keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 637/28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 637/28.11.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 28073/26.11.32018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28074/26.11.2018., al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2018 - 28074/26.11.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere adresa nr. SC2018 - 28073/26.11.2018 a Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere contractul de prestare de servicii nr. 312/11.11.2015 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC PRODAO-ING SRL;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza P.T., pentru investitia: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, conform Anexei 1, si "Descrierea investitiei", conform Anexei 2, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa Tla HCL ce DESCRIERE INVESTITIE 1. DATE GENERALE A LUCRARII DENUMIRE PROIECT: "Extindere grădiniţă în regim de înălțime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent" AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 TITULARUL INVESTITIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bd.C.D.Loga nr.1 BENEFICIARUL INVESTITIEI: Grădiniţa PP 33 din Timişoara, str.Sebastian Iordan nr.6 2. DATE TEHNICE Regim de înălţime extindere P+1E+M Suprafaţă construită la sol extindere: 207,95 mp Suprafaţă construită defăşurată extindere: 789.80 mp 3. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv TVA: 3.335,659 mii lei Din care C+M: 2.815,165 mii lei 4. DESCRIEREA INVESTIŢIEI Documentatia cuprinde actualizarea proiectului initial de construire a unei extinderi in regim de inaltime P-E+M alaturata cladirii existente P--E, cu incadrare in normativele in viguare in limitele impuse de situatia existenta si deja executata si lucrari de reparatii si reabilitare termica a cladirii existente. Extinderea a fost necesara pentru rezolvarea necesarului de spatiu destinat formarii a 3 noi grupe de copii, pentru creerea unui spatiu multifunctional care este sala de sport unde, pe langa activitatea sportiva se vor desfasura si serbari ale copiilor sau sedintele cu parintii. O alta problema functionala majora ce a fost rezolvata prin proiectul autorizat in 2008 si pastrata in actuala documentatie este faptul ca salile de clasa nu vor mai avea tripla functionalitate. Extinderea permite amenajarea de dormitoare separate. Deasemenea au fost actualizate elemente functionale strict necesare desfasurarii programului si cele de siguranta in exploatare necesare. 4.1. CARACTERSTICILE IMOBILULUI Terenul in cauza are o suprafata de 732 mp, forma drepunghilare cu front stradal de 17.85 m , latimea in spate de 18.21 m si vecinatati laterale de 40.91 m (dreapta) si 41.22 m (stanga). Este ocupat partial de construtii de tip rezidential transformate in servicii publicii (gradinita) si o constructie nefinalizata de extindere a celei existente. Caracterul de amplasare pe parcele in cadrul frontului respectiv este de tip cuplat la strada si retras la 3.50 m. Procentul actual de ocupare a terenului este de 30% iar cel dupa extinderea prevazuta in AC 2723/ 07.10.2008 de 58%. Regimul de inaltime actual este parter si etaj iar cel propus P+l1E+M si se incadreaza in cerintele PUZ /RLU si CU stabilit la maxim P+2E . Lucrarile propuse se incadreaza in amprenta la sol al construtiilor propuse prin AC 2723/ 07.10.2008. Frontul la strada ramane identic cu cel existent. Regimul de inaltime propus se va modifica partial de la P+E la P+1E+ M prin extinderea cu corpul de cladire autorizat ce cuprinde 3 nivele amplasat in spatele constructie actuale. Amplasarea cladirii si lucrarile propuse sunt conform celor din AC 2723/ 07.10.2008 si respecta codul civil si caracteristici impuse de certificatul de urbanism si RLU.

Anexa 2 la HCL cc i Suprafata construita la sol este de 224,00 mp cladire existenta si cca 200 mp fundatii ale constructiei autorizate in 2008. Imobilul area acces direct din domeniul public a strazii str. Sebastian Iordan (str. Olimp). 4.2. FUNCTIUNEA Cladire asupra careia se va intervenii este o cladire de tip rezidential transformata in servicii de educatie tip gradinita si anexe. În prezent este utilizata pentru activitatea a 6 grupe de copii prescolari in regim de program prelungit avnd spatii de grupa , anexe sanitare, spatii comune de alimentatie si serviciile aferente. Extinderea propusa va cuprinde spatii destinate formarii a 3 noi grupe de copii, filtru de acces si cabinet medical, un spatiu multifunctional care este sala de sport , cabinet metodic, blocul alimentar si servicii aferente. Extinderea va prelua unele din functiunile ce au pe moment spatiu insuficient sau utilizeaza acelesi incaperi cau alte activitati. Conform temei de proiectare documentatiava cuprindae constinuarea si actualizarea lucrarilor de extindere cu un corp nou executate la nivel de fundatie. Cladirea existenta sufera modificari nesemnificative atat constructive cat si functionale urmand ca reabilitarea structurala sa fie executata pe baza enei expertize complete dupa executia corpului nou Extinderea se va executa pe amprenta fundatiilor deja executate cu un corp nou cu regim de inalime P+E+M ce va cuprinde spatii specifice functiunii de gradinitasi spatii axexe a acesteia. Dupa extindere si reamenajarea proiectata intregul ansamblu va avea functiunea de gradinita. 4.3. REGIM TEHNIC 1. suprafata teren: 732.00 mp; 2. dimensiune maxima a parcelei: 40.95m/41.30 x 17.85m/18.21 teren cu un front stradal de 18.75 m - Suprafata construita la sol cladire existenta (inainte de adaugire) : 224 .00 mp - Suprafata desfasurata cladire existenta = 442.30 (224.00-P + 218.3mp-E) - Suprafata construita la sol total propus: = 431.95 mp (224.00mp existent + 207.95 mp nou - din care extindere: 207.95 mp - Suprafata desfasurata total propus: = 1232.10 mp (442.30 existent + 789.80 nou ) - din care extindere: 789.80 mp - Suprafata utila existenta: 357.35 mp (184.15+173,23) - Suprafata utila propusa dupa mansardare: 1032.45; - din care: A utila parter (existent+nou) = 184.10+178.95=363.05 mp Autila etaj(existenttnou) = 173.25+251.00=424,25 mp Autila mansarda = 245,15 mp POT existent = 224,70 mp /732 mp x 100 = 30 %; - propus = 431.95mp / 732 mp x 100 = 58 %; - CUT existent = 442.30 mp /732 mp = 0.612 propus = 1232.10 mp / 732 mp = 1.683 volum construit = 2850 mc- fara pod nemansardat / 3280mc cu pod - cota +_0.00 = cota finita a suprafetelor de calcare ale extinderii propuse 44. SITUATIA EXISTENTA Cladirea in care functioneaza acum gradinita are regimul de inaltime P+1E ( parterul fiind de fapt un demisol ridicat, avand cota finita la 60 cm sub nivelul trotuarului) si este retrasa fata de frontul stradal cu 3,50 m. Este situat pe limita de proprietate dreapta iar in stanga beneficiaza de un acces auto care este si curte de joaca pentru copii. Cladirea este impropie activitatii actuale desi au fost prevazute modificari semnificative de transformare din locuinta, functiunea initiala in gradinita. Pe langa functiunle specifice actului educataiv cladirea

Anexa 2 la HCL css... ul adaposteste si activitati auxiliare strict necesare functionarii gradinitei cu program prelungit. Exista un bloc alimentar ce deserveste o sala de mese si amenajari temporare de spatii de dormit pentru copii. Aceste functiuni vor fi preluate de spatiile corpului nou. Activitatea gradinitei se desfasoara in prezent cu 6 grupe de copii prescolari cu varste cuprinse intre 3 si 7 ani din care 2 grupe sunt cu predare in limba germana. 45. SITUATIA PROPUSA Extinderea propusa se va realiza pe parter „etaj si mansarda in continuarea cladirii existente , parterul avand aceeasi latime ceea ce va permite mentinerea locului de joaca pentru copii partial acoperit si un acces carosabil spre curtea din spate prin care se va face aprovizionarea bucatariei. Amprenta parterului este cea din proiectul autorizat fundatiile si placa suport pardoseli fiind executate. Au fost operate modificari interioare in limita pozitie fundatiilor, respectiv stalpilor existenti si la nivelul curtii de lumina pe limita vecinatatii din dreapta. Inaltimea la cornisa a cladirii noi va fi + 7,95 iar inaltimea maxima la coama de + 11,90 m fata de cota la strada aceesi cu cea a inaltimii maxime a invelitorii cladirii existente. Etajul si mansarda se vor desfasura pe toata latimea terenului, cu stalpi la parter pe limita de proprietate din stanga. In adancime cladirea se termina la 3.95 m fata de limita de proprietate din spate conform situatie existente in teren. Accesul in cladire pentru aprovizionarea bucatarie se va face din aceasta curte in perioada de neutilizare a curtii de catre copii. In vederea incadrarii in cerintele de siguranta in exploatare, protectie si interventii la incendiu sunt necesare cateva imbunatatiri structurale majore asupra cladirii existente. Se propuse: - planseele de lemn sa fie aduse la nivel de elemente incombustibile prin ignifugarea si protejarea elementelor de lemn cu placaje incombustibile/suprabetonare a existentului. - refacerea zidului calcan a constructie existente spre vecinatatea cu construtie D+P+4E in vederea asigurarii unui element separator in vederea limitarii propagarii incendiului inrte cele doua construtii. - ignifugarea sarpantei existente si a elemnetelor suplimentare de consolidare din lemn si inlocuirea invelitorii spre curte cu placi incombustibile si rezistente la foc minim 60 minute pe portiunea alaturata curtii de lumina a cladirii de locuinte vecine (minim 6m fata de curtea de lumina) -scarile interioare existenta avand rol de scari de evacuare in ansamblul de corpuri se vor supune regurilor unei scari de evacuare si se va separa fata de restul spatiilor cu pereti rezistenti la foc 150 minute si usi cu autoinchidere; se va asigura evcuarea fumului si a gazelor fierbinti prin canal protejat prin pad pana peste nivelul invelitorii. Lucrarlile de interventii majore si consolidare struturale ce afecteaza intreaga constructie existente vor fi precedate de expertizare elementelor de constructie a cladirii vechi si se vor executa pe baza documentatie de detaliu ce tine cont de recomandarile expertizei. Deasemenea nivelul etajului corpului nou se va separa fata de acoperis/pod existent prin elemente structuale incombustibile separatoare. Se va monta suplimentar fata de circulatiile verticale existente si proiectate in extindere o scara exterioara de evacuare/acces interventie in curte. In vederea imbunatatirii functionale a ansamblului au fost propuse unele modificari de spatiu si utilizare a spatiului: - accesul principal pentru copii se va face prin cladirea noua, va avea un spatiu exterior acoperit, hol de primire directa legaura cu scara ce duce la etaj si mansarda; - cabinetului medical si a spatiului izolator va fi alaturat accesului copii;

Anexa 2 la HCL seci cole - accesle administrative si de alimente sunt separate si se vor face prin curtea din spate; - bucataria din cladirea veche se va desfinta si va fi mutata, inclusiv aprovizionare si depozite in corpul nou cu acces separat din curte; - dormitoarele se muta in mansarda corpului nou in vederea reducerii activitatii in spatiile de grupa; - spatiile administrative sunt pozitionate alaturat celor pe care le deservesc. Din punct de vedere functional, ansamblul nou va acomoda urmatoarele spatii: 46. SPATII IN ANSAMBLUL EXTINS (CLADIRE EXISTENTA+CORP NOU) PARTER Parter - spatii in Corp nou: Ind.. Functiune Descrierea spatiului A. utila P.1 Hol acces si | - se face primirea prescolarilor si asigura functiunea de filtru si | 13,00 circulatii distributia spre zonele de clase de la parter, etaj si mansarda prin intermediul scarii de acces spre celelalte nivele; cele doua clase de la parter pot fi accesate prin curte pe accesul personalului gradinitei: holul de primire are legatura directa cu cabinetul medical si izolator P.2- Cabinet medical | - este accesat din holul principal de acces si are legatura cu spatiul | 10,50 izolator P.3 Izolator - este in legatura directa cu cabinetul medical si este mobilat cu cu grup sanitar | doua paturi; spatiul poate fi accesat si direct din holul principal P.4 Birou 8,45 administrativ gradinita P.5 Birou receptie 6,20 bloc alimentar P.6 Circulatie - asigura accesul personalului de la blocul alimentar si partial al | 16,65 aprovizionare alimentelor ce se vor depozita in depozitul de legume-fructe si alimente depozitul frigorific; asigura alimentarea bucatariei; receptia si inventarul alimentelor se face in biroul administrativ bloc alimentar (P.5) PT Magazie 12,40 nealimentara P.8 Magazie -se vor depozita alimente neperisabile; accesul se face direct din | 15,75 alimente exterior iar depozitarea pe sisteme specifice categoriei de alimente P.9 Depozit -se vor depozita alimente perisabile cu pastrare la temperatura | 10,50 legume fructe constanta neperisabile; mobilarea este specifica pastrarii fructelor si legumelor si este dota cu frigider pentru alimente cu pastrare la temperaturi joase saccesul se face din coridorul de acces pentru alimente; incaperea este dotata cu sistem de ventilatie artificiala P.10 Depozit -se vor depozita alimente perisabile cu pastrare la temperatura | 14,00 frigorific constanta scazuta; este compartimenta pe zone de alimente (carne, oua, produse lactate,..) si mobilat cu combine frigorifice specifice tipului de alimnet; accesul se face din coridorul de acces pentru

AnexaZ la HCL alimente; incaperea este dotata cu sistem de ventilatie artificiala P.11 Preparari primare a alimentelor - zona bucatariei dotata cu blaturi de lucru si chiuvete separate pentru prepararea separata a diferitelor categorii de alimente (carne , peste, legume,..), accesul se face dinspre coridorul de circulatie a depozitelor 6,80 P.12 Bucataria spatiul de portionare si preparare a mancrii servite copiilor este separat prin mobilier si panouri din sticla pe tamplarii de PVC in zone disticte de activitati ce asigura un circuit al alimentelor astfel incat fluxurile de alimente pregatite pentru servire sa nu se intesecteze cu resturi menajere si vesela din sala de mese, iar personalul din bucataruie sa nu intre in contact direct cu cel de servire si copii din sala de mese; incaperea este dotata cu sistem de ventilatie artificiala Zonarea cuprinde urmatoarele spatii: - preparare primara (P11) cu separeuri pentru diferite categorii de alimente; - bucatarie rece pentru preparare si portionare; - bucatarie calda; - blat oficiu pozitionat intre bucatarie calda/bucatarie rece si spatiul de servire ce asigura relatia dar si separarea intre personalul de pregatire a hranei si cel de servire; - Zona de colectare si eliminare resturi menajere si spalare vase si vesela cu iesire directa spre exterior pentru eliminarea resturilor (P13). 30,85 P.13 Spalator si eliminare resturi alimentare - este impartit prin mobilare si panou stical pe tamplarie PVC in doua zone disticte: - spalator vesela cu legatura directa din sala de mese pentru primirea veselei murdare, legatura spre bucatarie pentru depozitare vesela curata pe rafturi aflate intre spalator si bucatarie si iesire directa spre exterior pentru eliminarea resturilor; incaperea este dotata cu sistem de ventilatie artificiala - spalator vase de bucatarie cu legatura spre bucatarie pentru primirea vaselor murdare si depozitarea celor spalate pe rafturi aflate intre spalator si bucatarie; iesirea resturilor se face spre exterior; incaperea este dotata cu sistem de ventilatie artificiala 7,35 P.14 Circulatie acces bucatarie 11,00 P.15 Vestiar personal - organizat in doua spatii (vestiar negru si alb) cu dotarile sanitare necesare schimbarii hainelor, dus si grup sanitar; nu este organizat pe la numarul redus de personal aferent bucatariei fiind posibila utilizarea facandu-se alternativ 12,20 Total A.utila parter extindere corp nou 178,95 Spatii reorganizate in CLADIREA EXISTENTA Ind.. Functiune Descrierea spatiului A. utila

Anexa 2 la HCL co col cit Ex-P.1 | Hol acces | - se va reorganiza in vederea functionarii ca acces secundar avand | 6,25 secundar functie dublu personal pe scara spre etaj si persoane cu disabilitati (personal) locomotorii la parter pentru care se va monta o platforma mobila Ex-P.2 | Circulatii si |- circulatia copiilor este asigurata pe coridoarele existente | 36,25 Vestiar sala | impreuna cu personalul de supraveghere si educatie; vestiarele clase/ grupe | sunt asigurate in nisa a coridorului cu legatura facila spre salile de parter clasa Ex-P.3 | Sala de grupa spatiu existent pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic | 49,35 obisnuit pentru 20 copii fara functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsta si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 30 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte Ex-P.4 | Sala de grupa spatiu existent pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic | 27,00 obisnuit pentru 15 copii fara functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 18 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte Ex-P.5 | Birou 8,00 administrativ Ex-P.6 | Hol 4,20 Ex-P.7 | Sala de mese - spatiu reorganizat in cladirea existenta cu legatura directe cu | 20,50 bucataria este dotat cu mobilier specific servirii mesei; mobilierul este dimensionat pentru copii prescolari si contine 20 locuri; este dotat cu doua montcharge ce asigura transportul alimentelor preparate spre sala de mese de la etaj si eliminarea resturilor alimentare de la cealalta sala de mese; accesul spre sala se face din circulatia comuna tuturor grupelor; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte Ex-P.8 | Casa scarii dimensionata astfel incat sa asigure atat circulatia facila a copiilor | 13,00 si a personalului de educatie si ingrijire dar si evacuarea in caz de urgenta; mana curenta este dublata de cea pentru copii pozitionata la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea Ex-P.9 | Grup sanitar | - spatiu dotat si utilat conform normelor la numarul de copii pe | 10,00 copii care-l deserveste (detalii in documentatia de specialitate instalatii sanitare) Total A.utila parter existent 184,10 Total A.utila PARTER (existent+nou) = 363.50 mp ETAJ ETAJ - spatii in Corp nou: Ind. Functiune Descrierea spatiului Arie utila E.1 Casa scarii - dimensionata astfel incat sa asigure atat circulatia facila a copiilor | 8,50

AnexgZ la HCL DT... i si a personalului de educatie si ingrijire dar si evacuarea in caz de urgenta; treptele au inaltimi reduse iar mana curenta este dublata de cea pentru copii pozitionata la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea E2 Hol etaj 4,25 ES Sala grupa - spatiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obisnuit | 36,80 pentru 15 copii fara functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 18 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte E4 Sala grupa - spatiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obisnuit | 45,50 pentru 20 copii fara functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 30 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte ES Sala de sport - sala multifunctionala cu functiunea principlala de sala de sport si | 87,50 joc sportiv; poate fi utilizata si pentru activitati festive inclusiv pentru un numar suplimentar de vizitatori (parinti) in numar total de maxim 50 persoane; accesul se realizeaz dint holul de etaj cu legatura directa cu casa scrii: eventualii vizitatori nu interfereaza cu circulatiile si vestiarele copiilor; ocuparea maxima este de 50 persoane E.6 Hol vestiar hol ce asigura circulatia copiilor si a personalului de ingrijire; | 10,80 vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legatura facila spre salile de clasa E7 Vestiar spatiu cu functiune si mobilare pentru schimbare si depozitarea | 11,20 hainelor activitatiilor diferite; are acces facila spre salile de clasa E.8 Grup sanitar | - spatiu dotat si utilat conform normelor la numarul de copii pe | 12,45 copii care-l deserveste (detalii in documntatia de spacialitate instalatii sanitare) E9 Grup sanitar | spatiu dotat si utilat conform normelor la numarul de personal de | 9,75 personal ingrijire si educatie; este separat pe sexe si dotat cu cate un wc, lavoar si pisoare (detalii in documntatia de spacialitate instalatii sanitare) E.10 | Coridor 13,60 E.1l | Circ. evacuare - cale de evacuare spre scara exterioara 7.10 Total A.utila etaj extindere . corp nou 251,00 ETAJ - spatii in Cladirea existenta: Ex-E.l | Hol casa scarii 9,70 Ex-E.2 | Holetaj 2,70 Ex-E.3 Sala de mese 19,45 Ex-E4 | Grup sanitar | - spatiu dotat si utilat conform normelor la numarul de copii pe | 8,00 copii care-l deserveste (detalii in documntatia de specialitate instalatii

Anexa 2 la HCL nr......... o. cls cei sanitare) Ex-E.5 - spatiu existent format din 2 incaperi pentru o cate grupa cu un | 20,40 + proces instructiv-educatic obisnuit pentru cate 10 copii fara | + Ex-E.6 functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor | 16,05 grupei de varsa si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 21 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele, un spatiu fiind deservit de celalalat; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si dotat cu ventilatie mecanica suplimentara Ex-E.7 | Sali grupa - spatiu existent format din 2 incaperi pentru o cate grupa cu un | 26,60 + proces instructiv-educatic obisnuit pentru cate 12 copii fara | + Ex-E.8 functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor | 22,50 grupei de varsa si activitatii de joaca si educatie; ocuparea maxima poate fi de 24 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele, un spatiu find deservit de celalalat; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si dotat cu ventilatie mecanica suplimentara Ex-E.9 | Depozitare 7,90 Ex-E.10 | Hol vestiar circulatia copiilor este asigurata pe coridoarele existente impreuna | 23,00 cu personalul de supraveghere si educatie; vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legatura facila spre salile de clasa Ex-E.11 | Birou 7,30 administrativ Ex-E.10 | Grup sanitar 2,65 personal Total A.utila etaj existent 173,23 Total A.utila ETAJ (existent+nou) = 424,25 mp MANSARDA MANSARDA - Spatii in Corp nou Ind.. | Functiune Descrierea spatiului Arie utila M.1 Casa scarii - dimensionata astfel incat sa asigure atat circulatia facila a copiilor | 8,50 (Podest la | si a personalului de educatie si ingrijire dar si evacuarea in caz de mansarda) urgenta; treptele au inaltimi reduse iar mana curenta este dublata de cea pentru copii pozitionata la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea M.2 Hol mansarda 3,50 M.3 Hol - hol ce asigura circulatia copiilor si a personalului de ingrijire; | 15,90 vestiar acces | vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legatura facila spre clasa salile de clasa M.4 Sala clasa - spatiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obisnuit | 45,15 pentru 20 copii fara functiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsa si activitatii de joaca si

AnexaZ la HCL 0 ii educatie; ocuparea maxima poate fi de 37 copii; accesul se face din holul ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte M.S Dormitor - spatiu de dormit comun pentru 26 copii impartit prin mobilare si | 88,10 pereti mobili cu h=150m in 3 compartimente cu o capacitate de 8, 10 respectiv 12 paturi; finisaje si mobilier conform cerintelor grupei de varsa si activitatii de baza de odihna; sunt prevazte finisaje fonoabsorbante si izolare fata de incaperile vecine; ocuparea maxima poate fi de 32 copii; accesul se face din holul ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si este dotata cu ventilare artificiala suplimentara M.6 | Coridor 8,90 M.7 | Depozit rufe 4,00 murdare M.8 Depozit rufe 3,00 curate M.9 | Spalatorie - grupul gospodaresc compus din depozite de rufe murdare, cuarte, | 9,40 spalatorie uncatorie est organizat astfel incat sa ofere un circuit cu singur sens al rufelor depozit rufe murdare > spalat-deinfectat > uscat -calcat > depozitare rufe curate; accesul in depozite se face din coridorul de circulatie; sptul este ventilat mecanic si dotat cu aparatura specifica M.10 | Grup sanitar | - spatiu dotat si utilat conform normelor la numarul de copii pe | 13,40 copii care-l deserveste (detalii in documntatia de spacialitate instalatii sanitare M.11 | Cabinet metodic 22,05 M.12 | Birou Director 12,30 M.13 | Circ.evacuare - cale de evacuare spre scara exterioara 7,10 Total A.utila mansarda 245,15 Aria utila a ansamblului dupa extindere este de 1032.45 mp din care: - A.utila parter 363.50 mp - A.utila etaj 424,25 mp - A.utila mansarda 245.15 mp Suprafata teren libera de constructii : 301.0 din care: - teren acoperit de construtii (h .liber 2.40m )= 75.00 mp - teren liber = 226 .00 mp Inaltimile interioare libere sunt: - cladirea existenta: 2.90 / 3.50 m - extinderea propusa: - parter =2.80 m (zona administrativa) / 3.35 m (zona bucatarie) -etaj =3.05m - mansarda 170/2.40-3.25 m, 4.7. Accese carosabile si parcari Parcela beneficiaza de un acces carosbil care se va utiliza in continuare pentru aprovizionare si acces urgente. Aprovizionarea se va face in afara orelor de program cu copii. Parcarile pentru

Anexa Z Ia TICL sii gradinita si birouri sunt amplasate in zona intre carosabil si gardul actual cu acces din strada pe suprafata dalata existenta. Au fost prevazute 5 parcari pentru timp limitat conform planului de amenajare parcela si un spatiu de oprire pe timp scurt. Parcarile si amenajarea accesului carosabil sunt cele existente . Latimea accesului carosabil in curte are o latime libera de 3.95 m. Pentru intreventii si evacuare de urgenta zona din spatea parcelei este accesibila de pe strada Zurobara pe o alee carosabila cu latime medie de 4.00 m conform planului de situatie, strada ce permite si interventii PSI la fatadale din spate ale cladirii gradinitei. 4.8. MODUL DE ASIGURARE A UTILIATIILOR Amplasamentul este liber de trasee de retele edilitare majore supra sau subterane. Utilitatile necesare cladirii sunt asigurate de la retelele stradale conform avizelor cuprinse in documentatie. Nu sunt necesare lucari de bransamente noi . Lucarile necesare conectarii corpului nou si extinderi ale racordurilor existente sunt descrise in lucarile de specialitate. Energia elecrica se va asigura prin extinderea retelei interioare . Alimentarea cu apa potabila se va face din reatua publica. Nu este necesar foraj propriu pentru asigurare de apa menajera Eliminarea apei menajere se face in reteua de canalizare urbana cu sistemele de filtrare si retentie prevazutae în documantatiile de specialitate. Incalzirea spatiilor corpului nou se va face similar ca cele a cladirii existente respectiv prin corpuri rediator conactate la termoficarea urbana. Ventilatia suplimnetara a spatiilor cu activitati cu copii si a spatiilor de bucatarie si servicii conexe sunt descrise in documantatia de specialitate Ventilatii si Climatizare. 4.9. AMENAJĂRI EXTERIOARE Spatiile de joaca sunt amenajate in curte atat in spatele constructiilor cat si pe partea spre vecinatatea laterala din stanga si cuprind 2 zone distinte: - spatii de joaca exteriaoare neacoperite libere spre est si sud beneficiaza de lumina solara pe perioada intregii zile fiind orientate spre est si sud; sunt amenajate pe suprafete verzi de tip gauzon cu insertii de covor absorbant natural; - spatii de joaca exterioare acoperite in suprafata de cca 60 mp sunt amenajate sub zona construita a nivelelor superioare; sunt dalate cu covor absorbant special pentru activitati de agrement-sportiv ignifugat. 4.10. SIGURANŢA CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI - împrejmuirile spre strada sunt transparente din bare metalice dertivale cu distante intre ele de amxim 12 cm montate pe un soclu din zidarie cu inaltimea de 60cm; inaltimea totala la bara orizontala superioara este de 1.90 fata de terenul interior. Imrejmuirile fata de vecinatati sunt din ziadarie de 12.5 cm cu inaltime de minim 2.00m si stalpi de 25x25 cm din beton armat pe fundatii continue din beton. Spre interior sunt monatete placaje locale de protectie din lemn si suporturi de vehgetatie de mascare. Alcatuire constructiva si vegetatia de protectie sunt astel realizate incat sa nu permta catararea copiilor pe imprejmuire. In zona invecinata cladirii anexe din vecinatea sud se va suprainata imprejmuirea din zidarie de caramida si se va placa structura scarii exterioare cu panouri incombustibile EI60 ca masura compensatoare fata de neindeplinirea cerintei de distanta intre cladiri (5,15 in situatia existenta pe teren) Proiectant > / SC PRODAO ING'SRL/

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018- 2 8073/2611 ori EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M,, reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 Il. Descrierea situației actuale În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării, modernizării şi dotării instituţiilor de învâțământ, pentru asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Principalul indicator de proiect care face obiectul monitorizării implementării și performanţei investiţiei propuse prin proiect este creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu, primar şi gimnazial. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico- economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+I1E+M , reparații şi reabilitare termică corp existent". - SSI ŞEF SERVICIU, MAGDALE ICOARĂ Cod FO33-03,Ver.l

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA n NR. SC 2018- 2 0/5 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici Și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent”, din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 I&I fot 8 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent", prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici Și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 44 - Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Proiectul tehnic a fost contractat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică, inclusiv devizul general actualizat, faza P.T., elaborată în baza H.G. nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare - SC PRODAO-ING SRL. În concluzie, prin documentaţia de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 3.335,659 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 2.815,165 mii lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei | la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă,

apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici Și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", îndeplinește condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ŞEF SERVICIU, ] MAGDALENA NICOARĂ AN Birou Proiecte Diverse ADINA SUI Cod FO53-01,Ver.l

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA PT. DENUMIRE PROIECT "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent" AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 TITULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Grădiniţa PP 33 NUMĂR PROIECT 449/2015 DATE TEHNICE Regim de înălțime extindere : P+1E+M Suprafața construită extindere: 207,95 mp Capacitate extindere: Parter:cabinet medical cu izolator si grup sanitar, birouri, bucătărie cu spaţii pentru alimente; Etaj: 2 săli de grupă, sal ă multifuncţională cu funcţiunea principală de sală de sport şi joc sportiv, grupuri sanitare; Mansardă: sală clasă, dormitor, spălătorie cu anexe, grup sanitar, birou şi cabinet metodic. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 3.335,659 mii lei Din care C+M: 2.815,165 mii lei Durata de realizare a investiţiei este de 14 luni. Proiectant SC PRODAO ING S Pf 2