keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/23.01.2015 privind modificarea Capitolelor III şi VI din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/28.04.2009

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 21/23.01.2015
privind modificarea Capitolelor III şi VI din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/28.04.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-1679/23.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.22/29.01.2008 privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 160 /28.04.2009 - privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin .2, lit.(c) si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă modificarea articolului 5 din Capitolul III al Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/28.04.2009, care va avea următorul conţinut:
"Activităţile de publicitate stradală şi amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor publicitare se vor realiza pe baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Timişoara (P.M.T.) Funcţie de modalitatea autorizării, aceasta poate fi:
a) autorizaţie de construire;
b) acord pentru publicitate temporară;
c)aviz Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare".

Art.2: Se aprobă modificarea articolelor 25 şi 26 din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/28.04.2009, care vor avea următorul conţinut:
"Art.25: Avizul Biroului Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare se eliberează pentru sistemele publicitare, panourile publicitare folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt (cel mult 15 zile) ce se desfăşoară pe domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expoziţii, lansări de produse, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, turistic sau sportiv etc).

Art. 26:(1) Evenimentele de mică anvergură, gen expunere de modele, distribuire de mostre şi tipărituri, lansare de produse etc. trebuie aprobate în prealabil, printr-un aviz, de către Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare.
(2) Distribuirea sau prezentarea de mostre şi materiale publicitare este permisă doar în zonele pietonale, după obţinerea avizului eliberat de către Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Avizarea distribuirii de mostre şi materiale publicitare se va face în funcţie de activităţile de interes public aprobate/organizate de către Primăria Municipiului Timişoara în anumite zone şi perioade".

Art.3: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr.160/28.04.2009 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara rămân neschimbate

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse Primar Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare SC 2015 – 1679/23.01.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Capitolelor III şi VI din Regulamentul de publicitate stradală în

Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 160/28.04.2009

În prezent publicitatea stradală care se desfăşoară pe raza municipiului Timişoara este autorizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.160/28.04.2009 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 238/30.06.2009. Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate stabileşte cadrul legal care stă la baza exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi, inclusiv pe drumurile publice din România, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, iar publicitatea realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi este o parte importantă din aceasta. Prin Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate se menţionează că regulamentele locale de publicitate vor fi elaborate în conformitate cu prevederile art.11 al.1-4 din legea menţionată, inclusiv cu delimitarea zonelor de publicitate, a amplasamentelor şi categoriilor de mijloace de publicitate admise. Până când reprezentanţii direcţiilor de specialitate indicaţi în Legea 185/2013 vor elabora regulamentul de publicitate, propunem emiterea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe modificarea capitolului III şi capitolului VI al Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 160/28.04.2009. Având în vedere cele mai sus menţionate,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local privind, modificarea articolului 5 din Capitolul III al Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/28.04.2009, care va avea următorul conţinut: „Activităţile de publicitate stradală şi amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor publicitare se vor realiza pe baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Timişoara (P.M.T.) Funcţie de modalitatea autorizării, aceasta poate fi:

a) autorizaţie de construire; b) acord pentru publicitate temporară;

c) aviz Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare”.

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Totodată propunem si modificarea articolelor 25 şi 26 din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/28.04.2009, care vor avea următorul conţinut: „Art.25: Avizul Biroului Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare se eliberează pentru sistemele publicitare, panourile publicitare folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt (cel mult 15 zile) ce se desfăşoară pe domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expoziţii, lansări de produse, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, turistic sau sportiv etc). Art. 26:(1) Evenimentele de mică anvergură, gen expunere de modele, distribuire de mostre şi tipărituri, lansare de produse etc. trebuie aprobate în prealabil, printr-un aviz, de către Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare. (2) Distribuirea sau prezentarea de mostre şi materiale publicitare este permisă doar în zonele pietonale, după obţinerea avizului eliberat de către Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare din cadrul P.M.T. Avizarea distribuirii de mostre şi materiale publicitare se va face în funcţie de activităţile de interes public aprobate/organizate de către Primăria Municipiului Timişoara în anumite zone şi perioade”. Administrator Public Secretar, Sorin Iacob Drăgoi Ioan Cojocari Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse Laura Koszegi

Şef Birou A.A.C.P Ilie Petrovici

Întocmit Cons. Coprean Anca

Avizat juridic,

Cons. jur. Alin Stoica