keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/30.06.2009 privind modificarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 238/30.06.2009
privind modificarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2009-10356/26.05.2009 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Luând în considerare Adresa cu nr. SC2009-10356/19.05.2009 a domnului consilier Jichici Ciprian prin care se cere promovarea unui proiect de hotarâre privind modificarea regulamentului de publicitate stradala în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.160/2009 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala în Municipiul Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.b) şi c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modoficată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Articolul 9, alineatul 4 din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara se înlocuieşte cu următorul text:
"Pe stâlpii RATT şi ENEL este permisă amplasarea de sisteme publicitare şi panouri publicitare, cu prindere de un singur stâlp, gen bannere verticale, panouri indicatoare, casete luminoase, etc.
În cazul sistemelor publicitare instalate pe stâlpii RATT sau ENEL, contractul de închiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres."
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Control Intern şi Mangementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Aprobat DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL PUBLICITATE SI COMERT dr. ing. Gheorghe Ciuhandu SC2009-10356/26.05.2009

REFERAT privind modificarea Regulamentului de publicitate stradală aprobat prin HCL

160/2009

Având în vedere adresa cu numărul SC 2009-10356/15.05.2009 a d-lui consilier Jichici Ciprian referitoare la iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de publicitate stradala,vă comunicăm că susţinem această modificare în sensul înlocuirii articolului 9, alineatul 4 care va avea următorul conţinut:

„ Pe stâlpii RATT şi ENEL este permisă amplasarea de sisteme publicitare şi panouri publicitare, cu prindere de un singur stâlp, gen bannere verticale, panouri indicatoare, casete luminoase, etc. În cazul sistemelor publicitare instalate pe stâlpii RATT sau ENEL, contractul de inchiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres.”

DIRECTOR PATRIMONIU SEF SERVICIU PUBLICITATE SI COMET

ec. C-tin Nicusor Miut ing. Adrian Ilin Avizat Juridic

jr. Mirela Lasuschevici