keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 302/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: "Birouri, servicii, comert si locuinte colective" - Calea Torontalului nr.21, Timişoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 302/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: "Birouri, servicii, comert si locuinte colective" - Calea Torontalului nr.21, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-005063/18.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism având număr de înregistrare 04/PV - 17.10.2007;
In conformitate cu Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 5993/06.05.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Birouri, servicii, comert si locuinte colective"- Calea Torontalului nr.21, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BD-TOP OSTEUROPA INVEST AT S.R.L. şi Radulescu Sofia, întocmit conform Proiectului nr. 198/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire conform plansei de Reglementari Urbanistice nr. 03A (POT, CUT, regim de înălţime, spaţii verzi), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004520/13.09.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Birouri, servicii, comert si locuinte colective"- Calea Torontalului nr.21, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenurile studiate in suprafata totala de 22 277 mp sunt înscrise în C.F. nr. 145434, având nr. cadastral 23308/4/1/1 in suprafata de 4000 mp, C.F. nr. 146747, având nr. Cadastral A534/2 in suprafata de 4879 mp fiind proprietatea S.C. BD-TOP OSTEUROPA INVEST S.R.L. precum si C.F. nr. 142546, nr. Cadastral Cc533 in suprafata de 2320 mp si nr. cadastral A534/1 in suprafata de 11078 mp aflat in proprietatea lui Radulescu Sofia.

Art. 5: Autorizaţia de construire se va emite numai după ce drumurile prevăzute vor deveni domeniu public.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Birouri, servicii, comert si locuinte colective"- Calea Torontalului nr.21, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Diurecţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. BD-TOP OSTEUROPA INVEST S.R.L. şi Radulescu Sofia;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22007-005063/18.04.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal: „Birouri, servicii, comert si locuinte

colective” Calea Torontalului nr.21, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-005063/10.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Birouri, servicii, comert si locuinte colective” – calea Torontalului nr.21, Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 292 din 12.01.2007, prelungit pana la data de 12.01.2009.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „ Birouri, servicii, comert si locuinte colective”– calea Torontalului nr.21, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii S.C. BD-TOP OSTEUROPA INVEST S.R.L. şi RADULESCU Sofia şi elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timişoara, pr. nr. 198/2007.

Terenurile propuse pentru construire sunt situate in zona nordica a orasului (calea Torontalului), în teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara (intravilan) spre iesirea spre Cenad.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice. In conformitate cu adresa Consiliului Judetean nr. 5993/06.05.2008, Avizul CJT este necesar doar pentru planurile urbanistice zonale aflate in « zone protejate, centrale sau zone ce depasesc limita unei unitati administrativ – teritoriale » situatie in care nu se afla terenul studiat in cadrul documentatiei PUZ – „Birouri, servicii, comert si locuinte colective” Calea Torontalului nr.21, Timişoara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Birouri, servicii, comert si locuinte colective”– calea Torontalului nr.21, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

In cadrul PUG Timisoara s-a stabilit ca aceasta zona este destinata locuirii si functiunilor complementare cu regim de inaltime P - P+2E.

Suprafata totala reglementata este de 22 277 mp. Terenurile aflate în proprietatea S.C. BD-TOP OSTEUROPA INVEST S.R.L. sunt identificate prin C.F. nr. 145434, nr. Cadastral 23308/4/1/1 având o suprafaţă de 4000 mp si C.F. nr. 146747, nr. Cadastral A534/2 având o suprafaţă de 4879 mp, iar terenul aflat in proprietatea lui RADULESCU Sofia este identificat prin C.F. nr. 142546, nr. Cadastral Cc533 cu o suprafaţă de 2320 mp si A534/1 cu o suprafaţă de 11078 mp.

Documentaţia are drept obiectiv realizarea pe TERENUL 1 (C.F. nr. 145434 si C.F. nr. 146747) a unui ansamblu de cladiri cu functiune mixta: birouri, servicii si comert in regim maxim de inaltime S+P+8E/10E, iar pe TERENUL 2 (C.F. nr. 142546) un ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare cu regim maxim de inaltime S+P+10E (spre calea Torontalului) si S+P+6E+Er (spre interiorul cvartalului). Incintele se vor amenaja cu spaţii verzi (min. 10% din suprafata terenului), platforme pentru colectarea deseurilor menajere şi parcaje ce vor deservi clădirile propuse. La subsol se vor amplasa parcaje subterane.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Intre cele doua terenuri se va deschide, in prelungirea strazii Felix, o strada cu latime de

16,00m, prin intermediul careia se va asigura accesul auto si pietonal spre cele doua terenuri. Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in

conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004520/13.09.2007. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare

necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii urbanistici propusi prin documentatie: TERENUL 1 (C.F. nr. 145434 si C.F. nr. 146747) - birouri, servicii, comert POT maxim – 50% CUT maxim – 3,5 - spatii verzi minim 10% TERENUL 2 (C.F. nr. 142546)

- locuinte colective si functiuni complementare POT maxim – 50% CUT maxim – 3 - spatii verzi minim 10%

La realizarea constructiilor se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Birouri, servicii, comert si locuinte colective” – Calea Torontalului nr. 21, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pt Sef Birou, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, ver. 1 Red./Dact. P.L.