keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 277/13.05.2008
privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investitie "Centrala termica si utilitati la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-8007/14.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) si alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 529/14.11.2006 pentru realizarea investitiei "Centrala termica si utilitati" la Scoala Generala nr.6(29), str.Vaslui, nr.24, Timisoara, cu suma de 25.238,21 RON, conform proiectului de execuţie nr.213/2007 întocmit de SC"KNG COMP"SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC2008-8007/14.04.2008 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL529/11/14/2006 pentru realizarea investiţiei „Centrala termică şi utilităţii ”la Şcoala Generală nr. 6 ( 29) ,str. Vaslui nr. 24 , Timişoara Şcoala Generală nr. 6 ( 29) , este situată în Timişoara str. Vaslui nr. 24 Vaslui nr. 24 şi lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.02-Învăţămînt primar ,alin B –Lucrări noi , există fonduri aprobate pentru realizarea execuţiei acestei lucrări pe parcursul anilor 2008. Proiectul şi caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.64/08.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 90389,56 RON cu tot cu valoarea de proiectare în loc de 65.151,35 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 25.238,21 RON. Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2006 cu valorile pentru lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an. Eşalonarea investiţiei : 2008 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ 5.816,86 RON 4.2 ALIM. INSTALAŢII APĂ RECE 307,57 RON 4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE 1.394,58 RON 4.4 CENTRALĂ TERMICĂ 11.626,97 RON 4.5 INSTALAŢI ELECTRICE 1.510,07 RON 4.6 INSTALAŢI INTERIOARE DE INCĂLZIRE 28.959,62 RON 4.7 INST.INT. DE UTILIZARE GAZE NATURALE 4.543,84 RON 4.8 DOTĂRI,UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE 18.198,09 RON 4.9 Cheltuieli de proiectare 3.600,00 RON TOTAL FĂRĂ TVA 75.957,61 RON TVA 14.431,94 RON TOTAL CU TVA 90.389,56 RON

P r o p u n e m: 1 Se suplimentează devizul general în valoare de 65.151,35 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 529/14.11.2006 , cu suma 25.238,21 de RON conform proiectului de execuţie nr.213/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiţiei. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma CONSILIER, Ing. Gabriela Danciu Avizat: SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53-02, ver.1