keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 71/09.09.2016
privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-20186/17.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001493/03.08.2016 ;
Având în vedere art.35 alin. (1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.239/2009;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), (2) litera d), alin.(6) litera a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Ân baza prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SIMONIS ALFRED
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: doc01283420160811110857.pdf

| pi oboi Judetul Timis cția lehnică Frimaria a Mariei plita î iimisoara a STĂ FU SL SU , DU II SI SING IS 409 43. NM AR NAIL 5 REOS Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: COLTERM SA Cu adresa: 'iimisoara RP i nr.4 Toiai TC Tcrmen ACI TCZOIVâTGI 053. INAINTARE ADRESA NP Terinen. directie: 18.08.2016 14420/03.08 2016 PRIVIND E PROMOVARE HCL CARE SA APRB BILANT REAL ENERG TERMICA PE ANUL 2015, PIR 315 i CLIN iRALIZAiI ALiivi CU TORA SINA ASTIA TA A LNS IIS d RI ITRUIS îivI INAINTARE DOC PRIVIND BILANT REAL Timisoara, la 03.08.2016 due Ref — devii =, 24 - Oi, ver.2

a COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35/185/.2004; RO 16063013 ; ua cont: B.C.R. RO77RNCBO249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: office Ecolterm.ro / Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; Nr. 05 03. cc f6. N Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia Tehnică În conformitate cu Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, art. 35 alin. (1), lit. e) șia Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 239 din 30.06.2009, COLTERM are obligația să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem documentaţia privind “Bilanţul real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara”, elaborat de către INCDE ICEMENERG București și avizat de către ANRSC. Menţionăm faptul că în urma avizului ANRSC nr.414020/25.07.2016 au fost avizate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A., pentru perioada anului 2015, după cum urmează: e Pierderi în rețelele de transport: 15,15%; e Pierderi în rețelele de distribuție: 19,18%; e Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal: 14,68%; e Pierderi în reţelele de distribuție aferente CET Freidorf: 19,54%; e Pierderi în rețelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf: 15,31%; e Pierderi totale în rețelele de distribuție: 18,97%. Anexat alăturăm: 1. Lucrarea “Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara”, elaborat de către INCDE ICEMENERG București 2. Avizul ANRSC nr.414020/25.07.2016 privind bilanţul termoenergetic pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A. Timișoara. Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii(Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

Vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara. Director general Cristian Aron MI | CĂ Întocmit: Florin Soporan Pag. 2/2

Ministerul Dezvoltării Regionale ŞI Administrației Publice Eee. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice e ETP SEE ct pna a II ata) S.C. COLTERM S-A. Timişoara, Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, judeţul Timiş Domnului Director General Cristian Mircea, Referitor la adresa dumneavoastră nr. 12092/30.06.2016, înregistrată la N cu nr. 414020/D.C/04.07.2016, prin care aţi solicitat avizarea documentației cu titlul „Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara”, vă comunicăm următoarele: În urma analizării documentaţiei primite, elaborate de INCDE ICEMENERG Bucureşti în calitate de auditor autorizat, şi având în vedere solicitarea dumneavoastră, vă transmitem anexat Avizul privind Bilanţul termoenergetic pentru activitățile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. COLTERM S.A., pentru perioada anului 2015. Cu stimă, PREŞEDINTE tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81 fax:021/317.97.52; 021/326.17.96 www.anrsc.ro: cabinet(Manrsc.ro Bucureşti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: 14935787; Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO92TREZ7035032XXX012298

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind bilanţul termoenergetic pentru activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. COLTERM S.A. Timişoara, județul Timiş Având în vedere: - Art. 35 şi art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 91/2007, - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor nr. 66/2007, - Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014, - Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice, aprobat prin Decizia nr. 2123/23.09.2014 şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea |, nr. 696 /23.09.2014 - Solicitarea S.C. COLTERM S.A. Timişoara, cu adresa nr. 12092/30.06.2016, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. 414020/D.C./04.07.2016, Preşedintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz: Art.1. Se avizează bilanțul termoenergetic pentru activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. COLTERM S.A. Timişoara, elaborat de către INCDE — ICEMENERG Bucureşti, în condiţiile respectării prevederilor legale. Art.2. Bilanţul termoenergetic menţionat la art. 1, urmează să fie aprobat de către autoritatea administraţiei publice locale implicate, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), lit. e) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Bucureşti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: 14935787; tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81 Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO92TREZ7035032XXX012298 fax:021/317.97.52; 021/326.17.96 www.anrsc.ro; cabinet(Qanrsc.ro

Pag.2/3 Art.3. Se avizează valorile pierderilor reale de energie termică şi valorile pierderilor tehnologice de energie termică, după cum urmează: Pierderi de energie termică pe perioada de bilanţ — anul 2015 Tehnologice Rezultate din bilanţul termic real Geal/an | “o Gcal/an “n I. Pierderi la producerea energiei termice în CT Centru Total | - - | 25.564 | 9,78 II. Pierderi în reţelele de transport aferente CT Centru Total reţele de transport, din 63.320,7 8,88 108.069,00 15,13 care: a) prin transfer de căldură în mediul 63.320,7 8,88 73.165,66 10,26 ambiant b) prin pierderi masice INI. Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT Centru Total reţele de distribuţie, 64.285,2 10,98 112.246,5 19,18 din care: a) prin transfer de căldură în mediul 64.285,2 10,98 72.922,16 12,46 ambiant b) prin pierderi masice IV. Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal Total . | N 5.316,22 | 15,74 0 0 34.903,34 4,89 9 o 39.324,34 6,72 V. Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal Total reţele de distribuţie, - - 4.178,80 14,68 din care: a) prin transfer de . căldură în mediul - - 1.897,86 6,67 ambiant b) prin pierderi 2.280,94 801 masice VI. Pierderi la producerea energiei termice în CET Freidorf Total. | , | _ | 6.027,8 | 58,89 VII. Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf Total reţele de distribuţie, - = 822,20 19,54 din care: a) prin transfer de : căldură în mediul - - 616,98 14,66 ambiant b) prin pierderi 205,22 4,88 masice VIII. Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal + CET Freidorf i Total _ 11.344,02 | 25,77 Bucureşti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: 14935787; tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81 Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO92TREZ7035032XXX012298 fax:021/317.97.52; 021/326.17.82

Pag. 3/3 IX. Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal + CET Freidorf Total reţele de distribuţie, 2.314,1 7,08 5.001,00 15,31 din care: a) prin transfer de căldură în mediul 2.314,1 7,08 2.514,84 7,70 ambiant b) prin pierderi 0 0 2.486,16 7,61 masice X. Pierderile totale în reţelele de distribuţie Total reţele de 66.599,3 10,78 117.247,5 18,97 distribuţie Art. 4. În cadrul programelor pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică vor avea în vedere aplicarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice recomandate prin proiectul de bilanţ al energiei termice, conform prevederilor art. 20 (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată. PREŞEDINTE. N Bucureşti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: 14935787; tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81 Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - RO92TREZ7035032XXX012298 fax:021/317.97.52; 021/326.17.82

> Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — ICEMENERG Bucureşti KE “VIN N-RG Bd. Energeticienilor 8, 032092, Bucureşti 3, România i Nr. R.C: J40/4323/07.04.2014; C.U.l.: RO 33034832 N Tel: +4021 3462769; +4021 3465241; Fax: +4021 3465310 e-mail: , web page: http:/Wwww.icemenerg.ro TITLUL LUCRARII: „BILANT REAL AL ENERGIEI TERMICE PENTRU ANUL 2015 PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA” EXEMPLAR NR. 1 CONTRACT: 01/113/ 2016 TERMEN DE PREDARE: 15.06.2016 BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara EXECUTANT: INCDE- ICEMENERG S.A. Bucuresti DIRECTOR GENERAL: dr. ing. Adrian Andrei ADAM A | SEF STM: ing. lon BARBIERU T7 RESPONSABILI: ing. Craita TOTOLO atu ing. Georgiana VASILE hei Precizari: 1. Aceasta documentatie a fost elaborata de INCDE ICEMENERG si este confidentiala. 2. Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul INCDE ICEMENERG Cont bancar: RO77BRDE450SV40968414500, BRD-GSG SMCC Bucureşti

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a| Pag.2 ICEMENERG municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Compar Intocmit Verificat timent - elaborator Numele si prenumele Semnatura Semnatura Ing. Craita TOTOLO Naționala de Reglementare mă Crăița TOTOLO 23 Autorizaţie nr. 384/2013 si < AUDITOR TERMOENERGETIC » Clasa! r..ng Adrian ADAM Ing. Georgiana VASILE We Ing. lon BARBIERU 3 S.T.I. 5 3 Autorizatie 5 <|A a 1 maro TERMOENE TIC" E Clasa | n [ „LV SP Ing. Silvia MICU Cu E ca || 8 : = || 5 Naţionala de Reglementare _ zi) <SI"* Fi ESI Ş riaationrSWM2017_* ÎI 59 Ing. Arghir IORGULESCU < AC = Pacat EI J a la 378 2

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru | . ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a | Pag.3 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Cuprins Introducere pag. 5 Capitolul |: Bilantul termoenergetic anual real si optimizat pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timisoara 1. Definirea conturului pag. 7 2. Schema fluxului tehnologic pag. 7 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic pag.9 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi pag. 10 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului pag. 13 6. Aparate de masura folosite pag. 13 7. Schema si punctele de masura pag. 14 8. Fisa de masuratori pag. 14 9. Ecuatia de bilant pag. 17 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport | al apel fierbinti pag. 17 9.2. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru puncte termice pag. 18 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centrale termice pag. 19 10. Calculul componentelor de bilant pag. 20 10.1 Bilantul termoenergetic real pentru CT Centru-conturul | pag. 20 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag.21 10.2. Bilantul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport pag. 24 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 25 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul transport pag. 28 10. 3 Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul Ill pag. 30 11,3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 32 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie — conturul Ill pag. 34

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a Pag. 4 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 10.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru centralele termice de cvartal — Conturul IV pag. 37 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey pag. 40 10.5. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal — Conturul V pag. 53 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 56 12. 5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie cu energie termica produsa in toate centralele termice de cvartal - conturul V pag. 58 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sisternul de termoficarea al municipiului Timisoara pag. 62 14. Bilantul optimizat pag. 66 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie pag. 66 142 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) pag: 70 14.3 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal pag. 74 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite pag. 78 16. Impactul asupra mediului pag. 78 Capitolul Il Determinarea pierderilor tehnologice in retelele transport si distributie din Municipiul Timisoara 1, Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport de distributie operate de COLTERM 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul Il 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de distributie — Conturul HI 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica Documente de referinta ANEXE pag. 85 pag. 87 pag. 88 pag. 90 pag. 96

INCDE- . | Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a| Pag.5 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Introducere Compania SC COLTERM SA are ca obiectiv de activitate producerea energiei electrice si termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum. Obiectul prezentei lucrari il constituie intocmirea bilantului termoenergetic anual real, a bilantului optimizat si a bilantului tehnologic de proiect, cu evidentierea fluxurilor de energie intrate si iesite din contururile de bilant, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica — SACET, aflat in administrarea COLTERM SA. In cadrul bilantului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termica pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de imbunatatire a exploatarii si in final de crestere a eficientei energetice a sistemului de termoficare. Bilantul optimizat s-a elaborat pe baza implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice propuse in bilantul real. Piederile tehnologice de proiect s-au determinat in conditiile mentinerii structurii actuale a instalatiilor de termoficare si considerand izolatia si invelisul protector in stare noua, iar pierderile masice egale cu Zero. COLTERM SA detine licenta nr 2452/21.05.2013, clasa 2 pentru: Serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare. Lucrarea de bilant s-a elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare [1] si [2].

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag. 6 CAPITOLUL | BILANTUL TERMOENERGETIC ANUAL REAL SI OPTIMIZAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a| Pag.7 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 1. Definirea conturului Bilantul energetic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica - SACET din municipiul Timisoara s-a elaborat pentru cinci contururi de bilant distincte, structurate dupa modul de functionare a instalatiilor operate de catre COLTERNM, astfel: 1, Conturul | - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) 2. Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri 3. Conturul III - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori 4. Conturul IV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias si precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente 5. Conturul V - Bilantul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier. 2. Schema fluxului tehnologic Schema retelei de apa fierbinte livrata de sursele CET SUD si CT Centru catre punctele termice este figurata in „Schema retele termoficare”, cod 1.692.13.001-GO-006. Aceasta impreuna cu Schema termomecanica de functionare pentru CT Centru au fost puse la dispozitie de COLTERM Timisoara si sunt prezentate in Anexe. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara este prezentata in figura 1.

INCDE- ICEMENERG S.T.l. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.8 municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 e ia „a i E i a Consumitori ţ + alimentati direct i t Q că ra: a fi a id CET SUD Sistcmul de distributic a Qu EI rasta! — ia KI a ICE ————— d i UL Q.r CENTRU CE îne, Bic Fig. 1. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.9 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 2. Prezentarea sumara a procesului tehnologic Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timisoara se compune din urmatoarele: - CT Centru si CET SUD (care produce energie electrica si termica in cogenerare) - Reteua de transport a energiei termice, care preia energia produsa in CT Centru si CET SUD si o transporta la punctele termice proprii si ale agentilor economici si la consumatorii racordati direct la reteaua de transport - CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare - Centralele termice de cvartal - Punctele termice proprii - Reteaua de distributie care distribuie energia termica de la punctele termice, centralele termice de cvartal si CET Freidorf la consumatorii finali. Prin urmare CT Centru si CET SUD livreaza energie termica pentru o parte din consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si alimenteaza un numar de 119 Puncte termice proprii si 28 de Puncte termice apartinand unor agenti economici. | ! O alta parte din consumatori sunt alimentati de la cele 5 centrale termice de cvartal si de la CET Freidorf prin retelele de distributie aferente fiecarei centrale. Schema de functionare a CT Centru si CET SUD poate fi cu: - functionare separata a celor doua centrale pe o retea primara sectionata - functionarea individuala a CET SUD - functionarea individuala a CT Centru. Schema normala de functionare presupune alimentarea separata din fiecare dintre cele doua centrale a unei parti din reteaua primara, retea care este sectionata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unitatii, fiind posibila trecerea la functionarea interconectata. Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata in mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor Zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare in numar de 21 sunt amplasate

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.10 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 in reteaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii. De mentionat ca la CT Centru, incepand cu anul 2010 s-a renuntat la producerea energiei electrice in cogenerare, datorita vechimii echipamentelor in special a turbogeneratorului si datorita costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare, centrala termoelectrica a devenit o centrala termica. | | Din punct de vedere al functionarii, la CET SUD s-a remarcat o tendinta de crestere a numarului de ore de functionare ca urmare a retehnologizarii cazanelor de abur si a pretului mai scazut al carbunelui, comparativ cu cel al gazelor de ardere. Astfel pentru scaderea costurilor de producere a energiei este recomandata functionarea cu CET SUD, dar din punct de vedere hidraulic CET SUD nu poate asigura usor necesarul de agent termic la parametrii impusi de diagrama de reglaj. 3. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in conturi CT Centru are in dotare urmatoarele echipamente: 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450'C, cu functionare pe gaze naturale, instalat in 1951 - conservat; o 2 cazane de abur (nr. 2 si 3) de cate 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 'C, cu functionare pe gaze naturale, instalate in 1936; e turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat in 1967 - casat; o 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, cu functionare pe gaze naturale, retehnologizate in 2009 CAF 1 si în 2014 CAF 2; o 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h. CAF 3 si CAF 4 sunt cu functionare pe gaze naturale si combustibil lichid usor, care au fost retehnologizate in anul 2005 CAF 3, iar CAF 4 in anul 2014. CAF 5 este in conservare. Cazanele retehnologizate au randamentele de proiect de minim 93%. e Schimbator de caldura (de baza) de 18,5 Gcal/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h - conservat.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al Pag.11 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Centrale termice de cvartal La nivelul anilor 2013-2014 o parte din centralele termice existente au fost transformate in puncte termice. In momentul de fata sunt functionale 6 centrale termice si anume 5 centrale termice de cvartal CT Dunarea, CT UNT, CT Dragalina, CT Polona si CT Buzias si centrala in cogenerare CET Freidorf. CT CFR a fost transformata in punct termic si este alimentat din CT Dunarea. Centralele termice sunt echipate cu cazane care utilizeaza gazele naturale. Centralele termice produc agent termic sub forma de apa. calda cu parametri 90/70" C si au fost modernizate/automatizate, fiind echipate in intregime cu utilaje: cazane, schimbatoare de caldura si pompe de inalta performanta. CET Freidorf CET Freidorf este o centrala termica in cogenerare care are in componenta doua motoare termice cu ardere interna, tip Perkins cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare si o putere termica de 0,61 Gcal, precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De Dietrich care are fiecare o putere termica de 1,35 MW. Combustibilul utilizat il reprezinta gazele naturale. Sistemul de transport Sistemul de transport asigura transportul apei fierbinti de la CET SUD si CT Centru la consumatorii racordati direct la reteaua de transport si la punctele termice. Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a doua magistrale care alimenteaza partea de sud si est a orasului si o parte din zona centrala: o Magistrala 2 x Dn 1000 mm o Magistrala 2 x 600 mm Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a trei magistrale: e Magistrala II: 2 x Dn 500 mm. e Magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.12 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Cele 3 magistrale se intalnesc in apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora, pornesc 2 ramificatii principale: 2 x Dn800 mm spre zona de nord, 2 x Dn700 mm spre zona centrala. Din Magistrala Il, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si Zona industriala. Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, in lungime de 75 Km. Distributia agentului termic primar la punctele termice si la consumatorii racordati direct la reteaua primara se face cu racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm. Magistralele si ramificatiile sunt formate din doua conducte, tur - retur cu diametre cuprinse intre Dn 250 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Sistemul de distributie Retelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime de traseu pentru incalzire de 245,120 km si pentru apa calda de consum de 245,737 km. Retelele de distributie sunt constituite din 4 conducte, incalzire tur-retur, apa calda de consum (a.c.c.) si partial recirculare apa calda de consum. Diametrele sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 300 pentru conductele de incalzire si intre Dn 50 si Dn 100 pentru apa calda de consum. Conductele de distributie sunt realizate in sistem clasic, amplasate subteran, in canale nevizitabile. Punctele termice Punctele termice au in dotare urmatoarele echipamente: - schimbatoare de caldura cu placi si tubulare - pompe de circulatie agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa) - pompe de circulatie si recirculatie apa calda de consum - echipamente de automatizare (electrovalve, senzori).

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.13 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 In prezent urmarirea functionarii curente a sistemului de termoficare se face prin Dispecerul energetic central. Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la iesirea din cele doua centrale, parametrii agentului termic din punctele termice si din centralele termice de cvartal. 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului Unitatea de referinta asociata bilantului termoenergetic real este anul. Perioada pentru care s-a efectuat bilantul este 1 ianuarie 2015 — 31 decembrie 2015. 6. Aparate de masura folosite Pentru intocmirea bilantului s-au utilizat datele masurate la aparatele de masura montate in sistemul de transport si distributie a agentului termic si anume: - Debitmetre ultrasonice, clasa de precizie 0,1 - Manometre pentru masurarea presiunii apei fierbinti si a agentului termic pe racordurile de tur si retur ale punctelor termice - Termorezistente/traductoare de temperatura montate pe turul si returul apei fierbinti, clasa de precizie *0,2 Contoare de caldura cu functii multiple de masurare: - energie termica - putere termica - debit de apa fierbinte - temperatura apei din conducta de tur - temperatura apei din conducta de retur. Energia termica este contorizata la plecarea de la sursa, la punctele termice si la consumatorii finali.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.14 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 7. Schema si punctele de masura Schemele tehnologice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice pentru un punct termic si o centrala termica sunt prezentate in figurile 2 si 3. 8. Fisa de masuratori Datele utilizate la elaborarea bilanturilor energetice pentru contururile de bilant analizate au fost puse la dispozitie de catre COLTERM si sunt prezentate sintetic in Anexe.

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real :al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Pag.15 Seria de modificari: 0 e o E SSE (D-SCP pentru ACM (D SCP pentru incalzire, CH Electrovana cu 2 sensuri Electrovana cu 3 sensuri Dispozitiv de reglare automat (O Suuzor de temperaturi (QD Termomeiru de exterior BO Tu prime Retur prima Tur Rear secunde Ape toc Ape calda ronajara "n Rectrvelare ACM o? 5 e Debitmetru-ultrusonic Integrator contor entre Regulator hidraulic aj Pompa. de circulatie incalzire (ID Pompa de circulatie ACM (3 Filtru impuritati (Q Suit service G Armatura de inchidere (8 Supupa de blocure o Supapa de sigurunta (3 Munometru "Vermometru. GO Vas da:expansiunc Ch Manometre cu contacte cicatrice O - 10 bar GB Vus tampon Q Debiunctru-aparece oras GQ upa rece uduos Fig.2. Schema de functionare a unui punct termic cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al' energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 ! "n = — II ra e a - mi L, = E = L Ă i bad - VI fi | HI „A „d E SN a | d ei + = l a H HI Ha m HI Zn | 1 PI | d” L L ta lea e a ia EN NI tea a valea dt a 2283 1 Cap gh (Ness 5 rad Danga es 2 ura Eta DEMITE ZUPUL LENT Pune e ial i CI TI RI d POI ŢI ITI E TI Doran it DN T Van ugaabra ăla u amare la Isi da AI IMI BE DS AU ama, Pia “i alive 13 e EI TEI e ri - SĂ + SI LASI ELL US SV lame VAR Va Adria i GL 1 DATI A Uz 3 ——— dd MI UL TEA + a a tt a Sa BA EA Lb bat 13 rr DES 3 EL Fig.3. Schema de functionare a unei centrale termice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.17 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 9. Ecuatia de bilant 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinti Ecuatia de bilant termoenergetic [3] pentru sistemul de transport al apei fierbinti este urmatoarea: Ocrrscr = Opr + O tim dir. + AQ „sr + AQ,sr [Gcal/an] in care: Ocsrscr - energia termica livrata de sursele de producere agent termic CET SUD si CT Centru [Gcal/an] | O, - energia termica intrata in punctele termice [Gcal/an] OM m - energia termica livrata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport [Gcal/an] A0,sr - energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua primara de apa fierbinte [Gcal/an] AQ, - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant [Gcal/an] Pierderile procentuale de energie termica din sistemul de transport se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice — AP sr 100 [%] d nsT Oce T+CT - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura — A0sr *100 [%] d rcsT Ocsrscr - Pierderile procentuale anuale in sistemul de transport _ AO sr + AQ,sr dsr = = dust * Aust [4] Ocrracr

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.18 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 9.2 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru punctele termice Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Or = O consPT + + + A0,sp [Gcal/an] in care: O,r - energia termica intrata in punctele termice [Gcal/an] O, compr” energia termica vanduta consumatorilor aferenti punctelor termice [Gcal/an] energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum in punctele termice si retelele de distributie [Gcal/an] AQ energia termica pierduta prin pierderi masice cu incalzirea in puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] AQ,sp - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, în puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderi procentule de caldura prin pierderi masice cu a.c.c. si incalzire: ace *100; *100 [%] d SD dus = ” Or ” Opr - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: AQ, = “2 *100 [o] Or - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie: A MI + A NEI + A -[C, acc înc = Aso + AB + AB so *100= d mpr + d mpr + dpr + [*] do * n Opr

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.19 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centralele termice de cvartal Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Or = O, consct + AQucr + [Gcal/an] in care: Or - energia termica produsa in centrale termice de cvartal (CT) [Gcal/an] energia termica vanduta consumatorilor aferenti centralelor termice, pentru incalzire si apa calda de consum [Gcal/an] AQ,„cr- energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea in retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an] A0,cr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, in retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an]. Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice: d ncT — Ocr - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: _ * 1 00 [%] dur = SPT 800 [%] Or - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal: _ + AQ, * 100 = dcr = dncT *F AcctT - [%] Ocr

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.20 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 10. Calculul componentelor de bilant 10.1 Bilantul termoenergetic real al CT Centru - conturul | Bilantul termoenergetic real al CT Centru a fost intocmit pentru anul 2015 pe baza datelor furnizate de beneficiar. Avand in vedere faptul ca in perioada de bilant au functionat doua cazane de apa fierbinte de 50 Gcal/h, doua cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h si cazanul de abur nr. 2 de 12,5 t/h, 30 bar si 400 "C, bilantul s-a intocmit pentru toate cazanele luate la un loc. Ecuatia de bilant are urmatoarea forma: B (P, + ) ! 10% = OCTContru + AQcTeenru in care: B- consumul de gaze naturale al CT Centru [mz/an] P, - media anuala a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale [kcal/m;] i„- entalpia fizica corespunzatoare temperaturii medii anuale a gazelor naturale [kcal/m;.] Ocrcomm - termica produsa de CT Centru AOcr1cmm - energia pierduta de CT Centru [Gcal/an] În = Cs În unde: c„- caldura specifica medie la presiune constanta [kcal! m; * C] În termperatura medie anuala a gazelor naturale ["C] P,, = 8333 [kcal/mi] c,= 0,315 [kcal/ m; " C] n = 15% B=31 363700 [m3/an]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.21 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Rezulta ca energia termica intrata in cazanele din CT Centru este de 261502,06 Gcal/an, iar Pierderile de energie termica sunt de 25564 Gcal/an. Datele rezultate sunt prezentate in tabelul 1. Tabelul 1 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt. FI = 3 1. | Cantitatea de energie | O, Smii m 0, =B-(P, +i,) 31363,7 termica intrata cu combustibilul in CT Centru Gcal/an 261502 2. | Cantitatea de energie | Scallan | contorizata termica produsa de CT 235938 Centru 3. Energie termica AOCrconni Gcallan AQCTCenru = % m OCTCemru 25584 pierduta de CT Centru 4 Pierderea procentuala | 4. % OB Oro br JCTCemru = -100 de energie termica in 6 9,78 CT Centru 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Reprezentarea grafica a pierderilor de energie in CT Centru este prezentata in diagrama Sankey in figura 4.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.22 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Indicatori de eficienta energetica Din datele bilantului termoenergetic ale CT Centru prezentate in tabelul 1- rezulta urmatorii indicatori de eficienta energetica: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0,= 261502 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru O;r * 235938 [ Gcal/an] 3. Randamentul termic CTCentru Ocr 23 593 8 7), = i rari O, 261502 100 = 90,23 [%] 4. Consumul specific de caldura pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei l l Cereri = = 9023 -100=1,)1 [Gcal/Gcal] t 5, Consumul specific de combustibil conventional pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei ce E —_ 111 _ Coen = pe 158,5 [kg cc/Gcal] c 6. Consumul specific de gaze naturale pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei —_ _ 11, - 1621 [m?*/Gcal] CErcentru P 8,333 * 10 ci

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.23 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Q, = 261502 Gcal/an (100 %) A „= 253564 Gcal/an (5.78 %) Q 235938 Gcal/an CT CENTRU (90) 22 95) Fig. 4. Diagrama Sankey — Bilantul energetic anual real pentru CT Centru

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.24 10.2. Bilantul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport Componentele de bilant anual real pentru sistemul de transport al enegiei termice, de la sursele de producere pana la intrarea in punctele termice, cuprins in conturul Il, relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in sistem tabelar, in tabelul 2. Tabelul 2. Nr. Denumirea marimii | Simbol | U.M. Relatia Valoarea Crt. 1. | Energia termica a apei | O,,r,cr | Scal/an | contorizata 713053 fierbinti livrata de CET SUD si CT Centru 2. | Energia termica a apei | O, Gcal/an | contorizata 477115 fierbinti livrata de CET SUD 3. | Energia termica a apei | O Gcal/an | contorizata 235938 fierbinti livrata de CT Centru 4. | Energia termica | 0% „ | Scal/an | contorizata 19704 furnizata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport 5. | Energia termica livrata | O, Gcal/an | contorizata 585280 (intrata) in PT ft 6. | Energia termica pierduta | AQ, Gcallan | AO,r = Ocsrscr - Opr 108069 in sistemul de transport _Q9 ! = 706917-579144-19704 7. | Temperatura medie al, C media temperaturilor 80,8 apei fierbinti in inregistrate conductele de tur 8. | Temperatura medie alt, C media temperaturilor 49,8 apei fierbinti in inregistrate conductele de retur

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru " ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.25 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 9. | Cantitatea de apa de | Dr man | contorizata 956256 adaos in sistemul de transport ! 10.| Temperatura apei der, Cc media temperaturilor 13,3 adaos inregistrate 11.| Energia termica pierduta | AO, Gcal = Dusr Fo * E -tu) 34903,34 prin pierderi masice in ST. = 956256*(49,8-13,3)*10* 12. | Energia termica pierduta | AO, | Gcal/an | AO,sr = AO;r - A0,sr 731635,66 prin transfer de caldura = 108069-34903 34 in mediul ambiant in ST 13.| Pierderi procentuale de | 4,7 % _ 29 sr 100 4,89 energie termica prin Insr = pierderi masice = 34903,34/713053 14.| Pierderi procentuale de | g sr “% _ *100 10,26 energie termica prin | 1usr transfer de caldura = 73165,66/713053 15.| Pierderi procentuale | gr % dsr = Aust + dsr 15,15 totale de energie termica in ST 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 3, iar diagrama Sankey in figura 5.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.26 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 3 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcal/h % A Energia termica intrata in contur, in sistemul de transport Energia termica a apei fierbinti livrata de CET : 1. MENIRE 713053 100,00 SUD si CT Centru 2, Energia termica utila in sistemul de transport O,sr 604984 84,85 Energia termica livrata (intrata) in punctele 3. O, 585280 82,08 termice Energia termica livrata consumatorilor racodati 4. ! Ore dir. 19704 21 direct la reteaua de transport B En. termica iesita din contur sub forma de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5 , AQ;r 108069 15,15 transport din care: 6. - prin pierderi masice A0nsr 34903,34 489 7. - prin transfer de caldura in mediul ambiant 73165,66 10,26 Energia utila plus pierderile in sistemul de| Or + a. | 0%, + | 713053 | 100 AQ sr

INCDE- ICEMENERG ST. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.27 Qui. = 19704 Geal/an (2,77 %) = 713053 Gcal/an (100 %) Qcarscr "ST (4,89 %) 'S! (10,26 %) Q,sr 5 604984 Gcul/an (84,85 %) Q_= 585280 Gcal/an (82,08 %) AQ = 34903,34 Gcal/an AQ = 73165.66 Gcal /an Fig. 5. Diagrama Sankey - Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.28 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul de transport Auditul termoenergetic anual real al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din Municipiul Timisoara a fost elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2015 — 31decembrie 2015. Din analiza datelor obtinute în urma calculelor de bilant a rezultat ca energia termica livrata de sursele de producere CET SUD si CT Centru, in anul de bilant a fost de 713053 Gcal/an. Din aceasta energie termica, cantitatea de 19704 Gcal/an a fost distribuita consumatorilor racordati direct la reteaua de transport, cantitatea de 585280 Gcal/an a fost distribuita punctelor termice, iar restul de 108069 Gcal/an reprezinta pierderile in sistemul de transport. Pierderile de energie termica in sistemul de transport reprezinta '15,15% din energia termica livrata de sursele de producere. Energia termica pierduta prin pierderi masice de apa fierbinte este de 34903,34 Gcal/an si reprezinta o pierdere procentuala de 4,89 %. Energia termica pierduta prin transfer de caldura este de 73165,66 Gcal/an si reprezinta o pierdere procentuala de 10,26%. Cauzele principale care determina inregistarea -unor pierderi de energie termica in reteaua primara sunt legate de functionarea defectuoasa a retelelor datorata gradului avansat de corodare exterioara a conductelor, cu numeroase spargeri care produc pierderi masice insemnate de agent termic sub forma de apa fierbinte. Valoarea acestor pierderi masice prin spargeri si neetanseitati a fost data de cantitatea de apa de adaos (956256 m?/an) introdusa in sistemul de transport . Din totalul pierderilor, pierderile prin transfer termic sunt preponderente. Acestea se datoreaza deteriorarii izolatiei termice in zona conductelor amplasate subteran, ca urmare a pierderii calitatii de izolare datorita umiditatii excesive din canalele termice, umiditate cauzata de infiltratiile de apa din reteaua de canalizare si din reteaua de apa potabila (in zonele in care retele termice se intersecteaza cu retele de apa), precum si datorita fisurilor

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.29 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 aparute pe conductele de agent termic primar. Retelele de transport nu sunt echipate cu sistem de monitorizare. O alta cauza a piederilor prin transfer de caldura o reprezinta deteriorarea izolatiei termice pe unele trosoane de conducte supraterane, acolo unde izolatia a fost compromisa prin devalizarea stratului protector de tabla, cu precadere pe conductele de retur. Cauza principala a pierderilor o reprezinta insa functionarea sistemului sub capacitatea proiectata, situatie datorata debransarii unui numar mare de consumatori, reteaua devenind astfel supradimensionata fata de consumul actual. Reducerea consumului datorat debransarilor conduce la reducerea presiunii si a debitului agentului primar la surse. Pentru compensarea lipsei de debit s-a marit temperatura agentului primar, astfel ca pierderile de caldura in rețelele termice au crescut. Magistralele de transport au fost partial modernizate. La nivelul anului 2015 lungimea de traseu reabilitata raportata la lungimea totala a retelei de 75 km, reprezinta 27,5% din reteaua primara. Reabilitarea a constat in inlocuirea conductelor cu izolatie clasica existente, cu tevi preizolate pe anumite tronsoane de magistrale si racorduri termice la mai multe puncte termice, acolo unde au avut loc avarii frecvente si pierderi mari de agent termic. Astfel este necesara continuarea procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate.

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.30 10. 3 Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul ll Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie a enegiei termice, de la intrarea in punctele termice pana la consumatorii finali este prezentat in tabelul 4. Tabelul 4 Nr. Denumirea marimii Simbo | U.M. Relatia Valoarea Crt. l 1. Energia ! termica livrata | O, Gcal/an | contorizata 585280 (intrata) in PT-uri 2. | Energia termica vanduta O, om pr | Scal/an | O, ser = 7333 consumatorilor (facturata) 0 er + pr 3. | Energia termica termica | 0%, | Scal/an | contorizata vanduta consumatorilor cu 82160,7 a.c.c. 4. | Energia termica vanduta | O", | Scal/an | contorizata consumatorilor pentru 390872,8 incalzire 5. | Energia termica pierduta in | AO, | Gcal/an | AQ, =0,r -0,.mr* sistemul de distributie al 112246,5 PT-urilor 6. Cantitatea de apa pierduta d m”/an 689408 in circuite cu a.c.c. contorizata 7. | Temperatura medie a apei | 7 KT media valorilor MW 13,3 reci intrata in PT masurate 8. | Temperatura agentului | z/* "C media valorilor termic in conductele de tur masurate 46,41 circuitul de incalzire 9. | Temperatura agentului | 7“ “Cc media valorilor termic in conductele de masurate 40,96 retur circuitul de incalzire 10.| Temperatura medie a “T media valorilor 557 a.c.c. la plecare din PT masurate 11.| Temperatura medie a Luce Cc media valorilor a.c.c. livrata masurate 52 consumatorilor

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.31 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 12.| Temperatura medie a apei | /,,, C Suma din lunile de sta ! 5 , 7,1 potabile in lunile de iarna incalzire /6 13.| Energia termica pierduta A07%, | Gcal AQ, = DI, *c* prin pierderi masice in 7107 26680 circuitele cu a.c.c. m 689408*(52-13,3)*10* 14.| Cantitatea de apa del pD'” m”/an contorizata adaos in reteaua de 373430 incalzire 15.| Energia: termica pierduta | A A Gcal/an AQ = Di *c* Ar*107 prin pierderi masice in tu 12644,34 reteaua de incalzire 373430*(40,96-7,1)10* 16. Energia termica pierduta | AQ, | Gcal A0O„.pr = A07%r + AO” prin pierderi masice totale = 26680+12644,34 39324,34 in SD 17.| Energia termica pierduta A0,,r | Gcal/an AO,pr = A0pr - 7 prin transfer de caldura in =112246,5-39324,34 12922,16 mediul ambiant in SD 18.| Pierderi procentuale de | g%%, % acc energie termica prin Anpr = om 4,56 pierderi masice cu a.c.c. = 26680/585280 *100 19.| Pierderi procentuale de | % me AQ energie termica prin Înpr “om > 16 pionieri od = 12644,34/585280 *100 incalzirea 20.| Pierderi procentuale dur | energie termica prin om 6,72 pierd masice totale in SD = 39324,34/585280 *10 21.| Pierderi procentuale de | g,pr % energie termica prin o 12,46 transfer caldura in SD = 72922,16/585280 *100 22.| Pierderi procentuale totale | 4 .. % dr = AO, pr 100 de energie termica in SD- Opr 19,18 conturul Ill = 112246,5/585280 *100

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.32 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 11. 3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie - conturul Ill este prezentat in tabelul 5, iar diagrama Sankey in figura 6. Tabelul 5 Nr Valoarea Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal % A Energia termica intrata in conturul sistemului "| de distributie — conturul Ill [BD Energia termica livrata (intrata) in Punctele ! 1. termice Or 585280 100 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila >. Energia termica vanduta consumatorilor cu O. aan 473033,5 80.82 incalzirea si a.c.c. 3. termica vanduta consumatorilor cu e 390872,8 | 66,78 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu Oa 82160,7 14,04 incalzirea i c Energia termica iesita din contur sub forma | de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de Ai distributie prin: Sr 112246,5 19,18 & | pierceri masice in sistemul de distributie a A0“%, 26680 4,56 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 12644,34 2,16 - pierderi masice totale in sistemul de A 672 8. distributie ! IA 9 |" pierderi prin transfer de caldura in mediul AQ, 72922.16 12,46 ambiant D. | Energia utila plus pierderile Energia utila plus pierderile in sistemul de o 1, | stilul | 585280 | 100 + AQOpr

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.33 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Q,r = 585280 Gcal/an (100 %) acc ) „= 26680 Gcal/an mPT (4,56 %) inc 12644.34 Geal/an (2,16 %) A = 72922,16 Gcal/an Ser (12,46 %) Q,..= 473033,5 Gcal/an "(80,82 %) Q” — 390872,8 Gcal/an Q...,. = 82160,7 Gcal/an v.cons.PT (66,78 %) v.cons.PT (14,04 %) Fig. 6. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al punctelor termice

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.34 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie - conturul lll Cantitatea de energie termica preluata din sistemul de transport al apei fierbinti in anul 2015 de cele 119 puncte termice a fost de 585280 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor pentru incalzire 390872,8 Gcal. Cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum a fost de 82160,7 Gcal. Diferenta de 112246,5 Gcal dintre energia termica cumparata din sistemul de transport si totalul energiei termice vandute consumatorilor reprezinta pierderi in sistemul de distributie. In procente aceste pierderi au fost de 19,18 %. Din aceste pierderi cantitatea de 26680 Gcal s-a pierdut prin pierderi masice in circuitele cu apa calda de consum si 12644,34 Gcal prin pierderi masice in circuitele de incalzire. Cantitatea de 72922,16 Gcal a fost pierduta prin transfer de caldura în mediul ambiant in retelele de incalzire si de apa calda de comsum. Pierderile procentuale de energie termica din energia termica intrata in punctele termice au fost de 6,72 % prin pierderi masice si de 12,46 % prin transfer de caldura in mediul ambiant. Mentionam ca pana in momentul de fata retelele termice secundare au fost reabilitate in - sistem preizolat in proportie de 46,81%, adica 114,750 km de traseu. Reabilitarie s-au efectuat pe portiuni din retelele secundare aferente tuturor punctelor termice, in functie de starea tehnica a acestora. Referitor la retelele si punctele termice nereabilitate, pierderile de caldura in sistemul de distributie se datoreaza in principal urmatoarelor aspecte: e imbatranirea izolatiei termice si degradarea continua a acesteia. Pe anumite tronsoane conductele au izolatia deteriorata (umeda sau tasata) e conductele din unele canale termice sunt corodate si cu izolatia deteriorata din cauza inundarii canalelor cu apa provenita din avarii sau infiltratii o lipsa unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor e parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiti fata de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de caldura in schimbatoarele din punctele termice si

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.35 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 realizarea unor temperaturi mai ridicate in circuitele de retur fata de cele din diagrama de regaj e conductele de recirculare a apei calde de consum nu sunt functionale. Lipsa recircularii coroborata cu procesul de stagnarea a agentului termic in conducte datorat diminuarii consumului si supradimensionarii retelelor conduce la vehicularea unui agent termic sub limita de confort. Aceasta este si una din principalele cauze ale debransarii consumatorilor o capacitatea instalata a punctelor termice a devenit excedentara fata de sarcina termica solicitata de actualii consumatori. Supradimensionarea este evidenta si in cazul pompelor de circulatie care datorita subincarcarii determina pierderi suplimentare de energie electrica activa si reactiva. Totodata datorita supradimensionarii in retelele de distributie a scazut viteza de circulatie a agentului termic, fapt ce genereaza o pierdere mare de energie termica in special sub forma de transfer termic in mediul ambiant. Astfel se impune inlocuirea electropompelor de circulatie existente cu electropompe cu turatie variabila ai caror parametrii hidraulici sa fie corelati cu incarcarea actuala. Consumul de energie electrica contorizat, in anul de bilant, pentru toate punctele termice a fost de 9770,71 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat E; = 7657,23 MWh iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat EX = 1957,2 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost: 1. Consumul specific de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul incalzirii BE i 151,23 Cc = “- 0“ 3908728 v.cons.CT = 0,020 [MWh/Gcal]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.36 municipiului Timisoara ST. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Consumul specific de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ES 1957,2 v.cons.CT Consumul specific de energie electrica pentru pomparea unui m? de apa calda de consum la consumatori cf TE m 1937,2 =0,0009 [MWh/m3] 2296278

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.37 - Centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf. Realtiile si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 6. 10.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru centralele termice de cvartal — Conturul IV Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal, ce fac parte din conturul IV a fost elaborat pentru fiecare Tabelul 6 Nr. Denumirea Sim U.M. Relatia Valoa- | Valoa- | Valoa- | Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Crt. marimii bol rea rea rea rea rea rea rea Centrale termice de cvartal CET Dunar UMT Dragali- | Polona Buzias Total Freidorf ea na +CFR 1. | Cantitatea de 0 energie termica Gcal/ 9896 8 intrata cu an contorizata 1. 4567,78 | 7393,91 | 421,41 | 11498,02 | 33777,92 | 10236,5 combustibilul in CT- ! uri 2. | Cantitatea de Ocr Gcal/ - | energie termica ari contorizata 8035,1 | 4248,2 6099,3 347 9732,1 28461,7 4208,7 produsa de CT-uri 3. EP E AOcr “al AQ, =0, edr 319,58 | 129461| 7441 | 1765,92 | 531622 | 6027.8 4. | Pierderea dcr proceniuala de 4 | dr= 2.100 | 1881 | 899 | 17,51 | 1766 | 1536 | 1574 | sea energie termica in , CT-uri 5. | Energia termica Bor Gcal/ contorizata 8035,1 | 42482 6099,3 347 9732,1 28461,7 4208,7 produsa in CT-uri an 6. | Energia termica O, comer SCall O,concr = . vanduta II an ace ine 6316,0 | 3864,3 | 5294,2 305,3 8503,1 24282,9 3386,5 consumatorilor CT * O) con CT

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru . p ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.38 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 (facturata) 7. | Energia termica O“ or re e “ca contorizata 1434,1| 8526 | 961,1 | 603 | 23362 | 56443 | 3049 a.C.C. 9. |Fnerga termica | Oil Gcal consumatorilor an contorizata 48819 | 3011,7 | 4333,1 245 6166,9 18638,6 2991,6 pentru incalzire 9. | Energia termica | AQ A — _ pierduta in sistemul cr | Bea = Ver 4 de distributie al an O, con ct 719,1| 383,9 805,1 41,7 1229 4178,8 822,2 CT-urilor 10. | Cantitatea de apa DE pierduta in circuite “ m?/an torizat 11833 5266 4752 889 17206 39946 483 cu acc. contorizata 11. | Temperatura medie | ;C7 media valorilor : în ap o a reci intrata C masurate in CT-uri 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 12. | Temperatura agentului termic in | media valorilor conductele de tur SC masurate 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41 circuitul de incalzire 13. | Temperatura m agentului termic in o media: valorilor conductele de retur Cc masurate 40,96 40,96 40,96 40,96 40,96 40,96 40,96 circuit de incalzire 14. | Temperatura medie | ;C7 “Cc media . Valorilor | 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 SS a acc. la plecare | masurate din CT 15. | Temperatura ct de e media valorilor 52 52 52 5 - 59 52 5 a a.C.C. masurate in CT-uri

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real -al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.39 consumatorilor 16. Temperatura medie a apei potabile in lunile de iarna Lua; “c Suma din lunile de incalzire /6 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 17. Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c. acc AQ m.CT Gcal AQ“ = DS *o* m.CT m.CT CT -3 (Cu fa) 457,94 203,79 183,9 34,4 665,87. 1545,9 18,69 18. Cantitatea de apa de adaos in reteaua de incalzire inc, D ad m?/an contorizata 4155 1959 3521 4,0 12069 21708 5509 19. Energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua de incalzire inc. AQ mCT Gcal/ an = DI *o* Art) At = m — Lai 140,69 66,33 119,22 0,14 408,66 735,04 186,53 20. Energia termica pierduta prin pierderi masice totale in CT-uri AQ urc Gcal AQ = + 598,63 270,12 303,12 34,54 1074,54 2280,94 205,22 21. Energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant in CT-uri AQ teCT Gcal/ an AQ,cr = AQ,cr ” 1120,4 113,78 501,98 7,16 154,47 1897,86 616,98 22, Pierderi procentuale de energie prin pierderi masice cu a.c.c. termica. acc q mCT % acc acc AQ dnCT = a + 100 CT 5,70 4,80 3,02 9,91 6,84 5,43 0,44 23. Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice inc d CT % înc AG -100 mCT CT 1,75 1,56 1,95 0,04 4,20 2,58 . 4,43

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.40 municipiului Timisoara ST... Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O cu incalzirea 24. | Pierderi duc m.t.CT procentuale de AQ, cr energie termica % dur 3-10 | 7,45 6,36 4,97 9,95 11,04 8,02 4,87 prin pierderi masice CT totale in CT-uri 25. | Pierderi Bei procentuale de Bor energie termica % duct = -100 13,94 2,68 8,23 2,06 1,59 6,67 14,66 prin transfer de CT caldura in CT-uri 26. | Pierderi ! dir procentuale totale de energie termica % dor 10 | 21,39 9,04 13,2 12,01 12,63 14,68 19,53 in CT-uri, conturul T IV 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey Prezentarea sintetica a componentelor de bilant termoenergetic real si a valorilor rezultate pentru fiecare centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf s-a facut in tabelele 7- 12. Valorile energiilor termice si a pierderilor sunt reprezentate grafic in diagramele Sankey din figurile 7-12. |

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.41 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Tabelul 7. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea + CFR - Conturul IV Valoarea Nr. : sei Sim Crt. Denumirea componentelor de bilant bol Gcal 9% A. | Energia termica intrata in conturul de bilant — Conturul IV pentru CT Dunarea + CFR 1. | Energia termica produsa de CT Dunarea + Ocr 8035 1 100 CFR B. | Energia termica iesita din conturul sistemului. de distributie sub forma utila 2. | Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. Bcansit 6316,0 78,61 3. | Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea Oct 4881,9 60,76 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.C.C. i Qi ans CT 1141 1 7,85 C. | Energia termica iesita din contur sub forma de pierderi 5. | Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT Dunarea + CFR prin: 1719,1 21,39 - |-pi i ice in sist I de distributie a e 6 mor masice in sistemul de 457,94 5,70 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire A0'%, 140 69 175 8. | - pierderi masice totale in sistemul de A0,cr 598 63 > 45 distributie 9. |- pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant AO,cr 1120,47 13,94 D. | Energia utila plus pierderile 10. |-Energia utila plus pierderile in sistem O „cos CT + AQ cr 8035,1 100

INCDE- . Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.42 Q_Ș 8035,1 Geal/an "(100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ncc AQ._.= 451,94 Gcal/an “cr (5,70 %) A = 140,69 Gcal/an m (1,75 %) AQ, ar 1120,47 Gcal/an “(13,94 %) Q = 6316,0 Gcal/an v.cons.CT (78,61 %) inc , ae Q = 4881,9 Gcal/an Q = 1434,1 Gcal/an v.oons. CI (60,76 %) mb GI (17,85 %) Fig. 7. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea + CFR

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.43 Tabelul 8. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT - Conturul IV Nr Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT UNT 1. | Energia termica produsa in CT UMT Ocr 4248,2 100 B Energia termica iesita din conturul sistemului de : "| distributie sub forma utila > Energia termica vanduta consumatorilor cu 3864,3 90,96 incalzirea si a.c.c. O, cons.cT 3. Energia termica vanduta consumatorilor cu[ _. 3011,7 70,89 incalzirea O cons.cT 4 | Fnergia termica vanduta consumatorilor cu| __ 852,6 20,07 a.cC.C. Or ani Cc Energia termica iesita din contur sub forma de "| pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CT UNT prin: AQO,cr lu 9,04 s. |" pierderi masice in. sistemul de distributie a AQ“ 203 79 4.80 a.c.c. = 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 66,33 1,56 8. |- pierderi masice totale in sistemul de distributie | 4A0,,cr 270,12 6,36 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 11378 2 68 9. ambiant AO,cr 1. D. | Energia utila plus pierderile Q van .CT 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + AQ cr 4248,2 100

Atasament: doc01283620160811111234.pdf

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.72 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 17 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcallh |. % Energia termica optimizata intrata in contur, in sistemul de transport Energia termica sub forma de apa fierbinte ot E RI | 5D58510,76| 100 livrata la limita centralei , Ela zar! 2. | Energia utila pentru sistemul de transport 479204,17| 85,80 3. Energia termica intrata in punctele termice pa 459500,17 82,27 Energia termica furnizata consumatorilor 4. , a: O alim dir. 19704 3,53 alimentati direct la reteaua de transport a En. termica optimizata iesita din contur sub B. forma de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5, AQ 79306,59 14,20 transport din care: 6. - prin pierderi masice 24432,34 4,37 7. prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ 54874,25 9,83 Energia utila plus pierderile in sistem Opr 8. +AQ,r + 558510,76 100 Cons. dir.

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.73 municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Cons. opi. Qcrr.cr 558510,76 Gcal/an (100 %) opt. RA Os 24432,34 Gcal/an (4:37 %) opt. AQ = 54874,25 Gcal /an € 19704 Gcal/an "mn (353%) “ST (9,83 %) opt. Q,srF 479204,17 Gcal/an (85,80 %) opt. 459500,17 Gcal/an (82,27 %) Fig. 15 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de transport

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.74 municipiului Timisoara ! : ST. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 14.3 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal Bilantul optimizat pentru Centralele termice de cvartal pentru sistemul de distributie s-a elaborat in urmatoarele conditii: 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = Avsonsor * 0,75 [Gcal/an] v.cons.CT AM = 21630,21*0,75 = 16222,65 [Gcal/an]. 2. Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real * 6039,2 | [Gcal/an] Qi = GI + rel [Gcal/an] =16222,65 + 6039,2 = 22261,85 [Gcal/an] v.cons.CT 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % | AQ; = AQ,cr * 0,75 - [Gcal/an] teCT QR, = 2514,84*0,75 = 1886,13 [Gcal/an] teCT 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % ! AQ?!?* = AQ?%, *0,75 = 1564,59* 0,75 = 1173,44 [Gcal/an] mCT mCT AQ?” = AQ". «0,75 = 921,57* 0,75 = 691,18 [Gcal/an] mCT mCT

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru | ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.75 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie al CT = + + [Gcal/an] AQ?! = 1886,13 + 1173,44 + 691,18 = 3750,75 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata produsa de Centralele termice E = + AQ [Gcal/an] = 22261,85 + 3750,75 = 26012,6 [Gcal/an] = = 260126 n in care: Qi - energia termica optimizata, pentru incalzire vanduta consumatorilor din centralele termice de cvartal înc - energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire v.cons.CT v.cons.CT a - energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ cr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ”, AQ? - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea AQ%5; energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat este prezentat in tabelul 18, iar diagrama Sankey in figura 16.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.76 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 18 N. Denumi telor de bilant Simbol „afoarea. enumirea componentelor de bilan imbo : Crt. p Gcal | % A. | Energia termica optimizata intrata in conturul CT 1, | Energia termica optimizata intrata in CT E 26012,6 100 B Energia termica optimizata iesita din conturul "| sistemului de distributie sub forma utila 4 ANTE Ina Energia termica optimizata vanduta 22261 85 2- | consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. O 8,85 Energia termica optimizata vanduta ! 16222 65 3- | consumatorilor cu incalzirea On 62,36 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. | 6039,2 | 23,22 c Energia termica optimizata iesita din contur sub "| forma de pierderi Energia termica optimizata pierduta in sistemul | de distributie prin: AO 3750,75 | 14,42 8 | Pierderi masice in sistemul de distributie cu AQ | 1173,44 | 451 7 | pierderi masice optimizate in sistemul de AQ?” | 691,18 2 66 distributie cu incalzirea | PA HA 8. |- pierderi masice totale in sistemul de distributie cr | 1864,62 7,17 9 |" pierderi prin transfer de caldura in mediul A07, | 1886,13 | 7,25 ambiant D. | Energia utila plus pierderile 7 ți ! Bit Cr 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + A0,„r | 26012,6 100

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.77 opt. Q_= 26012,60 Gcal/an Cr (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ = 1173,44 Gcal/an PT (451%) „inc. opt AN = 691,18 Gcal/un > “ucr (2,66 %) opt AQ _= 1886,13 Gcal/an Ser (7,25 %) = 22261 85 Gcal/an Q const (85,58 %) ar = 16222 v.cons.CT (62,36 %) „65 Gcal/an Q __= 6039,2 Gcal/an v.cons.CT (23,22 %) Fig. 16 Diagrama Sankey - Bilant termoenergetic anual optimizat pentru centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.78 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite Principalele masuri propuse in lucrare reclama cheltuieli de investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. Impactul asupra mediului Sistemul de transport si de distributie a energiei termice nu are impact direct asupra mediului. Efectul asupra mediului este datorat functionarii cazanelor de abur si de apa fierbinte din centralele termice care emit poluanti. Principalii poluanti rezultati din procesul de productie sunt: - bioxidul de sulf (S0.) - bioxidul de carbon (CO) . - compusi de azot (NO,). CT Centru a functionat in anul 2015 cu cinci cazane si anume: -- doua cazane de apa fierbinte de 50 Gcal/h ( 58,15 MW) cu functionare pe gaze naturale numite CAF 1 si CAF 2; - doua cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) cu functionare pe gaze si pacura/CLU, numite CAF 3 si CAF4 ! - un cazan de abur cu functionare pe gaze naturale CA 2 folosit pentru degazarea apei de adaos.

ICEMENERG INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al Seria de modificari: 0 Pag.79 unde: 16.1. Calculul emisiilor - Cantitatea de poluant evacuata in atmosfera E=B.QE unde: B — debitul de combustibil consumat Qi — puterea calorifica inferioara a combustibilului € — factorul de emisie - Factorii de emisie pentru fiecare poluant e Poluant SO, Ms, m, 100 a £so, — factorul de emisie pentru SO, -r) €50, mo, - masa moleculara pentru Y m, — masa moleculara a sulfului=32 r — gradul de retinere al sulfului in zgura si cenusa (r = O in cazul arderii de pacura si gaze) S — continutul de sulf al combustibilului e Poluant NO, * = E abil) bi “no, 50 unde: E —factorul de emisie la sarcina x so —factorul de emisie la sarcina de 100% | - sarcina cazanului cuprinsa intre 50 si 100% [kg/h] [kJ/kg] [kg/kJ] [Kg/kJ] [%] [kg/kJ] [7]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.80 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 ! Seria de modificari: 0 a — coeficient in functie de tipul combustibilului, cu urmatoarele valori: 0,75 pentru pacura 0,50 pentru gaze naturale. e Poluant CO; Mica; Cc m, 100 Ep ag [Kg/kJ] 0, unde: sc, — factorul de emisie pentru COz mo, - masa moleculara a COz=44 m, - masa moleculara a carbonului=12 C — continutul de carbon al combustibilului | [%] - Concentratia poluantului in gazele evacuate c= a [mg/m*] unde: c — concentratia poluantului in gazele evacuate E, — cantitatea de poluant evacuata in atmosfera [kg/h] D — debitul de gaze de ardere evacuat in atmosfera [m*v/h] Calculul emisiilor de poluanti la cosul de fum rezultate la functionarea cazanelor de apa fierbinte din CT Centru sunt prezentate in tabelul nr. 19

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.81 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 19 N i 5 Crt Denumirea Simbol U.M CAF1 CAF2 CAF3 CAF4 Poluant — SO, Masa moleculara pentru 1 WIAră pentr Msoz - 64 64 64 64 SO, RE 2 | Masa moleculara a sulfului Ms - 32 32 32 -32 Continutul de sulf al o 3 combustibilului gazos s o o e Q P lorifi „ || ulereacaloriilca | a: | kJ/Nm? | 36804,5 | 36804,5 | 36804,5 | 36804,5 inferioara a combustibilului Factorul de emisie pentru 10” | " |so; “scz | num | Q 9 Q Poluant — CO, 6 Masa moleculara pentru 44 44 44 44 C0, 7 Masa moleculara a rr : 12 12 12 12 carbonului Continutul de carbon din 8 | hidrocarburile comb. Cc % 74,26 74,26 74,26 74,26 Gazos o |" ulerea calorifica Q: | k/Nm? | 36804,5 | 36804,5 | 36804,5 | 36804,5 inferioara a comb. Gazos Factorul de emisie pentru 10” 10 Co, Eco2 Nm3/kd 73,98 73,98 73,98 73,98 Poluant — NO; 11 Factor ce tine seama de a - 05 05 05 05 natura combustibilului d Factor de emisie pentru 10% 12 | NO, la sarcina nominala a | eo" Ga) 130 130 150 150 cazanului g 13 | Incarcarea cazanului | % 51,9 37,8 66,2 59,5 Factor de emisie pentru 10* 14 | NO, la sarcina de ENOx kg/kJ 67,47 49,14 99,30 89,25 functionare a cazanului e

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.82 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 a Denumirea Simbol | U.M CAF1 CAF2 CAF3 CAF4 Cantitatea de poluant evacuata in atmosfera Consum anual de 15 | Gazos (condilii | parul | Nm'/an | 3746094 | 5083985 | 5440756 | 12130210. normale, la 0'C si 760 mmHg) 16 | anual ore n h 1327 | 2404 | 722 796 functionare cazan 17 | Debit orar gaze | Nmh | 2823 | 2115 | 7535 | 15239 naturale 18 Cantitatea de SO, Esoz t/an 0) 0 0 0 evacuata in atmosfera kg/h 0 0 0 0 19 Cantitatea de CO, Eco tan 1782,5 | 10562,7 | 11303,1 | 25200,4 evacuata in atmosfera kg/h 5864 4393 15655 31658 20 Cantitatea de NO, Exo t/an 9,3 92 19,9 39,8 evacuata in atmosfera , kg/h 7,010 3,825 27,538 50,057 Concentratia poluantului in gazele de ardere evacuate la cos Volumul de gaze de ardere rezultat in urma arderii combustibilului Nm?/ , 21 | gazos (rezultat din Vga Nm? 12,506 12,506 12,506 12,506 calculul arderii, pentru 3%n continut de oxigen in gazele de ardere) 22 | Debitul gaze de ardere DGA Nm”/h 35305 264351 94235 1903583 Concentratia ! poluantului SO, in mg/ |- 23 gazele de ardere Es Mn 0 0 0 0 uscate, la 02=3% Concentratia 4 poluantului NO, in EN; mg/ 198 145 292 262 gazele de ardere, la M'N 0:=3% Valori limita de emisie (VLE) pentru IMA din CT Centru 25 VLE pentru NOx, mg/ 300 300 300 300 functionare gaze Mn

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.83 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Cele patru instalatii mari de ardere (IMA1 +IMA4), corespunzatoare celor patru cazane de apa fierbinte (CAF1 +CAF4) emit in atmosfera NO, cu valori cuprinse intre 145 si 292 mg/Nm?. Calculul s-a facut la un debit de gaze de ardere corespunzator unui continut de oxigen in gazele de ardere la evacuare de 3% si functie de tipurile de cazane si de incarcarea termica a acestora. Din analiza datelor, rezulta ca valorile NO, nu depasesc limitele de emisie pentru acest poluant. Factorul de emisie pentru SO, este zero, valoare care se incadreaza in recomandarile pentru combustibil gaze naturale din normativul PE 1001/ 1994 /5/ Cazanul de abur CA 2 de 12,5 t/h nu este considerat o instalatie mare de ardere (IMA). In anul 2015 el a functionat 2007 ore si a fost folosit pentru degazarea apei de adaos. Debitul anual de gaze naturale consumat de acest cazan a fost de 3329 mii Nm? (debit orar 1659 Nm?/h), iar cantitatea anuala de CO, evacuata a fost de 6918 tlan (3,4 t/h). Nefiind instalatie mare de ardere, nu exista limita de emisie a poluantului pentru acest cazan.

INCDE- ICEMENERG S.T.l. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.84 CAPITOLULII DETERMINAREA PIERDERILOR TEHNOLOGICE IN RETELELE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.85 S.T. municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 1, Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport si de distributie operate de COLTERM Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Timisoara este destinat satisfacerii necesarului de caldura pentru incalzire si a apei calde de consum. Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai de pierderile prin transfer de caldura in mediul ambiant, deoarece pierderile masice sunt considerate egale cu Zero. Calculul pierderilor tehnologice s-a facut in urmatoarele ipoteze: 1. Reteaua de termoficare are aceeasi lungime si configuratie ca in situatia reala Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala Izolatia termica a conductelor este noua Nu sunt depuneri pe conducte Pierderile masice sunt Zero. Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer de caldura in mediul exterior s-au determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin conducta, la mediul (inconjurator) in care se afla conducta. Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara si de iarna, tinand cont de modul de pozare a conductelor si anume : suprateran in canale termice nevizitabile preizolate ingropate » Sistemul de transport este format din: magistrala supraterana magistrala subterana

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.86 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 e Sistemul de distributie este format din conducte subterane pentru incalzire si apa calda de consum: - in canale termice - preizolate. Valorile luate in calcul si rezultatele obtinute sunt trecute in tabelele 1-28 din Anexe. | | Valorile temperaturii agentului termic in conductele de tur si de retur sunt mediile realizate în regimul de iarna, respectiv de vara in anul de bilant (1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015). Pierderile tehnologice se determina cu relatia : AQ, = AO, : RN: 860:10% [Gcal/an] in care: AO, - pierderile de caldura totale in retele [KV] h - numarul de ore de functionare [ore] Pierderile de caldura in retele sunt date de fluxul termic liniar, de lungimea conductelor si de coeficientul de pierderi de caldura. Fluxul termic total reprezinta marimea care caracterizeaza transferul de caldura si care este determinat de coeficientul global de schimb de caldura si rezistentele totale (rezistentele termice ale peretilor conductelor, ale izolatiilor termice, a stratului protector al conductelor si rezistenta interioara/exterioara a conductelor) [6] si [ 7].

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.87 municipiului Timisoara S.T.H Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul II 2.1 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de vara AQ'"“ =7230,9 kW (valori preluate din tabelele nr. 3, 4, 7,8, 11 si 12 din Anexe) h= 3816 ore/an ! AQ. = 7230,9-3816 86010 = 237299 [Gcal/an] 22 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de iarna O'”” = 9311,4 KW (valori preluate din tabelele nr. 1, 2, 5, 6, 9 si 10 din Anexe) h= 4944 ore/an = 9311,4-4944 -860- 10” = 39590,8 [Gcal/an] 2.3 Determinarea pierderile tehnologice anuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice anuale in reteaua de transport sunt: AO,usr = + AQasr [Gcal/an] AQ, = 23729,9+39590,8 = 63320,7 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.88 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de distributie — Conturul Il 3.1 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru Conturul Ill 0" = 3705,7 kW (valori preluate din tabelele nr. 17 si 19 din Anexe) accClll. h= 3816 ore/an AQ" up =3105,7-3816-860-10% =12161,2 [Gcal/an] tehaccClII 3.2 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru Conturul Ill ! 0" = 3860,1 kW (valori preluate din tabelele nr. 18 si 20 din Anexe) accClll h= 4944 ore/an AQ — 3860,1 , 4944 , 860 . 10* = 16412,7 [Gcal/an] tehaccClII 3.3 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru Conturul ll Oc = 8399 kW (valori preluate din tabelele nr. 13, 14, 15 si 16 din Anexe) h= 4944 ore/an cur * 8399-4944. -860-10% = 35711,2 [Gcal/an] 3.4 Determinarea pierderile tehnologice totale pentru Conturul NI: AQ, src = 16412,7+12161,2+35711,2= 64285,2 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.89 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 3.5 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V 0", = 169,7 KW (valori preluate din tabelele nr. 25 si 27 din Anexe) accCV h= 3816 ore/an AQ =169,7-3816 860-107 = 557) [Gcal/an] tehaccCV 3.6 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru centralele termice de cvartal - Conturul V Oe - 176,7 KW (valori preluate din tabelele nr. 26 si 28 din Anexe) h= 4944 ore/an AQ y =176,7-4944 860-107 = 751,2 [Gcal/an] tehaccCV 3.7 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V Oc = 236,6 KW (valori preluate din tabelele nr. 21,22, 23 si 24 din Anexe) h= 4944 ore/an AQ = 236,6 - 4944. 860-107 = 1005,9 [Gcal/an] 3.8 Determinarea pierderile tehnologice totale pentru centralele termice de cvartal - Conturul V: = 557,1+751,2+1005,9=2314,1 [Gcal/an] 3.9 Determinarea pierderile tehnologice anuale in sistemul de distributie: Pierderea tehnologica anuala de energie termica in sistemul de distributie (puncte termice si centrale termice de cvartal) este: AQ = AB + RO die: [Gcal/an] tehacc AQ tehSD 64285,2+2314,1 = 66599,3. [Gcal/an]

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.90 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica Pierderile procentuale tehnologice de energie termica se calculeaza considerand ca energia termica vanduta este aceeasi ca in anul de bilant 1 ianuarie 2015— 31 decembrie 2015. O 4.1 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport - Conturul Il Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport pentru se determina cu relatia: : A0, denst * 100 [%] Oc TCentru+CETSud in care: - energia termica a apei fierbinti livrata de CET SUD si CT Centru in perioada 1 ianuarie 2015 — 31 decembrie 2015. 63320,7 ra a amanare + | d rehsT 713053 00 LC 8,88% 42 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie - Conturul Ill Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru conturul III se determina cu relatia: AQ ehSDC densa * O -100 [%] 0, - energia termica intrata in PT-uri pentru Conturul Ill

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.91 municipiului Timisoara ST. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 __64285,2 100 d enspcur * 385280 3280 : re] d renspcu = 10,98 % 4.3 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V se determina cu relatia: FA AQ sper , 100 d ehSDCV | O | [%] Or - energia termica produsa de CT-uri pentru Conturul V _ 23141 d enSDCV 32670,4 = 7,08% 100 d iehSDCV 4.4 Pierderile tehnologice procentuale in sistemul de distributie Pierderea tehnologica procentuala a conturului de bilant care cuprinde ambele contururi (III si V) este data de relatia: AQ enspcur + AO V dcm+cv =" Oc + Opr -100 665993 100 dcm+cr 585280+ 32670,4 = 10,78% dcur+cv Valorile pierderilor tehnologice de energie termica in sistemele de transport si distributie, precum si pierderile tehnologice procentuale pe fiecare contur sunt prezentate sintetic in tabelele 20, 21 si 22.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.92 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 20 : Pierderi tehnologice pe sistemul de transport Denumirea UM CEŢ Sudi CT Centru 1 | Ore de functionare (total) n 8,760 2 | Ore de functionare pe perioada iernii h 4,944 3 | Ore de functionare pe perioada verii h 3,816 4 | Energia termica livrata la gard Gcal 713053 SISTEMUL DE TRANSPORT 5 | Fluxul termic total in ST, regim de vara (suma din tabele) KW 7230,9 6 | Fluxul termic total in ST, regim de iarna (suma din tabele) kW 9311,4 7 | Pierderi tehnologice in ST, regim de vara Gcal/an 23729,9 8 | Pierderi tehnologice in ST, regim de iarna Gcal/an 39590,8 9 | Pierderi tehnologice anuala in ST (varatiarna) Gcal/an 63320,7 10 | Pierderi procentuale anuale in ST (vara + iarna) % 8,88

INCDE= Bilant real al'energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.93 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul 21 : Pierderi tehnologice pe sistemul de distributie Denumirea UM TOTAL SD CT PT 1 | Ore de functionare (total) h 8760,0 8760,0 2 | Ore de functionare pe perioada iernii h 4944,0 49440 3 | Ore de functionare pe perioada verii n 3816,0 3816,0 4 | Energia termica livrata la gard Gcal/an 617950 32670.4 585280,0 5 Fluxul termic total pentru INCALZIRE (izolate clasic si preizolate), regim de kW 86356 236,6 8399.0 iarna (suma din tabele) 6 Fluxul termic total pentru A.C.C. (izolate clasic si preizolate), regim de iarna kW 4036,8 176,7 38601 (suma din tabele) 7 Fluxul termic total pentru A.C.C. (izolate clasic si preizolate ), regim de vara kW 3875,4 169,7 3705,7 (suma din tabele) 8 | Pierderi tehnologice totale pentru incalzire Gcal/an 36717,1 1005,9 35711,2 9 | Pierderi tehnologice totale in regim de iarna pentru A.C.C. Gcal/an 17163,9 | 751.2 16412,7 10 | Pierderi tehnologice totale in regim de vara pentru A.C.C. 12718,3 557,1. 12161,2 11 | Pierderi tehnologice anuala in SD (varatiarna) Gcallan 66599,3 2314,1 64285,2 12 | Pierderi procentuale anuale in SD (vara + iarna) “% 10,78% 7,08 % 10,98 %

INCDE- *: ICEMENERG ST. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.94 Tabelul 22 Centralizator cu pierderile procentuale de energie termica Nr. crt. Sis tem Denumire marime Pierderile Reale pentru Conturul Il Pierderile Reale pentru Conturul Ill Pierderile Reale pentru Conturul V Pierderile tehnologice Conturul II Pierderile tehnologice Conturul Ill Pierderile tehnologice Conturul V Gcallan % Gcal/an % Gcallan % Gcallan “% Gcal/an % Gcallan % ST Pierderi masice in ST 34903,34 | 4,89 0 0 Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant in ST 73165,66 10,26 63320,7 | 8,88 Pierderi totale transport 108069 15,15 63320,7 | 8,88 SD Pierderi masice in reteaua secundara de incalzire 12644,34 | 2,16 921,57 2,82 Pierderi masice in reteaua de distributie a apei calde de consum 26680 4,56 1564,59 4,79 Pierderi masice totale 39324,34 | 6,72 2486,16 7,61 Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant (incta.c.c.) 72922,16 | 12,46 2514,84 7,70 64285,2 | 10,98 2314,1 | 7,08 - Pierderi totale distributie 19,18 15,31 |. 64285,2 10,98 2314,1 | 7,08

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.95 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Din analiza datelor prezentate rezulta urmatoarele: Retelele de termoficare din Municipiul Timisoara au fost proiectate pentru a satisface necesarul de caldura pentru locuitorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica. Datorita reducerii numarului de consumatori si a scaderii consumului de caldura, in special dupa anii 1990, in prezent retelele au devenit supradimensionate. Ca urmare, atat pierderile de energie termica reale, cat si pierderile tehnologice se situeaza la un nivel ridicat. Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer termic pentru sistemele de transport si distributie au fost calculate in conditiile ipotetice in care izolatia termica a conductelor este noua, iar pierderile masice sunt considerate zero. Comparand rezultatele pierderilor reale cu cele tehnologice rezulta ca pentru: - conturul Il - pierderile reale sunt cu 15,55 % mai mari fata de pierderile tehnologice - conturul IIl - pierderile reale sunt cu 13,44 % mai mari fata de pierderile tehnologice O E TE - conturul V - pierderile reale sunt cu 8,67 % mai mari fata de pierderile tehnologice. Tendinta actuala in toate sistemele de termoficare ale marilor orase este de a continua procesele de modernizare atat la nivel de retele (transport si distributie) cat si la nivel de puncte termice, prin automatizarea si informatizarea punctelor termice, inlocuirea conductelor existente cu conducte noi cu performanta ridicata. Astfel este indicat ca factorii de decizie sa sprijine activitatile societatii COLTERM pentru aplicarea masurilor recomandate, care au ca scop cresterea gradului de confort la consumatorii finali si nu in ultimul rand incurajarea populatiei pentru rebransarea la sistemul centralizat, singurul dovedit ca satisface toate conditiile de economie de energie primara, este sustenabil, si ramane de perspectiva.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.96 municipiului Timisoara S.T.l. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Documente de referinta 1. Legea 121/2014, publicata in Monitorul Oficial' al Romaniei, nr.574/01.08.2014 2. Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr. 696/ 23.1X.2014. 3. Legea 325/ 14.07.2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica. 4. Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 350 bis din 23 mai 2007 5, Metodologie de evaluare operativa a emisiilor de SO», NO, pulberi (cenusa zburatoare) si CO. din centralele termice si termoelectrice, PE 1001/1994 6. MIT — Manualul Inginerului Termotehnician, Ed. Tehnica 1986 7. Producerea, transportul si distributia caldurii. Instalatii de producerea a energiei termice. Terminologie — PE 201/93.

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2016-20186/17.08.2016

REFERAT

Privind aprobarea documentaţiei cu titlul ‘’ Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului

Timişoara’’

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr. RE2016-001493/03.08.2016 ;

Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ;

Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara , aprobat prin HCL nr.239/2009 ;

Având în vedere avizul ANRSC nr.414020/25.07.2016 pentru documentaţia cu titlul ‘’ Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara’’ ANRSC a avizat valorile pierderilor reale de energie termică şi valorile pierderilor tehnologice de energie termică , după cum urmează: Pierderi la producerea energiei termice în CT Centru 9,78% Pierderi în reţelele de transport aferente CT Centru 15,15% Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT Centru 19,18% Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal 15,74% Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal 14,68% Pierderi la producerea energiei termice în CET Freidorf 58,89% Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf 19,54% Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal +CET Freidorf 25,77% Pierderi in reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal +CET Freidorf 15,31% Pierderile totale ţn reţelele de distribuţie 18,97%

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi actualizată,

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1 Aprobarea documentaţiei cu titlul‘’ Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara’’ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA‐ADRIANA TOC                                                                                                                                                                                                                                Cod FO 53‐01,ver.2 

Atasament: doc01283520160811111044.pdf

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.44 _Q_= 4248,20 Geal/an “(100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ _=-203,79'Geni = 203,79 Geal/an "ET (4,80 %) ne A FT 66,33 Gcal/an (1,56 %) AQ__= 113,78 Gcal/an = (2,68 %) Q = 3864,3 Gcal/ân "sate! (90,96 %) inc acc Q = 3011,7 Gcal/an Q = 852,6 Gcal/an v.cons.CT (70,89 %) V.cons.CT (20,07 %) Fig. 8. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT

INCDE- ICEMENERG municipiului Timisoara STĂ Contract nr. 01/113/13.04.2016 Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al Seria de modificari: O Pag.45 Tabelul 9. Tabelul de bilant termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT Dragalina RE Nr Valoarea : Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal “% A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT Dragalina 1. | Energia termica produsa de CT Dragalina Ocr 6099,3 100 B. «Energia termica iesita.din conturul sistemului |... 015 neniri "| de distributie sub forma utila > Energia termica vanduta consumatorilor cu 5294,2 86,80 incalzirea si a.c.c. O, consct 3. Energia termica vanduta consumatorilor cu e 4333,1 71,04 incalzirea „O, consct 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu e 961,1 15.76 a.Cc.C. O, const Cc Energia termica iesita din contur sub forma "| de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de | distributie al CT Dragalina prin: AQ,r 805,1 18, 6. - pierderi masice in sistemul de distributie a AQ“, 183,9 3.02 a.c.c. : 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 119,22 1,95 - pierderi masice totale in sistemul de 3. | distributie | 303,12 | 497 e pierderi prin transfer de caldura in mediul 501.98 823 "| ambiant AQ,cr D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem a = 6099,3 100 ICT

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.46 Q.F 6099,3 Gcal/an. (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AN Q- = 183,9 Gcal/an "ET (3,02%) A er 119,22 Gcal/an : (1,95 %) AQ: _= 501,98 Gcal/an Sect” (8,23 %) Q E 5294,2 Gcal/an “= (86,80 %) înc ace Q = 4333,1 Gcal/an Q = 961,1 Gcal/an v.cons, CT (71,04 %) v.cons.CT (15.76 %) Fig. 9. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dragalina

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.50 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Q e 9732,1:Gcal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ" = 665,87 Gcal/an (684%) AQ, = 408,66 Gcal/an (4.20 %) = 154,47 Gcal/an (1,59 %) Q E 8503,1 Gcal/an (87,37 %) ine ace i = 6166,9 Gcal/an = 2336,2 Gcal/an O (63,37 %) A (24,00'%) Fig. 11. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Buzias

Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al INCDE- ICEMENERG municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.51 Tabelul 12. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CET Freidorf N Denumi telor debilant | Simbol enumirea componentelor de bilan imbo Crt. p Gcal % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CET Freidorf 1. | Energia termica produsa de CET Freidorf Ocsr 4208,7 100 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila > Energia termica vanduta consumatorilor cu 3386,5 80.47 " | incalzirea si a.c.c. O, CET 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu ! 2991,6 -1 08 | incalzirea O, cons.CET 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu 394,9 9 39 "acc. O, cons.CET G Energia termica a din contur sub a "| de:pierderi::: IT ECOURI DHATI Energia termica pierduta in sistemul de | distributie al CET Freidorf prin: AQccr 02 19, s |" EM masice in sistemul de distributie a 18,69 0,44 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire _ 186,53 4,43 - pierderi masice totale in sistemul de 3. | distributie | 205,22 | 487 N pierderi prin transfer de caldura in mediul 616.98 14 66 "| ambiant AO,crr D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem a ar | 4208,7 100 iCET

ICEMENERG INCDE- S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Fig. Q__= 4208,7 Gcal/an "=" (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE acc AQ - =.18,69:Gcal/an. "ST (0,44%) A de = 186,53 Gcal/an - (4,43 %) AQ _= 616,98 Gcal/an (14,66 %) Q __- 3386,5 Gcal/an v.cons.CET (80, 47 %) Q" _=2951,6 Gcal/an Q'“ _= 394,9 Gcal/an «.cons. CT (71,08 %) v.cons. CT (9,39 %) 12. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CET Freidorf sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al.| Pag.52

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Pag.53 10.5 Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal — Conturul V Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal a fost elaborat pentru toate centralele termica de cvartal invclusiv CET Freidorf - conturul V. Relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 13. Tabelul 13 Nr. Crt. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET Freidorf 0 Gcal/an contorizata 44014,42 Cantitatea de energie termica produsa de CT- uri + CET Freidorf Ocr Gcal/an contorizata 32670,4 Energie termica pierduta in CT-uri + CET Freidorf A0cr Gcal/an AQ; = 0 T Or 11344 Pierderea procentuala de energie termica in CT-uri + CET Freidorf dcr % der = 0% -0Ocr -100 25,77 Energia termica produsa in CT-uri si CET Freidorf Ocr Gcal/an contorizata 32670,40 Energia termica vanduta consumatorilor (facturata) 0, cons.CT Gcal/an O, consCT acc inc O cons CT + O, con CT 27669,4 Energia termica termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. O ace v.cons.CT. Gcal/an contorizata 6039,2 Energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire inc 0 v.cons.CT Gcal/an contorizata 21630,2 Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT-uri +CET Gcal/an AO,r = Ocr _ O, conscT = 001

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.54 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 10.| Cantitatea de apa | m”/an pierduta in circuite cu contorizata 40429 a.c.c. 11.| Temperatura medie a fe C media valorilor masurate apei reci intrata in CT- in CT-uri 13,3 uri +CET 12:| Temperatura agentului | Cc media. valorilor masurate ' termic in conductele de 46,41 tur circuitul de incalzire 13.| Temperatura agentului | 1“ Cc media valorilor masurate termic in conductele de 40,96 retur circuitul de incalzire 14.| Temperatura medie a | ;57 TC media valorilor masurate a.c.c. la plecare din CT- 85,7 uri +CET 15.| Temperatura medie Luce TC media valorilor masurate a.c.c. livrata in CT-uri 52 consumatorilor 16.| Temperatura medie al, “C Suma din lunile de apei potabile in lunile de incalzire /6 7,1 iarna 17.| Energia termica pierduta | A0f%, Gcal AQ” = Dior ta” prin pierderi masice in (7) 107 = 1564,59 circuitele cu a.c.c. ace ap 40429*(52-13,3)*10* 18.| Cantitatea de apa de | De man | contorizata "adaos in reteaua de 21217 incalzire 19.| Energia termica pierduta | AO”, Gcal/an | = DIX *c* Ar*107 prin pierderi masice in tu, 921,57 reteaua de incalzire 27217*(40,96-7,1)10* 20. | Energia termica pierduta | AQ, cr Gcal = AQ T AQ prin pierderi masice = 1564,59+921,57 2486,16 totale in CT-uri +CET 21.| Energia termica pierduta | AQ, Gcal/an | A0O,cr = A0,cr - A0,r F | 2514,84

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.55 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 prin transfer de caldura = 5001- 2486,16 in mediul ambiant in CT- uri +CET 22.| Pierderi procentuale de % acc energie termica prin Ancr ST Ocr +00 4,79 pierderi masice cu a.c.c. = 1565,59/32670,4 *100 23.| Pierderi procentuale de | % înc AQper energie termica prin Ancr = Ocr oa 582 pierderi masice cu = 921,57/32670,4 *100 incalzirea 24.| Pierderi procentuale de | 4. % AOprcr energie termica prin = Oc 100 781 pierderi masice totale = 2486,16/32670,4 *100 CT-uri +CET 25.| Pierderi procentuale de | 4, % AO,cr energie termica prin Arcr a 770 transfer caldura in CT- - 2514,88/32670,4 *100 uri +CET 26. | Pierderi procentuale | g_.. % 100 totale de energie dcr = E 15,31 termica in CT-uri +CET- conturul V = 5001/32670,4 *100

Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al INCDE- ICEMENERG municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.56 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf, conturul V este prezentat in tabelul 14, iar diagrama Sankey in figura 14. Tabelul 14 Nr Valoarea Cc rt Denumirea componentelor de bilant -Simbol Gcal o o „_ | Energia termica intrata in conturul sistemului RI "| de distributie — Conturul V = CT -uri+CET 1. | Energia termica produsa de CT -uri+CET br 32670,40 100 4 Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila > Energia termica vanduta consumatorilor cu 27669,4 84 69 "| incalzirea si a.c.c. O, cons.cT 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu 21630,2 66 21 "| incalzirea O, conscT 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu 6039,2 18 48 a.C.C. , O, const " c Energia termica iesita din contur sub forma "| de pierderi «i so n ii LI Energia termica pierduta in sistemul de distributie a CT -uri+CET prin: AQ,cr 5001 15,31 s |" pierderi masice in sistemul de distributie a |, oa 1564 59 4 79 a.c.c. mc , 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 921,57 2,82 - pierderi masice totale in sistemul de A0 61 distributie sa. ia 9 |" pierderi prin transfer de caldura in mediul 2514 84 7 70 "| exterior D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem Par n | 32670,40: | 100 1 A0 cr

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al S.T.. municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.57 Q_F 32670,40 Geal/an (100 %) RI SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ = 1564,59 Gcal/an A "ST (479 %) SE e E a th Ă * ne i “e AQ“, =921,57 Geal/an “E (2:82 %) ANQ: _=2514,84 Gcal/an ec (7,70 %) Q = 27669;4 Gcal/an “za CT (84,69 %) înc ace Q = 21630,2 = 6039,2 Gcal/an v.cons.CT (66,2 L %) v.cons.CT (18,48 %) Fig. 13. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal plus CET Freidorf

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.58 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 12.5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - contururile IV si V | Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf au produs in anul de bilant 32670,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 27669,4 Gcal si s-au pierdut in retelele de distributie 5001 Gcal adica 15,31 % din energia termica produsa. Pentru incalzire s-au facturat 21630,2 Gcal, iar - pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor racordati la retea s-au facturat 6039,2 Gcal: Pierderile de caldura prin pierderi masice in retelele de incalzire si apa calda de consum au totalizat 2486,16 Gcal si au reprezentat 7,61% din energia termica produsa de centralele termice. Pierderile prin transfer termic in mediul ambiant ale conductelor au fost de 2514,84 Gcal, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 1,10%. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si prezentate in tabelul nr. 6 se constata ca: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT variaza intre 347+9732,1 Gcal/an - pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal variaza intre 6,99 si 18,81 %. Valorile relativ ridicate ale pierderilor in centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si functionarii lor intermitente in functie de necesarul de caldura pentru incalzire si prepararea apei calde de consum. Pentru CET Freidorf pierderea procentuala de energie termica este mare de 58,8 % datorita faptului ca in cadrul ei s-a inclus si cota pate din caldura combustibilului destinat producerii energiei electrice. Randamentul de producere a energiei termice s-a determinat cu formula: m -— 2 100 = 2 100= 4208,7/10236,5 = 41,1 [%] B(P, +1,) 0%

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.59 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 in care: O,- energia termica produsa in cogenerare 0, - cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul Pierderea procentuala de energie termica a centralelor termice de cvartal luate la un loc trebuie calculata fara luarea in considerare a CET Freidorf. In realitate pierderile procentuale ale centralor termice de cvartal sunt de 15,74 % si nu de 25,77% (care este pierderea procentuala de energie termica), valoare care include si cota parte pentru energia electrica. Pierderile totale in retelele de distributie ale fiecarei centrale termice de cvartal au fost cuprinse in intervalul 9,04+21,39 %. Pierderile de caldura in retelele de incalzire prin pierderi masice in procente au fost cuprinse in intervalul 0,04+4,43 %. Valorile pierderilor masice pe conturul centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf au fost de 2,82 % in circuitele de incalzire si 4,79 % in retelele de a.c.c. Pierderile prin transfer de caldura ale tuturor conductelor (incalzire si apa calda de consum) au fost cuprinse in intervalul 1,59+14,66 %, iar pe intreg conturul V acestea au fost de 7,70 %. Pierderile procentuale totale pe conturul V au fost de 15,31 %. Pierderile in reteiele de distributie aferente Centralelor termice de cvartal au aceleasi cauze ca si pierderile din retelele de distributie ale punctelor termice (capitolul 12.3). Consumul de energie electrica contorizat, in anul de bilant, pentru toate Centralele “termice de cvartal a fost de 1034,98 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat 454,21 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat 571,5 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost:

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.60 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 1. Consumul specific de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul incalzirii ine a _ 454,21 Cy = inc o 21630,2 v.cons.CT' =0,021 [MWh/Gcal] 2. Consumul specific de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ace 571,5 acc el ct = — i = 2 =0,0015 [MWh/Gcal] 0 6039,2 v.cons.CT 3. Consumul specific de energie electrica pentru pomparea unui m? de apa calda de consum la consumatori omae _—_ 3713 =0,0041 [MWh/m3] 139623 Indicatori de eficienta energetica Indicatorii de eficienta energetica pentru CT-uri (centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf) stabiliti pe baza datelor determinate in bilant sunt: 1, Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) ! 0,=5281943 m? = 44014,42 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.61 municipiului Timisoara S.TĂ Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria. de modificari: 0 0, = 32670,4 | [Gcal/an] 3. Energie termica pierduta in CT-uri A0cr = 0, -0;r = 44014,42 - 32670,4 = 11344 [Gcal/an] qi = Dom 2 100=2577 [3%] A 44014,42 4. Randamentul energetic net care este dat de raportul dintre energile rezultate din proces si cantitatea de caldura dezvoltata _Ocr _ 326704 == [0] "0, 4401442 5. Consumul specific net de energie termica Cc _ 0 _ 4401442 = 1,35 [Gcal/Gcal] O, 32670,4 6. Consum specific de gaze naturale C, -%.10% 22.10" = 182,01 [m*/Gcal] " P 8333 ci Consumul specific net pentru producerea unei Gcal este de 1,35 Gcal/Gcal adica echivalentul unui consum specific de gaze naturale de 162,01 m?/Gcal necesar pentru producerea unei Gcal.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.62 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timisoara Masurile recomandate pentru imbunatatirea eficientei intregului sistem de termoficare al municipiului Timisoara sunt masuri care necesita cheltuieli de investitii pentru realizarea lor si masuri care tin de exploatarea instalatiilor. A. Masuri fara investitii Masurile fara investitii sunt masuri care tin de exploatarea de zi cu zi a instalatiilor si masuri de intretinere, precum: 1, Functionarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor termice, in vederea optimizarii consumului de combustibil 2. Respectarea diagramelor de reglaj ale temperaturii apei fierbinti pe reteaua de „tur” a | | 3. Verificarea vanelor de inchidere de pe conductele de distributie 4. Verificarea metrologica a aparaturii de masura la sursa si consumatori, si a contoarelor de energie termica conform instructiunilor metrologice 5. Interventia rapida in caz de avarie prin respectarea procedurilor de lucru 6. Instruirea personalului pentru interventii. B. Masuri cu investitii mari Masurile privind imbunatatirea functionarii sistemului de termoficare din municipiul Timisoara sunt masuri cu investitii mari care cuprind modernizarea unor puncte termice si modernizarea retelelor de transport si distributie si constau in:

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.63 S.T.l. municipiului. Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O Modernizarea punctelor termice ramase nemodernizate prin echiparea cu schimbatoare de caldura cu placi Trecerea actionarii electropompelor de circulatie pe motoare cu turatie variabila Inlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu inchidere rapida in vederea scurtarii timpului pentru operatia de izolare a defectelor Reconsiderarea dimensionarii retelei primare: Reabilitarea retelelor termice primare si secundare prin inlocuirea conductelor termice clasice cu conducte preizolate Achizitionarea unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor, de depistare a spargerilor in faza incipienta si eliminarea operativa a acestora pentru reducerea pierderilor de agent termic si pentru protejarea conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii Montare a dispozitivelor de echilibrare pe conductele de bransament ale instalatiilor interioare Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori Solutia de „contorizare pe orizontala a consumatorilor” care are efecte benefice asupra consumatorilor (prin reducerea pierderilor de agent termic in subsoluri si facturarea exacta a consumului individual de energie termica) este o solutie agreata si de alti operatori de sisteme de alimentare centralizata cu energie termica din alte orase Retelele care urmeaza a fi reabilitate prin programul POS Mediu, etapa a l-a — Retehnologizare SACET Timisoara sunt prezentatate in tabelul 15.

INCDE- ICEMENERG municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al| Pag.64 Seria de modificari: 0 Tabelul 15 Lungime Nr. , de Crt Retele termice primare traseu [m] 1 | Obiect 1 - Magistrala 2 x Dn 1000 a.f. 1180 2 | Obiect 2 - Magistrala 2 x Dn 600 a.f. 216 3 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 870 Primara Zona Lugojului - Tronson 1 4 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 1631 Primara Zona Lugojului (Soarelui) - Tronson 2 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 5 . ae 1300 Primara Zona Universitatii - Tronson 3 Obiect 4 - Retele termice Zonele Nord - Vest si Sud - Est - Rete 6 , . , 1980 Termica Primara Zona Bucovina 7 Obiect 4 - Retele termice Zonele Nord - Vest si Sud - Est - Retea 980 Termica Primara Zona Baba Dochia 8 Obiect 5 — Retele termice zona Olimpia — Retea termica primara nod 910 220 — nod 111 Lungime Nr. | de Crt Retele termice secundare traseu (m) 1 Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 82 115 2 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 69 245 3 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 88 411 4 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 63 1489 5 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 10A 166 6 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 10B 173 7 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 86 359

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.65 municipiului Timisoara E S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 8 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 89 273 9 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 52 154 10 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 84 245 11 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 98 2391 12 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 40 994 13 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 41 686 14 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 37 1020. 15 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 36 190 16 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 75 860 17 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 22 234 18 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 45A 2270 19 | Retele termice secundare aferente Punct termic PALTINIS 23035 20 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 21 1825 21 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 7C 920 22 | Retele termice securidare aferente Punct termic nr. 6 635 23 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 72 595 24 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 45 875 25 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 35 : 365 Masurile recomandate pentru cresterea eficientei energetice se aplica. la nivel de retea de termoficare si la nivel de consumatori.

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.66 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 14. Bilantul optimizat 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie Bilantului termic optimizat pentru sistemul de termoficare din municipiul Timisoara s-a elaborat pornind de la necesarul de energie termica intrata in sistemul de distributie (SD). | Calculul de optimizare a energiei termice s-a facut pornind de la necesarul de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a blocurilor si prin reducerea pierderilor masice cu incalzirea si apa calda de consum si a pierderilor prin transfer de caldura. 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = Vcons.PT *0,75 [Gcal/an] Qin, = 390872,8*0,75 = 293154,6 [Gcal/an] 2. Energia termica optimizata vanduta consumatorilor racordati la sistemul de distributie Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real vconspr * 82160,7 | [Gcal/an] A = + v.cons.PT ! [Gcal/an] = 293154,6 + 82160,7= 375315,3 [Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % AGE = AQ 10.75 [Gcal/an] Q?*. = 72922,16*0,75 = 54691,62 [Gcal/an] tcPT

INCDE- ICEMENERG STA. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Pag.67 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % AQ???” = AQ?%, *0,75 = 26680* 0,75 = 20010 [Gcal/an] = AQ, 0,75 = 12644,34* 0,75 = 9483,25 [Gcal/an] 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie opt. AQ tPT opt. AQ tPT = + [Gcal/an] = 54691,62 + 20010 + 9483,25 = 84184,87 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata intrata in punctele termice = OP pr + AQ [Gcal/an] pr =375315,3 +84184,87 = 459500,17 [Gcal/an] unde: II | | QR energia termica optimizata vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum inc v.cons.PT ! apa calda tcPT = - energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire si v.cons.PT de consum AQ? - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de distributie al punctelor termice AQ,pr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in sistemul de distributie mPT AQ - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu incalzirea si apa calda de consum inc A mPT , A consum. mPT = energia termica pierduta in circuitele de incalzire si apa calda de

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.68 municipiului Timisoara S.T.. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 Tabelul de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de distributie al punctelor termice este prezentat in tabelul 16, iar diagrama Sankey in figura 14. Tabelul 16. Nr. „d Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal “% A Energia termica optimizata intrata in conturul "| sistemului de distributie —conturul III 1. | Energia termica optimizata intrata in PT a 459500,17 100 E nica in conturul. sistemului e distributie sub. > Energia termica optimizata vanduta | 375315,5 81,68 "| consumatorilor cu incalzirea si 9, cons.pr 3 Energia termica optimizata vanduta | _ i 293154,6 63,80 " | consumatorilor cu incalzirea. O, cons.pr „ | Fnergia termica vanduta consumatorilor cu os 82160,7 17,88 a . Cc. C. V.cons G Energia termica optimizata iesita gin contur " | sub forma de pierderi 5 Energia termica optimizata pierduta in vot 84184,87 18,32 | sistemul de distributie prin: AQO;r s. |" pierderi masice in sistemul de distributie cu | AQ? 20010 4,35 , a.c.C., m 7 | pierderi masice optimizate in sistemul de AQ 9483,25 2,06 distributie cu incalzirea mPT N pierderi masice totale in sistemul de AO”, 29493,25 6,41 distributie m - pierderi prin transfer de caldura in mediul pi 1 9. aribiarit - AQ 54691,62 11,8 D. Energia utila plus pierderile : O sro PT 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + AQ pr 459500,17 100

_ INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.69 municipiului Timisoara Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 opt: Q,r= 459500,17 Gcal/an (100 %) ace. opt A = 20010 ai RBS = 9483,25 Gcal/an (2.06%) opl. A = 54691,62 Gcal/an “eso (11,91 %) opt. 375315,3 Gcal/an (81,68%) = 293154,6 Gcal/an (63,80 %) acc, opt = B2160,7 Gcal/an (17,88 %) Fig. 14 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de distributie- conturul Ill

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.70 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: O 142 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) 1. Se estimeaza ca masurile de imbunatatire a functionarii retelei de transport prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate vor conduce la o reducere a pierderilor de caldura prin transfer termic cu 25 % = AQ,or * 0,75 [Gcal/an] AQ? = 73165,66*0,75 = 54874,25 - [Gcal/an] 2 Se estimeaza o reducere a pierderilor de energie termica prin pierderi masice cu 30% | AQ = AQ, “0,70 [Gcal/an] = 34903,34*0,70 = 24432,34 [Gcal/an] 3. Energia termica optimizata totala pierduta in ST = + AQhsr [Gcal/an] tST AQ?! = 54874,25 + 24432,34 = 79306,59 [Gcal/an] 4. Energia termica optimizata ce va fi livrata de surse este egala cu cantitatea de energie termica optimizata intrata in punctele termice, cantitatea de energie termica livrata consumatorilor racordati direct si pierderile estimate dupa aplicarea masurilor propuse = OF + + Amar [Goal/an] Q?.r = 459500,17 + 79306,59 + 19704 = 558510,76 [Gcal/an] Q or 558510,76 [Gcal/an] CEt+CT unde:

INCDE- Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru ICEMENERG sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al | Pag.71 municipiului Timisoara S.T.I. Contract nr. 01/113/13.04.2016 Seria de modificari: 0 AQi&r - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport AQ,sr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport ' - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport AQnST energia termica pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport - energia termica totala optimizata pierduta in sistemul de transport Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 17, iar diagrama Sankey in figura 15.