keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 479/10.10.2014 privind declararea Zilei de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 479/10.10.2014
privind declararea Zilei de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 022404/01.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014 - 022404/26.08.2014 a Universităţii de Vest din Timişoara;
În conformitate cu art.5 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.51/ 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor cultural;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară Ziua de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara.
Art.2: Pentru anul în curs, suma de 9.000 lei necesară cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui eveniment cultural legate de această dată va fi suportată de la bugetul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, urmând ca acest eveniment să fie inclus pe Agenda manifestărilor culturale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universitaţii de Vest din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red. A.:P.

2.ex. FP53-01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2014-022404/01.10.2014

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii de Orgă din

Timişoara

Prin adresa nr. SC2014-022404/26.08.2014 Universitatea de Vest din Timişoara,

reprezentată prin Rector prof. univ. dr. Pirtea Marilen Gabriel şi Director al proiectului Ziua

Muzicii de Orgă din Timişoara prof. univ. dr. Felician Roşca, expun în valoare cele 15 orgi

din oraşul Timişoara având o tractură pneumatică, cutii de suflu cu conuri, iar idealul sonor

evoluează în timp de la romantic târziu până la neo-baroc.

Oraşul Timişoara avea în anul 1757 o orgă impozantă, cu două manuale şi pedalier,

construită de Johann Henke. Această orgă era instalată în Domul din Timişoara. Printre

primele orgi instalate în Banat este firma arădeană Dangl Antal & fiul, care desfăşoară o

activitate remarcabilă între 1840-1909. Dangl construieşte orgi cu tracturi mecanice, cea mai

mare orgă păstrată aflându-se la Tomnatic.

În ceea ce priveşte importanta educaţiei muzicale pentru orgă îl au şcolile bisericeşti

de muzică, una din aceste şcoli existând deja din 1848 sub denumirea de Şcoală de cânt, care

funcţiona în cartierul Fabric din Timişoara, iar ca mentor era organistul învăţător Josef

Mathieu. Din anul 1845-1857 organist la Domul din Timişoara a fost Franz Limmer. O altă

personalitate muzicală care a activat şi ca organist este Rudolf Kárrász (1840-1912). Acesta a

activat timp de 40 de ani ca organist, pianist, dirijor de cor, compozitor şi pedagog. A compus

lucrări corale şi lieduri în limba română. Martin Novacek a fost activat pe postul de

capelmaistru al Domului din Timişoara şi tot odată fiind primul organist concertist care a

susţinut peste 100 de orgă, în diferite oraşe cu un program avangardist.

Din anul 1990 odată cu reînfiinţarea Facultăţii de Muzică din Timişoara a luat fiinţă

şi clasa de orgă, sub îndrumarea prof. univ. dr. Felician Roşca. Din activitatea acestei clase

remarcăm organizarea primelor concursuri de orgă din România, organizarea festivalurilor

Timorgelfest, Zilele Muzicii de Orgă din Banata, Barocul în ipostaze contemporane.

Red. A.:P.

2.ex. FP53-01, ver.2

Având în vedere cele prezentate anterior propunem emiterea unei Hotărâri de

Consiliul Local prin care să se aprobe declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii

de Orgă din Timişoara pe anul 2014 şi includerea evenimentelor legate de acest prilej pe

agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara din cap.67.02.50 "Cultură, recreere şi

religie". Suma necesară cheltuieli organizării acestui eveniment cultural, unic în viaţa culturală

din România şi în Vestul European, legată de această dată va fi de 9.000 lei. Dorim să

promovăm muzica acestui minunat instrument muzical, ORGA şi prin ea un mesaj al muzicii

religioase dedicat tuturor acelora care cântă, ascultă şi o apreciază.

Viceprimar Dan Diaconu Alina Pintilie Director Executiv

Secretar Ioan Cojocari

Smaranda Haracicu Director economic

Cristian Klamarcek Consilier

Avizat Juridic