keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 193/08.05.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 -11621/04.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015; Anexei nr. 3 -Program Dezvoltare 2015; Anexei nr. 4 - Proiecte cu finantare externa nerambursabila pe anul 2015; Anexei nr. 5 - Fonduri externe nerambursabile 2015; Anexei nr. 6 - Credite Externe 2015, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 29/13.02.2015, privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_6.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE ETERNE DENUMIREA INDICATORILOR puei yeqosde wuesfiold ejuenu) weIboid SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | TOTAL CHELTUIELI 51.434,93 -12,33 861.422,80 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.860,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.573,97 12,33 5.561,64) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE "1 5.573,97 -12,33 5.561,64 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54.06 3.058,30 9,00 3.058,30) Sanatate 66.06 1.710,75 0,08 1.718,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m|N O LS BI O| OG 36 1.710,78 3,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL a = 70 0,00 0,00 0,00, Din total capitol ROD rara rar ra aaa rara [Seri medicale in unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 | 1.710,75 9,00 1.710,75 Spitale generale 66.06.06.(1 1,710,75 0,00 1.710,75) Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 | 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 a 1.347,55 0,00 1.347,55 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 1.347,55 0,00 î „347,55, Pag. 1/5 56

DENUMIREA INDICATORILOR pue! po3 Joreoiput 3eqosde we1Boid BJUSNLUI [CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din total capitol ENI Asistenta sociala pentru familie si copii 7 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 | 1.347,55 300|. 1.347,55 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.D2 1.347,55 0,00 1.3475 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 89.06 | 39.182,64 -12,33 39.176,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.182,64 12,33 3517551 | CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608,67 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 33.608,67 0,00 33.808,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.573,97 -12,33 5.561 = TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.573,97 -12,33 5.561,64 Din total capitol | s | | | | _] 26 70.06.03 | 5.573,97 -12,33 5.561,64) Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.p1 5.573,97 -12,33 5.561,64) Alte servicii în domeniul focuintei, servi 28 70.06.50 33.608,67 0,00 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 28 79.06 19.183,99 19.193.899, Combusti i energie 30 81.06 7.663,74 7.863,74) CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 7.663,74 Tittut VIM PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.863,74 7.883,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 _0,00 Din total capitei Energie termica 34 81.06.06 | 7.663,74 7.663,74 Transporturi 35 11.530,25 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 | 11.530,25 11.530,25 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 11.530,25 11.530,25 Pag.2/5 1

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 O; yeqotde wue1501d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din totat capitol Transport rutier 39 84.06.03 | 11.530,25 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.91 3.182,42 3.182,42 Transport in comun 41 8.347,83 8.347,83 |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00| REZERVE 43 97.06 0,08 5,06 EXCEDENT 44 0,00 DEFICIT 45 51.434,93 51.422,60 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 9,06 i 5,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 36. 0,06 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 EXCEDENT | i E | | | | | 98. 0,00 8.00 DEFICIT = | [| 09 | te [7 | o 99. 0,00 0,00, SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 61.434,93 -12,33 61.422,60| CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.880,96 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.880,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 , 5.573,97 -12,33 5.561,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.573,97 -12,33 5.561,84 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,36 0,00 3.058,30| Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.716,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE N PO O) OG 58 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00| 0,00 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po yeqosde Din total capitol ROZ tr Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.06 | 1.710,75 0,00 1.710,75) Spitale generale 12 B6.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 3,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 0,00 1.347,55 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 4 1 70 0,00 0,00 9,00 Din total capitol | 56 | Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.05 | 0,90 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 | 1.347,55 0,00 1.347,55 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.(2 1.347,55 0,00 1.347,55 Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 | 39.182,64 12,33 38.170,3 | Locuinte, servi i dezvoltare publica 21 70.06 39.182,64 -12,33 39,170,31| CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608.67| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 2,00 33.608,67 5.573,97 -12,33 5.561,64 5.573,97 -12,33| 5.561,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 |70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 j71 Din total capitol Locuinte 26 [70.06.03 5.573,97 12,33 5.561,64) [Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 5.573,97 -12,33| 5.561,64 33.608,67 for ea aaa or si dezvolta 33.608,67 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, se 28 [70.06.50 | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 (79.06 19.183,99 0,00 15.183,99 Combusti i energie 30 [81.06 x a 7.663,74 0,00 1.863,74 CHELTUIELI CURENTE 31 |01 7.663,74 0,00 ___ 1.863,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | aa lam [OF anna zl a al POSTADERARE 7.663,74 0,00 7.863,74 32 |56 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po rr POD yeoyzos: welBold CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 , 9,00 0,00 0,00, 0 [Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.683,74 9,00 7.663,74, Transporturi 35 84.06 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00 11.530,25 POSTADERARE Titlul Vi PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 37 56 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 0,00 Bin total capitol! i | Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,00 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 3.182,42 Transport in comun 41 84.06.0302 8.347,83 0,00 8.347,83 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,06 REZERVE 43 97.06 8,06 0,00 5.00 EXCEDENT 44 0,00 0,00 0,30 DEFICIT 45 | 9806 | 99.06 | _61.434,93| -12,33 51.422,66 PRIMAR, NICOLAE ROBU ( Pag. 5/5 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU F 7 77 SEF SERVICIU BUGET, STELTIANA STANCIU a i i

Atasament: Anexa_5.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE ETERNE DENUMIREA INDICATORILOR puei yeqosde wuesfiold ejuenu) weIboid SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | TOTAL CHELTUIELI 51.434,93 -12,33 861.422,80 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.860,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.573,97 12,33 5.561,64) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE "1 5.573,97 -12,33 5.561,64 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54.06 3.058,30 9,00 3.058,30) Sanatate 66.06 1.710,75 0,08 1.718,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m|N O LS BI O| OG 36 1.710,78 3,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL a = 70 0,00 0,00 0,00, Din total capitol ROD rara rar ra aaa rara [Seri medicale in unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 | 1.710,75 9,00 1.710,75 Spitale generale 66.06.06.(1 1,710,75 0,00 1.710,75) Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 | 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 a 1.347,55 0,00 1.347,55 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 1.347,55 0,00 î „347,55, Pag. 1/5 56

DENUMIREA INDICATORILOR pue! po3 Joreoiput 3eqosde we1Boid BJUSNLUI [CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din total capitol ENI Asistenta sociala pentru familie si copii 7 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 | 1.347,55 300|. 1.347,55 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.D2 1.347,55 0,00 1.3475 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 89.06 | 39.182,64 -12,33 39.176,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.182,64 12,33 3517551 | CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608,67 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 33.608,67 0,00 33.808,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.573,97 -12,33 5.561 = TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.573,97 -12,33 5.561,64 Din total capitol | s | | | | _] 26 70.06.03 | 5.573,97 -12,33 5.561,64) Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.p1 5.573,97 -12,33 5.561,64) Alte servicii în domeniul focuintei, servi 28 70.06.50 33.608,67 0,00 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 28 79.06 19.183,99 19.193.899, Combusti i energie 30 81.06 7.663,74 7.863,74) CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 7.663,74 Tittut VIM PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.863,74 7.883,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 _0,00 Din total capitei Energie termica 34 81.06.06 | 7.663,74 7.663,74 Transporturi 35 11.530,25 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 | 11.530,25 11.530,25 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 11.530,25 11.530,25 Pag.2/5 1

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 O; yeqotde wue1501d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din totat capitol Transport rutier 39 84.06.03 | 11.530,25 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.91 3.182,42 3.182,42 Transport in comun 41 8.347,83 8.347,83 |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00| REZERVE 43 97.06 0,08 5,06 EXCEDENT 44 0,00 DEFICIT 45 51.434,93 51.422,60 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 9,06 i 5,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 36. 0,06 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 EXCEDENT | i E | | | | | 98. 0,00 8.00 DEFICIT = | [| 09 | te [7 | o 99. 0,00 0,00, SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 61.434,93 -12,33 61.422,60| CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.880,96 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.880,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 , 5.573,97 -12,33 5.561,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.573,97 -12,33 5.561,84 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,36 0,00 3.058,30| Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.716,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE N PO O) OG 58 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00| 0,00 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po yeqosde Din total capitol ROZ tr Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.06 | 1.710,75 0,00 1.710,75) Spitale generale 12 B6.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 3,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 0,00 1.347,55 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 4 1 70 0,00 0,00 9,00 Din total capitol | 56 | Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.05 | 0,90 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 | 1.347,55 0,00 1.347,55 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.(2 1.347,55 0,00 1.347,55 Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 | 39.182,64 12,33 38.170,3 | Locuinte, servi i dezvoltare publica 21 70.06 39.182,64 -12,33 39,170,31| CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608.67| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 2,00 33.608,67 5.573,97 -12,33 5.561,64 5.573,97 -12,33| 5.561,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 |70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 j71 Din total capitol Locuinte 26 [70.06.03 5.573,97 12,33 5.561,64) [Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 5.573,97 -12,33| 5.561,64 33.608,67 for ea aaa or si dezvolta 33.608,67 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, se 28 [70.06.50 | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 (79.06 19.183,99 0,00 15.183,99 Combusti i energie 30 [81.06 x a 7.663,74 0,00 1.863,74 CHELTUIELI CURENTE 31 |01 7.663,74 0,00 ___ 1.863,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | aa lam [OF anna zl a al POSTADERARE 7.663,74 0,00 7.863,74 32 |56 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po rr POD yeoyzos: welBold CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 , 9,00 0,00 0,00, 0 [Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.683,74 9,00 7.663,74, Transporturi 35 84.06 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00 11.530,25 POSTADERARE Titlul Vi PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 37 56 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 0,00 Bin total capitol! i | Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,00 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 3.182,42 Transport in comun 41 84.06.0302 8.347,83 0,00 8.347,83 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,06 REZERVE 43 97.06 8,06 0,00 5.00 EXCEDENT 44 0,00 0,00 0,30 DEFICIT 45 | 9806 | 99.06 | _61.434,93| -12,33 51.422,66 PRIMAR, NICOLAE ROBU ( Pag. 5/5 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU F 7 77 SEF SERVICIU BUGET, STELTIANA STANCIU a i i

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROP A DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 po3 yeqoide we1fotd BI Bosd SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 289.484,69 256,86 289.741,55 1. VENITURI CURENTE 00.02 270.314,17 256,86 270.571,03 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 270.314,17 256,86 270.571,03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,28 1,06 1.737,29 Venituri din proprietate 30.10 1.737,29 0,00 1.737,28 Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,5i Alte venituri din proprietate 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 09.08 268.576,88 256,86 268.833,74 Venituri din dobanzi 31.10 6,06 0,00 5,00 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 6,00 0,00 8,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.16 256,86 262.503,15 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servici 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 15.195.82[ 256,86 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.18 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17 0 282,00 0,00 282,00 Venituri n serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.18 633,90 0,00 833,90 Venituri din cercetare a 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate o 33.10.21 183.832,46 0,00 183.832,46 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat — 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 33.10.31 6.635,00 0,00 -, 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala na 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 6.204,39 0,00 6.204 39| Pag. 1/11 N ES a Sf ra SE Odra

DENUMIREA INDICATORILOR __PUEI POD POD iuesBosy tu Venituri din taxe administrative, eliberari permise n 34.10 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 16,00 Diverse venituri Fa 36.10 5.378,92 Alte venitu o Mereni bo alo bre talon mo 36.10.50 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile n 37.10 925,67 Donatii si sponsorizari o 37.10.01 284,12 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven: 37.10.03 -395,29 i 487,15, 1 Varsaminte din sectiunea de functionare N 37.10.04 395,29| 467,15 Alte transferuri voluntare na — AO) dot OI a a OI 37.10.50 545,55 645,55 Il. VENITURI DIN CAPITAL. la 00.10 11,89) 11,89 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 5 40.10 11,89 11,85 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli b 40.10.15 11,89 11,85, Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare = 40.10.15.01 11,88 11,88 IV. SUBVENTII m 00.12 10.877,80 0,06 Subventii de la alte administrații o 43.15 10.877,80 0,00 10.877,80 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuie! Q 43.10.10 432,00 0,00 432,00 — 43.10.14 8.685,80 0,00 8.685,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi or în sanatate 43.10.16 1.260,00 0,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de i n urgenta in sanatate a 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume aicoate de la bugetul local = 43.10.22 500,00 0,00| 500,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare ma 43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate D 45.15 8.280,83 0,00 8.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala P 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83, Sume primite in contul platitor efectuate în anul curent a 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83; TOTAL CHELTUIELI a 289.484,69 256,86 289.741,55) Pag.2/11 N ia E E E E E

DENUMIREA INDICATORILOR a 1 POD eIUDALU] Jeqoide wesBold POD WIRISO, sq CHELTUIELI CURENTE 01 278.668,60 185,00 278.853,60 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Q n ih O) — 10 108.579,56 0,00 108.579,56 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII b2 |20 161.214,86 121,00 161.335,86 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3 58 8.305,83 0,00 8.305,83 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 176,00 64,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 |59 | 392,35 000|. 392, CHELTUIELI DE CAPITAL 56 |70 10.816,09 71,86 10.887,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 10.816,09 71,86 10.887,95 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 |50.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Alte servicii publice generale po |54.10 5.204,35 0,00 5.204,38 CHELTUIELI CURENTE Bo |01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL pi [10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII p2 |20 2.166,00 0,00 2.166,00 CHELTUIELI DE CAPITAL b3 |70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE b4 |71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 5 [54.10.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE pe [64.10 284.280,34 256,86 284.537,20 invatamant p7 |65.10 26.479,93 256,88 26.736,79 CHELTUIELI CURENTE pe |o1 26.277,30 185,00 26.482,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL "be |10 4.129,89 0,00 4.129,88 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10 20 21.784,06 121,00| 21.905,08| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1 [87 176.00 64,00[_ 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 |59 187,35 0,00) 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 370 202,63 71,86| 274,49 TITLUL Xf ACTIVE NEFINANCIARE VA |71 202,63 71,86 274,49 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 5 |65.10.03 13.980,24 -1,00| 13.978.24 Invatamant prescolar 76 11.147,86 -12.00| 11.135,66 Pag.3/11

| DENUMIREA INDICATORILOR 1eqoide uiesfol pue! po9 wueIBosd 103BDIPUI POD invatamant primar 7 |65.10.03.02 2.832,58 11,00 "2.843,58 Invatamant secundar 78 65.10.04 7.633,09 257,88 7.890,95 Invatamant secundar înferior 79 65.10.04.01 1.299,78 154,00 1.453,78 invatamant secundar superior e BO |65.10.04.02 5.950,83 103,86 5.054,69 Invatamant profesional 81 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48) Invatamant posiliceal m 32 |65.10.05 4.577,30 0,00 1.577,30) Servicii auxiliare pentru educatie 3 65.10.11 : 3.289,30 0,00 3.289,50| Internate si cantine pentru elevi B4 165.100.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 85 66.10 254.735,41 0,00 254.735,41 CHELTUIELI CURENTE B6 01 244.706,95 0,00 244.706,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL BT 10 101.456,32 0,00 101.456,3 TITLUL II BUNURI SI SERVICII BB j20 134.739,80 0,00 134.739,80| ui VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE bo 56 8.305,83 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI BO 59 205,00| 0,00 205,00 CHELTUIELI DE CAPITAL p1 [70 10.028,46 0,00 10.028,46| | 0.09 LE TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 10.028,46 Din total capitol ) Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 3 66.10.06 254.735,41 0,00 254. 73541| Spitale generale 4 66.10.06.01 254,735,41 0,00 254.735,41 Cultura, recreere si religie 5 67.10 2.585,00 0,00 2.585,00) CHELTUIELI CURENTE 6 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 7 7 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8 20 2.045,00 0,00 2.045,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 ra 110,00 0,00 110,00 Din total capitol | Servicii culturale joi 67.10.03 2.585,00 0,00 2.585,00 Institutii publice de spectacole si concerte țoz2 67.10.03.04 1.735,00 0,00 1.735,00 Case de cultura 103 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 4/11

DENUMIREA INDICATORILOR poD pued po3 ue1Boid Bjuenyul yeqoide Asigurari si asistenta sociala 04 |68.10 480,06 0,00 480,00| CHELTUIELI CURENTE 05 101 480,00 0,00 480,00, TITLUL II BUNURI Si SERVICII 06 120 480,00 0,00 480,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 07 170 0,50 0,00 Din total capital E E Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 [68.10.04 480,00 0,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditaţi 09 [68.10.05 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii IE |11 [68.10.06 0,00 0,00) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 1412 [96.10 0,00 0,00 REZERVE 113 197.10 0,06 0,00 EXCEDENT i14 98.10 0,0 0,00 DEFICIT 115 99.10 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE , i 270.362,77 185,00 270.547.77 LL VENITURI CURENTE 00.02 269.918,88 185,00 270.103,88| C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 269.918,88 185,00 270.103,88 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29) 0,06 _1.737,28 Venituri din proprietate 30.10 1.737,28 0,00 1.737,25 Venituri din concesiuni si închirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,58 in concediuni si inchirieri de catre institutiile publice | wlolmioloi o 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,58 30.10.50 316,73 0,00 __316,73) 30.09 268.181,5S 185,00 268.385,59 31.16 6,06 0,00 8,00 31.10.03 6,00 0,00 8,00 33.10 262.246,28 255,86 262.503,15 33.10.05 6.801,81 | 0,00 5.801,81 _|33.-10.08 2.924,42 0,00 2.924,42| Alte venituri Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din dobanzi Alte venituri din dobânzi Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri în invatamant Venituri din prestari de servi Pag.5/ 11

puei po5 DENUMIREA INDICATORILOR POD yeqosde euenul Jeoynoai Coniribuiia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 15.195,82 256,86 15.452,88 =le 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute ivitatea proprie sau anexa 81,49 9,90 81,49 | eri din velorifloarea produselor obtinute din acliviatea prop Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specii = 33.10.17 zare si perfectionare | 282,00 0,00 1 282,00 Drm OO 33.10.18 e spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sporti 633,90 0,00 633,90 o Venituri din cercetare 33.10.20 210,00 000| 210,00 - 33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 183.832,46 0,00 183.832,46 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din surne alocate de la bugetul de stat 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 j Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii n 33.10.31 6.635,00 0,00 —1 6.635,00 SI OLE ON O < Venituri din contractele incheiate cu insiitutiile de medicina legala 33.10.32 2.338,00 0,00 Alte venituri din prestari de servi itati 7 25 33.10.50 6.204,38 0,00 6.204,38 Venituri din taxe administrative, eliberari permise PA 34.10 16,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 7 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri PS |36.10 5.378,92 0,00[ 5.378,82 Alte venituri 29 [36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 80 |37.10 534,38 -71,88 462,52 Donatii si sponsorizari m BI 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si pe 37.10.03 subveni — -395,29 -71,86 i -467,15 Alte transferuri voluntare B3 (37.10.50 VENITURI DIN CAPITAL x |00.10 645,55 11,89 0,00 0,00 645,55 11,89 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 35 40.10 11,88 0,06 11,89 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 36 |40.10.15 11,89 0,06 11,88 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare br 40.10.15.01 11,89 0,00 11,89 iV. SUBVENTII "BB 00.12 2,08 432,00 Subventii de la alte aciministratii 9 43.10 0,00 432,06 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santa 43.10.10 0,00 432,00 Pag.6/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD yeqosde tueiboid TOTAL CHELTUIELI 270.362,77 185,00 270.547,77 CHELTUIELI CURENTE 01 270.382,77 185,00 270.547,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 108.578,56 0,00| 108.579,56 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 161.214,86 121,00 161.335,86 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 176,00 64,00 240,00, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 392,35 0,00 392,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 4.729,35 3,06 4.729,35| Alte servicii publice generale 54.10 4.129,35 3,06 4.728,35 CHELTUIELI CURENTE 01 4.729,35 0,00 4.729,35| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.563,35 0,00 2.563,35| TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 20 2.166,00 0,00 Din total capitol e Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 | Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54.10 265.633,42 185,00 265.818,42 invatamant 65.10 26.277,30 185,00 26.462,30 CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 26.277,30 185,00 26.462,30 4.129,89 0,00 4.129,89| TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 10 [26 21.784,06 121,00 21.805,06| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 176,00 864,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 n 187,35 0,00 187,55 Din total capitol Invatamant prescolar si primar | po [65.10.03 13.980,24 -1,00| 1357524) Invatamant prescolar 565.10.03.01 11,147,86 -12,00 11.135,66| invatamant primar TE B2 55.10.03.02 2.832,58 11,00 2.843,58 Invatamant secundar 55.10.04 7.430,46 186,00 7.618,46 Invatamant secundar inferior 65.10.0401 | 1.299,78 154,00 1.453,78) Invatamant secundar superior 65.10.0402 | 5.748,20 32,00 5.780,20 Invatamant profesional 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant postliceal 85.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Pag. 7/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBOIpUI POD wre1Boig 1891 5 084 tuBIDOId Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 3.289,30 0,00 3.288,30 internate si cantine pentru elevi mo nn A SD o 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 68.10 236.401,12 9,06 236.401,12 CHELTUIELI CURENTE 01 236.401,12 0,00 236.401,12| ȚITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 101.456,32 0,00 101.456,32 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 134.739,80 0,00 134.739,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 205,00 0,00 205,00 Din total capitol medicale în unitati sanitare cu paturi 66.10.06 236.401,12 0,00 236.401,12| Spitale generale 56.10.06.01 236.401,12 0,00 236.401,12 Cultura, recreere si religie 67.16 2.475,00 0,00 2.475,00 CHELTUIELI CURENTE 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.045,00 0,00 2.045,00 Din total capitol Servicii culturale 67.10.03 2.475,00 0,06 RE 2.475,00, institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 1.625,00 0,00 1.825,00 Case de cultura 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 480,00 0,00 480,00 CHELTUIELI CURENTE 01 480,00 0,00 480,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 480,00 0,00) Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 480,00) 0,00 Asistenta sociala în caz de boli si invatiditati 68.10.05 0,00 0.00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 88.10.06 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10, 9,00 0,00 REZERVE 97.10 0,00 0,06 EXCEDENT 98.10 0,08 0,00 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 soțedipu| POI yeqoide ejuenţul DEFICIT 99.10 0,00 8,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 19.121,92 71,86 TOTAL VENITURI 09.01 19.121,92 71,86 i. VENITURI CURENTE 00.02 395,29 71,86 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 395,28 71,86 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 09.09 395,29 71,86 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 395,29 71,86 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 395,29 71,86 IV. SUBVENTII 90.12 _10.445,80 0,96 10.445,80| Subventii de la alte administratii BIS 43.10 10.445,80 0,00 10.445,80| Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capita! din domeniul santatii 2 43.10.14 8.685,80 0,00 3.685,80) n Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 43.10.16 1.260,00 0,00 Ț 1.260,00| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.280,00 Sume aicoate de la bugetul focal 43.10.22 500,00 0,00 500,06 Sume alcoate de la bugetul iocal - Sectiunea de dezvoltare 43.10.22.02 500,0 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.10 8.280,83 8,00 8.286,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.10.01 8.280,83 LA 8.280,83 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 45.10.0101 8.280,83 0,00 8.280,53 TOTAL CHELTUIELI 19.121,92 71,86 19.193,78| CHELTUIELI CURENTE 01 8.305,83 0,00 8.305,83 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 8.305,83 0,00 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 10.816,09 71,86| 16.857 55| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 10.816,09 71,86 10.887,95| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 475,00 0,00 475,80 Alte servicii publice generale 54.10 475,00 0,00 475,90 Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR er IRA ROS POI yeqosde Bjuonţul URIBOIA CHELTUIELI CURENTE 0 01 0,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 o 475,00 09,00 475,00 p 71 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor o 54.10.10 475,00 0,00 475,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE a 64.10 ___18.646,92 invatamant 65.10 202,63 71,86 18.718,78| CHELTUIELI CURENTE — 01 0,00 71,86 274,49| 0,00 0,00) CHELTUIELI DE CAPITAL N 70 202,63 71,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ma 71 202,83 71,86 Din total capitol Invatamant prescolar si primar + 85.10.03 9,00 0,00 Invatarmant prescolar 0) 65.10.03.01 0,00 0,00 Invatamant primar o pot PE-O Of 0-03 OD 100-651 o 65.10.03.02 0,00 0,00 Invatamant secundar 55.10.04 = 202,63 71,86 Invatamant secundar inferior mg 85.10.04.01 09,00 0,00 Invatamant secundar superior a 65.10.04.02 202,83 71,86 Invatamant profesional o 55.10.04.03 0,00 0,00 Invatamant postliceal — 65.10.05 0,00 0,00 Servicii auxi re pentru educatie Internate si cantine pentru elevi N 65.10.11 65.10.11.03 nm 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 66.10 18.334,28 0,90 18.334,28 CHELTUIELI CURENTE 01 8.305,83 0,00 8.305,83 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE e 56 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL = 70 10.028,46 0,00 8.305,83 0,00 10.028,48 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE o 71 10.028,46 0,00 10.028,46 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi a 66.10.06 18.334,29 0,00 18.334,28 Spitale generale 2 66.10.06.01 18.334,28 9,00 18.334,25| Pag. 10/11 W S-ata tors fo zf fra ap fre af Ep

DENUMIREA INDICATORILOR POS n PIE ROD rr şeqoide TEOLOGI Cultura, recreere si religie —_ 87.10 CHELTUIELI CURENTE 01 CHELTUIELI DE CAPITAL na 70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE N PAPA AR pa |71 Din total capitol Servicii culturale 55 |67.10.03 institutii publice de spectacole si concerte 6 |67.10.03.04 Case de cultura ȘT |67.10.03.06 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ka 96.10 REZERVE Se [97.10 EXCEDENT $0 198.10 DEFICIT 1 |99.10 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 11/11 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARȘCICU rr SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET , (| NICQLAJE ROBU Nr. sC2015-_j/ DA), Ol, 0ăz0s V, „04 N REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Dispozitia Primarului nr. 541/09.04.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015; - Avand in vedere adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 5841/21.04.2015, prin care se solicita rectificarea anexei la/! cu nr. SC 2015 — 8142/26.03.2015, cu privire la obiectivul „Extindere Corp B pentru Spitalul de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, Timisoara”, cu suma de 5.000,00 mii lei, comunicata prin adresa nr. 3102/10.03.20153; - Avand in vedere adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 5760/28.04.2015, prin care se comunica faptul ca s-au repartizat credite bugetare, in valoare de 1.530,00 tn OF stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, Timisoara, reprezentand aparat radiologie fix; - Adresa nr. 3264/17.04.2015, a Centrului Social de Urgenta pentru Persoane Fara Adapost Cantina Sociala, prin care se suplimenteaza valoarea prevazuta la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul XI — active nefinanciare, cu suma de 258,17 mii lei, necesara pentru autorizarea PSI, acreditarea si licentierea cladirii, asigurarea impotriva furtului — spargerilor - distrugerilor, precum si pentru derularea in conditii optime a proiectului european „Reabilitarea/Modernizarea, Dezvoltarea, Echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru Dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost”; - Adresa 687/29.04.2015 a Serviciului Financiar, prin care se solicita redistribuirea/suplimentarea/diminuarea unor sume prevazute la cap. 65.10 „Invatamant”, in cadrul bugetului de venituri proprii, la titlul Il — bunuri si servicii, respectiv titlul IX — asistenta sociala; - Adresa Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze Sportive si Culturale cu nr. SC 2015 — 11034/28.04.2015 , de suplimentare a valorii prevazute in cadrul capitolului bugetar 67.02.05.01 „Sport”, titlul II — Bunuri si servicii; - Adresa Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze Sportive si Culturale cu nr. SC 2015 — 10790/27.04.2015 prin care se solicita aprobarea renuntarii la pozitia 65.02.03.01 „Invatamant prescolar, lucrari in continuare si transferarea investitiei la cap. C — Studii si proiecte”, cu suplimentarea sumei disponibile la cuantumul de 111,00 mii lei; - Adresa Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze Sportive si Culturale cu nr. SC 2015 — 10790a/27.04.2015 prin care se solicita aprobarea finantarii investitiei „Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei, cu suma de 385,00 mii lei, prin suplimentare cu transfer al sumei de 185,00 mii lei, cu diminuarea aferenta, de la subcapitolul 67.02.0501 — Sport, Lucrari în continuare, „Sala Politehnica Polivalenta”, precum si modificarea denumirii investitiei din „Dali+tPT Reabilitare fatada Palatul Culturii din Timisoara”, in

) C = 5 a & a = 5 - Adresa Directiei Institutii Scolare, Medicale, Baze Sportive s 2013 —10651/24.04.2015 prin care se solicita aprobarea transferului sumei de 60,00 mii lei, de la subcapitolul 65.02.05.01 „Sporf”, diviziunea A — lucrari continuare si adaugarea acestei sume la subcap. 67.02.03.04 „Instituiii publ speciacole si concerte”, diviziunea C — „Dotari independente si alte investitii”; - Adresa Directiei Urbanism cu nr. SC 2015 — 8572/91.04.2015 prin care se solicita diminuarea valorii prevazute la cap. 70.06.03.01 „Locuinte -- credite externe”, respectiv suplimentarea sumei prevazute la cap. 70.08.03.01 „Locuinte — fonduri exierne nerambursabile”, cu 12,33 mii lei; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice focale art. 1, art. alin.1, art.5, art.19, alin.? si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin 2, lit. a, art.63 alin.1, lit, c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.i e totul anexei mr 7 de Verituri anexei MIT „Program Invetitii 2015”, anexei nr. 4 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”, anexei nr. 5 „Fonduri externe nerambursabile”, respectiv anexei nr. £ „Credite externe”, DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR / art VK SMARANDA HARACICU

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL INNEAR NR CL b ICL 133] 06 03 20[5 5 e e E o DENUMIREA INDICATORILOR = € E s E 6 3 5 E 5 O 9 e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.049.779,45 -3.675,97| 1.046.103,48 VENITURI PROPRII 2 |48.02 453.822,63 446,01 454.268,64 I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 627.203,68 0,00 627.203,68 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 589.876,24 0,00 589.876,24 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 | 302.569,64 0,00 302.569,64 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 |00.05 6.618,70 0,00 6.618,70 Impozit pe profit 7 101.02 6.618,70 0,00 6.618,70 Impozit pe profit de la agentii economici 8 [01.02.01 6.618,70 0.00 6.618,70 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 295.334,22 0,00 295.334,22 Impozit pe venit 10 |03.02 10.157,90 0,00 10.157,90 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 10.157,90 0,00 10.157,90 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 |04.02 285.176,32 0,00 285.176,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 266.437,32 0,00 266.437,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 616,72 0,00 616,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 616,72 0,00 616,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 616,72 0,00 616,72 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 82.763,92 0,00 82.763,92 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 82.763,92 0,00[. 82.763,92 Impozit pe cladiri 20 (07.02.01 68.769,28 0,00 68.769,28 Pag. 1/24

E) Ei „| 8 5 5 3 & e 5 DENUMIREA INDICATORILOR 5 E E 9 E Sl 2 5 = O 2 e a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 22.314,24 0,00 22.314,24 Impozit pe cladiri - PJ 22 (07.02.01.02 46.455,04 0,00 46.455,04 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 9.366,60 0,00 9.366,60 Impozit pe terenuri - PF [ 24 |07.02.02.01 4.088,01 000| 4.088,01 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.991,24 0,00 4.991,24 Impozit pe terenurile extravilane 26 [07.02.02.03 287,35 0,00 287,35 ani de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 |07.02.03 451360| 0,00 4.513,60 Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 114,44 0,00 114,44 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 (00.10 202.952,20 0,00 202.952,20 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 173.504,00 0,00 173.504,00 du aut n fe pe valori anda Mortii Iuliana cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 11.02.02 171.732,00 0,00 171.732,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 |12.02 688,52 0.00 688,52 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 688,52 0,00 688,52 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 772,92 0,00 772,92 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 275,88 0,00 275,88 Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 27.986,76 0,00 27.986,76 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 23.669,72 0,00 23.669,72 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 10.354,86 0,00 10.354,96 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 0,28 0,00 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe fiscale 45 118.02 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe 46 [18.02.50 1.590,48 0,00 1.580,48 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 37.327,44 0,00 37.327,44 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 19.961,76 0,00 19.961,76 Pag.2/24

a £ E o DENUMIREA INDICATORILOR > e E 9 E 6 3 5 E E o e e a a Venituri din proprietate | 49 |30.02 19.948,20 0.00 19.948,20 Venituri din concesiuni si inchirieri _—— 50 |30.02.05 18.348,20| 0,00 18.348,20 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 18.348,20 0,00 18.348,20 Venituri din dividende 52 |30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 54 |31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 |00.14 17.365,68 0,00 17.365,68 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 [33.02 248,72 0,00 248,72 Venituri din prestari de servicii 58 [33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 237,16 0,00 237,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 [33.02.28 10,56 0,00 10,56 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 10.081,05 0,00 10.081,05 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 [35.02.01 10.050,61 0,00 10.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 10.050,61 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 |35.02.02 0,12 0,00 0,12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 67 |35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 |35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 69 |36.02 3.964,79 0,00 3.964,79 Taxe speciale 70 [36.02.06 3.027,24 0,00 3.027,24 [Alte venituri 71 [36.02.50 937,55 0,00 937,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 137.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 |37.02.03 -41.861,48 800,00 -41.061,48 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 |37.02.04 41.861,48 -800,00 41.061,48 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 0,00 150,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 76 (00.15 272,95 446,01 718,96 Pag. 3/24

a a E e DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E SI 2 5 E O o o n a | din valorificarea unor bunuri 77 |39.02 272,95 446,01 718,96 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 |39.02.03 53,21 153,68 206,89 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 |39.02.07 173,81 237,15 410,76 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 |38.02.10 46,13 55,18 101,31 IV. SUBVENTII 81 [00.17 131.327,56 697,78 132.025,34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |00.18 131.327,56 697,78 132.025,34 Subventii de la bugetul de stat 83 |42.02 131.327,56 697,78 132.025,34 A. De capital 84 121.776,88 697,78 122.474,66 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 |42.02.16 6.260,00 1.530,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in gata în sanatate p p p 86 |42.02.16.01 1.260,00 1.530,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de fa bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 |42.02.20 115.516,88 -832,22 114.684,66 B. Curente 89 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 42.02.34 , 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 [42.02.41 9.518,84 0,00 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 |45.02 290.975,26 -4.819,76 286.155,50 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 |45.02.01 290.179,02 4.819,76 285.359,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 [45.02.01.01 290.179,02 -4.819,76 285.359,26 Fondul Social European 95 [45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 |45.02.03 451,88 0,00 451,88 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 |45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 TOTAL CHELTUIELI 99 1.065.745,19 -3.675,97| 1.062.069,22 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 871.203,83 6.145,86 877.349,69 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 101 [10 225.718,46 0,00 225.718,46 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 102 [20 205.400,08 800,00 206.200,08 ȚITLUL III DOBANZI 103 |30 19.400,00 0,00 18.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 104 |40 79.400,00 0,00 78.400,00 Pag. 4/24

T— „| 8 8 3 i 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E E g E & 3 £ E s 3 ? a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 |51 27.411,15 1.285,00 28.696,15 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 [56 287.261,44 4.060,86 291.322,30| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 107 57 21.812,70 0,00 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 108 159 4.800,00 0,00 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 [70 162.141,63 -0.821,83| 152.319,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 |71 162.136,63 -8.821,83 152.314,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 111|72 5,00 0,00 5,00| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 112 [81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 [50.02 70.390,25 0,00 70.390,25 Autoritati publice si actiuni externe 114 [51.02 47.086,89 0,00 47.086,89 CHELTUIELI CURENTE 115 |01 43.130,53 0.00[ 43.130,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 |10 31 917,621, 0,00 31.917,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 |20 9.212,91 0,00 8.212,91 [TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 [59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 (70 3.956,36 0,00 3.956,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 [71 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capitol Autoritati executive si legislative 121 [51.02.01 47.086,89 0,00 47.086,89 Autoritati executive 122 |51.02.01.03 47.086,89 0,00 47.086,89 Alte servicii publice generale 123 |54.02 3.903,36 0,00 3.903,36 CHELTUIELI CURENTE 124 [01 3.855,36 0,00 3.855,36 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 125 [51 3.855,36 0,00 3.855,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 127 |81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 128 |54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 129 54.02.10 3.855,36 0,00 3.855,36 Alte servicii publice generale 130 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 131 [55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 Pag. 5724

E e 8 5 5 e = E o DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 5 3 5 £ O 9 2 a (+ CHELTUIELI CURENTE 132 |01 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL III DOBANZI 133 |30 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 135 [55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 136 [59.02 21.818,44 0,00 21.818,44 Ordine publica si siguranta nationala 137 |61.02 21.818,44 0,00 21.818,44| CHELTUIELI CURENTE 138 [01 20.508,30 0,00 20.508,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1398 [10 18.393,30 0,00 18.393,30 TITLUL it BUNURI SI SERVICII 140 |20 1 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141 [51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 |59 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 1.310,14 0,00 1.310,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 [71 1.310,14 0,00 1.310,14 Din total capitol Ordine publica 145 [61.02.03 21.093,30 000| 21.093,30 Politie locala 146 |61.02.03.04 21.093,30 0,00 21.093,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 147 [61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 148 [64.02 438.032,49 -3.675,97 434.356,52 Invatamant 149 [65.02 220.758,02 4.105,86 224.863,88 CHELTUIELI CURENTE 150 [01 211.552,98 4.060,86 215.813,84 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 151 [10 136.512,00 0,00 136.512,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 152 [20 37.600,00 0,00 37.600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 183 |56 33.135,98 4.060,86 PT 37.196,84 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 154 |57 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 155 |59 2.700,00 0,00 2.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 |70 9.205,04 45,00 9.250,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 157 |71 9.205,04 45,00 9.250,04 Din total capitol Pag.6/24

3 g z 3 g 5 m = u = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 E s E 8 3 5 £ 8 O e 9 a a Invatamant prescolar si primar 158 [65.02.03 63.887,08 ss 63.671,57 invatamant prescolar 159 [65.02.03.01 35.727,70 -215,51 35.512,19 Invatamant primar 160 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 161 [65.02.04 155.863,05 4321 160.184,42 Invatamant secundar inferior 182 [65.02.04.01 42.594,64 7237 42.667,01 Invatamant secundar superior 163 (65.02.04.02 110.585,01 4.249,00 114.834,01 Invatamant profesional 164 |65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 165 [65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 166 [66.02 70.603,07 -8.340,00| 52.263,07] CHELTUIELI CURENTE 167 |01 40.485,38 1.530,00 41.995,38 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 168 |10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189 |20 5.099,98 0,00 5.099,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170 |51 10.445,80 1.530,00 11.975,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 171 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 172 |70 30.137,89 -9.870,00 20.267,89 [TITLUL xi ACTIVE NEFINANCIARE 173|71 30.137,68 -9.870,00 20.267,69 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 174 |66.02.06 65.425,87 -8.470,00 56.955,87 Spitale generale 175 |66.02.06.01 1 65.425,87 -8.470,00 56.955,87 Servicii de sanatate publica 176 66.02.08 5.177,20 130,00 5.307,20 Cultura, recreere si religie 177 |67.02 97.300,90 300,00[ 97.600,90 CHELTUIELI CURENTE 178 |01 82.464,86 55,00 82.519,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 179 |10 14.188,37 0,00 14.188,37 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 180 |20 52.708,00 300,00 53.008,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 [51 11.042,00 -245,00 10.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 182 |56 4.526,49 0,00 4.526,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 183 |70 14.836,04 245,00 15.081,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184 |71 14.836,04 245,00 15.081,04 Din total capitol Pag.7/24

- 5 3 E 5 3 3 DENUMIREA INDICATORILOR s E E S E ă 3 E £ 5 o e e a a Servicii culturale 185 [67.02.03 31.130,92 245,00 31.375,92 Institutii publice de spectacole si concerte 186 |67.02.03.04 20.668,92 245,00 20.913,92 Case de cultura 187 |67.02.03.06 10.462,00 0,00 10.482,00 Servicii recreative si sportive 188 [67.02.05 62.261,98 55,00 62.316,98 Sport 189 |67.02.05.01 31.120,00 955,00 32.075,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 190 [67.02.05.03 31.141,98 -8900,00 30.241,98 Servicii religioase 191 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 192 [67.02.50 1.408,00 0,00 1.408,00 Asigurari si asistenta sociala 193 [68.02 49.370,50 258,17 49.628,67 CHELTUIELI CURENTE 194 [01 48.554,51 0,00 48.554,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 195 |10 19.629,95 0,00 19.629,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 196 |20 4.631,69 0,00 4.631,69] TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 |51 2.052,99 0,00 2.052,99 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 198 |56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 199157 20.207,70 0,00 20.207,70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 200 |70 815,99 258,17 1.074,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 201 |71 815,99 258,17 1.074,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 202 [68.02.04 1.222,00 0,00 1.222,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 203 [68.02.05 29.857,58 0,00 29.857,58 Asistenta sociala in caz de invaliditate 204 |68.02.05.02 29.857,58 0,00 29.857,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 205 [68.02.06 4.205,41 0,00 4.205,41 Crese i 206 [68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 207 |68.02.15 12.449,66 258,17 12.707,83 Ajutor social 208 |68.02.15.01 6.266,59 0,00 6.266,59 Cantine de ajutor social 209 [68.02.15.02 6.183,07 258,17 6.441,24 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 210 [88.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 211 [69.02 213.626,81 500,00 214.126,81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 212 |70.02 196.520,51 500,00 197.020,51 Pag.8/24

5 8 3 a e 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E ă 3 5 E 5 6 9 2 a a CHELTUIELI CURENTE 213 |01 157.053,97 500,00 ST ss5ar| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 214 |20 37.767,50 500,00 38.267,50 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 215 |56 119.286,47 0,00 119.286,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 [70 17.466,54 0,00 17.466,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 217 |71 17.461,54 0,00 17.461,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 218 |72 5,00 0,00 5,00] TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 219 |81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol | Locuinte 220 (70.02.03 52.315,74 0,00 52.315,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 |70.02.03.01 52.315,74 0,00 52.315,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 222 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 |70.02.05 17.955,35 500,00 18.455,35 Alimentare cu apa 224 |70.02.05.01 17.955,35 500,00 18.455,35 Iluminat public si electrificari rurale 225 |70.02.06 12.469,47 0,00 12.469,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 226 |70.02.07 450,00 0,00 450,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 227 |70.02.50 113.329,95 0,00 113.329,95 Protectia mediului 228 |74.02 17.106,30 0,00 17.1086,30 CHELTUIELI CURENTE 229 |01 17.106,30 0,00 17.106,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 |20 16.000,00 0,00 16.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 231 |56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 233 [74.02.05 16.000,00 0,00 16.000,00 Salubritate 234 |74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 235 |74.02.05.02 5.000,00 0,00| 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 236 [74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 237 |79.02 321.877,20 -500,00 321.377,20 Combustibili si energie 238 |81.02 45.000,00 0,00 45.000,00 CHELTUIELI CURENTE 239 j01 44.400,00 0,00 44.400,00 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR & 3 s 5 £ 5 3 a a TITLUL IV SUBVENTII 240 |40 44.400,00 0,00 44.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 241-[70 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 600,00 0,00 600,00 Din total capitol 1] Energie termica 243 [81.02.06 45.000,00 0,00 45.000,00 Transporturi 244 [84.02 276.877,20 -500,00| 276.377,20 CHELTUIELI CURENTE 245 |01 182.711,64 0,00 182.711,64 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 246 |20 40.380,00 0,00 40.380,00 TITLUL IV SUBVENTII 247 |40 35.000,00 0,00 35.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 248 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 |70 83.813,83 -500,00 83.313,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 [71 83.813,83 -500,00[ 83.313,83 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 251 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier TI 252 [84.02.03 276.877,20 -500,00 276.377,20 Drumuri si poduri 253 [84.02.03.01 15.986,11 71,00 16.057,11 Transport in comun 254 |84.02.03.02 175.256,21 0,00 175.256,21 Strazi 255 184.02.03.03 85.634,88 -571,00 85.063,88 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 256 [84.02.50 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 257 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 258 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 259 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 260 [99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE NE 594.879,32 800,00 595.679,32 TOTAL VENITURI 2 |00.01 594.879,32 800,00 595.679,32 VENITURI PROPRII 3 |48.02 453.536,12 0,00 453.536,12 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 585.328,64 800,00 586.128,64 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 589.876,24 0,00 589.876,24 Pag. 10/24

N £ 5 3 8 DENUMIREA INDICATORILOR s 8 E S E S 3 5 £ S e e a a A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 302.569,64| 0,00 302.569,64 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 7 (00.05 6.618,70 0,00 6.618,70 Impozit pe profit 8 [01.02 6.618,70 0,00 6.618,70 Impozit pe profit de la agentii economici 9 [01.02.01 6.618,70 0,00 6.618,70 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE L.A PERSOANE FIZICE 10 |00.06 295.334,22 0,00 295.334,22 Impozit pe venit 11 [03.02 10.157,90| 0,00 10.157,90 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 10.157,90 0,00 10.157,90 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 285.176,32 0,00 285.176,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 266.437,32 0,00 266.437,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 [04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 100.07 m 616,72 0,00 616,72 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02 616,72 0,00 616,72 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 616,72 0,00 616,72 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 |00.09 82.763,92 0,00 82.763,92 Impozite si taxe pe proprietate a 20 [07.02 82.763,92 0,00 82.763,92 Impozit pe cladiri 21 [07.02.01 68.769,28 0,00 68.769,28 Impozit pe cladiri - PF 22 (07.02.01.01 22.314,24 0,00 22.314,24 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 46.455,04 0,00 46.455,04 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.366,60 0,00 9.366,60 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.088,01 0,00 4.088,01 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.991,24 0,00 4.991,24 Impozit pe terenurile extravilane 27 (07.02.02.03 287,35 0,00 287,35 Taxe de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 07.02.03 4.513,60 0,00 4.513,60 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 114,44 0,00 114,44 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 202.952,20 0,00 202.952,20 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 173.504,00 0,00 173.504,00 orasolor, municipiilor. aactparslor si Municipiului Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 [11.02.02 171.732,00 0,00 171.732,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 |11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Pag. 11/24

- 5 3 3 5 3 & e 8 DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E s 3 £ 5 O e o a O Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 112.02 688,52 0,00 688,52 Taxe hoteliere 35 |12.02.07 688,52 0,00 688,52 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 712,92 0,00 772,92 Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 275,88 0,00 275,88 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 116.02 27.986,76 0,00 27.986,76 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 23.669,72 0,00 23.663,72 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.314,76 aj 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.354,96 0,00 10.354,96 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,28 0,00 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 (16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 1.590,48 0,00 1.590,48 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 1.590,48 0.00[ 1.590,48 C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 -4.547,60 800,00 -3.747,60 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1 49 |00.13 19.948,20 0,00 19.948,20 Venituri din proprietate 50 [30.02 19.948,20 0,00 19.948,20 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 18.348,20 0,00 18.348,20 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 18.348,20 0,00 18.348,20 Venituri din dividende 53 |30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 (00.14 -24.495,80 800,00 -23.695,80 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 248,72 0,00 248,72 Venituri din prestari de servicii | 57 |33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 [33.02.12 237,16 0,00 237,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 10,56 0,00. 10,56 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 560 [34.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Taxe extrajudiciare de timbru 61 |34.02.02 2.921,12 0,00 2.921,12 Amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02 10.081,05 0,00 10.081,05 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 10.050,61 0,00 10.050,61 Pag. 12/24

% s 5 5 e e 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E Sl 3 : E : 6) 9 e a a Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 10.050,61 0,00 10.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 [35.02.02 0,12 0,00 0,12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 66 [35.02.03 0,04 0,00 oodl Alte amenzi, penalitati si confiscari er 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 68 [36.02 3.964,79 0,00 3.964,79 Taxe speciale 69 [36.02.06 3.027,24 0,00 3.027,24 Alte venituri 70 36.02.50 937,55 0,00 937,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 |37.02 -41.711,48 800,00 -40.911,48 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -41.861,48 800,00 -41.061,48 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 74 |00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 [00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente m 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 |42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 79 ]42.02.41 9.518,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI N 80 594.879,32 800,00 595.679,32 CHELTUIELI CURENTE 81 |01 562.479,59 800,00 563.279,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 |10 225.718,46 0,00 225.718,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83 |20 205.400,08 800,00 206.200,08 TITLUL Il DOBANZI 84 |30 19.400,0Q 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 85 |40 79.400,00 0,00 79.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86 |51 5.948,35 0,00 5.948,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 57 21.812,70 0,00 21.812,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 4.800,00 0,00 4.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 7 89 |81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 [50.02 65.958,89 0,00 65.958,89 Autoritati publice si actiuni externe 91 [51.02 43.130,53 0,00 43.130,53 Pag. 13/24

| 8 £ 5 5 E, = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E S E 8 z £ O e e a. a CHELTUIELI CURENTE 92 |01 43.130,53 0,00 43.130,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 |10 0,00 31.917,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 |20 9.212,91 0,00 9.212,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 |59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 96 |51.02.01 43.130,53 0,00 15.130,53| Autoritati executive 97 |51.02.01.03 43.130,53 0,00 43.130,53 Alte servicii publice generale 98 |54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 99 [01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 [51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 |81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 102 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 103 [54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 Alte servicii publice generale 104 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 105 [55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI CURENTE 106 [01 19.400,00 0,00 19.400,00| TITLUL IIF DOBANZI 107 |30 19.400,00 0,00 19.400,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 108 [55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 [59.02 20.508,30 0,00 20.508,30 Ordine publica si siguranta nationala 110 [61.02 20.508,30 0,001, 20.508,50) CHELTUIELI CURENTE 111 |01 20.508,30 0,00 20.508,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112 |10 18.393,30 0,00 18.393,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11320 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 [59 100,00 0,00 100,00 Din total capitol - Ordine publica 118 |61.02.03 20.093,30 0,00 20.093,30 Pag. 14/24

E 8 e = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E Sl 2 : E 5 o e o a o Politie locala 117 |61.02.03.04 20.093,30 0,00 20.093,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 118 [61.02.05 IT 415,00 0,00 415,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 119 [64.02 302.512,90 300,00 302.812,90 Invatamant 120 [65.02 178.417,00 0,00 178.417,00 CHELTUIELI CURENTE 121 |01 0.00[ T78.417.00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 [10 136.512,00 0,00 136.512,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 123 |20 37.600,00 0,00 37.600,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 124 (57 1.805,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125 [59 2.700,00 0,001. 2.700,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 126 [65.02.03 63.294,50 -215,51 63.078,99 Invatamant prescolar 127 165.02.03.01 35.135,12 -215,51 34.919,61 Invatamant primar 128 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 129 [65.02.04 114.114,81 215,51 114.330,12 Invatamant secundar inferior 130 |65.02.04.01 40.575,89 21,37 40.603,26 Invatamant secundar superior 131 [65.02.04.02 70.855,32 188,14 71.043,46 Invatamant profesional 132 [65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 133 [65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 134 [86.02 10.677,20[_ 0,00 10.677,20 CHELTUIELI CURENTE [135 lo1 10.677,20 0,00 10.677,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 [10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 |20 5.099,98 0,00 5.099,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 [51 500,00 0,00 500,00 Din total capitol 1 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 [68.02.06 5.500,00 0,00 5.500,00 Spitale generale 140 |66.02.06.01 5.500,00 0,00 5.500,00 Servicii de sanatate publica 141 [66.02.08 5.177,20 0,00 5.177,20 Cultura, recreere si religie 142 |67.02 66.896,37 300,00 67.196,37 CHELTUIELI CURENTE 143 [01 66.896,37 300,00 67.198,37 Pag. 15/24

i E 8 2 DENUMIREA INDICATORILOR = E E S E S| 3 5 £ O e e a a [TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 144 [10 14.188,37 0,00 14.188,37 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 145 j20 52.708,00 300,00 53.008,00 Din total capitol Servicii culturale 146 |67.02.03 28.788,37| 0,00 28.788,37 Institutii publice de spectacole si concerte 147 |67.02.03.04 18.326,37 0,00 18.326,37 Case de cultura 148 |67.02.03.06 10.462,00 0,00 10.462,00 Servicii recreative si sportive 149 [67.02.05 34.200,00 300,00 34.500,00 Sport 150 |67.02.05.01 18.000,00 1.200,00 19.200,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 151 |67.02.05.03 16.200,00[ -800,00 15.300,00 Servicii religioase 152 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 153 [67.02.50 1.408,00 0,00 1.408,00 Asigurari si asistenta sociala 154 |68.02 46.522,33 0,00 46.522,33 CHELTUIELI CURENTE 155 (01 46.522,33 0,00 46.522,33 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 [10 19.629,95 0,00 19.629,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157 [20 4.631,69 0,00 4.831,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 |51 2.052,99 0,00 2.052,99 TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA 159 |57 20.207,70 0,00 20.207,70 Din total capitol [Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 [68.02.04 1.146,00 0,00 1.146,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 [68.02.05 29.508,24 0,00 29.508,24 Asistenta sociala în caz de invaliditate 162 |68.02.05.02 29.508,24 0,00 29.508,24 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 163 [68.02.06 4.062,91 0,00 4.062,91] Crese 164 [68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 165 [68.02.15 10.169,33 0,00 10.169,33 Ajutor social 166 |68.02.15.01 6.027,59 0,00 6.027,59 Cantine de ajutor social 167 |68.02.15.02 4.141,74 0,00 4.141,74 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 (68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 169 |89.02 75.767,50 500,00 76.267,50 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 (70.02 59.767,50 500,00 60.267,50 Pag. 16/24

o £ i 5 ă E DENUMIREA INDICATORILOR = E E S| 2 = O 2 e a a CHELTUIELI CURENTE 171 |01 37.767,50 500,00 38.267,50 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 172 |20 37.767,50 500,00 38.267,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 173 |81 22.000,00 0.00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 174 |70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 175 |70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 176 |70.02.03.30 0,00 0.00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 177 |70.02.05 16.566,90 500,00 17.086,90 Alimentare cu apa 178 |70.02.05.01 16.566,90 500,00 17.066,90 Huminat public si electrificari rurale 179 [70.02.06 9.000,00 0,001 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 180 [70.02.07 450,00 0,00 450,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 181 [70.02.50 32.950,60 0,00 32.950,60 Protectia mediului 182 j74.02 16.000,00 0,00 16.000,00 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 16.000,00 0,00 16.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 184 |20 16.000,00 0,00 16.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 185 |74.02.05 16.000,00 0,00 16.000,00 Salubritate 186 [74.02.05.01 11.000,00 0,00 11.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 187 |74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 188 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 189 [79.02 130.131,73 0,00 130.131,73 Combustibili si energie 190 j81.02 44.400,00 0,00 44,400,00 CHELTUIELI CURENTE 191 |01 44.400,00 0,00 44.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 192 |40 44.400,00 0,00 44.400,00 Din total capitol Energie termica 193 [81.02.06 44.400,00 0,00 44.400,00 Transporturi i 194 [84.02 85.731,73 0,00 85.731,73 CHELTUIELI CURENTE 195 |01 75.380,00 0,00 75.380,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 196 |20 40.380,00 0,00 40.380,00 Pag. 17 /24

s 2 E e DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E 8 3 5 E E O g e a n TITLUL IV SUBVENTII 197 |40 35.000,00 0,00 35.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 198 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 199 [84.02.03 85.731,73 0,00 85.731,73 Drumuri si poduri 200 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 201 |84.02.03.02 46.551,73 0,00 46.551,73 Strazi 202 j84.02.03.03 38.180,00 0,00 39.180,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 203 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 204 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 205 [97.02 0,00 0,00 EXCEDENT 206 [98.02 0,00 0.00] 0,00 DEFICIT 207 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 454.900,13 -4.475,97 450.424,16 TOTAL VENITURI 2 |00.01 454.900,13 -4.475,97 450.424,16 VENITURI PROPRII 3 |48.02 286,51 446,01 732,52 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 41.875,04 -800,00 41.075,04 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 41.875,04 -800,00 41.075,04 |C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6 [00.13 13,56 0,00 13,56 Venituri din dobanzi 7 131.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 8 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.14 41.861,48 -800,00 41.061,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 [37.02 41.861,48 -800,00 41.081,48 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 [37.02.04 41.861,48 -800,00 41.061,48 II. VENITURI DIN CAPITAL 12 [00.15 272,95 446,01 718,96 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 |39.02 272,95 446,01 718,96 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 |39.02.03 53,21 153,68 206,89 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 [39.02.07 173,61 237,15 410,76 Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 [39.02.10 46,13 55,18 101,31 Pag. 18/24

1 -| 8 5 5 8 8 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E S E S E 5 o g e a a DI PI DOMN IV. SUBVENTII 17 |00.17 121.776,88 697,78 122.474,66 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 |00.18 121.776,88 697,78| 122.474,66 Subventii de la bugetul de stat 19 42.02 121.776,88 697,78 122.474,66 A. De capital 20 121.776,88| 697,78 122.474,66 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 21 ]42.02.16 6.260,00 1.530,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 22 |42.02.16.01 1.260,00 1.530,00 2.790,00 comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 23 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 24 |42.02.20 115.516,88 -832,22 114.684,66 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 25 145.02 290.975,26 4.819,76), 286.155,50 Fondul European de Dezvoltare regionala 26 |45.02.01 . 290.179,02 -4.819,76 285.359,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27 |45.02.01.01 290.179,02 -4819,76 285.359,26 Fondul Social European 28 |45.02.02 | 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 29 |45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 30 |45.02.03 451,88 0,00 451,88 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 TOTAL CHELTUIELI 32 470.865,87 -4.475,97 466.389,90 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 308.724,24 5.345,86 314.070,10 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 |51 21.462,80 1.285,00 22.747,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 |56 287.261,44 4.060,86 291.322,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 (70 162.141,63 -9.821,83 152.319,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 |71 162.136,63 -9.821,83 152.314,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 38 |72 5,00 0,00 5,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 39 |50.02 4.431,36 0,00 4.431,36 Autoritati publice si actiuni externe 40 |51.02 3.956,36 0,00 3.956,36 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 [70 3.956,36 0,00 3.956,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 3.956,36 0,00 3.956,36 Din total capitol Pag. 19/24

[ 3 8 E 5 DENUMIREA INDICATORILOR ec E 4 E Sl 3 5 E O e e a a Autoritati executive si legislative 44 |51.02.01 3.956,36 0,00 55| Autoritati executive 45 |51.02.01.03 3.956,35[ 0,00 3.956,36 Alte servicii publice generale 46 [54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 47 |01 475,00 0,00 475,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 |51 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 50 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 51 |54.02.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 52 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 53 [59.02 1.310,14 0,00 1.310,14 Ordine publica si siguranta nationala 54 [61.02 1.310,14 0,00 1.310,14 CHELTUIELI CURENTE 55 |01 o00f 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 |70 1.310,14 0,00 1.310,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 |71 1.310,14 0,00 1.310,14 Din total capitol Ordine publica 58 [61.02.03 1.000,001, 0,00 1.000,00 Politie locala 59 |61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 60 [61.02.05 310,14 0,00 310,14 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 61 [64.02 135.519,59 -3.975,97 131.543,62 Invatamant 62 [65.02 42.341,02 4.105,86 46.446,88 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 33.135,98| 4.060,86 37.196,84 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 |56 33.135,98 4.060,86 37.196,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 9.205,04 45,00 9.250,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 [71 9.205,04 45,00 9.250,04 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 67 |65.02.03 592,58 0,00 592,58 invatamant prescolar 68 |65.02.03.01 592,58 0,00 592,58 Invatamant primar 69 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/24

„| 8 : : £ 5 8 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR = sc E s E S| 3 5 E O e o a a Invatamant secundar 70 [65.02.04 41.748,44 4.105,86 45.854,30 Invatamant secundar inferior 71 |65.02.04.01 2.018,75 45,00 2.063,75 Invatamant secundar superior 72 |65.02.04.02 39.729,69 4.060,86 43.790,55 Invatamant profesional 73 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 74 |65.02.05 0,00 0,00 000| Sanatate 75 [66.02 59.925,87 8.340,00 51.585,87 CHELTUIELI CURENTE 76 |01 29.788,18 1.580,00| 31.318,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |51 9.945,80 1.530,00 11.475,80 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 (70 30.137,898 -9.870,00 20.267,69 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 [71 30.137,69 -9.870,00 20.267,69 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 [66.02.06 59.925,87 -8.470,00 51.455,87 Spitale generale 82 |66.02.06.01 59.925,87 -8.470,00 51.455,87 Servicii de sanatate publica 83 66.02.08 0,00 130,00 130,00 Cultura, recreere si religie 84 |67.02 30.404,53 0,00 30.404,53 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 15.568,49 -245,00 15.323,49| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86 |51 11.042,00 -245,00 10.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 87 |56 4.526,49 0,00 4.526,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 |70 14.836,04 245,00 15.081,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 [71 14.836,04 245,00 15.081,04 Din total capitol |. Servicii culturale 90 |67.02.03 2.342,55 245,00 2.587,55| Institutii publice de spectacole si concerte 91 |67.02.03.04 2.342,55 245,00 2.587,55 Case de cultura 92 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 93 167.02.05 28.061,98 -245,00 27.816,98 Sport 94 |67.02.05.01 13.120,00 -245,00 12.875,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 95 |67.02.05.03 14.941,98 0,00 14.941,98 Servicii religioase 9 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 Pag.21/24

% 5 3 8 ă 3 Ă ş DENUMIREA INDICATORILOR > 8 E E s 3 E o e e a a. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 97 |67.02.50 0,00 0,001 0,00 Asigurari si asistenta sociala 98 [68.02 2.848,17 258,17 3.106,34 CHELTUIELI CURENTE 99 (01 2.032,18 0,00 2.032,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100 [56 2.032,18 0,00 2.032,18 [CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 815,99 258,17 1.074,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 102 [71 815,99 258,17 1.074,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 103 [68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 104 [68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 105 |68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 106 [68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 107 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 108 [68.02.15 2.280,33 258,17 2.538,50 Ajutor social 109 |68.02.15.01 239,00 0,00 239,00 Cantine de ajutor social 110 |68.02.15.02 2.041,33 258,17 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 111 |68.02.50 000| 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 112 [69.02 137.859,31 0,00 137.859,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 113 |70.02 136.753,01 0,00 136.753,01 CHELTUIELI CURENTE 11401 119.286,47 0,00 119.286,47 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 115 |56 119.286,47 0,00 119.286,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 11670 17.466,54 0,00 17.466,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117171 17.461,54 0,00 17.461 s4| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 118 |72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol [Locuinte 119 [70.02.03 | 51.515,74 0,00 51.515,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 120 |70.02.03.01 51.515,74 0,00 51.515,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 121 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Ai imentare cu apa si amenajari hidrotehnice 122 [70.02.05 1.388,45 0,00 1.388,45 Alimentare cu apa 123 |70.02.05.01 1.388,45 0,00 1.388,45 Pag. 22/24

1 a 3 3 E 3 e DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E s E 8 3 5 E 5 o e a a Iluminat public si electrificari rurale 124 |70.02.06 3.469,47 0,00 3.469,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 125 [70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 |70.02.50 80.379,35 0,00 80.379,35 Protectia mediului 127 |74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 1.106,30 0,00 1.106,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 [56 1.108,30 000| 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 131 [74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 132 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 133 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 134 74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 135 |79.02 191.745,47 -500,00 191.245,47 Combustibili si energie 136 (81.02 600,00 0,00 600,00 CHELTUIELI CURENTE 137 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 |70 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 139 [71 600,00 0,00 600,00 Din total capitol Energie termica 140 [81.02.06 600,00 0,00 600,00 Transporturi 141 [84.02 191.145,47 -500,00 190.645,47 CHELTUIELI CURENTE 142 [01 107.331,64 0,00 107.331,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 143 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 |70 83.813,83 -500,00 83.313,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 145 |71 83.813,83 -500,00 83.313,83 Din total capitol Transport rutier 146 [84.02.03 191.145,47 -500,00 190.645,47 Drumuri si poduri 147 [84.02.0301 15.986,11 71,00 16.057,11 Transport în comun 148 |84.02.03.02 128.704,48 0,00 128.704,48 Strazi 149 |84.02.03.03 46.454,88 -571,00 45.883,88 Pag.23/24

% s 5 ș E e 5 5 g 8 o = = o DENUMIREA INDICATORILOR > E E s E 8 g € g 5 ? a a Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 150 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 151 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 152 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 153 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 154 [99.02 0,00 15.965,74 a PRIMAR, NICOLAE Rodu Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACIC| SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc 2015- do/5 — PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII rectificare 2 cu amendament HCL /08.05.2015 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL GENERAL 1 181.108,72 din care excedent LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI -B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 54.844,88 61.124,18 65.139,66 0,00 2.790,00] 467,15 0,00 a 61.882,51 Anexa ta/1 set ras) 44.263 24 0.00] —o.0ofs6:76s.sr| Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive B. Lucrări noi PMT HCL 107/2015 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Amenajari interioare la Sala de Consiliu a C. Dotări independente şi alte investiții 1.250,18] 10.906,30[::467,15 5.561 a_n 16291112 po) b. Dotări independente Dotări Primărie proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Dotari directia Fiscala 463,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Sala de Consiliu a PMT DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la 3.956,36| 36,55 0,00 000| 0,00 000| _0,00| 3.956,36 551,80 0,00 0,00 0,00| 0,00 000| 0.00 551,80 551,80 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0,00 551,80 340456| 36,55 0.00 0,00| 0,00 000| 000| 3.404,56 2.343,00 19,99 0,00 000| 0,00 000| 000| 2.343,00 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0,00 463,00 1.880,00 19,99 0,00 000| 0,00 000| _0,00| 1.880,00 16,56 0,00 000| 0,00 000| 0,00| 1.061,56 0,00 0,00 000| 0,00 ora 1.000,00 [cca 0,00 000| 0.00 MIN 45,00 0,00 16,56 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de C. Dotări îndependente si alte învestiții b.Dotări independente 61.02.03.0rdine publică Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa EEE 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00| 0,00 475,00) A) 0.00 475,00 475,00 b.Dotări independente C. Dotări independente şi alte investiţii 1.000,00 0,00 475,00 475,00 1.310,1 1.310,1 E

Contributi SURSE | PROGRAM KAW din care e PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 de Stat inst. LOCAL proprietar Subordo i nate) 0 1 2 4 5 6 T 8 Dotari 1.000,00 0.00 oo] 000| 000| 000| 1.000,00 61.02.05. Protecţie Civilă 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 C. Dotări independente şi alte investiţii 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 b. Dotări independente 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 Dotări 310,14 000| 0,00 000| 000| 00| 00| 31014 Capitolul 65.02 Învăţământ 9.524,53 111,59 0,00 0,00] 274.49 0.00 0,00] 9.250,04 .02.03 Învățărnă lar şi pri : a 05.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 592,58 006| 600|. 000|... 060] 000] 0.00]. 592,58 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 592,58 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 592,58 C.Dotări independente şi alte investiții 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,58, a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 100,00 Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr. 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotări independente 241,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00| 0,00 241,00 Dotari invatamant prescolar 241,00 a00| 000| oma] 000| 000| 000| 241,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente , obiectivelor de investitii 251,58 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00) 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP11 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 [Audit energetic cladiri 112,74 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0.00 112,74 Audit energetic+tExpertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 111,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 111,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 65:02.04 Învățărnânt secundar 8:931,85| -- 0;00|-274,49[ .: 865746 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 2.063,75 111,49 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.063,75 B. Lucrari noi 783,42 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 783,42 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCl. 13/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 110/2015 100,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000) 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 363,42 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 363,42 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 300,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 300,00 Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.280,33 111,49 0,00 0,00] 0,00) 1.280,33 b. Dotări independente 492,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,05 Dotari 492.05 0,00 0,00 000| 0,00 0,00| __0,00 492,05 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 25 Audit energetic cladiri 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior B. Lucrări noi Construire corp 2 Lic.Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL Reabilitare acoperiş internat Lic.Silvic HCL C. Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean Contributi SURSE PROGRAM KW din care e PROPR TOTAL excedent Asociatii | Buget Il (ale Credit | Grant BUGET 2015 2014 de Stat | inst | kw | LOCAL proprietar Subordo i nate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 788,28 111,48 aval 0,00 0,00 0,00 0,00 788,28 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 83,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,86 18,88 15,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 18,88 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 53,85 49,98 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 33,76 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,76 20,37 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 0,00 0,00 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 13,92 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,10 6.868,20 0,10 0,00 0,00) 274,49 0,00 9,00 6.593,71 449,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,50 6.418,70 0,10 0,00 0,00j 274,49 0,00 0,00 6.144,21 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Page 3

Contributi SURSE | PROGRAM KW TOTAL | dn “are | Ascciati| Buget A BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 9 Credit | Grant 2015 de Stat inst. LOCAL 2014 Kfw KW proprietar] Suborda Îi nate) | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8, b. Dotări independente 2.274,49 0.00 0,00 0,00) 274,49 0,00| 0,00) 2.000,00 Dotari 2.274,49 0,90 0,00 0,00| 274,49 0,00 0,00) 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.144,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.144,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2008 (faza KW) 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teorstie Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 , (faza KW) 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 SF+PT Extindere corp Liceul G.Moisil, P-ta Balcescu nr.8 165,00| 000| __o00| o0o| 000| 000| 000] 165,00 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic. Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37| DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeş 23,88 000| 0,00 000| 000| 000| 0,00 23,88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.8 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58,56 0.00 0,00 0,00 58,56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nră 154,01 000| 0,00 000| 15401 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fc Ripensia 29 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 165,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 165,00 [udit energetic cladiri 40000| 000| 000| _oo0| 000| amo] 400.00 Capitolul 66.02 Sănătate 31.826,15| 881,18 0,00j 7.790,00| 82,66 |__ao0f 0,00] 23.953,49 66.02.06 Spitale 31.696,15| 881,18 0,00| 7.790,00] _82,66| 0,00) 000| 23.823,49 A. Lucrări în continuare 14.850,00| 881,18 0,00| 5.000,00] 000| 0,00[0.00[ 9.850,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI Conti din care excedent 2014 Tibuti e Asociatii de proprietar, Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'din Timisoara „str. |, Nemoianu - Dr. L. Gabor, col cu str. Braila HCL 124/2013 14.850,00 3 B. Lucrări noi Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu” DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta "Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila Credit Kfw PROGRAM KfW Grant KW DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 881,18 0,00| 5.000,00 0,00 0,00 0,00| 9.850,00 3.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 3.802,69 3.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 3.802,69 13.043,46 0,00 0,00| 2.790,00) 82,66 0,00 0,00) 10.170,80 11.558,46 0,00 0,00| 2.790.00| 82,66 0,00 0,00) 8.685,80 5.862,00 20 0,00| 2.790,00) 72,00 0,00 0,00) 3.000,00 5.191,46 0,00 0,00 0,00; 10,66 0,00 0,00| 5.180,89 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00; 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 5

Contributi SURSE | PROGRAM KW e PROPR TOTAL | “i “ae | Asociatii | Buget | II (ale BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst Credit | Grant LOCAL 2014 proprietar! Subordo Khw KW i nate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PT Creşterea calității serviciilor medicale în cadrul Spitalul de boli infecțioase şi Pneumoftiziologie V.Babeş, str.G.Adam, nr.13 Timişoara HCL 124/2013 250,00 0.00 0,00 0,00) 000 0,00 0,00 250,00 SF+DALI+PT staţie epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) 350.00 000| 00) 000| 000| 000| 000| 350,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 | 130,00! C. Dotări independente şi alte investiţii 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,00 b. Dotari independente 130,00 0,00 0,00 130,00 Dotari aparatura medicala 130.00 000| om) 000| 000| 000| 000) 13000 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie |. 25 oag 04| 3.781,85| 000| ' 0.00.1100] --0,00l. - 0,00|. 25.878.04 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole si concerte 2.697,55 0,00 0,00 0,00| 110,00 0,00 0,00 2.587,55 B. Lucrări noi 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL 490,00 000| 000) 000| 000| oa] 000| 490,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 385,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 385,00; C. Dotări independente şi alte investiții 1.822,55 0,00| 0,00 0,00| 110,00| 000| 000| 1.712,55, b. Dotări independente 1.507,55 0,00 0,00 0,00| 110.00 sa 0.00 1.397,55 Dotări Teatrul German 800,00 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0,00 800.00 Dotari Teatrul Maghiar 237,55 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0,00 237,55 Dotari Filarmonica 470,00 000|) 0,00 0,00| 110,00 000| 000| _ 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 DALI*+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A, A2 si B ale Palatului Culturii 180,00 0,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul (German de Stat Timisoara 120.00 0.00 120.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.& 15,00 0,00 15,00 67:02.05.01 Sport 12.875,00| 3.680,00 12.875,00 A. Lucrări în continuare 10.797,00| 3.680,00 10.797,00 Page 5

Contributi SURSE | PROGRAM KfW LTL EI din care e PROPR DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Buget | Iele | Croait | Grant | BUGET 2015 2014 de Stat inst. Kw KW LOCAL proprietar Subordo i nate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 10.797,00| 3.680,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00| 10.797,00 B. Lucrări noi 768,00 000| 0.00 000) 000| 0.00) 0,00) 768,00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HCL 283/2009 10,00) 000| 000| 000| 000| 000| 000 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 151/2015 55800) 000| 000| o00| 000| 000| 000| 558,00 Construire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL 200,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 200,00, C. Dotări independente şi alte investitii 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 Studii şi proiecte 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minitotoal/bascheVhandbal 180,00 000| 000) _o00| 000| 000| 000| 180,00 SF Complex turistic de agrement - tip 100,00 000| 0.00 000| 000| 000| 000| 100,00 DA.LI.+P.T.Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 300,00 op0| 000| om) oo] 000| ooaj: 300,00 PF+PT Stadion (42.000 locuri) 300,00 000| 000| 000| ooo| _o00| 000| 300,00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 000| 000) ooof 000| 000| 000| 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone 0,00] _10.415,49 verzi, baze sportive şi de agrement 10.415,49 101,85 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 9.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.910,00 :|Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada |Lămâiței HCL 260/29.06,2010 2.710,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.710,00 i |Amenajare pista skateboard in Parcul Central ] din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 2200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.200,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 505,49 101,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,49 b. Dotări independente 129,80 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 129,80 Dotari Parcul Copiilor "lon Creanga" 89,30 89,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 40,50 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Audit energetic cladiri Gradina Zoologica SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) Realizare registru spatii verzi SF+PT Pistă skateboard Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă GC. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 68.02.05 Asistenta sociala i în caz z de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala În caz de invaliditati din care Contributi e SURSE | PROGRAM KfW. B. Lucrări noi Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 68.02:06 Asistenta sociala pentru familie si copii C. Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Page 8 excedent Asociatii Credit Grant BUGET 2014 | + KA kw | POPA proprietar w i 3 6 7 8 375,69 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,69 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 oul oa 0,00 12,55 | 107416 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76.00| _o00[ 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 349,34 0,00[ 000 0,00f.- 0:00 0,00 0,00|: 349,34 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,84 0,00 307,84 41,50 35,50 35,50 6,00 6,00 142,50 142,50, 142,50

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei Contributi din care s Asociatii | Buget excedent de Stat 2014 proprietar i A 2 3 4 Credit Kw PROGRAM KfW Grant KW BUGET LOCAL RE "0:00 55.02.15.01 Ajutor social 239,00 000| 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 239,00 C. Dotări independente şi alte investiții 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 b. Dotări independente 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 239,00 000| 000| o00f 000| 000| 000| 239,00 58.02.15.02 Cantine de ajutor social 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 C Dotări independente şi alte investiții 267,32 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 267,32 Dotări independente 267,32 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 267,32 Dotari Cantina de Aj, Social 267,32 000| 0,00 000| 0,00 000| 000| 267,32 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 23.040,51] _.1.028,12| 1.250,18| _3:116,30 0,00| 5.561,64) 12,33). 13.100,06 70.02.03 Locuinţe... 3:116,30| 0,00] 5.861,64): 12,33| 3.440,48 70.02.0301 Dezvoltarea sistemului de locuințe 13.380,90 0,00] 1.250,18| 3.116,30) __0,00| 5.561,64| 12,33) _3.440,45| A.Lucrări în continuare 5.785,54 0.00 4,78 289| 0,00 5.561,64] 12,33 203,90 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 000 000 289 000 000 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 000 174 0.00 0.00 000 000 Reabilitare cladiri istorice ln Municipiul Timisoara (KAW) 5.777,87 000| 0,00 000| 0,00] 5.56164| 1233] 203,90 B. Lucrări noi 5.903,81 0,00| 1.245,40| 3.113,41) 000| 000| 000| 1.545,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.500,00 0.00 0,00 000) 0,00 000| 000| 1.500,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 783,73 000| 222,49 556,24 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 443,02 000| 125,15 312,87 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 474,08 o00| 13405) 235,03 0.00 0.00 0.00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 625,58 0,00|_ 177,30 443,28 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 19162 000 53.32 133.30 000 000 000 500 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 699.40 Do0l 19840| 496.00 000 000 000 5.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 502,08 0,00) 142,03 355,05 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 236,62 0,00 86,18 165,44 0,00 0,00 0,00 5,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI A+B C. Dotări independente şi alte investiții proiectelor si a altor studii aferente DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 Polona nr.2 SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara Audit energetic cladiri Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism municipiul Timisoara HCL 150/2012 Consultanta privind impiementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 10.02.05 Alimentări.cu apă ş hidrotehnică 70.02.05.01 Alimentări cu apă A. Lucrări în continuare Sistermn major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 et.I, HCL 466/2010 C. Dotări independente şi alte investiții proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala Canal Bega Contributi SURSE |_ PROGRAM din care |, PROPR TOTAL Asociatii | Buget H (ale BUGET 2015 | “era” | de Stat | inst. | “Ra | | LOCAL proprietar Subordo i nate) | 9 [1 2 3 4 5 6 7 8 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc 447,68 0,00| 126,48) 316,20 0,00 0,00 0,00 5,00 1.691,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1.691,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.691,55 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 [aa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,21 | ocol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,57 i amenajări : _ : : 1.388,45 527,61 0,00 1,00 0,00 000 1.388,45 527,61 0.00 0,00 0,00 0,00 1.134,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,45 606,84 0,00 0,00 0,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara 527,61 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 254,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150,00 0,00 0,00 000| 0,00 | 150,00 Page 10

Contributi SURSE |_ PROGRAM KfW e PROPR TOTAL | “i” “ar | Asociatii | Buget | II ale BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent g , Credit Grant 2015 2014 de Stat inst. Kw KW LOCAL proprietar Subordo i nate) | 81 [2 3 4 5 6 7 8 Studiu de oportunitate, de fundamentare, hidrogeologic, de fezabilitate privind executia de Fantani publice forate in municipiul Timisoara 40,00 0.00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin PM foraje publice 20,00 000| 000| 000| 000| 000| 0,0 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.00 DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 7,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP283 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00) 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 70.02:06:llumminat public ştelectrificări * "3.489,47 188,23[. 06,60 0,06 0,00 000| n 469, A. Lucrări în continuare 2.833,06 76,01 0,00 0,00 0,00 _0,00[ 0,00[ 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 790,86 000| 000) 0,00 790,86 B. Lucrări noi 0,00 [500 00 0,00 524,19 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 112,22 Studii şi proiecte 112,22] 112,22 0,00 0,00 0,00 5.00| _0,00| 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 11222 112,22 0.00 0.00 00 0.00 0.00 11222 70.02.50 Alte servicii în domeniile î locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării : cămunale 1.801,69) 312,28 0,00 0; oo[ 0,00 0,00. 4.801,65 A. Lucrări în continuare 155,14] 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCl. 358/18.06.2013 155,14 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 B. Lucrări noi 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industria! Freidorf HCL 364/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiții 4.426,55 0,00 0,00 0,00 4.426,55 a. Achiziţii imobile 660,00 0,00 560,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00| 0,00 96,38 Page 11

Contributi SURSE | PROGRAM KW e PROPR TOTAL | “2 | Asociatii | Buget | II fale BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent Credit Grant 2015 2014 de Stat inst. Kfw KRW LOCAL proprietari Subordo i nate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 [TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3665,17| 123,76) 000| 000| 000| 000| _0,00| 3.665,17 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PUZ director Complex Studentesc 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 70,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 70.00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 224 000 0.00 0.00 000 0.00 000 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 (Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 000| 000) 000| oo] 000| 000| 200,00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate ÎI) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea lAnsamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Naţional 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 [Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 123,76| 123,76 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul [Timisoara (PUG) -elaborare si avizare 1402,47 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 1.402,47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.00 500 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.00 Constituire capital social la societatea Start faceri TâD SRL HCL 5,00 500| 0,00 0.00) _0,00| 000| 0.00 5,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 600,00 81.02.06 Energie termică 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 A. Lucrări în continuare 600,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 600,00 Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 558/2006 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier -_- 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar Reabilitare tramvaie |Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Dotari centrul de semnalizari Rutiere c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv, Cetății SF(actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea iramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam Contributi SURSE |_ PROGRAM KfW din care e PROPR TOTAL Asociatii | Buget H (ale BUGET 2015 | de Stat | inst, | | Prant | LOCAL 2014 Kfw KW proprietar] Subordo i nate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 600,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 0,00| 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 000) 0,00 0,00 0,00 600,00 83.313,83| 7.986,85 0,00 0, vo] oo) 0,00| 0,00. 83.313,83 83.313,83[ _7.586,85[ 0,00 0.00) 5.00 0,00 0,60]: 83.313,83 26.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 26.212,92| 1.000,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 1.000,00 0,00 0,90 0.00) 0,00 0,00 1.000,00 25.212,92| 1.987,00 0.00 0,00 0.00 0,00| _25.212,92 24.256,74| 1.587,00 0,00 0.00| 0,00 0,00 0,00] 24.256,74| 24.156,74| 1.987,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00| 24.156,74 8.156,74) 1.987,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 8.156,74 15.000,00 0,00 0,00 000| 0,00 100, 0,00| _15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00| 1.000,00) 100,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,09 0,00j 0,00 0,00 0,00 100,00 956,18 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00) 0,00 956,18 5.00 0,00 0,00 0,00|__ 0,00 0,00 0.00 5,00 5.00 0,00 0,00 000) 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 000) 0,00 0,00 0,00 5,00 5.00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 5.00 Page 13

Contributi SURSE | PROGRAM KW e PROPR TOTAL | 1" |Asociatii| Buget | Il ale BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent Credit | Grant 2015 2014 de Stat inst, Kfw KW LOCAL proprietar, Subordo i nate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul o oa 000 5,00 0,0 „00 0,00 0,00 , 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona AV 500) 000| 000| 000| o00j 000| 000 5.00 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 165.00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi parement (Uzina de Apă+losefin) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 50,00 SF+CF Extindere linie cale Mosniţa 416,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,18 PT Extindere linie cale Mosniţa 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 11.217,03 0,00 0.00 0,00) 0,00 0,00) 0,00) 11.217,03 B. Lucrări noi 10.200,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00] _10.200,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2013 10.000,00 000| 000| 000| o0o| 000| 000| 10.000,00 Consolidare Podul Eroilor HCL 100,00 0,00 0.00 000| 0,00 0.00) 0,00 100,00 Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.017,03 0,00 0,00 0,00) 1.017,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.017,03 0,00 000| 0,00 000| 000| 1.017,03 SF+PT Pasaj Jiul 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Popa Sapca 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 Page 14

Contributi SURSE | PROGRAM KW an care | > PROPR DENUMIREA OBIECTIVULUI TPI | excedent | | Buget | Iele | croat | Grant | PUCET 2015 de Stat inst. LOCAL 2014 Kfw KRW proprietar! Subordo i nate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 000| 0,00 000| 000| 00| 0.00 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 0,00 0,00 0,00 0,00 4827 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții 73,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 73,00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 19,46 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 80,00 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0.00 80,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 128,00 0,00 0,00 000| 0,00 000| 0,00 128,00 Străzi 45.883,88| 5.99985| 000| 0,00) _0,00| 0,00) 000| 45.883,88 A. Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92 0,00 0,00) 0,00 0,00| _0,00| 18.689,69 |Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 6.626,14 472,19 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 6.628,14 Zona Campului HCL 39/2011 107682| 12000) 0.00 000| 000| 000| 000| 1.076,82 Amenajare str. Gh. Cotogman HCL 41/2011, HCL 256/2012 77245| 714.26 0,00 000| 0,00 000| 0,00 772,45 Amenajare zona Petuniei Magnoliei HCL 319/2010 3886,79| 25,96 0,00 000| 0,00 000| 000| 3.886,79 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 15,45 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 |Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1311,04| _83865| 0.00 000| 000| 000| 000| 1.311,04 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 5.000,00| 3.809,86 0,00 0,00) 0,00 0,00| 000| 5.000,00) B. Lucrări noi 25,827,93 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00) 25.827,93| Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 8.735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 8.735,40 Page 15

Contributi SURSE |_ PROGRAM KW PI din care e PROPR DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL. | excedent | | Buget | Iele | crai | crant | PUCET 2015 2014 de Stat inst. Khw KRW LOCAL proprietar Subordo i nate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor HCL 100,00 0,00 0,00 0,00) 0.00 000| 0,00 100,00 Lărgire fa 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014 3.000,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00) 3.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 0,0 — Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 1.154,50 0,00 0,00 0 PT+Executie Sistematizare str. Versului o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.000,00 „00 0,00 0,00 0,00| 1.154,50 HOL esa so| 000| 000| 000| 000| 00| ooo| 654,50 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HOL 59/2015 10,00 000| 000| 000| 000| 000| 0,00 10,00 |Amenajare drum de legatura între Calea. IMoşniței şi DC 149 HCL ne 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 IAmenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 6.500,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 000| 000| 6.500,00 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 1.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 62/2009, HCL 199/2014 1290.40| 000| 000| om] adj am| 000| 129940 C. Dotări independente şi alte investiții 1.366,26 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,26 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.366,26 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.366,26 te studii şi proiecte 158,65 000| 0,00 000) 000) 000) 000| 158,65 SF Sistematizare strada Versului 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara 150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor -1.I, de la Brad pe str, C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 38,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,21 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str, Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu SF+PT Amenajare drum de legatura înire CL. Moşniţei şi DC 149 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - IMargaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea din care excedent 2014 Contribuii e Asociatii de proprietari i 3 Credit Kfw PROGRAM KRW. ar Grant KAW Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚIA EEONDNICĂ Smaranda HARACICI DEZVOLTARE CONSILIER SERVICIUL/PFLRN Luminiţa TOMA Ca Page 17

Atasament: Anexa_4.pdf

ROMÂNIA Anexa 1/2 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA N CA 7, 4 sc2015- odardois CL TI TENDIIE BIT PROGRAM DEZVOLTARE 2015 RIL 193/0803 Duis PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE mii lei rectificare 2 cu amendament HCL / 08.05.2015 SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local TOTAL din care Valoare Contr, Proprie Buget [DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent proiect Buget de Buget EU Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 Stat TVA | Avans pt. & pentru proprie ERIN e Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare Eligibile |, , (inclusiv TVA) 0 1=2+58+10 PERON 3 4 5 6 7 8 9 10 n 5.189,09] 138,37 | 2819210 51. 45T,18 19.515,73 16-610,31| 11-123,34 55.860,56 TOTAL GENERAL 1 355.489,09| 138,37 284.921,02| 37.644,54j 184.431,18| 10,159,09| 6.507,98| 3.151,66| 46.610,34| 11.123,34| 23.957,73| 31.903,23 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 316.457,22| 138,37 250.445,44| 33.918,95| 163.783,86| 6.723,17| 5.774,44) 1.102,02| 42.054,05| 7.239,77| 23.957,73| 31.903,23 LUCRĂRI NOI -B 39.031,87| 0,00 3.725,59 20.647,32 2.049,64 4.556,29 0,00 OTAL GENERAL CUBLTUILI | 355485,09| SEAT | d 18418) În S151,66| 4661034. 2308TTĂ te azi i Ii — ZI 37.196,84| 0,00 28.140,33| 3.557,62| 23.879,06| 468,38 _132,15| 102,22] 9.056,51 0,00 0,00 0,00 65.02:04 Învățământ secunda | _28.140,33| 3.557,62]. 23,879,96| 468,38) 132,15| 102,22 905651) 0,00[. 0,00 -0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar 37.196,84 28140.33 T superior 0,00 7 3.557,62 23.879,96 468,38 132,13 102,22 9.056,51 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 33.135,98) 0,00 24.079,47| 3.104,94 20,.347,88 392,28 132,15 102,22 9.056,51 0.00 0.00 0.00 O [Dezvoltarea creativitatii şi capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piaţa muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 322,50| 0,00 322,50 39,75 263,00 6,25 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic lon Mincu Timisoara (FSE) FICLA86/2014 169,38| 0.00 169.38| 19,89 144,01 442| 0.00 1,06 0.00 0,00 0,00 0.00 Dara 1

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" (FSE) HCL 406/2014 352,07 din care excedent 2014 0,00 Valoare proiect 2015 2=3+4+5+6+7+9+ 11 Buget de Stat Buget EU 352,07 41,87 303,00 Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile 7,20 SURSE DE FINANTARE Buget local Buget Chelt. Parteneri Neeligibil | TVA e Eligibil (inclusiv TVA) Avans pt. & derulare | Alte Surse 0,00 0,00 0,00 0,00 Credite IFC Avans pentru derulare 10 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 8.560,40 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 9.775,81 0,00 0,00 6.157,42 7.031,52 79,91 5.210,55 99,34 27,36 23,26| 2.402,98 0,00 0,00 Contributie proprie 0,90 0,00 910,09 5.950,64 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teorctic I.E. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS B. Lucrări noi " Primii paşi în carieră prin firma de excciţiu" POSDRU 175/2.1/8/150327, CF 2407/2015/AP2601/2014 - Colegiul Econ. F.S. Nitti -partener 2 - HCL 141/2015 13.955,82 4.060,86 1.583,39 0,00 0,00 0,00 10.046,58 4.060,86 1.583,39 1.296,43 452,68 8.476,68 113,46 2.744,29 3.532,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,38 1.363,34 "PROinovatie prin firme de exerciţiu - de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă" POSDRU175/2.1/8/150697/CF 2409/2015 ,AP174/2015 Colegiul Econ. F.S. Nitti -partener 1- HCL, 140/2015 2.221,52 0,00 2.221,52 264,30 1.912,79 Nara 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local TOTAL | din care | Valoare Contr. Proprie Buget [DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent| proiect Buget de Buget EU Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 Stat Cheltuieli Neeligibil TVA Avans pt. & pentru proprie Bliaibi e Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare igibile | _. (inclusiv TVA) 0 1=218+10 3 4 s 6 1 3 9 10 u "TOP Management V - NV - Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top managemont, cercetare şi inovare în viața profesională” Colegiul Național Bănăţean HCL /2015 255,95) 0,00 255,95 0,00 255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 29.858,96| 0,00 2493291| 311085) 19416,79| 17123) SA 209,64) 3.356,29 000| 1.569,76 140,99) 66.02.06 Spitale 29.858,96| 0.00 24.932,91| 3.110,85 19.416,79 171,23 43,41| 2.049,64) 3.356,29 000| 1.569,76 140,99 A. Lucrări în continuare 15.847,66| 0.00 14277,90| 1.997,79 _12.139,12 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| _1.569,76| 140,99 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL, 184/24.04.2012 7.541,83| 0,00 597207) 773,51| 5.037,57 0,00) 0,00 0.00) 0,00 0,00| 1.569,76 140,99) Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale în perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756 (SCM) 8.305,83) 0,00 8.305,83| 1.224,28 7.081,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B, Lucrări noi 14.011,30| 0,00 10.655,01| 1.113,06 7.277,67 171,23 43,41| 2.049,64) 3.356,29 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinie Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 14.011,30| 0,00 10.655,01| 1.113,06| 7277,67| __17123| 43,41) 2.049,64] 3.356,29 0,00 0,00 0,00 Nan

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local din care | Valoare Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent! proiect Buget de Chelt. Parteneri Avans | Contributie Buget EU NUI 2014 2015 Stat ,. | Neeligibil| TVA Avans pt. & pentru proprie Cheltuieli E sr e Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare Eligibile | , (inclusiv TVA) 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9+ 3 10 nu u Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.526,49 3.326,49 538,70 1.200,00 0.00 0,00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 4.526,49 3.326,49 538,70 2.452,34 1.200,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 4.526,49| 0,00 3.326,49 538,70 2.452,34 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Justiției HCL 165/2010, HCL100/2012 2.916,75 2.096,75 367,90 1.674,80 41,69 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcului AlpinetHCL 165/2011, HCL 101/2612 1.609,74 1.229,74 170,80 771,54 178,48 102,92 380,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 3.379,73 2.566,86 366.00 1,666,18 812,87 534,68 68.02.1502 Cantine de ajutor social 3.379,73 2.566,86| 366,00 1.666,18 812,87 534,68 A. Lucrări în continuare 3.379,73 2.566,86 366,00 1.666,18 812,87 534,68 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.201] 3.379,73 2.566,86| 366,00| 1.666,18 0,00 0,00 534,68 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 152.895,14 131.427,69| 15.162,93 69.068,5S1| 8.099,55| 6.217,14 9.148,11| 10.590,43) 12.319,34| 21.289,33 70.02.03 Locuinţe N 43.708,81| 0,00 13.708,81| 4.439,27| 20.255,92) 7.62804, 795,15 0,00 10,590,43 0,00| 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 0,00 43.708,81| 4.439,27 20.255,92| 7.628,04 10.590,43 0.00 A.Lucrări în continuare 27.275,59| _0.00 27275,59| 2.818,12 12.870,09| 4.659,62 220,30 0,00 0,00| 6.706,86 0,00 0,00 Nana A

TOTAL 2015 DENUMIREA. OBIECTIVULUI 1=22+8+10 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 2=3+4+5+617+9+ 11 Buget de Stat Buget EU SURSE DE FINANTARE Contr. Proprie Chelt. Neeligibil e (inclusiv TVA) Cheltuieli Eligibile Buget local TVA Eligibil 5 6 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 43,51 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul 'limişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LLC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C, Torontalului nr.15, Sc. PO) 5.625,84 0,00 0,00 43,51 5.625,84 0,00 573,38 32,63 10,88 0,00 0,00 2.612,06 521,85 61,37 0,00 Avans pt. derulare 0.00 0,00 Buget Parteneri & Alte Surse 0,00 Credite IFC Contributie proprie Avans pentru derulare 0,00 0,00 1.857,18 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de curo/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A-FB+C; C. Sagului nr.1-3- 5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl, 15B; C.Sagului nr.52) 8.797,77 0,00 8.797,77 902,78 4.112,64 1.662,91 32,42 0,00 0,00 2.087,02 0,00 0,00 Nana E

[DENUMIREA OBIECTIVULUI “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc, A+B+C, str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A1B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea $agului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Sagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53- 55)” 1=2+8+10 4.459,44 5.349,03 din care excedent 2014 0,00 0,00 Valoare proiect 2015 2=3+4+5+6+7+9+ LH 4.459,44 8.349,03 Buget de Stat 870,43 Buget EU 2.148,07 3.965,29 Contr, Proprie Cheltuieli Eligibile 1.599,80 Neeligibil (inclusiv SURSE DE FINANTARE Buget local Chelt. TVA Eligibil e TVA) Avans pt. derulare B. Lucrări noi 16.433,22 0,00 16.433,22 Sprijinirea învestițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 16.433,22 0,00 16.433,22 1.621,15 7.385,23 7.385,23 2.968,42 2.968,42 20,94 0,00 0,00 Buget Parteneri & Alte Surse 954,72 Credite IFC Avans pentru derulare 10 0,00 Contributie proprie 1 0,00 0,00 0,00 1.807,94 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în locitinţeloi', serviciilor și dezvoltării comunale 109.186,33 618 87.718,88 10:723,66 48.812,55 471,51 5.421,99 0,00 3.883,57 3.683,57 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 109.186,33 87.718,88 10,.723,66| _48.812,59 Dana E 471,51 9.148,11 0.00 12,319,34 21,28933 999,80 9.148,11 0,00 12.319,34 21.289,33

SURSE DE FINANTARE Credite IFC , Buget local TOTAL din care | Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent proiect Buget de Buget EU Chelt, Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 Stat Chelieri | TVA | Avanspt. & pentru proprie Na e Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare Eligibile | ,, (inclusiv TVA) 0 1=2+8+10 EAST 3 4 s 6 7 8 9 10 n [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL, 352/2010 39.594,32| 6,48 31.547,66| 3.623,05 16.493,61 0,00] 5.139,55 0,00 1.357,11 000| 6.689,55 6.291,45 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara CETATI ), HCL 355/2010 ) 50.305,46| 0,00 5.626,86 25.615,75 0,00 0,00 0,00 6.716,31 0,00| 3.433,69 8.912,85 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.676,91) 0,00 1.513,28 75,07 334,00 425,02 163,63 0.00 0,00 0,00 Centru Regiona! de Competente si [Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCl, 179/2012 SMIS 39375 9.688,17) 0,00 8.369,46 593,42 2.703,36 0,00 1.318,71 3.072,68 Moderniyarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere "Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 4.083,21] 0,00 3.205,82 395,05 1.798,42 0.00 1.012,35 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 3.838,26) 0,00 2.927,20 410,21 1.867,45 46,49 0,00 Capitolul 74,02 Protecţia mediului 1.106,30| 0,00 1.106,30 0,00 0,00) 1.106,30 0,00 74.02,06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.106,30) 0,00 1.106,30 0,00 000| 1.106,30 0,00 A. Lucrări în continuare 1,106,30| 0,00 1.106,30 0,00 0,00) 1.106,30 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.106,30| 0,00 1.106,30 0,00 0,00) 1.106,30 0,00 D-ra 1

SURSE DE FINANTARE Credite IFC , Buget local TOTAL din care Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent| proiect Buget de Buget EU Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 Stat Cheltuieli Neeligibil| TVA Avans pt. & pentru proprie i Mn e Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare igibile | _. : (inclusiv TVA) o 1=2+8*10 Brat 3 4 5 6 7 8 9 10 n Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 7663,74| 0,00 7.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 7.663,74 81.02.06 Energie termică 7.663,74) _0,00 7.663,74 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 7.663,74 A. Lucrări în continuare 7.663,74) 0,00 7.663,74 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.663,74 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 1.663,74| 0,00 1.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.663,74 Capitolul 84.02 Transporturi 118.861,89| 0,00 85.756,70) 14.908,44 67.947,40 93,46 0,00 0,00) 23.849,43 532,91| 2.255,76 2.274,49 84.02.03 Transport rutier 118.861,89| 0,00 85.756,70| _14.908,44| 67.947,40 93,46 0,00 000| 2384943| 532,91) 9.255,76| 2.274,49 84.02.03.02 Transportul în comun 110.839,39| 0,00 79.663,70) _14.036,73 63.979,03 0,00 0,00) _23.849,43 532,91| 7.326,26 1.021,57 A. Lucrări în continuare 110.839,39| 0,00 79.663,70| _14.036,73 63.979,03 000| _23.849,43 532,91) 7.326,26 1.021,57 (Trafic management si supraveghere video | [RCL 98/14.09.2012 60.551,66| 0,00 43.506,93| 7.674,47| 34.937,35 0,00 0,00| 17.044,73 0,00 0,00 895,11 [Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa KAccesibilizarea zonei prin extinderea [rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 17.213,08| 0,00 12.365,72| 2.182,55 9.935,85 0,00 0,00 0,00 247,32| 4.847,36 0,00 [Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 8.802,62| 0.00 6.323,72| 1.116,14 5.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.478,90 126,46 IAdressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 110,00| 0.00 110,00 0,00 78,10 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| D-na O

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local din care | Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent| proiect Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 Cheltuieli Neeligibil A Alte Surse pentru proprie Eligibile | 7. derulare (inclusiv TVA) 1=2+8+18 0 m 6 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 24.162,03| 0, 17,357,33| 3.063, BET 946,61 61,56 , 6.804,70 84.02.03.01 Drumuri si poduri 022, 6.093,00 Ă aa 968,37 0,00 A. Lucrări în continuare 022, 6.093,00 | 3.968,37 968,37 0,00 |Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa 1HCL356/2011 SMIS 37592 022, 6.093,00 , 3.968, 37| DIRECTOR DIRECȚIA DIRECTOR DIRECȚIA DEZVO Smaranda HARACICI Aurelia Veriticat, Întocmit, SEF SERVICIUL PROIECTE J CONSILIER SERVICIUL PROIECTE C FINANȚARE LOCALA, REGIO JALĂ FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI ŞINAȚI ALĂ i NAŢIONALĂ Gabi ICA TOMA d AU Dana A