keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 307/27.06.2006 Privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: MODERNIZARE STR. NEMOIANU + STR.FERDINAND + 16 DECEMBRIE

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 307/27.06.2006
Privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: MODERNIZARE STR. NEMOIANU + STR.FERDINAND + 16 DECEMBRIE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 12229 /20.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.475/20.12.2006 - privind acprobarea valorii devizului general pentru lucrarea "Modernizare str. I Nemoianu, Blv. Regele Ferdinand, Blv. 16 Decembrie - Reabilitare Pod Traian";
În conformitate cu prevederile art.40, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f) şi (l) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. NEMOIANU + STR. FERDINAND + 16 DECEMBRIE" de la valoarea 8.121.129,4 lei la valoarea 9.166.606,4 lei conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Nemoianu-Ferdinand.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL REŢELE PUBLICE NR. SC 2006 - 12229 DIN 20.06.2006

REFERAT privind actualizarea devizului general pentru lucrarea

„Modernizare str. Nemoianu – Ferdinand-16 Decembrie”

Prin HCL 56/2004 a fost aprobat Devizul General privind modernizarea str. Nemoianu – Ferdinand - 16 Decembrie la valoarea de 90.056.282 mii lei (ROL). În urma licitaţiei publice deschise şi a reactualizării devizului general prin HCL. 475/2005 valoarea lucrărilor a ajuns la 8.121.129, 40 RON. În cadrul Comisiei de Circulaţie au fost impuse unele măsuri de descongestionare a circulaţiei auto mai ales în zona podurilor unde se petrece o strangulare a circulaţiei, fapt care duce la perturbarea traficului pe toate străzile limitrofe. Astfel odată cu executarea lucrărilor pe străzile Nemoianu, Ferdinand, blv. 16 Dcembrie în cadrul Comisiei de Circulaţie au fost impuse noi măsuri de reorganizare a circulaţiei în această zonă: Pe blv. Ferdinand circulaţia urmează a se desfăşura într-un singur sens spre Podul Tinereţii, urmând ca pe părţile laterale să se amenajeze noi locuri de parcare, totodată se va reface în totalitate tot covorul asfaltic şi se vor înlocui bordurile. Pe str. Săvineşti circulaţia se va desfăşura într-un singur sens de la Pod spre centru urmând a se reface în totalitate întreg covorul asfaltic şi a se reamenaja parcarea de la Cinema Capitol. Pe blv. C.D. Loga urmează a se lărgi carosabilul cu încă o bandă de circulaţie pentru a se putea asigura virajul la stânga la intersecţia cu blv. Ferdinand. De asemenea se va reface în totalitate întregul covor asfaltic. Totodată este necesar a se înlocui întregul covor asfaltic la rampele de acces de la Podul Traian. Valoarea acestor lucrări suplimentare se ridică la valoarea de 1.411.883,1 lei RON. Totodată la podul Traian datorită degradării progresive a decoraţiunilor de pe feţele laterale ale podului, realizate din piatră de calcar este necesară îndepărtarea stratului de piatră degradată pe circa 5 cm grosime şi placarea suprafeţelor curăţate cu elemente de calcar fixate pe un suport armat precum şi realizarea unor noi confecţii metalice sub pod. În urma notei de estimare făcute de către proiectant valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 240.000 RON. Lucrările de consolidare a podului Traian se execută de către S.C. C.F. S.A. Timişoara. Pe parcursul executării lucrărilor au rezultat economii importante de aproximativ 700.000 RON. Având în vedere cele de mai sus propunem actualizarea devizului general pentru lucrarea Modernizare str. Nemoianu-Ferdinand-16 Decembrie- Reabilitare Pod Traian de la valoarea de 8.121.129,40 RON la valoarea de 9.166.606,4 RON.

Lucrările de modernizare a str. Nemoianu, blv. Regele Ferdinand, blv. 16 Decembrie se execută de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Ţinând cont de faptul că:

- lucrările vor fi executate de acelaşi contractant; - lucrările suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic de contractul

iniţial; - valoarea lucrărilor suplimentare nu depăşeşte 50 % din valoarea contractului

existent, propunem aplicarea procedurii de negociere cu o singură sursă în conformitate cu art.12, lit. c din OUG 60/2001, pentru încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor suplimentare S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. respectiv S.C. C.F. S.A.

DIRECTOR D. EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC, Ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., CONSILIER SUPERIOR, ingVASILE OLAR ing. BORDOŞ MARIUS

Atasament: Anexa_-_Deviz_Nemoianu-Ferdinand.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia

"MODERNIZARE STR. I. NEMOIANU, BLV. REGELE FERDINAND, BLV. 16 DEC. 1989" în RON/EURO

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

3.1 Studii de teren 22.871,4 5.638 22.871,4 5.638 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Proiectare si engineering 239.142,2 61.984 239.142,2 61.984

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 77.677,7 21.445 77.677,7 21.445

4.1 Construcţii şi instalaţii 7.084.822,9 2.015.576 8.036.706,0 2.286.379 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări

Organizare de şantier 247.968,8 70.545 281.284,7 80.023 5.1.1. Lucrări de construcţii 177.120,6 50.389 200.917,7 57.159 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 70.848,2 20.156 80.367,1 22.864 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 94.405,3 26.202 107.089,1 32.308 5.2.2. Costul creditului

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE APROBATĂ HCL 475/26.04.2005

VALOARE PROPUSĂ SPRE APROBARE

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1

5.2

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 354.241,1 100.779 401.835,3 114.319

-2-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

8.121.129,4 2.302.169 9.166.606,4 2.602.096 7.332.791,7 2.086.121 8.237.623,7 2.343.538

8.121.129,4 2.302.169 9.166.606,4 2.602.096

7.332.791,7 2.086.121 8.237.623,7 2.343.538

PROIECTANT, SC APECC SRL

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

PARTEA a II-a

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

3515

3515