keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

27.03.2020

Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - 6786/16.03.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020-6786 din data de 16.03.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 17.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 6786/16.03.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2020-6786/16.03.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/14.12.2010 modificată şi completată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate, Devizul general şi Anexa 1 Indicatori de proiect, pentru investiţia: "Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, conform Procedurii Operaţionale 140 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării unor obiective de interes local, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est şi Direcţia Generală Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1_indicatori_proiect_str._Verde.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / .2020

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA SF

DENUMIRE PROIECT - „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

AMPLASAMENT – strada Verde – proprietăți private supuse exproprierii în suprafață de

11.424,65 mp

TITULARUL INVESTIŢIEI - Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timișoara

NUMĂR PROIECT 21/2020

DATE TEHNICE

Teren degradat

Suprafața totală destinată intervenţiei: Sd = 11.424,65 mp

Suprafață gazonată = 10.095,65 mp

Număr de bănci = 17 buc

Coșuri de gunoi = 17 buc

Pergole = 12 buc

Suprafață alei = 685 mp

Suprafață platformă pentru WC = 2 mp

Suprafață fântână = 26 mp

Număr de arbori = 90 buc

Număr de arbuști = 108 buc

Suprafață plante perene = 440 mp

Suprafață stâncărie = 26 mp

Canisită = 150 mp

Dimensiuni zonă destinată amenajării: 252,05m x 53,580 m.

Suprafață zonă gazonată: S = 10.095,65 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, fără T.V.A.: 12.789.668,04 lei

Din care C+M: 1.715.658,00 lei

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU S.V.L.J.,

ADRIAN BERE SEMEREDI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER,

DANIELA-ELENA BURTIC

Atasament: deviz_general.pdf

SC SAIARE CONSULTING SRL Proiectare, dirigentie de santier, R.T.E. si audit energetic Cod fiscal: RO 16053001, Nr. reg. comert: J20/75/2004 tel: 0722782277 si 0723996461 Autorizat proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Autorizat proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii "Exproprierea si amenajarea spatiului verde de pe Strada Verde" Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 2 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 i terenului 0,00 12 j terenului 28.500,00 1.3 jări ia mediului şi aducerea terenului la starea iniți: 114.632,70 14 ieli pentru ia utilităţilor 0.0 otal capitol 1 143.132,7 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru rarea utilită' necesare obiectivului de inv A electricitate (inclusiv ATR si documentatii tehnice) 3.700, Bransament 2.850, 3 canalizare 2.850,00 otal tol 2 11.406. ITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 Studii -1.1. Studii de teren ic) ) 2.280.000 12. ivind ii mediului 0; .1.3. Alte studii (Rapoarte de evaluare ANEVAR) 1,5206 ŞI 1 peni avize, și autorizații 950, tehnică 0; ormanței ice şi auditul al clădirilor 0, 28.481,00 „5.1, Temă de proiectare 0.00 5.2. Studiu de itate 0 avizare a 8.531, 5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obţinerii lor/acordurilor/autorizațiilor 3.800,00 5.5. Verificarea tehnică de calitate a proi ui tehnic și adetaliilor de execuţie 939, 5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 152004 procedurilor de achiziție tanță 0,00 7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0; 72. Auditul financiar OI Asistenţă tehnică 12.350,00 3.8.1. Asi: tehnică din tului 2.850,00 381.1. de ie a lucrărilor 1.900.00| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 950,00 8.2. Dirigenţie de şantier 9.500.00 otal capitol 3 43.581 APITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1 ii şi instalaţii 160 517,32 2 Montaj utilaje, ech ice şi Î 6.175,00 pamente. necesită montaj 48 450|

ilaje, echipamente tehnologice 5% funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente transport Dotări 6 ive necorporale Total capitol 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 de şantier „1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de .1.2. Cheltuieli conexe izării şantierului cote, taxe, costul creditului 2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 5.22. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 23. Cota tă pentru ul statului în iului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC avize ŞI desființare 3 ieli diverse şi neprevăzute 4 ieli pentru informare şi publicitate otal tol 5 ITOLUL 6 Cheltuieli pentru teh! 1 irea personalului de exploatare 2 tehnologice și teste otal 6 OTAL GENERAL care: C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+ 5.1.1) Data:20.01.2020 Beneficiar/Investitor MUNICIPIUL TIMISOARA 1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020 2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei 0,00 14.250,00 0, 229.392,32 6.650, 4.750,00 1,900, 0.00 478.631 325.975,02 Intocmit, SC SMART CONSULTING SRL ing. B

Atasament: Referat_aprobare_proiect_str._Verde.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-

REFERAT APROBARE PROIECT

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului general pentru

obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Proiectul tehnic a fost întocmit cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea

conţinutului-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investţiilor publice.

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în Municipiul Timișoara este de 16 mp, aceasta trebuie

mărită la 20 mp/cap de locuitor conform prevederilor Legii nr. 24/2007. De asemenea, în zona în care se

găsește acest teren nu sunt parcuri sau scuaruri, amenajarea acestuia fiind de utilitate publică.

Prin amenajarea spațiului de pe strada Verde se va îmbunătăţi calitatea spaţiilor publice destinate

agrementului şi recreerii din această zonă şi va produce efecte pozitive asupra calităţii mediului înconjurător

şi, implicit, asupra calităţii vieţii locuitorilor.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr.

21/2020, faza SF, elaborată în baza contractului nr. 155/02.10.2019, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016,

de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - S.C. SMART

CONSULTING S.R.L.

Studiul de fezabilitate prevede lucrări de amenajare absolut necesare, având în vedere prevederile

legislative privind locurile de joacă, ținând cont și de faptul că în 2021 Municipiul Timișoara va fi Capitală

Cultural Europeană iar în această zonă a orașului nu există nici un parc.

Prin plantarea de material dendrologic cu valoare peisagistică și ecologică ridicată; instalarea unui

sistem de irigare computerizat pentru asigurarea necesarului de apă plantelor și gazonului în lunile toride de

vară; instalarea unui sistem de iluminat, amenajarea de alei care fac legătură toate punctele de interes, în

funcție de necesități, montarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi și pergole) și a echipamentelor de

joacă pe grupe de vârstă diferite și proiectarea în vederea instalării unui sistem de supraveghere cu camere de

supraveghere, echipamente, conectări inclusiv pentru dispeceratul central de monitorizare de la sediul Direcției

Poliției Locale Timișoara din spațiul verde de pe strada Verde va contribui la îmbunătăţirea calităţii spaţiilor

publice destinate agrementului şi recreerii din această zonă şi va produce efecte pozitive asupra calităţii

mediului înconjurător şi, implicit, asupra calităţii vieţii locuitorilor.

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în

Municipiul Timișoara.

În concluzie, prin Proiectul nr. 21/2020 s-au stabilit următoarele:

Studiul de fezabilitate și Devizul general au fost întocmite conform prevederilor HG nr.

907/29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Introducerea valorii de expropriere în

Devizul general, Capitolul I – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, punctul 1.1. Obţinerea

terenului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010, modificată și completată, privind

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi

local, articolul 2 (1), litera k) lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite

conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de amenajare de noi spaţii verzi, în

oraşe şi municipii, studiul de fezabilitate mai conține:

- Raport de evaluare al terenului

- suprafaţa care urmează a fi expropriată şi valoarea despăgubirii stabilită conform raportului de

evaluare întocmit pe categorii de folosinţă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

- lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de

expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale

unităţilor administrativ-teritoriale;

- Cuantumul despăgubirilor (sumele individuale aferente despăgubirilor) estimate de către

expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de

camerele notarilor publici – cuprinse în Devizul general al Studiului de fezabilitate;

Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local;

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac

parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;

c) transferul dreptului de proprietate;

d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.

Suprafața supusă exproprierii este de 11.424,65 mp.

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, este de 12.789.668,04 lei (la care se

adaugă TVA), din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA);

- indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Studiului de fezabilitate, conform Anexei

1 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016 și

Legii nr. 255/14.12.2010, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a

Devizului general – faza SF, a anexei indicatorilor tehnico - economici și privind descrierea sumară a

investiției, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”,

îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de

investiții pentru:

- creşterea numărului de ore petrecute în natură,

- creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

- creșterea atractivității cartierului.

Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider necesară și oportună aprobarea devizului general

reactualizat, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”.

PRIMAR VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.1