keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/30.11.2004 privind reorientarea fondurilor destinate Uniunii Artiştilor Plastici pentru Tabăra de Creaţie a artiştilor din Euroregiunea DKMT - Teremia Mare, către proiectul "Lumina - fenomen fizic, motiv şi simbol artistic"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 146/30.11.2004
privind reorientarea fondurilor destinate Uniunii Artiştilor Plastici pentru Tabăra de Creaţie a artiştilor din Euroregiunea DKMT - Teremia Mare, către proiectul "Lumina - fenomen fizic, motiv şi simbol artistic"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 18153/15.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.23/2004 - privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2004.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (p) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă reorientarea fondurilor destinate Uniunii Artiştilor Plastici prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/2004, pentru Tabăra de Creaţie a artiştilor din Euroregiunea DKMT -Tteremia Mare, către proiectul "Lumina - fenomen fizic, motiv şi simbol artistic".

Art.2: Se revocă punctul 34 al Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23/2004 - privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2004.

Art.3: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Uniunii Artiştilor Plastici;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI