keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 215/27.05.2016 privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr.383/05.07.2013, modificată, referitoare la Metodologia de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 215/27.05.2016
privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr.383/05.07.2013, modificată, referitoare la Metodologia de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul cu nr.SC2016-8397/05.04.2016 al domnilor consilieri locali Ştefan Sandu şi Adelina Târziu;
Având în vedere Referatul nr.SC2016-11395/11.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.383/05.07.2013 - privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de Atestare şi Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/08.12.2015 - privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi componenţa Comisiei de Atestare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/05.07.2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 - privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.383/05.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535/08.12.2015, privind Metodologia de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535/08.12.2015, rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: doc00639420160511085256.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2016-008397 din 05.04.2016 SC45 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru la Consiliul local - aparatul propriu de lucru Am preluat de la ADELINA TIRZIU, SANDU STEFAN Cu adresa: Timişoara, Str. CD LOGA nr.1 Total 1 file Termen de rezolvare: 05.05.2016 Termen direcţie: 20.04.2016 Obs. ADOPTARE HCL REF MODIFICARE HCL NR. 383/ 05.07.2013 Timişoara, la 05.04.2016 Consilier/REF&ent, Alina Petrovici Cod FO -24 - 01, ver.2

Atasament: doc00639520160511085326.pdf

REFERAT Pentru emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe modificarea H.C.L. nr.383/05.07.2013 cu privire la modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timișoara, cu noile modificări. Solicităm modificarea art. 2 din HCL nr. 383/2013 din următoarele motive: 1, În conformitate cu HG nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor avizul psihologic este necesar doar în situațiile în care medicul de medicina muncii solicită acest lucru explicit și doar pentru "Personal cu funcție de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viața politică sau socială, cu atribuții de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare în domeniul său de activitate)” nu și pentru cei care sunt asimilați funcționarilor publici așa cum sunt administratori de imobile. 2. Nu este necesara impunerea unor condiții mai severe de atestare decât cele pe care legiuitorul le-a stabilit la nivel național. În conformitate cu HG nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților referitoare la nivelurile de calificare, pentru funcţia de administrator imobile este necesar nivel de calificare 2 care permite specializarea în profesia de administrator persoanelor care au "cel puțin învăţământ obligatoriu și calificarea profesională prin învăţământul profesional, școală profesională sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulților”. 3. Pentru art. 10 și 11 solicităm revenirea la forma aprobată prin HCL nr. 383/2013 deoarece aceasta respectă Legea nr. 230/2007 și HG nr. 1558/2007. Prin modificarea din anul 2013 a acestor articole ar crește semnificativ costurile pentru asociație și ar fi discriminatoriu deoarece s-ar impune niște condiții mai restrictive decât în lege. Stefan Sandu Adeina Tirziu Consilier Local PNL Consilier Local PNL XI Tr — / HE VW 5

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local SC 2016 — 8397 /06.04.2016 CĂTRE, CABINET PRIMAR Având în vedere adresa cu nr. SC 2016 — 6303/18.02.2016 a doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Ştefan; Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 al Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Vă aducem la cunoştinţă şi vă transmitem alăturat următorul proiect de hotărâre în vederea repartizării acestuia către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al primarului pentru întocmirea referatului de specialitate: - Referat pentru emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 cu privire la modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul timişoara, cu noile modificări Red. AG BAPL- CL

ROMÂNIA = JUDEŢUL TIMIŞ Pe i MUNICIPIUL TIMIŞOARA Ma Î a ADMINISTRATOR PUBLIC a COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU DE PROPRIETARI BV. C. D. LOGA NR.I COD POȘTAL 300030 i TEL. — 0256/ 408.300; FAX - 0256/ 490.635 SC2016-8397 /25.04.2016 Către, Biroul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Notă de constatare referitoare la proiectul de hotărâre Ca urmare a adresei cu numărul SC2016-8397 din 06.04.2016 primite la compartimentul de relaționare cu asociaţiile de proprietari cu privire la proiectul de modificarea unor articole din H.C.L. 535/08.12.2015, vă aducem la cunoştinţă următoarele: Referitor la motivele invocate la pct.l şi anume că avizul psihologic nu este necesar, vă comunicăm faptul că persoanele care doresc obținerea atestatului de administrator de condominiu lucrează cu sume foarte mari de bani, în general sunt persoane în vârstă și credem că impune menținerea acestuia. Totodată, vă reamintim faptul că, şi în vechiul H.C.L. nr.390 din 2008 era prevăzut acest aviz psihologic. Pe de altă parte Legea 230/2007 şi H.G. 1588/2007 nu precizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice, pentru a putea fi atestate şi modalitatea de certificare a calităților profesionale a acestor persoane. În susținerea celor afirmate vă mai comunicăm faptul că şi alte primării din țară prevăd această condiție pentru atestare, de ex. Primăria Cluj., şi în utimul rând nu trebuie uitat faptul că administratorii de imobile se supun și Legii 22/1969 — a angajării gestionarilor. În ceea ce privește impunerea unor condiții mai severe de atestare, vă comunicăm faptul că atât Federația Asociaţiilor de Proprietari din România cât şi Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat, la care Federația Asociaţiilor de Locatari Timişoara este membră solicită pentru efectuarea cursurilor de administratori imobile printre altele copie după diploma de bacalaureat.Or de aici rezultă clar că prin H.CL. nr.535/2015 nu am impus condiții severe. Cu privire la revenirea art.10 şi 11- la vechiul H.C.L nr.383/05.07.2013 considerăm că sunt cazuri în care unii administratori de imobile nu mai sunt apti din punct de vedere medical si psihologic care este una din conditiile prevazute la atestare ( Cap.2. art.2, litera b din Anexa 1 ). Şi in cazul persoanelor juridice specializate retragerea autorizatiei poate interveni în cazul în care nu se mai îndeplineşte una din condițiile prevăzute pentru autorizare ( Cap5, art.20 litera a din Anexa 1 la HCL 535/2015, HCL383/2013). Pe de altă parte retragerea atestatului prevăzut în H.C.L. 383/05.07.2013 nu prevedea ca și condiție de retragere a atestatului neîndeplinirea condițiilor prevăzute pentru atestare, dar această prevedere era prevăzută pentru persoanele juridice, lucru pe care am considerat că este necesar a-l corecta, nefăcând astfel o diferențiere între persoanele fizice şi persoanele juridice. În consecință, vă transmitem prezentul referat cu privire la proiectul de hotărâre propus de cei doi consilieri locali. cu mențiunea că, Compartimentul de Relaționare cu Asociaţiile de Proprietari nu îl susține şi. nu_ne asumăm răspunderea modificării H.C.L. nr.535/2015 în acest e Responsabil Crap Ion Manolache Mle

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA COMUNICARE COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI NR. SC2016-11395/11.05.2016 REFERAT privind emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe modificarea H.C.L.

nr.383/05.07.2013 cu privire la modificarea Metodologiei de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator imobile în

Municipiul Timişoara cu noile modificări

Potrivit Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi H. G. 1588/2007 – Norma Metodologică de aplicare a Legii 230/2007, persoanele fizice/juridice care au calitatea de administrator imobile sunt atestate/autorizate de către Primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în baza unei hotărâri de consiliu local. În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a art.58 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; În temeiul Hotărârii de Consiliu Local nr. 535/08.12.2015 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi Constituirea Comisiei de Atestare şi Constituirea Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor; Având în vedere Referatul cu nr.SC2016-8397/05.04.2016 al domnului consilier local Ştefan Sandu şi a doamnei Adelina Târziu de modificare Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în municipiul Tmişoara;

PROPUNEM: Emirerea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe modificarea anexei la H.C.L. nr.383/05.07.2013 cu privire la modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara, conform Anexei care va face parte din hotărâre;

ADMINISTRATOR PUBLIC ÎNTOCMIT SORIN DRĂGOI ION MANOLACHE AVIZAT JURIDIC Red/Dact. I.M. COD:FO53-01, VER.1

Atasament: doc00640320160511090202.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local SC 2016 — 8397 /06.04.2016 CĂTRE, CABINET PRIMAR Având în vedere adresa cu nr. SC 2016 — 6303/18.02.2016 a doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Ștefan; Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 al Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Vă aducem la cunoştinţă şi vă transmitem alăturat următorul proiect de hotărâre în vederea repartizării acestuia către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al primarului pentru întocmirea referatului de specialitate: - Referat pentru emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 cu privire la modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul timişoara, cu noile modificări N N Red. AG BAPL- CL

Atasament: ANEXA_LA_HCL_2015_cu_amendamente.pdf

COD FO53-01, VER.1

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea

Comisiei de Atestare şi Soluţionare a Contestaţiilor

CAP.1 – Dispoziţii generale

Art.1. Potrivit Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi H. G. 1588/2007 – Norma Metodologică de aplicare a Legii 230/2007, persoanele fizice/juridice care au calitatea de administrator imobile sunt atestate/autorizate de către Primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în baza unei hotărâri de consiliu local.

CAP.2 Metodologia de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara :

Art.2. Pot fi atestate ca administrator de imobil numai persoanele fizice care

îndeplinesc următoarele condiţii: a) au capacitate deplină de exerciţiu; b) sunt apte din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil; c) nu au suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) au cel puţin învăţământ obligatoriu şi calificare profesională prin învăţământ profesional, şcoală profesională sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor, absolvite cu diplomă;

e) au cel puţin 18 ani împliniţi; f) au urmat un curs de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de imobil, organizat în condiţiile legii; g) să fi obţinut la examenul de atestare nota finală minim 70 de puncte. Art.3. Certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice

activitatea de administrare a imobilelor, la asociaţiile de proprietari se va face de către Comisia de Atestare. Art.4. Compartimentul de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va afişa şi va publica data până la care persoanele fizice trebuie să depună actele solicitate în vederea înscrierii la examenul de atestare, locul depunerii acestora, bibliografia în baza căreia vor fi elaborate subiectele examenului de atestare, data, ora şi locul susţinerii acestuia.

Art.5. În vederea atestării, solicitantul va depune următoarele acte:

a) cerere tip; b) curriculum vitae;

COD FO53-01, VER.1

c) copii ale actelor de stare civilă (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);

d) copii ale actelor de studii (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara) ; e) certificatul de cazier judiciar; f) adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical; g) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de imobil, organizat în condiţiile legii (legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara); h) copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare.

Art.6. (1).După depunerea dosarului cuprinzând actele solicitate, Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari va verifica actele depuse, va solicita, după caz, completarea acestora, va întocmi şi va publica listele cu persoanele fizice care vor susţine examenul de atestare. (2). Lista cu persoanele fizice propuse de Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari spre atestare va fi înaintată Comisiei de Atestare. (3). Persoanele fizice ale căror dosare au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listelor cu persoanele fizice care vor susţine examenul de atestare. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere al contestaţiilor. Art.7. Examenul de atestare a persoanelor fizice constă în susţinerea unei probe scrise. (1) Comisia de atestare va elabora subiectele examenului de atestare, în baza bibliografiei afişate şi publicate, cu cel mult 24 de ore înaintea susţinerii acestuia. Examenul de atestare va consta într–un test grilă având 20 de subiecte, pentru fiecare subiect acordându– se 5 puncte. Pentru a fi declarat admis, fiecare concurent va trebui să obţină minim 70 puncte. (2) Rezultatele obţinute în urma examenului de atestare vor fi afişate de către Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. (3) Persoanele fizice care nu au promovat examenul de atestare pot depune contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere al contestaţiilor. (4) Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afişate de Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data soluţionării contestaţiilor. (5) Persoanele fizice care au susţinut şi promovat examenul de atestare vor fi validate în urma unei hotărâri a Consiliului Local Timişoara, la propunerea Comisiei de Atestare. Art.8. Atestatele, menite să certifice calităţile profesionale ale persoanelor fizice care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor, se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, au valabilitate pe tot teritoriul României.

COD FO53-01, VER.1

Art.9. Atestatul va menţiona datele de identitate a titularului(codul numeric personal), autoritatea emitentă, faptul că se eliberează pe o perioadă nedeterminată, că este valabil pe întreg teritoriul României şi se semnează de către Primarul Municipiului Timişoara. CAP.3. Retragerea atestatului. Art.10. Retragerea atestatului se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul neîndeplinirii condi�iilor pentru atestare precizate la art.2 �i 5, sau în urma săvârşirii unei infracţiuni, constatată prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, în condiţiile legii.

Art.11. Retragerea atestatului se va face în urma unei sentinţe definitive şi irevocabile

comunicate compartimentului de către asociaţia de proprietari sau oricare membru al asociaţiei. Art.12. Retragerea atestatului se va face în baza unei hotărâri a Consiliului Local la propunerea Comisiei de Atestare. Art.13. Hotărârea Consiliului Local privind retragerea atestatului se va comunica administratorului vizat, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data hotărârii consiliului local. CAP. 4. Autorizarea persoanelor juridice Art.14. Pot fi autorizate pentru activităţi de administrare numai persoanele juridice specializate care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;

b) să aibă angajate persoane fizice atestate în condiţiile prezentei hotărâri de consiliu local;

c) să dovedească faptul că au bonitate financiară;

Art. 15. Compartimentul de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va afişa şi va publica data până la care persoanele juridice specializate trebuie să depună actele solicitate în vederea autorizării şi locul depunerii acestora.

Art.16. În vederea autorizării, persoana juridică va depune următoarele acte: a) cerere tip; b) certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului după caz sau sentinţă de

înfiinţare; c) certificat de cazier fiscal; d) ultimul bilanţ contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor

Publice – copie xerox sau scrisoare de garanţie bancară; e) copie după certificatul de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia administrator

imobil; f) copie după contractul individual de muncă a persoanei fizice atestate; j) copia chitanţei de plată a taxei pentru autorizarea persoanelor juridice.

Art.17. După depunerea dosarului cuprinzând actele solicitate, Compartimentul de

Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari va verifica actele depuse şi va solicita după caz,

COD FO53-01, VER.1

completarea acestora. Se va întocmi şi se va publica lista cu persoanele juridice specializate care va fi înaintată Comisiei de Atestare, pentru autorizare.

Art.18. Persoanele juridice specializate ale căror dosare au fost respinse pot depune

contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea listei cu persoanele juridice specializate propuse pentru autorizare. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere al contestaţiilor.

Art.19. Persoanele juridice autorizate se vor prezenta în primul trimestru al fiecărui an

la Compartimentul de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari pentru reînnoirea autorizaţiei, şi vor depune certificatul de cazier fiscal. CAP. 5. Retragerea autorizaţiei Art.20. Retragerea autorizaţiei persoanei juridice specializate poate interveni:

a) în cazul în care persoana juridică specializată nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute pentru autorizare;

b) în cazul în care persoana juridică specializată nu prezintă anual un certificat de cazier fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

Art.21. În cazul îndeplinirii prevederilor art. 20 lit. a sau b, Comisia de Atestare se

întruneşte pentru începerea procedurii de retragere a autorizaţiei. Decizia Comisiei de Atestare poate fi contestată de persoana juridică în termen de 5 zile lucrătoare la Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. Art.22. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor se pronunţă, în termen de 5 zile lucrătoare, asupra contestaţiilor depuse pentru retragerea autorizaţiilor.

Art.23. În termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, va comunica decizia sa, Comisiei de Atestare. Art.24. Retragerea autorizaţiei persoanelor juridice specializate se va face la propunerea Comisiei de Atestare prin hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local se comunică persoanei juridice vizate în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data hotărârii. Art.25. În cazul pierderii certificatului de atestare/autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare de imobile, în baza unei cereri a titularului se va elibera un duplicat. CAP.6 Organizarea şi funcţionarea comisiei de atestare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor Art.26. Comisia de Atestare şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor se constituie în baza prezentei hotărârii a consiliului local. Art.27. Comisia de Atestare şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi.

COD FO53-01, VER.1

Art.28. Comisia de atestare are următoarele atribuţii:

a) Aprobă lista cu persoanele fizice care vor participa la examenul de atestare, şi persoanele juridice propuse pentru autorizare;

b) Elaborează subiectele examenului de atestare; c) Verifică testele grilă susţinute de persoanele fizice; d) Aprobă lista cu rezultatele finale ale persoanelor fizice care au susţinut examenul de

atestare şi cu persoanele juridice propuse pentru autorizare; e) Propune retragerea atestatului/autorizaţiei administratorilor persoane fizice şi

juridice, Consiliului Local. Art.29 Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) soluţionează în termenul stabilit contestaţiile depuse de persoanele fizice sau juridice; b) transmite decizia referitoare la rezultatele contestaţiilor, Comisiei de Atestare.

Art.30. Formatul certificatului de atestare/ autorizare, aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara este anexă la hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN DRAGOI

Intocmit CONSILIER ION MANOLACHE

COD FO53-01, VER.1

RED I. M