keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica "Banatul" din Timişoara

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 23/20.07.2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica "Banatul" din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -805/04.05.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii Banatul din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (e) şi lit.(i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica "Banatul", cu sediul pe strada C.D. Loga nr. 2 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Consiliul Artistic se va numi de către Consiliul de Administraţie în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data numirii acestuia.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Filarmonicii "Banatul" din Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ROFilarmonica.pdf

1

ANEXA La Hotărârea nr. 23/20.07.2004

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

FILARMONICII „BANATUL” TIMIŞOARA

CAPITOULUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.

Prezentul Regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii „Banatul”, Timişoara, denumită în continuare filarmonică.

Articolul 2.

Denumirea, sediul şi funcţionarea teatrului (1) Denumirea filarmonicii este Filarmonica „Banatul” Timişoara. Sediul este în Timişoara, str.

C.D. Loga nr.2, cod poştal 300022. (2) Filarmonica se află sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Municipiului

Timişoara. (3) Filarmonica se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează ca instituţie publică de cultură de

interes municipal, cu personalitate juridică proprie.

Articolul 3.

Structura organizatorică (1) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul se aprobă prin hotărâre a Consiliului

Local al Municipiului Timişoara, în raport cu obligaţiile sau cu programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor şi activităţilor specifice.

(2) Structura organizatorică a filarmonicii este reprezentată prin Organigramă şi statul de funcţii şi cuprinde compartimente, birouri şi servicii, care pot fi:

a.) de conducere; b.) de specialitate; c.) funcţionale.

2

CAPITOLUL II. ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

Articolul 4.

Atribuţii Filarmonica îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) promovează arta muzicală românească şi universală; b) stabileşte strategia repertorială a stagiunilor; c) promovează cunoaşterea fenomenului artistic românesc în ţară şi străinătate; d) promovează tinerele talente.

Articolul 5. Activităţi

(1) În conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 4, filarmonica îndeplineşte următoarele activităţi şi acţiuni specifice:

a.) concerte simfonice; b.) concerte vocal-simfonice; c.) concerte camerale; d.) concerte corale a capella; e.) organizează festivaluri, seminarii, concursuri de interpretare muzicală.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI PERSONALUL

Articolul 6. Directorul

(1) Directorul asigură conducerea executivă şi răspunde de buna funcţionare şi îndeplinirea

atribuţiilor şi activităţilor specifice stabilite potrivit capitolului II. (2) Directorul reprezintă filarmonica în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu

persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate. (3) Directorul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a.) răspunde de elaborarea şi ducerea la îndeplinire a strategiei artistice, în activitatea curentă şi în perspectivă;

b.) asigură organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii instituţiei, precum şi administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de care aceasta dispune, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare;

c.) asigură elaborarea programului anual de activitate, îl supune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;

3

d.) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în Contractul de management, respectiv în anexele acestuia încheiate cu primarul municipiului, principalul ordonator de credite, în raport cu obligaţiile şi programele stabilite;

e.) exercită funcţia de ordonator de credite, acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

f.) răspunde de întocmirea proiectului de buget şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar ale teatrului, şi le supune aprobării Consiliului de Administraţie, respectiv Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

g.) elaborează şi supune spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara Organigrama şi Statul de funcţii;

h.) propune spre avizare Consiliului de Administraţie, şi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;

i.) propune spre aprobare Consiliului de Administraţie Regulamentul de Ordine Interioară; j.) aprobă fişele de post pentru personalul salariat, întocmite conform prevederilor legale de

către şefii de servicii, birouri sau de compartimente; k.) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite, coordonează şi controlează

activitatea personalului angajat, precum şi a colaboratorilor; l.) realizează selectarea, angajarea, încadrarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea

contractului de muncă ale personalului salariat, cu respectarea prevederilor legale; m.) coordonează evaluarea personalului salariat, conform legii; n.) alte atribuţii stabilite de lege.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite dispoziţii.

Articolul 7 Consiliul de Administraţie

(1) În cadrul filarmonicii funcţionează Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă se stabileşte

prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Consiliul de Administraţie este format din cinci membri, dintre care:

- directorul filarmonicii; - 2 consilieri locali; - 2 personalităţi din viaţa culturală locală .

La prima şedinţă Consiliul de Administraţie alege din rândul membrilor săi un preşedinte.

(3) Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin trei membri ai Consiliului. La lucrările Consiliului de Administraţie poate participa fără drept de vot persoana din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care răspunde de activitatea instituţiei culturale;

(4) Consiliul de Administraţie se întruneşte în mod valabil în prezenţa tuturor membrilor săi; (5) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri cu votul majorităţii

membrilor săi; (6) Consiliul de Administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) aprobă proiectele bugetului propriu şi al contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

4

b) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, la propunerea directorului; c) stabileşte componenţa Consiliului Artistic; d) propune Consiliului Local înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât

bunurile imobile, precum şi asupra concesionării sau închirierii de bunuri prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;

e) formulează şi fundamentează propuneri de sancţionare disciplinară a directorului către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

f) urmăreşte realizarea programului anual de activitate; g) avizează propunerile de modificare ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,

formulate de director; h) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, pe care le prezintă Consiliului

Local al Municipiului Timişoara; i) dezbate modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi statului de funcţii; j) alte atribuţii stabilite de lege.

Articolul 8 Consiliul Artistic

(1) În cadrul filarmonicii funcţionează Consiliul Artistic ca organ de specialitate cu rol consultativ,

cu următoarele atribuţii: a.) formulează propuneri privind strategia culturală a instituţiei, a programelor şi

proiectelor culturale; b.) avizează proiectul de repertoriu al filarmonicii; c.) analizează împreună cu conducerea instituţiei schema orchestrei şi a corului; d.) urmăreşte şi analizează activitatea artistică din filarmonică, semnalând conducerii

instituţiei problemele constatate, formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii; e.) propune criterii de performanţă specifice reprezentând cerinţe de evaluare a

posturilor şi a personalului de specialitate angajat; f.) acordă la solicitare asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al instituţiei, la

achiziţionarea de instrumente muzicale şi a accesoriilor; g.) solicită conducerii convocarea pentru audiţie de control a instrumentiştilor, conform

procedurii; h.) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de organele de conducere ale instituţiei.

(2) Consiliul Artistic e format dintr-un număr de 7 – 9 membri, din care 3-4 persoane din compartimentul artistic al instituţiei, aleşi prin vot secret de acesta, precum şi 4-5 personalităţi ale vieţii culturale locale, invitate de conducerea instituţiei. (3) Membrii Consiliului de Administraţie nu pot face parte din Consiliul artistic, dar au dreptul să participe la lucrările acestuia, fără drept de vot. Directorul instituţiei are obligaţia să participe la lucrările Consiliului Artistic, dar nu are drept de vot. La prima şedinţă Consiliul Artistic alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.

5

Articolul 9.

Organizarea

(1) Organizarea instituţiei, structura organizatorică şi numărul de posturi sunt stabilite prin organigramă, stat de funcţii, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

(2) Atribuţiile corespunzătoare compartimentelor funcţionale sunt cele stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară.

(3) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor se stabilesc prin fişele posturilor aprobate de director.

Articolul 10. Personalul

(1) Personalul este structurat în: personal de conducere, de specialitate, de administraţie şi de

deservire. (2) Numirea directorului se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe

bază de examen sau de concurs organizat în condiţiile legii. (3) Eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului se face prin hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la propunerea motivată a Primarului sau a Consiliului de Administraţie, pe baza unei anchete administrative.

(4) Angajarea personalului se face cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată sau cu convenţie civilă de prestări servicii. Angajarea cu contract de muncă se face prin examen sau concurs, organizat în condiţiile legii.

(5) Prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru angajarea personalului se aplică, în mod corespunzător, şi în situaţiile de promovare în funcţie, grad sau treaptă superioară.

(6) Acordarea drepturilor băneşti sau de altă natură se face în raport cu funcţia şi pregătirea profesională, în condiţiile şi cu respectarea Codului Muncii, a H.G. nr. 281/1993, a Legii 154/1998 şi a criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale aprobată prin H.G. nr. 125/1999, cu încadrarea în resursele financiare aprobate prin bugetul propriu.

(7) Personalul are obligaţia să îşi realizeze sarcinile în conformitate cu fişa postului, să respecte disciplina şi normele de comportament şi totodată să-şi acorde sprijin şi să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor profesionale.

(8) Normele interne de funcţionare se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară.

CAPITOLUL IV PATRIMONIUL ŞI BUGETUL

Articolul 11. Patrimoniul

(1) Patrimoniul filarmonicii este constituit din mijloace fixe şi obiecte de inventar.

6

(2) Filarmonica poate primi în administrare sau folosinţă şi bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau privat, în condiţiile legii.

Articolul 12. Bugetul şi finanţarea cheltuielilor.

(1) Bugetul propriu se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Finanţarea se face de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara în conformitate cu

obiectivele şi programele stabilite, precum şi, în funcţie de proiecte, din alte fonduri publice şi din venituri extrabugetare, inclusiv donaţii şi sponsorizări, în condiţiile şi cu respectarea legii.

Articolul 13. Contabilitatea

Filarmonica are cont propriu, organizează şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

Articolul 14.

Antetul. Ştampila

(1) În antetul filarmonicii se va folosi formula “Consiliul Local Timişoara – Filarmonica „Banatul”, sau, după caz, propoziţia „Filarmonica „Banatul” Timişoara este o instituţie publică de cultură subvenţionată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.”

(2) Ştampila va cuprinde inscripţia „Consiliul Local al Municipiului Timişoara – Filarmonica „Banatul”.

Articolul 15. Modificare

Modificarea şi completarea prevederilor prezentului Regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Atasament: Referat_Filarmonica.pdf

Red 3 ex. A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2004 – 805 / 04.05.2004

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica „Banatul” aflată în subordinea Consiliului Local Timişoara.

Ca urmare a preluării de către Consiliul Local Timişoara a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara prin HCL 3 / 27.01.2004, pentru buna funcţionare a activităţii acesteia este necesară aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a componenţei consiliului de administraţie.

Anexat alăturăm regulamentul de organizare şi funcţionare şi o propunere pentru

componenţa Consiliului de administraţie.

Adrian Bragea Şef birou

Avizat Şef Birou Juridic

Sorin Chira

Avizat Şef Birou Resurse Umane

Rodica Driha