keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/30.05.2006 privind aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

30.05.2006

Hotararea Consiliului Local 213/30.05.2006
privind aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-9949/23.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 36 /31.01.2006 - privnd aprobarea "Studiului de rentabilizare si modernizare a activitatii Regiei Autonome de Transport Timişoara in vederea armonizarii cu standardele europene";
În baza prevederilor art.4 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 /2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu art.38 lit. (i) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă prevăzute în tabelul din Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor şi obiectivelor de performanţă se va face în funcţie de nivelul previzionat, care va reprezenta o realizare de 110 %, pentru fiecare criteriu în parte.

Art. 3: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică si Biroul Transport si Siguranta Circulatiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Transport si Siguranta Circulatiei
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL CRAŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Performanta.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

NR. …………………/……………………

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind stabilirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale R.A.T. Timişoara

Având în vedere solicitarea R.A.T. Timişoara de modificare a criteriilor şi obiectivelor

de performanţă şi aprobarea acestora prin hotărâre de consiliul local pentru anul 2006;

Având în vedere aprobarea „Studiului de rentabilizare şi modernizare a activităţii

R.A.T. Timişoara în vederea armonizării cu standardele europene” prin H.C.L. nr.

36/31.01.2006, în care se prevede punere în aplicare a prevederilor studiu începând cu data de

01.03.2006;

Indicatorul „productivitatea muncii” a fost modificat în sensul creşterii cu 30% a

acestuia având în vedere subvenţia pe care R.A.T. Timişoara o primeşte integral în anul 2006

faţă de anul 2005 când a fost primită doar în ultimele 6 luni ale anului. Menţionăm că

subvenţia este de 30% raportată la cheltuielile de transport ale R.A.T. Timişoara;

Pentru a îmbunătăţii performanţele economice ale regiei indicatorul „grad de

îndatorare” a fost redus la cota procentuală de 30%, având în vedere că în cursul anului 2006

se va acorda în întregime subvenţia la cheltuiala de transport pentru anul 2006.

Pentru respectarea dispoziţiilor legale şi a întăririi disciplinei financiare la nivel de

regie privind rambursarea datoriilor şi respectarea Legii insolvenţei nr. 85/21.04.2006;

indicatorul „perioada de rambursare a datoriilor” a fost redus de la maxim 180 de zile la

maxim 120 de zile având în vedere experienţa exerciţiilor financiare ai anilor trecuţi când s-au

constatat plăţi de dobânzi şi penalităţi nejustificate.

Pentru a îmbunătăţii performanţele R.A.T. Timişoara din punct de vedere al

exploatării tehnice şi comerciale a parcului mijloacelor de transport utilizate în transportul

urban de călători au fost introduşi noi indicatori de performanţă la nivelul managementului

regiei:

BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

0

- Ponderea turelor nerealizate;

- Implementarea studiului de rentabilizare şi modernizare a activităţii R.A.T. Timişoara în

vederea armonizării cu standardele europene, conform HCL nr. 36/31.01.2006;

- Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la tramvai va fi

de minim 15 km/h;

- Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la troleibuz va

fi de minim 13 km/h;

- Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la autobuz va fi

de minim 17 km/h;

- Coeficientul de utilizare a parcului.

Aceşti indicatori au fost introduşi în ideea de a asigura un control mai bun asupra

calităţii transportului urban de călători precum şi asigurarea unui climat atractiv şi eficient

pentru cetăţenii municipiului Timişoara.

Propunem aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale R.A.T. Timişoara

pentru anul 2006.

DIRECTOR ECONOMIC CONSILIER SUPERIOR, ADRIAN BODO CULIŢĂ CHIŞ

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, OVIDIU RĂDULESCU MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Formule_de_calcul_2006.pdf

1

Formule de calcul ale Criteriilor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

aprobate prin HCL nr. …………./………………….

CRITERII DE PERFORMANŢĂ 1. Randamentul

Nr. de călători transportaţi R = ------------------------------------ Kilometru 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii G acop. = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri În unităţi monetare Wm = --------------------- Nr. salariaţi Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/Ct = ----- * ---------- V0 Cht 1 V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1 – V0 Ivt/Ct = --------------- Cht 1 – Cht 0 Cht 1 = cheltuielile perioadei analizate Cht 0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

2

6. Solvabilitate patrimonială

Capital propriu (Capital social + Rezerve)

S = ---------------------------------------------------------- * 100 Capital propriu + Total credite

7.Grad de îndatorare Datorii totale Gind = ------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate

Total active circulante – Stocuri materiale L = ---------------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt (< 1 an)

ŞEF BIROU T.S.C. CULIŢĂ CHIŞ

3

Formule de calcul ale Obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport

Timişoara aprobate prin HCL nr. …………./………………….

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Total obligaţii - Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------ *100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale 3. Modul de rezolvare a scrisorilor; sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni Nr. sesizărilor şi reclamaţiilor care au fost rezolvate favorabil şi în totalitate Mod rezolvare = --------------------------------------------------------------------------------------------- *100 Nr. total de sesizări şi reclamaţii 4. Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun

Nr. zilnic de autovehicule curate şi dezinfectate din circulaţie

Gr. de curăţenie = -------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 Nr. total zilnic de autovehicule scoase în circulaţie conform graficelor de circulaţie 5. Pondere kilometri nerealizaţi din vina regiei Km. nerealizaţi Pondere km. = ------------------------- * 100 Km. planificaţi 6. Ponderea turelor nerealizate Nr. de ture realizate zilnic Pondere ture = -------------------------------------- *100 Nr. ture planificate zilnic 7. Ponderea km. transport urban Nr. km. transport urban realizaţi zilnic Pondere urban = -----------------------------------------------------*100 Nr. km. Transport urban programaţi zilnic 9. Respectarea graficelor de circulaţie

Ore de circulaţie realizate Resp. grafic = ---------------------------------------------- * 100

Ore de circulaţie programate

ŞEF BIROU T.S.C. CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_criterii_si_obiective_2006.pdf

1

Criteriile de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobate prin

HCL nr. 213/30.05.2006

OBSERVATII

1. Creanţele vor fi diminuate cu valoare TVA de recuperat şi subvenţii de încasat. 2. Datoriile vor fi diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din

alocaţii bugetare. 3. Solvabilitatea patrimonială va fi calculată doar în funcţie de patrimoniul propriu,

neluându-se în calcul şi patrimoniul public.

ŞEF BIROU T.S.C. CULIŢĂ CHIŞ

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Nr. crt. Denumirea criteriului de performanţă U.M.

Propuneri 2006

Coeficient de

ponderare 0 1 2 5 6

1. Randamentul: calatori transportaţi / km cal/km Min. 8,5 0,15

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 95 0,15

3. Productivitatea muncii lei/pers 35.000 0,15

4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare % Max. 45 0,15

5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli Min 1 0,15

6. Solvabilitate patrimonială – se va lua în calcul serviciul datoriei aferent anului de referinţă

% Min 40 0,05

7. Grad de îndatorare % Max. 60 0,05

8. Perioada de recuperare a creanţelor zile Max. 30 0,05

9. Perioada de rambursare a datoriilor – se va lua în calcul serviciul datoriei aferent anului de referinţă

zile Max. 120 0,05

10. Lichiditate % Min. 50 0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

2

Obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobate prin

HCL nr. 213/30.05.2006

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

U.M. Propuneri

2006 Nr. crt. Denumirea obiectivului de performanţă

Coeficient de

ponderare 0 1 2 5 6

1. Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 0,5

2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 0,02

3.

Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator

% 100 0,01

4. Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun % 100 0,05

5. Pondere km nerealizaţi din vina regiei % Max. 0,8 0,05

6. Ponderea turelor nerealizate % Min. 98 0,05

7. Ponderea kilometrilor de transport urban % Min. 98 0,05

8.

Implementarea studiului de rentabilizare şi modernizare a activităţii R.A.T. Timişoara în vederea armonizării cu standardele europene, conform HCL nr. 36/31.01.2006, se va cuantifica începând cu data de 01.06.2006

% 100 0,1

9. Respectarea graficelor de circulaţie % Min. 98 0,05

10. Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la tramvai va fi de minim 15 km/h

% 100 0,03

11. Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la troleibuz va fi de minim 13 km/h

% 100 0,03

12. Viteza de exploatare medie pe linii pentru zile lucrătoare şi nelucrătoare la autobuz va fi de minim 17 km/h

% 100 0,03

13. Coeficientul de utilizare a parcului % Min. 60 0,03

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

ŞEF BIROU T.S.C. CULIŢĂ CHIŞ