keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 175/15.11.2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2016-26706/01.11.2016, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul nr. IF2016 -131971/31.10.2016, al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale şi Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, Titlul IX (art.456 alin.2; art.457 alin.1; art.458 alin.2; art.460 alin.10; art.462 alin.2; art.464 alin.2; art.465 alin.9; art.467 alin.2; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pct.4; art.472 alin.2; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4; art.476 alin.2; art.477 alin.5; art.478 alin.2; art.481 alin.2; art.484 alin.1; art.485 alin.1; art.486 alin.1, alin.4, alin.5; art.487);
Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile: Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Ordinului nr.1846 din 28.11.2014 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale / nr. 2408 din 3.12.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.145/2014; Ordinului nr.20 din 13.01.2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/208 din 26.01.2015 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin.1 din Legea nr.145/2014;
Avand in vedere Legea nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiintare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara, modificata prin art.16 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(6) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 0%, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 0 % in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(7) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

Art. 3: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt muzee ori case memoriale, conform Legii nr. 422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice;
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
e) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
g) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
i) cladirile unde au fost executate lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
j) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara;
k) cladirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat;
l) cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa nr. 2 la prezenta.

Art. 6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

Art. 7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.

Art. 8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.

Art. 9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Art. 10: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 12: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.

Art. 13: Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Directia Tehnica; Directia Secretariat General; Directia Comunicare; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Arhitectul Sef; Directia Urbanism; Directia Mediu; Biroul Salubrizare; Directia de Evidenta a Persoanelor; Directia Politiei Locale Timisoara.


Art. 15: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei Urbanism;
- Arhitectului Sef;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Administrativ;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Centrului Social de Urgenta Pentru Persoane Fara Adapost cu Cantina Sociala;
- Compartimentului Monumente;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroului Salubrizare;
- Biroului Tehnic;
- Biroului Monitorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Comerciale;
- Compartimentului Eficientizare Energetica Cladiri;
- Compartimentului Relationare cu Asociatiile de Proprietari;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_4_regulament_taxa_salubrizare.pdf

acest termen, majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (8) în cazul în care, pe parcusul anului fiscal intervin modificări de natura celor care duc la încetarea/datorarea taxei, Biroul Salubrizare are obligația de a transmite Direcției Fiscale a Municipiului Timișora în termen de cel mult 30 de zile modificările survenite în acest sens. SC Retim Ecologic Service SA are obligația de a transmite către Biroul Salubrizare informații cu privire la încheierea de noi contracte cu persoanele care au beneficiat în lipsa unui titlu de serviciile de salubrizare, contractele care au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract, precum şi orice alte informații de natura celor care modifică cuantumul taxei datorate. (9) Taxa încetează a se mai datora începând cu data de | a lunii următoare celei în care persoanele fizice sau juridice, perfectează contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul SC Retim Ecologic Service SA sau încetează condițiile de stabilire a taxei de salubrizare. (10) În cazul în care persoanele fizice sau juridice îndeplinesc pe parcusul anului condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru stabilirea în sarcina lor a taxei de salubrizare, Biroul Salubrizare are obligația de a transmite Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişora în termen de cel mult 30 de zile modificările survenite. (11) Taxa de salubrizare se datorează, în aceste condiții, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul îndeplineşte condițiile pentru datorarea taxei speciale. (12) Dacă taxa se datorează începând cu luna următoare primei scadențe, plata se consideră în termen dacă este efectuată până la urmatoarea scadență, respectiv 30 septembrie. (13) Dacă taxa se datorează începând cu luna următoare celei de a doua scadențe, plata se consideră în termen dacă este efectuata pana la data de 31 decembrie 2017. DISPOZIȚII FINALE Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiul Timişoara sau la propunerea operatorului în cazul în care intervin modificări semnificative a echilibrului contractual. Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de salubrizare se consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din Municipiul Timişoara şi aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare. Prezentul Regulament intra în vigoare începând cu 01.01.2017. ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CONSILIER. CĂLIN VICTOR FIA' MIHAEL ATAMANU

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. _____________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:[email protected], www.primariatm.ro

REFERAT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

in Municipiul Timisoara

Avand in vedere adresa nr.SC2016-026549/31.10.2016 a Primarului Municipiului Timisoara si Raportul nr. IF2016-131971/31.10.2016 al Directorului Executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, se constata ca: In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, consiliul local are competenta sa stabilească: nivelul impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală si cand prin lege sunt stabilite limitele minime si maxime; cuantumul impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă; stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2, si art. 472 alin. 2 din Legea nr.227/2015; scutiri/reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, in cazurile expres prevazute de lege in acest sens; alte taxe locale; taxe speciale; majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal; alte taxe locale. In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017, propunem urmatoarele: 1.In ceea ce priveste impozitul pe cladiri: a. In cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. c. In cazul persoanelor juridice, pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice , pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. d.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri va fi de 1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 2.In ceea ce priveste taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cota ce va fi avuta in vedere la stabilirea taxei este cota de 3%.

3.In ceea ce priveste impozitul pe spectacole:

In conformitate cu prevederile art. 481 alin.2 din Codul fiscal, Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă

Cod FO 53-01,ver.2

2

internă sau internaţională; b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). Pentru anul 2017, avand in vedere ca, Timisoara este desemnat pentru anul 2021 oras Capitală Europeană a Culturii, in vederea incurajarii organizarii de spectacole, de evenimente culturale, artistice și sportive, cota de impozit va fi de 0 %, atat pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cat si in cazul oricarei altei manifestari artistice. 4.Referitor la acordarea bonificatiei de 10% prevazuta de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, in anul 2017, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de o bonificatie de 10%, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2017.

5.In ceea ce priveste mijloacele de transport hibride, in anul 2017, pentru aceste mijloace de transport se acorda scutirea de la plata impozitului aferent (reducere 100%). 6. In anul 2017, nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement, va fi de 500 lei. 7. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului de la plata impozitului/taxei pe cladiri, prevazute la art.456 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: - In anul 2017 se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016. Propunem si acordarea scutirii prevazuta de art.456 alin.2 lit.n din Codul Fiscal, respectv pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local. De asemenea, in anul 2017, si scutirea prevazuta de art.456 alin.2 lit.m din Codul Fiscal, se va acorda in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local. Totodata, in anul 2017 propunem includerea in HCL si a scutirii prevazuta de art.456 alin.2 lit. l si lit.p din Codul Fiscal, respectiv pentru: - clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; - clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat. 8. Cu privire la cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, prevazute la art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: - In anul 2017 se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016. De asemenea, se va acorda scutirea prevazuta de art.464 alin.2 lit.k din Codul Fiscal, pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat. 9.Referitor la scutirile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art.476 alin.2 din Codul fiscal actualizat si a scutirii de la plata taxelor instituite in temeiul

Cod FO 53-01,ver.2

3

art.486 Cod fiscal (Alte taxe) prevazute de art.487 din Codul fiscal actualizat, se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016. 10.In ceea ce priveste scutirea de la plata taxelor speciale, prevazute la art.485 alin.1 din Codul fiscal actualizat, in anul 2017 se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016. In plus, pentru anul 2017, de aceasta scutire vor beneficia şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare (art.485 alin.1 lit.b din Codul fiscal, actualizat).

11. Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezentul referat. 12.Procedura de acordare a scutirii/reducerii, dupa caz, de la plata impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, in baza art.456 alin.2 lit.k si a art.464 alin.2 lit.j din Legea nr.227/2015, (scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social), este prevazuta in Anexa nr.2 la prezentul referat.

13.Taxele speciale instituite pentru anul 2017 şi cuantumul acestora, sunt prevăzute în Anexa

nr.3 la prezentul referat. Referitor la taxele speciale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul

persoanelor fizice şi juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art.30 alin.1 si alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual.

14. Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in

Anexa nr.4 la prezentul referat. 15. In ceea ce priveste urmatoarele taxe speciale : taxa de eliberare a certificatului de existenta

pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire si taxa eliberare a certificatului de inexistenta pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare, in vederea unei reglementari unitare a taxelor speciale, prin HCLMT nr.405/16.10.2015 au fost revocate art.7, 9 si 10 din HCLMT 197/2014, restul prevederilor referitoare la metodologia si documentatia aferenta ramanand in vigoare.

16. Majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv,

prevazuta de art.489 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal: Se propune ca, aceasta majorare sa nu faca obiectul HCL privind impozitele si taxele locale -

hotarare care trebuie emisa anual, ci fie prevazuta in cuprinsul unei Hotarari de Consiliu Local distincta, initiata de catre compartimentul de specialitate, care va fi aplicabila in timp pana la data revocarii, prin

Cod FO 53-01,ver.2

4

care se va stabili cota de majorare, procedura si conditiile in care se va aplica majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv.

In acest sens, a fost emisa HCLMT nr.124/18.10.2016 privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an. 17. Majorarea impozitului pe cladiri si impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, prevazuta de art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Se propune ca aceasta majorare sa nu faca obiectul HCL privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017, ci fie prevazuta in cuprinsul unei Hotarari de Consiliu Local distincta, initiata de catre compartimentele de specialitate, prin care se va stabili cota de majorare, procedura si conditiile in care se va aplica majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

- Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a Hotararii privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in Municipiul Timisoara, conform proiectului de hotarare anexat prezentului referat.

PRIMAR NICOLAE ROBU

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

____________________________

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa nr. 3 la HCLMT nr._________________/2016

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2017 Nr. Crt.

Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale -lei-

Denumirea Directiei/ compartimentului de

specialitate care presteaza serviciul taxabil

1. Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA pentru angajati

20 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali 20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate

Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse

Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie

2. Taxa imprimat 6 lei Biroul Autorizare Activitati

Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

3. Cost autocolant 10 lei Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii

Publicitare 4. Taxa speciala de salubrizare -persoane fizice din gospodarii individuale:

11,88 lei/persoana/luna; -persoane fizice asociate: 11,88 lei/ persoana/ luna; -persoane juridice: 121,46 lei/mc

Biroul Salubrizare

5. Taxa urgenta eliberare acte – in termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv

ziua depunerii

-in cazul persoanelor fizice si juridice: 100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate

din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor şi direcţiilor cu

personalitate juridică aflate în subordinea Primarului

Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local

Obs: Cu exceptia Directiei de Evidenta a Persoanelor

Timisoara 6. Taxa permise de intervenţie 100 lei Direcţia Tehnică 7. Taxa avize de principiu 100 lei Direcţia Tehnică

2

8. Taxa predări de amplasament 100 lei Direcţia Tehnică

9. Taxa permise de spargere 150 lei Direcţia Tehnică

10. Taxă aviz de principiu mediu urban 50 lei Direcţia Mediu Serviciul Reglementare si

Politici Mediu Urban

11. Taxa eliberare planuri de situatie și planse -persoane fizice si juridice

FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.I:500 format A3 – 12 lei; sc. I:5000 format A3 – 12 lei FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişeu): sc.I:500 format A3 – 14 lei; sc.I:5000 format A3 – 14 lei sc. I:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., P.A.T. – format A3 – 16 lei planşa TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 10 lei + contravaloarea planului

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

12. Taxa emitere Harta Municipiului Timişoara, P.U.G., P.A.T.

Harta Municipiului Timişoara în format A0, la scara I:10 000 ÎN REGIM NORMAL: 100 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Directia Cladiri Terenuri si

Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de

Date Urbana si Cadastru

Planşa P.U.G. în forma A0 ÎN REGIM NORMAL: 80 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului Planşa P.A.T. în format AI ÎN REGIM NORMAL: 40 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

3

13. Taxă imprimare nomenclator stradal şi parte scrisa

D.T.A.C./D.T.A.D./P.U.G./P.U.Z./ P.U.D.

Format A4 color – 4 lei / fila Format A4 alb-negru – 2 lei / fila Format A3 color – 5 lei / fila Format A3 alb-negru – 4 lei / fila

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

14. Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati persoane fizice/juridice si proces-verbal de vecinatati conform

HG nr. 834/1991

a) pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei b) peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

15. Taxa eliberare certificat de existenta-

inexistenta pentru intablare/ radiere constructii executate cu sau fara

autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea

existentei/inexistentei A.C./A.D. si regimului de inaltime al constructiilor

IN REGIM NORMAL: 200 lei

TAXA DE URGENTA este de 1000 lei+contravaloarea certificatului doar pentru

constructiile executate/desfiintate cu A.C./A.D.

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

16. Taxa emitere adeverinte teren intravilan

IN REGIM NORMAL: 25 lei TAXA DE URGENTA este de 50 lei + contravaloarea adeverintei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

17. Abonament G.I.S. – consultare Banca

de Date 6 luni – 600 lei 12 luni – 1000 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

18. Taxa căutare documente in arhiva

30 lei /document Directia Secretariat General

Compartiment arhivă 19. Taxa eliberare copii documente Format A4 – 5 lei/filă

Format A3 – 10 lei/filă

Directia Secretariat General Compartiment arhivă

20. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta – in

termen de 7 zile lucrătoare

500 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (conform

Anexei 1)

Directia Urbanism Serviciul Certificari si

Autorizari

4

21. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire in regim de urgenţă (inclusiv

prelungiri) – in termen de 7 zile lucrătoare

10% din contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

Directia Urbanism Serviciul Certificari si

Autorizari

22. Taxa aviz plan de eliminare deseuri

50 lei Direcţia Mediu Serviciul Reglementare si

Politici Mediu Urban 23. Taxa inscriere la examenul de atestare

a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile

10 lei Compartimentul Relationare cu Asociatiile Proprietari

24. Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii

de administrare imobile

60 lei Compartimentul Relationare cu Asociatiile Proprietari

25. Taxa pentru eliberarea acordurilor pentru desfăşurarea unei activităţi

economice si pentru publicitate temporara

69 lei Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii

Publicitare

26. Viza anuala pentru activitatile economice ce fac obiectul Legii nr.

650/2002, altele decat cele de alimentatie publica

50% din cuantumul taxei de autorizare Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii

Publicitare

27. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport

332 lei Direcţia Tehnică

28. Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport

244 lei Direcţia Tehnică

29. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme a

autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea

denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a

persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de

schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport

20% din tariful iniţial Directia Tehnica

5

30. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi (valabila 5 ani)

500 lei

Direcţia Tehnică

31. Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de dispecerat taxi

250 lei Direcţia Tehnică

32. Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională

50 lei Directia Tehnica

33. Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de inscrisuri si simboluri care

reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza serviciul de transport public de persoane in regim

de taxi si in regim de inchiriere

50 lei/autovehicul/an

Directia Tehnica

34. Taxa pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de inregistrare la

Registrul Comertului, pentru transportul public de persoane in regim

de inchiriere (serviciul de inchiriere)

244 lei Directia Tehnica

35. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate,

Avizul Arhitectului Sef al Municipiului Timisoara si

a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului

100 lei Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ

36. Taxa pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru planurile

urbanistice

400 lei Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ 37. Taxa pentru inaintarea documentatiilor

Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

100 lei Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ

38. Taxa de urgenţă pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală şi

adresă

TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + 1 leu contravaloarea certificatului conform Anexei

nr. 1, Art. 474 alin. (16)

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

6

39. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de transport public de persoane în regim

de taxi şi în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri sau

bunuri în regim de taxi

10% din tariful iniţial Direcţia Tehnică

40. Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de transport, al unei copii conforme a autorizaţiei de transport,

sau al unei licenţe de traseu

110 lei Direcţia Tehnică

41. Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport, ocazionate

de suspendarea celei eliberate

332 lei Direcţia Tehnică

42. Taxa pentru vizarea listei de tarife

5 lei/bucata

Direcţia Tehnică

43. Taxa de tranzit, pentru vehiculele de transport marfă de peste 7,5 tone

200 lei

Direcţia Tehnică

44. Taxa duplicate acord pentru desfasurarea unei activitati economice

69 lei

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii

Publicitare

45. Taxa de modificare a acordurilor pentru desfasurarea unei activitati economice

50% din cuantumul taxei de autorizare

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii

Publicitare 46. Taxa eliberare a certificatului de

existenta pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire

2% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal; SAU 4% din valoarea impozabila a constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

7

47. Taxa eliberare a certificatului de inexistenta pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare

2% din valoarea impozabila a constructiilor, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

Nota: I. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepţia celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgenţă, şi se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajaţii cu atribuţii în eliberarea acestora. II. Referitor la taxele prevazute la pct.46 si 47: - Taxa de 2% pentru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 4% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei. Pentru constructiile inscrise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimul de inaltime, se achita doar taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei; -Taxa de 2% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de desfiintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a constructiei/Adeverintei. Taxa pentru emiterea adeverintei este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta/inexistenta constructii. Metodologia de aplicare este reglementata prin HCLMT nr.197/15.04.2014 asa cum a fost modificata prin HCLMT nr.405/16.10.2015.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr.2 la HCLMT nr.____________/2016

Procedura de acordare a scutirii/reducerii a impozitului/taxei pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren, acordata in baza art. 456 alin.2 lit.k si a art.464 alin.2

lit.j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2017, beneficiază de scutire/reducere de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum total de maxim 400 lei inclusiv, fără a depăşi impozitul anual datorat, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară;

b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea/reducerea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu deţin mai multe proprietăţi (cladiri si/sau terenuri) în afara celor de la adresa de domiciliu, cu exceptia situatiei in care a doua proprietate este reprezentata de cladiri cu destinatia de garaje.

Art.2 – (1)Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) spaţiile cu altă destinaţie

decât cea de locuinţă, chiar dacă spaţiul respectiv se află la aceeaşi adresă cu locuinţa de domiciliu.

(2) Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu.

(3) In cazul cladirilor mixte, scutirea se acorda proportional, pentru spatiul folosit cu destinatia de locuinta.

Art.3 – În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se

acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 – Reducerea/scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu

si terenul aferent acesteia in urma depunerii cererii, impreuna cu documentele justificative stipulate in prezenta.

Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea - natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea. - mentiunea ca nu detine alte proprietati (cladiri, terenuri) in afara celei de

domiciliu pentru care solicita scutirea.

Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu

originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau

reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare) - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net,

cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin, aferente lunii decembrie 2016).

2

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligaţia să prezinte o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Timişoara în acest sens, aferenta lunii decembrie 2016.

Art.7 – Scutirea/reducerea prevăzută la art.1 din prezenta anexă poate fi solicitata si acordata atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 – (1) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului pe clădire si

teren, prevăzută la art.1 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale cu debite restante.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare obligaţiile fiscale de natura: impozitului/taxei pe clădiri; impozitului/taxei pe teren; impozitului pe mijloacele de transport, amenzi, precum si obligatii bugetare nefiscale izvorate din contracte de inchiriere, concesiune, administrare, folosinta.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a

impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.10 – Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 La HCLMT NR.______________2016

Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe 1.Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara, stabilite in

conformitate cu prevederile art.465 alin.2 si alin.7 din Legea nr.227/2015: (1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona in cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara - lei/ha

A 6878 B 5199 C 3558 D 1690

(2) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

Nr.crt. Categoria de folosinta Impozit - lei - 1 Teren cu construcţii 22 2 Teren arabil 42 3 Păşune 20 4 Fâneaţă 20 5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 6.1. Livadă până la intrarea pe rod 0 7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia

celui prevăzut la nr. crt. 7. 1 8

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 8.1. Teren cu amenajări piscicole 26 9 Drumuri şi căi ferate 0 10 Teren neproductiv 0

2. Impozitul pe mijloacele de transport: (1) Art.470 alin.2 pct.II din legea nr.227/2015 - Vehicule inregistrate:

1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cmc 1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 lei/200 cmc 1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6 lei/200 cmc

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an

(2) Art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement: Nave de sport si agrement 500 lei

2

3.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor - Titlul IX cap.V

Tipul taxei Nivelul pentru anul 2016

Art. 474 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

Taxa –lei- a) până la 150 m² inclusiv 5 b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care

depaseste suprafata de 1.000 mp Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

15

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări

8 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice

8 lei pentru fiecare mp de suprafata

ocupata de constructie

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

5 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

1

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

20

Art. 475 alin. (2): - Taxa pentru eliberarea atestatului de producator - Taxa pentru eliberarea carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol

40 20

Art. 475 alin. (3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activitatilor înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Taxa se datoreaza in functie de suprafetele aferente activitatilor respective, astfel: a. Pentru o suprafata de pana la 50 mp inclusiv b. Pentru o suprafata cuprinsa intre intre 51mp si 100 mp inclusiv c. Pentru o suprafata cuprinsa intre 101 mp si 500 mp inclusiv d.Pentru o suprafata cuprinsa intre 501 mp si 700 mp inclusiv

a. 300 lei b. 500 lei

c. 700 lei

d. 1.000 lei

3

e. Pentru o suprafata cuprinsa intre 701 mp si 900 mp inclusiv f. Pentru o suprafata mai mare de 900 mp OBS. Referitor la activitatile înregistrate în grupa CAEN 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, acestea nu se supun autorizarii conform Legii 650/2002, Ordinului 601/2002 si Ordinului 337/2007

e. 1.500 lei

f. 2.000 lei

4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - Titlul IX Cap.VI Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate : a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate

Lei/ mp sau fractiune de mp 32 23

5. Alte taxe locale - Titlul IX Cap.IX Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

1. Taxa pentru depozitarea de materiale 2 a. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc. 2 b. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare 3. Taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate

5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara

6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanţi)

7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare

lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

3 lei/mp/zi in zona A 2 lei in celelalte zone

3 lei/mp/zi în zona A

2 lei/mp/zi în celelalte zone 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august 1 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie 0,25 lei/mp/zi

1,50 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi

Art.486 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii Zoologice Timisoara

0 lei pentru copiii cu varsta sub 14 ani; 0 lei pentru persoanele cu dizabilitati; 3 lei pentru copiii cu varsta de peste 14 ani si pentru adulti;

4

5 lei pentru familie compusa din doi adulti si un copil.Orice alt copil sau adult, va plati conform taxei individuale stabilite mai sus.

Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

500 lei

Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

32 lei

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO