keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/28.07.2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 280/28.07.2009
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 16108/16.07.2009- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere dispoziţiile prevăzute de Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată;
În baza art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.-ul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara următoarele atribuţii, drepturi şi obligaţii :
a. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, cu consultarea operatorului;
b. elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului şi a altor acte normative locale referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
c. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, după caz, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
d. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;
e. să asigure gestionarea şi administrarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ;
f. să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
g. să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
h. să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operator, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
i. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente;
j. să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operator a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC AQUATIM SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

Referat privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006

privind serviciile comunitare de utilităţi publice

În vederea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art.8 alin..2, lit.a, h, i, j, art.9 alin.1, lit.b,art.9 alin.2, lit.a, d, g şi art.9 alin.3 din Legea nr..51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Având în vedere dispoziţiile prevăzute în :

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată; Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi

completările ulterioare; Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

Procesul de regionalizare reprezentând baza pentru crearea operatorului regional (ROC) este un

element crucial în realizarea obiectivelor de investiţii pentru reînnoirea, extinderea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în vederea conformării acestui sector cu obiectivele aferente stabilite pentru 2015 şi 2018.

Înfiinţarea Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, a operatorilor regionali şi implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către aceştia constituie un proces esenţial pentru asigurarea respectării in termenii stabiliti a Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi de asemenea pentru dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor şi de implementare a viitoarelor proiecte de investiţii.

În iulie 2007 s-a infinţat operatorul regional SC AQUATIM SA prin reorganizarea regiei autonome în societate comercială, având ca acţionari Timişoara, jud Timiş, Jimbolia şi Deta. Pentru accesarea fondurilor de coeziune Ministerul Mediului a impus folosirea unui Act constitutiv cadru pentru operatorul regional, motiv pentru care a fost nevoie de act adiţional la Actul Constitutiv al SC AQUATIM SA. De asemenea actul aditional aduce modificari la actionaratul SC AQUATIM SA, in sensul că următoarele localităţi: Sânnicolau Mare, Ciacova, Gătaia, Buziaş, Rtecaş, Făget, Ghiroda şi Săcălaz vor participa la capitalul social al societăţii comerciale.

În martie 2008 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timis având ca asociaţi 42 de localităţi şi jud. Timiş. Prin HG855/2008 s-a impus un Act Constitutiv cadru şi un Statut cadru pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară şi personalizarea denumirii pe utilităţi. Asfel noua denumire este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. De asemenea încă 16 localităţi şi-au manifestat dorinţa de a deveni asociaţi. Toate acestea au determinat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei prin Acte Adiţionale.

ADI îşi asumă şi exercită competenţe, drepturi şi obligaţii specifice, strict legate de serviciul

(serviciile) în legătură cu care au fost mandatate, pentru şi în numele unităţilor administrativ- teritoriale asociate. În acest scop, legea prevede (alin. 4 şi 5 ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 modificată şi completată) că unităţile administrativ-teritoriale membre pot acorda un mandat către ADI, în condiţiile stabilite prin Statutul şi Actul Constitutiv al ADI, pentru ca ADI să exercite în

numele şi pentru acestea drepturile şi obligaţiile lor legate de servicii, inclusiv dreptul de al delega gestiunea serviciului şi de a concesiona infrastructura aferentă acestuia.

În concluzie, propunem mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal

Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii, şi anume cele prevăzute la art.8 alin.2, lit. a, h, i, j, art.9 alin.1, lit. b, art. 9 alin.2, lit.a, d, g şi art. 9 alin.3 din Legea nr.51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC,

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1