keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 145/30.11.2004 privind redistribuirea fondurilor rămase necheltuite din Festivalul Interetnic de Teatru , fonduri destinate Teatrului Csiky Gergely către proiectul aceleiaşi instituţii - montarea spectacolului "Şatra"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 145/30.11.2004
privind redistribuirea fondurilor rămase necheltuite din Festivalul Interetnic de Teatru , fonduri destinate Teatrului Csiky Gergely către proiectul aceleiaşi instituţii - montarea spectacolului "Şatra"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 19259/08.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2004 - privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii , asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2004;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (p) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă redistribuirea fondurilor destinate Teatrului de Stat Csiky Gergely prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2004 pentru Festivalul Interetnic de Teatru şi rămase necheltuite, în valoare de 81 milioane lei, către proiectul - montarea spectacolului "Şatra".

Art.2: Se modifică poziţia nr. 21 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2004 , menţionând la suma total aprobată ,suma de 119 milioane lei.

Art.3: Se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.23/2004 , cu poziţia nr.45 - Proiectul: Montarea spectacolului "Şatra", cu suma total aprobată de 81 milioane lei.

Art.4: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare , conform legii.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI