keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă, Timişoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1 si UTR 3

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 417/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă, Timişoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1 si UTR 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008 - 004663/19.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spatii pentru invatamant si functiuni conexe" reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Sapca, Timisoara;
In conformitate cu Avizul Comisiei de Monumente nr. 173/U/17.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă,Timişoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Documentatia reglementeaza pozitionarea fata de limitele terenului si a vecinatatilor, respectandu-se functiunea de spatii de invatamant si coeficientii aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007.
Drumul de acces între Intrarea Doinei şi strada Popa Şapcă va avea o lăţime de minim 16 m.

Art. 3: Se stabileste o noua zona de restrictie pentru terenurile delimitate conform planselor: Situatia existenta nr. 01 - A, Reglementari Urbanistice nr. 02 - A, Circulatia Terenuriloe nr. 04 - A, Propunere de mobilare nr. 05 - A, care fac parte integranta din documentatie.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă,Timişoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Proiectul se va integra şi în viitoarele soluţii de trafic.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timişoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafaţă de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timişoara, C.F. nr. 146663 Timişoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafaţă de 4.500 mp. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi C.F. nr. 133277 Timişoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafaţă de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Universităţii de Vest Timişoara;
-Atelierele ArhiTECH S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_PUD_str._Oituz.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22008 – 004663/19.09.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI

FUNCŢIUNI CONEXE”, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin HCL nr. 321/2007 pe UTR 1 si UTR 3 Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Tinand cont de documentatia de urbanism Planului Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 98/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara aprobata cu HCL nr. 321/2007 prin care s-a instituit o interdictie de construire pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3 din plansa de Reglementari Urbanistice aferenta, documentatie aprobata cu HCL nr. 321/2007 Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008 – 004663/21.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara in vederea ridicarii interdictie de construire stabilite prin HCL nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3. Având în vedere Certificatul de Urbanism emis in vederea ridicarii interdictiei de construire stabilita prin HCL nr. 321/2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara. Documentaţia este elaborată de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr. 66/UVT1/06, la cererea beneficiarilor UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA. Intrucat, prin documentatia de urbanism, aprobata cu HCL nr. 321/2007 si anume Plan Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 98/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara aprobata cu HCL nr. 321/2007 s-a instituit o interdictie de construire pentru UTR nr. 1 si 3 din plansa de Reglementari Urbanistice aferenta, datorita pozitionarii terenului in imediata vecinatate a sitului urban Cartierul „CETATE Timisoara” – TM-II-s-A-06095, documentatia prezentata ridica partial restrictiile, stabilind o noua zona de restrictie pe terenurile delimitate conform planselor: Situatia existenta nr. 01 – A, Reglementari Urbanistice nr. 02 – A, Circulatia Terenuriloe nr. 04 – A, Propunere de mobilare nr. 05 – A, care fac parte integranta din documentatie. Documentatia prezentata, parte desenata si parte scrisa, stabileste modalitatea de functionare a zonei in raport cu strategia de dezvoltare si renovare urbana a orasului. Prin documentatia de urbanism se reglementeaza pozitionarea fata de limite terenului si a vecinatatilor, respectandu-se functiunea de spatii de invatamant si coeficientii aprobati anterior prin HCL nr. 321/2007. Astfel, avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nu sunt necesare, intrucat certificatul s-a eliberat pentru ridicarea interdictiei prin obtinerea Avizului Comisiei de Monumente, aviz ce a instituit interdictia de construire pentru UTR 1 si UTR 3 din documentatia Plan Urbanistic Zonal “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI

CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara, documentatie aprobata cu HCL nr. 321/2007.

Prin documentatia PUD “SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE”, strada Oituz – strada Popa Şapcă, Timişoara propunem ridicarea partiala a interdictiei de construire pe UTR 1 si UTR 3, datorita obtinerii Avizului Comisiei de Monumente nr. 173/U/17.07.2008 cu stabilirea unei noi interdictii pentru terenurile aflate in discutie in vederea relocarii parcarii publice, urmand ca ulterior, in functie de dezbaterile publice profesioniste si de noile date aparute in zona prin vanzarea Cazarmii U sa se elaboreze o noua documentatie de urbanism care sa defineasca circulatiile auto si pietonale prin noul Campus Universitar.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, ver. 1