keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/29.01.2008 privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 22/29.01.2008
privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 283/09.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 60 / 23.11.1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
Având în vedere Legea nr. 61 / 27.11.1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
În conformitate cu art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă locaţiile în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Solicitările şi aprobările pentru organizarea acestor spectacole se obţin de la Primaria Municipiului Timişoara, Comisia de Ordine Publică în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 3: Desfăşurarea spectacolelor şi manifestărilor pe raza municipiului Timişoara fără aprobarea Comisiei de Ordine Publică constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 şi 2.500 lei şi se eliberează domeniul public de către Primăria Municipiului Timişoara prin măsuri administrative.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Comunicare, Biroul Relaţii Publice,Învăţământ, Sport, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Inspectoratului de Jandarmi Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXA la HCL nr. 22 din data de 29.01.2008 Locaţiile din municipiul Timişoara în care se poate autoriza desfăşurarea de

spectacole şi manifestări cultural – artistice şi sportive

1. Scena din Parcul Rozelor – spectacole de folclor, pop, blues, jazz,

operă;

2. Piaţa Unirii – muzică clasică, jazz, pop, folk, spectacole tineret, arta

în stradă, muzică de promenadă, fanfară, proiectul cultural „Timişoara

– Mica Vienă”, terase cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007,

vizionare de competiţii sportive;

3. Platou Mall – orice gen de spectacole (fără circ şi parcuri de

distracţie), cu acordul administratorului parcării;

4. Ştrandul Tineretului – orice gen de spectacole muzicale (inclusiv circ

şi parcuri de distracţie);

5. Piaţa de gros – spectacole de folclor, târguri;

6. Piaţa Traian – spectacole de folclor, folk, muzică de promenadă,

fanfară, arta în stradă, terase cu program artistic conform HCL

5/30.01.2007, vizionare de competiţii sportive;

7. Complex Studenţesc (platou Tequilla) – muzică pop, rock;

8. Piaţa Operei – târg de mărţişor, Paşte, Crăciun, spectacol de Revelion,

terase cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007;

9. Parcul de Skateboard (acţiuni sportive şi culturale);

10. Aleea F.C. Ripensia, intrare Stadion Dan Păltinişan – Festivalul

Berii organizat în conformitate cu HCL 158/18.04.2006, Festivalul

Vinului;

11. Incinta Muzeului Satului – spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk,

artă în stradă;

12. Grădina de Vară Capitol – vizionare de filme, de competiţii sportive,

spectacole de muzică.

13. Parcul Petoffi – spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă

şi muzică de promenadă.

Atasament: Referat.pdf

Red. 2ex A.M.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ SC2008 – 283/9.01.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural – artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara

În decursul fiecărui an, sunt înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara o serie de solicitări

pentru desfăşurarea unor spectacole şi manifestări cultural - artistice cu o tematică foarte variată. Pentru desfăşurarea acestor activităţi într-un cadru legal, cu respectarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, solicităm reglementarea locaţiilor în care se pot desfăşura aceste manifestări şi activităţile posibil a fi avizate în locaţiile respective, conform datelor din Anexă.

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a şi art.45 din Legea nr. 215 / 2001

privind administraţia publică locală, modificată şi completată, a Legii nr. 60/23.11.1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi a Legii nr. 61 / 27.11.1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, solicităm aprobarea locaţiilor din Anexa.

Violeta Mihalache Nicuşor Miuţ Director Direcţia Comunicare Director Direcţia Patrimoniu

Alina Pintilie Mirela Lasuschevici Şef Birou Relaţii Publice Şef Serviciu Juridic Alina Măguran Consilier