cetate Timişoara” acestea vor rămâne cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUD, care să respecte toate condiţiile impuse prin Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 84/10.07.2007. Documentaţia a avut în vedere mobilarea terenului aflat în proprietatea Universităţii de Vest Timişoara cu funcţiunile necesare dezvoltării unui campus universitar prin realizarea a două noi facultăţi, Facultatea de economie şi administrarea afacerilor, Facultatea de muzică şi teatru, corpuri administrative, a unui cetru de cercetare regional IT, parcare supraetajată destinată publicului care va adăposti un număr de 1.000 locuri de staţionare şi care face parte din „Studiul privind dezvoltarea spaţială în aglomerarea urbană Timişoara” aprobat prin HCL nr. 325/2005, săli de sport, terenuri de sport. Prin această documentaţie se propune realizarea unei legături auto şi pietonală între strada Popa Şapcă, stradă propusă a se realiza la 4 benzi de circulaţie conform SF aprobat prin HCL nr. 162/2006 şi Calea Aradului, printre zona de blocuri existentă. Se va respecta zona de protecţie de 20 m, respectiv 50 m faţă de linia de CFR, conform Avizului emis de Regionala CFR nr. 5/3/2/ 446/2007 şi Avizul MTCT nr. 3039/2007.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme şi parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi pentru autocare proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Fiind o suprafaţă mare de teren, accesul auto şi pietonal se va realiza de pe toate 3 laturile, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-530/19.04.2007.

Eliberarea Autorizaţiei de Construire se va face doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor trece în domeniul public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001 – Timişoara, strada Oituz – strada Popa Şapcă se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Atasament: Plansa_105.pdf

Imisoara Str. Oituz Str. Popa Sapca tatea de Vest T IVETSI C | Str. Oituz Str. Popa Sapca edere enduro | Il DEZVOLTARE CAMPUS UNIVERSITAR 2 - Romania, Timisoara, str. Oituz - -10-

Atasament: Plansa_091.pdf

Str. Oituz Imisoara Universitatea de VestT DEZVOLTARE CAMPUS UNIVERSITAR 2 - Romania, Timisoara, str. Oituz - _9-

Atasament: Plansa_074.pdf

Facultatea de Economie si Facultatea de Chimie, Geografie si Biologie Casa Studentilor Cladire IT Facultatea de Muzica si Teatru imisoara cladire de birouri cladire administrativa parcare supraetajata Facultatea de Arte Plastice vedere dinspre Str. Oituz Zona agrement si sport Facultatea de Chimie, Geografie si Biologie tudentil Casa|Studentilor NT IT Fa ultatea de Muzica si Teatru a de VestT IG amine studentesti cladire de birouri cladire administrativa parcare supraetajata vedere dinspre Str. Oituz de Administrare a Afacerilor Vec _ vedere dinspre Str. Popa Sapca DEZVOLTARE CAMPUS UNIVERSITAR 2 - Romania, Timisoara, str. Oituz - 7.