keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/18.01.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public -autobuze electrice"

18.01.2019

Hotararea Consiliului Local 18/18.01.2019
privind aprobarea Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public -autobuze electrice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice"
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat;
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-1273/ 17.01.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 1273/17.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 6075/16.01.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e) şi alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat (forma finală) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale (forma finală), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice, şi staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 478/08.10.2018 se abrogă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Protocol.pdf

ROMÂNIA SARBATORIM ÎMPREUNĂ PROTOCOL DE ASOCIERE Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale nr.92513 MDRAP/ 2208. 1 Nr. SC2018-18164/31.07.2018 /UAT Timişoara dintre MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA pentru realizarea în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice și de echipamente, în cadrul proiectului “Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice”

Fi PREAMBUL În temeiul: - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; - Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; - Acordului de parteneriat 2 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timişoara, pentru realizarea proiectului “Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice” Și având în vedere: - Volumul, complexitatea activităților și capacitatea profesională presupuse de realizarea achiziției de mijloace de transport - 44 de autobuze electrice cu o lungime de aproximativ 18 m, 15 staţii de încărcare rapidă și 44 de staţii de încărcare lentă pentru a căror atribuire se încheie prezentul protocol de asociere, depășește resursele existente la nivelul UAT Municipiul Timişoara pentru asigurarea derulării în condiții optime a procesului de achiziție publică necesare în vederea atribuirii respectivului contract și obținerea beneficiilor anticipate; - Aplicarea în mod unitar va avea ca efect asigurarea premiselor necesare pentru realizarea respectivelor achiziții în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, în sensul că: pe de o parte, se va reduce efortul presupus de realizarea activităților procedurale specifice, ceea ce va conduce la eficientizarea resurselor umane și materiale alocate derulării proceselor de achiziție publică vizate; iar pe de altă parte, se va spori capacitatea autorităților contractante asociate de a maximiza rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de atribuire care fac obiectul prezentului protocol de asociere printr-o poziționare competitivă a acestora prin posibilitatea de a obține prețuri mai avantajoase prin volume mai mari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul „ Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice în calitate de Autoritate contractantă care derulează achiziția în numele altei autorități Unitatea administrativ teritorială Municipiul Timişoara, cu sediul în Bv. C.D. Loga, nr. 1, localitatea Timișoara, județul Timiş, România, cod poştal 300034, telefon: 0256 408480, fax: 0256 408469, postă electronică: „ cod fiscal: 14756536, reprezentat legal în calitate de autoritare <untractantă în numele căreia acționează MDRAP, au convenit să încheie prezentul Protocol de asociere care reprezintă voința expresă a părților.

NIA ROMÂ PRECIZĂRI PREALABILE 1, În prezentul Protocol, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul; (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. 3. Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanțate prin POR 2014-2020. Termeni și Abrevieri Jaspers - JASPERS (Asistenţă Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiţii (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătăţirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre. Proiect - O serie de activităţi economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată și având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare Beneficiarul primeşte fonduri nerambursabile, în cazul de faţă, în cadrul Programului Operațional Regional. Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice și echipamente, după caz, în cadrul proiectului Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice. Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI (1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public - autobuze electrice și echipamente, după caz, în numele și pe seama UAT, de către MDRAP, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legeanr. 98/2016. (2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT Muni ipiul Timişoara deleagă MDRAP în vederea realizării tuturor formalităţilor necesare pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului contract. (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT Municipiul Timişoara sprijină activitățile derulate de MDRAP, prin îndeplinirea obligaţiei de punere la dispoziția acestuia a oricăror date/informații/documente necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. (4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a: - 44 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, cu o valoare totală estimată de 132.000.000 lei, fără TVA; - 15 stații de încărcare rapida, cu o valoare totală estimată de 7.500.000 lei, fără TVA; - 44 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 5.500.000 lei, fără TVA.

Prezi efec ROMÂNIA Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI entul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează să producă te la data la care, s-au îndeplinit toate obligațiile aferente contractului economic rezultat în urma derulării procedurii de achiziție publică. Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR (1)Drepturile și obligațiile MDRAP a) Are dreptul de organiza achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice și echipamente, după caz, în numele și pe seama UAT Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. b) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pe seama UAT Municipiul Timişoara conform prevederilor legale incidente și documentației de atribuire însușite de UAT, contractul de achiziţie publică a mijloacelor de transport public - autobuze electrice și echipamente, urmând a fi semnat de către UAT cu operatorul economic desemnat câștigător; c) Întreprinde, în numele și pe seama UAT Municipiul Timişoara, orice demers necesar derulării şi finalizării procedurii de atribuire; d) Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice; e) Transmite UAT Municipiul Timișoara, o copie a dosarului achiziției şi modelul de contract pentru încheierea și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 101/2016 actualizată, Drepturile și obligațiile UAT Municipiul Timişoara a) Stabileşte și aprobă conform legislației naționale în vigoare, necesarul de mijloace de transport public, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și a Chestionarelor nr. 2 şi 3, completate. b) Stabilește necesarul de stații /puncte de reîncărcare și de alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. Partenerul are obligația să transmită înainte de demararea procedurilor de achiziție informații cu privire la locul și condițiile de livrare a mijloacelor de transport public/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. c) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice, până la data recepționării acestora, conform prevederii art. 1 alin. (4) lit.a) din 0UG 47/2018. d) Obține toate avizele și acordurilor necesare și execută lucrările aferente pentru deservirea autobuzelor electrice achiziționate corespunzător municipiului, în cazul opțiunii de achiziție prin Proiect a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice, e) Răspunde, MDRAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitarilor de clarificări ale pontențialilor ofertanți, depuse în cadrul procedurii de achiziție publică și comunicate de către MDRAP.

f) Încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, recepționează mijloacele de transport public și achită contravaloarea acestora. g) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia. h) Transmite în cel mai scurt timp, MDRAP, dar nu mai târziu de 15 zile, copia contractului semnat în vederea transmiterii /publicării anunţului de atribuire. i) Informează MDRAP cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligaţiei privind întocmirea și publicarea documentului constatator. Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI (1) Părțile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a acestuia, prin act adițional consemnat în scris. Art. 6 NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI (1) Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celeilalte Părți va avea formă scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă: a) a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii prin utilizarea unui serviciu poștal cu confirmare de primire; b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți (în sensul că toate paginile constituind comunicarea au fost transmise câtre destinatar), în cazul în care comunicarea a fost trimisă prin fax; c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți a mesajului electronic trimis prin poșta electronică persoanelor desemnate. (2) În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror fundamentare trebuie să aibă la bază și documente semnate în original de către cealaltă parte, acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situația în care respectivele decizii au avut la bază comunicarea prin mijloace electronice. Art. 7 CONFIDENȚIALITATE (1) Partea care transmite informațiile va preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial. (2) Partea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite. (3) Părțile semnatare se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor ca și partea care a transmis respectivele informații. Art. 8 LEGEA APLICABILĂ (1) Prezentului Protocol i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. (2) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 9 DISPOZIŢII FINALE (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. (2) Protocolul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare. Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI (1) Prezentul protocol încetează prin ajungerea le termen, (2) În situații justificate, MDRAP poate denunța unilateral prezentul protocol fiind ținut însă de îndeplinirea obligațiilor scadente. (3) Neîndeplinirea de către una din părțile protocolului a obligațiilor menționate la art. 4, poate conduce la rezilierea prezentului protocol, partea responsabilă de neîndeptinirea obiectului acestuia fiind obligată să își asume sancţiunile prevăzute de legislația incidentă în materia achizițiilor publice. Art. 11 DOCUMENTELE PROTOCOLULUI (1) Chestionare 2-3, sunt anexate prezentului Protocol și fac parte integrantă din acesta. Semnături MDRAP Numele, prenumele și funcţia Semnătura Data și locul reprezentantului legal al semnării organizației/instituției UAT: Muncipiut Numele, prenumele și funcția Semnătira Data și locul Timişoara reprezentantului legal al semnării organizației/ instituției 2 1-07 WE (MD PRIMAR

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în

comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / privind aprobarea

Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 410/2018, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, iar prin HCLMT nr. 478/08.10.2018 a aprobat modificarea şi completarea Acordului de parteneriat şi Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

În vederea finalizării procesului de stabilire a parteneriatului dintre MDRAP şi Primăria Municipiului Timişoara, prin adresa nr. 6075/16.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminitraţiei Publice, ne transmite că au fost analizate documentele specifice depunerii cererii de finanţare şi că au constatat că este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice Anexa 2 şi Anexa 3 din HCL nr. 410/17.07.2018 astfel încât să fie aprobată forma finală a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere.

De asemenea, ca urmare a analizării documentaţiei de către MDRAP, pentru a nu se crea confuzii în ceea ce priveşte documentaţia prin care s-a stabilit parteneriatul, este necesară anularea HCL nr. 478/08.10.2018.

Măsurile privind mobilitatea urbană sunt finanțate în cadrul POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Solicitanții eligibili ai Obiectivului specific 4.1 sunt 39 de municipii reședință de județ, iar pentru Obiectivul specific 3.2, solicitanții eligibili sunt toate celelalte orașe și municipii din România, inclusiv Municipiul București și municipiul reședință de județ Tulcea. Ghidurile solicitantului pentru primele apeluri de proiecte aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 au fost lansate în luna iulie 2017, dar, până în prezent, gradul de depunere a cererilor de finanţare din alocarea financiară a apelurilor Obiectivului specific 3.2 este de 79.64%, iar pentru Obiectivul specific 4.1, gradul de depunere a cererilor de finanţare este mai redus, de 16.21% din alocarea financiară.

Dintre activităţile eligibile susţinute în cadrul Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din Programul Operaţional Regional 2014-2020 se numără şi achiziţionarea mijloacelor de transport public (tramvaie, troleibuze, autobuze) și a mijloacelor de transport destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat. În perioada de programare anterioară (2007-2013) a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport.

Pe lângă necesitatea urgentării absorbției fondurilor europene destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane, se adaugă necesitatea urgentării investiţiilor în sistemele de transport de călători pentru

— ES a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 2

îmbunătățirea accesibilității și reducerea poluării generate de transporturi în mediul urban. Astfel, potrivit raportului Competitive cities (Banca Mondială), orașele românești se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește traficul auto, dat fiind faptul că, în perioada comunistă, orașele au fost planificate ținând cont de infrastructura de transport public pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că în majoritatea orașelor românești, numărul de autovehicule a crescut exponențial, aspect care a condus la depășirea capacității infrastructurii existente și la crearea blocajelor în trafic.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a accesat consultanţa JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice în vederea dotării unităților administrativ-teritoriale cu tramvaie/troleibuze/autobuze electrice (inclusiv puncte de reîncărcare) și echipamente aferente sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, a identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1.

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Municipiul Timişoara a identificat un număr de 44 autobuze existente în prezent în parcul auto, necesar a fi înlocuite cu autobuze electrice.

Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport, riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: - aprobarea Acordului de parteneriat (forma finală) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale

şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat, şi UAT Municipiul Timişoara, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” conform Anexei 1;

- aprobarea Protocolului de asociere (forma finală) privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice și staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” conform Anexei 2;

- abogarea HCLMT nr. 478/08.10.2018. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF BIROU M.I.P.E., LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP

CONSILIER G.M.P.E., SIMONA MOLDOVAN

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Acord_parteneriat.pdf

ACORD DE PARTENERIAT ; Nr. SDXG_ moRap/ 22.08.2018 Nr. SC2018-18163/31.07.2018/ UAT Timişoara dintre MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” PREAMBUL În contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, una din principalele provocări la care trebuie să răspundă orașele din România este mobilitatea urbană, concept care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu (traficul reprezintă una din cele mai importante surse de poluare în mediul urban - circulația urbană produce 40% din emisiile de C0,), a elementelor de cadru social (Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile subliniază rolul transportului public în depășirea problemelor de segregare socială din mediul urban și a elementelor de cadru economic (economia europeană pierde anual aproape 100 miliarde de euro ca urmare a întârzierilor provocate în trafic; o bună mobilitate urbană reprezintă un element cheie atât pentru creșterea eficienței forței de muncă cât și pentru atragerea investitorilor și a turiștilor). Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, după caz, întocmește proiectul „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice”, denumit în continuare Proiectul, depus în cadrul Programului Operaţional 1

ROMÂNIA Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și partenerii din proiect beneficiază de asistența tehnică acordată de către JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentațiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice. JASPERS (Asistenţă Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiţii (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătăţirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanţate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre. Acordul de parteneriat este încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, în scopul reglementării aspectelor tehnice, financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se semnează de toate părțile până cel târziu la data depunerii cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. TEMEIUL LEGAL Prezentul acord de parteneriat, denumit în continuare “Acord”, are în vedere următoarea legislaţie națională: = Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; = Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; = Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; = Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; = Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; = Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; = Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; = Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea nereşulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; = Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 2

ROMÂNIA Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. PRECIZĂRI PREALABILE 1, În prezentul Acord, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul; (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. 3. Încheierea prezentului Acord se bazează pe buna-credință a părţilor în executarea or ce decurg din prezentul Acord, precum și pe necesitatea asigurării nvestițiilor finanțate prin POR 2014-2020. obliga exploatării și durabilităț Art. 1 PĂRŢILE Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare! (FEN): RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent; RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi. ' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 3

1) (2) Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timişoara, în calitate de Partener, cu sediul în Bv. C. D. Loga, nr. 1, localitatea Timișoara, județul Timiş, România, cod poștal 300034, telefon: 0256 408480, fax: 0265 408469, poștă electronică: , cod fiscal: 1476536, reprezentat legal - - Primar, având următoarete conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ......... Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: Art. 2 SCOPUL ȘI OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”. Obiectul acestui Acord este de a stabili rolurile şi responsabilitățile ce le revin părților în pregătirea și implementarea activităţilor specifice ale Proiectului, drepturile şi obligațiile părţilor ce derivă din participarea în cadrul acestui parteneriat, conform legislației aplicabile şi prevederilor ordinului de finanțare, precum şi contribuţia financiară la bugetul Proiectului finanțabil în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. , precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a ordinului de finanțare. Fiecare parte va depune toate eforturile şi va uza de toate cunoştinţele de care dispune în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a prezentului Acord. Prezentul Acord constituie anexă la cererea de finanţare. Prezentul Acord se referă la achiziționarea a: - 44 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, cu o valoare totală estimată de 132.000.000 lei, fără TVA; - 15 stații de încărcare rapida, cu o valoare totală estimată de 7.500.000 lei, fără TVA; - 44 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 5.500.000 lei, fără TVA.

Art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂȚI ÎN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA (1) În PROIECTULUI În raporturile dintre părți, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin și nici una dintre părţi nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activitățile realizate de cealaltă parte. Astfel, obligațiile asumate prin prezentul acord au fost supuse analizei, în cadrul procedurilor interne ale fiecărui partener și se materializează în următoarele documente anexate la prezentul: a) Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, emisă de fiecare partener; b) Ordinul viceprim-ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind stabilirea echipei de implementare a Proiectului; c) Decizia/hotărârea primarului/președintelui privind constituirea echipei de implernentare a proiectului la nivelul UAT; acest articol sunt descrise activitățile şi subactivităţile specifice pe care fiecare partener trebuie să le realizeze în pregătirea și implementarea Proiectului, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul Cererii de finanţare. (2) a) b) c) d) 3) a) Rolurile şi responsabilităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului, corespunzătoare activităților și subactivităților din Cererea de finanțare: Realizează, cu sprijinul JASPERS, analizele necesare pentru fundamentarea necesarului de mijloace de transport public pe traseele incluse în proiect și justificarea încadrării Proiectului în cerințele Obiectivului specific 4.1, pe baza informațiilor furnizate de parteneri în cele 3 Chestionare completate, anexate la prezentul Acord; Elaborează, semnează și depune în MySMIS cererea de finanțare și anexele solicitate de Ghidul specific, inclusiv semnează și depune în MySMIS anexele elaborate de partener, atașate la prezentul Acord; Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pentru UAT Timişoara a contractului de achiziţie publică de mijloace de transport public, inclusiv de stații/puncte de reîncărcare rapidă/lentă și alte echipamente specifice sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu solicitările Municipiului Timişoara; Va întreprinde, în numele și pentru UAT Timişoara demersurile necesare derulării și finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție a mijloacelor de transport public și a echipamentelor care fac obiectul proiectului. Rolurile şi responsabilităţile unităţii administrativ-teritoriale partenere, corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din Cererea de finanţare: Colectează date cu privire la traseele de transport public existente ce fac obiectul Proiectului și le pune la dispoziția liderului de parteneriat (M.D.R.A.P.), conform Chestionarului nr. 2, anexat la prezentul Acord;

c) d) e) n) h) i) k) Stabileşte necesarul de mijloace de transport public pentru fiecare traseu, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT şi Chestionarelor nr. 2 şi 3, completate, anexate la prezentul Acord; Stabileşte necesarul de stații/puncte de reîncărcare și de alte echipamente specifice, sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. Organizează și derulează în cadrul proiectului, ca autoritate contractantă, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de informare şi publicitate; Transmite liderului de parteneriat toate documentele necesare pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor prezentului Acord (art, 11 alin. 3) și ale Ghidului specific, precum şi orice alte documente şi informaţii solicitate de liderul de parteneriat, necesare pe parcursul procesului evaluare, selecţie și contractare a Proiectului; Transmite liderului de parteneriat minimum Anunţul de intenție publicat în Suplimentul la JOUE, conform art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau declarația privind încadrarea în excepția de la acest articol și se angajează sa realizeze demersurile necesare pentru a încheia şi prezenta un contract de servicii publice de transport local de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, inclusiv avizele solicitate aplicabile sau Acordul Comisiei Europene, după caz, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumătate (18 luni) de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii prin procedură competitivă şi pentru situaţia în care se solicită acordul Comisiei Europene pentru contractele atribuite înainte de data de 03.12.2009, dar înainte de recepţia finală a bunurilor ce fac obiectul Proiectului. Dacă este cazul, partenerul realizează demersurile necesare pentru prezentarea Autorizaţiei de construire corespunzătoare lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice și are obligația să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării autobuzelor electrice, conform alin. 4 lit. a) din 0UG 47/2018. Dacă este cazul, obţine toate avizele şi acordurilor necesare și execută lucrările de instalare a punctelor/ stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităţilor minime necesare cu privire la infrastructura de transport public pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate, până la data recepționării acestora; Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea până la finalul implementării POR 2014-2020 a tuturor activităților complementare cu activităţile proprii din proiect, conform celor declarate în cererea de finanțare cu privire la sistemul de transport public; Încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare; Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia;

m) Desemnează, prin dispoziție a reprezentantului legal al UAT, un membru și un membru supleant în echipa de implementare a proiectului. în persoana d-lui (titulari functia: director. telefon: , adresa electronică: , si în persoana d-nei (supleant) funcţia: şef birou, telefon: , adresa electronică: , n) Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, o comisie de recepţie a mijloacelor de transport public și a echipamentelor, care va realiza recepţia mijloacelor de transport și a echipamentelor achiziționate și va semna Procesul Verbal de Recepție cantitativă şi calitativă a bunurilor; o) Se obligă să efectueze demersurile privind înscrierea în proprietate a bunurilor achiziționate prin Proiect, precum și să realizeze demersurile necesare pentru includerea în contabilitatea proprie a mijloacelor de transport/echipamentelor/bunurilor achiziţionate în baza prezentului Acord și să transmită un exemplar al acestor documente către Liderul de parteneriat; p) Se obligă ca în termen de maximum 60 de zile de la recepţia mijloacelor de transport/echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, să le pună la dispoziția operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi cu care au încheiat contractul de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; q) Se obligă să asigure toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public achiziționate în baza prezentului Acord; r) Se obligă să asigure utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor conform destinaţiei stabilite și pe toată perioada de valabilitate a ordinului de finanțare. (4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din 0UG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din 0UG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat. În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016) Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %) Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) Lider de parteriat Partener Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 178.417.183,65 lei Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 5.418.500 lei = 3,04% Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 172.998.683,65 lei + Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): lei - 2% Observaţie: Întrucât procedura de atribuire a mijloacelor de transport și a echipamentelor se organizează și se derulează de către liderul de parteneriat în numele și pentru partener, valoarea corespunzătoare bunurilor achizi ţionate se va include la valoarea activităților proprii ale partenerului. (5) Plăţile Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceştia (de ex.: achiziţia de informare şi publicitate); b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către Ol/autoritatea de management?, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect; c) liderul de parteneriat şi partenerii îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii "A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 8

REGIONALE corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la Ordinul de finanțare”. Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT (1) Perioada de valabilitate începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care ordinul de finanțare a Proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului Acord. (2) Pe perioada de valabilitate a Acordului, partenerul are obligaţia să asigure toate condițiile pentru utilizarea/întreținerea/mentenanța investiţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului pentru finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM, din bugetul propriu, finanțarea acordată. Art. 5 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LIDERULUI DE PARTENERIAT A. Drepturile liderului de parteneriat (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații şi documente legate de Proiect, pentru a putea răspunde la solicitările primite din partea instituțiilor abilitate, naţionale şi europene, în vederea elaborării rapoartelor de progres, a rapoartelor de monitorizare etc. B. Obligaţiile liderului de parteneriat (1) Liderul de parteneriat are obligaţia de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităţilor proprii; (2) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea Proiectului şi îi va informa cu privire la stadiul derulării procedurilor de achiziție publică; (3) Propunerile pentru modificări importante ale Proiectului (de ex.: activități), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR; (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale (partenerul/partenerii fiind obligat/obligați sa transmită liderului de parteneriat toate documentele necesare îndeplinirii obligaţiei asumate); (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 3 A se vedea art. B alin (1) din 0UG nr. 40/2015).

documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima; (6) În cazul constatării unor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor în cadrul Proiectului, notificările și titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat care a efectuat plăţilor afectate de nereguli. Art. 6 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR A. Drepturile Partenerului (1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea Proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat, la cerere, copii ale rapoartelor de progres. (2) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale Proiectului (ex.: activităţi), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR. B. Obligaţiile Partenerului (1) Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii, inclusiv a celor care rezultă din Protocolul de asociere încheiat în vederea derulării achiziției publice; (2) Partenerul va consulta liderul de parteneriat cu regularitate, îL va informa despre progresul în implementarea Proiectului şi îi va furniza, la cerere, informațiile necesare elaborării rapoartelor de progres și informațiile necesare monitorizării modului de asigurare a infrastructurii necesare pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport achiziţionate până la recepţia acestora și, ulterior, de realizare a celorlalte activități complementare la care s-a făcut referire în art. 3, alin. 3 lit. i) şi de utilizare a bunurilor achiziționate prin Proiect; (3) Partenerul are obligația să asigure până la recepționarea mijloacelor de transport, condițiile pentru operarea acestora și să utilizeze miijloace de transport public solicitate la finanțare doar pentru prestarea serviciului de transport public local, organizat conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; (4) Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, pe toată perioada de după încheierea contractului de servicii publice şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a ordinului de finanţare, în caz contrar AM POR poate dispune recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare; (5) Pe perioada durabilităţii proiectului, partenerul are obligația de a publica anual pe website-ul oficial al instituţiei, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, un raport cumulativ care să cuprindă: obligaţiile de serviciu public de transport de călători pentru fiecare tip de transport public prestat, operatorii selectaţi de serviciu public de transport de călători, procedura de atribuire utilizată, natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate operatorilor de serviciu public, plățile compensatorii acordate operatorilor, îndeplinirea de către operator a indicatorilor de performanță stabiliţi prin contract etc.; (6) În cazul gestiunii directe, partenerul are obligaţia ca pe toată perioada de durabilitate a proiectului să nu ofere o compensație financiară care să depășeasca efectul financiar 10

7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) GIONA ROMÂNIA net, conform art. 2 din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. În situația înregistrării unei supracompensări anuale acordate operatorului de transport public, partenerul are obligația să recupereze de la operator/transportator autorizat diferenţa până la valoarea corespunzătoare compensației datorate; Dacă este cazul, după prezentarea contractului de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, oricând se solicită de către AMPOR sau de către alte instituții abilitate, partenerul are obligația de a transmite un raport de audit, elaborat de un auditor financiar independent, asupra situațiilor financiare aprobate ale solicitantului și ale operatorului de transport public/transportatorului autorizat, cu privire la conformitatea calculării compensaţiei acordate operatorului cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; Partenerul este obligat să întreţină măsurile obligatorii pentru asigurarea vizibilității mijloacelor de transport/echipamentelor achiziționate prin POR 2014-2020, în conformitate cu Manualul de identitate vizuală a POR 2014-2020; Partenerul are obligația ca după recepţia finală a mijloacelor de transport și a echipamentelor, să își înscrie bunurile achiziționate în cadrul proiectului, în evidențele contabile conform prevederilor legale în vigoare; În situația în care unitatea administrativ teritorială, partener în proiect, nu îşi îndeplineşte obligațiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepționarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancțiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziția mijloacelor de transport sau a echipamentelor; Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat, AM/OI POR sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea activităților și rezultatelor Proiectului, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului; În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. 11, partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor; Partenerul este obligat să fumizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea şi operarea Proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres, de monitorizare și pentru elaborarea/depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; Partenerul este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile efectuate în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare; În cazul în care autoritățile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor Proiectului, sunt aplicabile, după caz, prevederile 0UG nr. 66/2011. În cazul constatării unor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor în cadrul Proiectului, motificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat care a efectuat plățile afectate de nereguli. 11

(2) (1) (2) (1) (3) Art, 7 ACHIZIȚII PUBLICE Liderul de parteneriat va organiza și va derula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare de mijloace de transport public inclusiv stații/puncte de reîncărcare și alte echipamente specifice, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare. Între MDRAP şi UAT se va încheia un Protocol de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, anexă la prezentul Acord de parteneriat. Art. 8 PROPRIETATEA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC ŞI A ECHIPAMENTELOR Partenerul are obligația să menţină proprietatea mijloacelor de transport public/echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plății finale și să asigure exploatarea și întreţinerea bunurilor și serviciului de transport public în această perioadă. Partenerul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor și mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a Proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Partenerul are obligaţia ca pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului să asigure prestarea serviciului de transport public de călători, pentru care s-au realizat investiţiile prin Obiectivul Specific 4.1 al POR 2014-2020, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului privind finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM POR, din bugetul propriu, finanțarea acordată. Partenerul are obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă, să nu înstrăineze sau să nu scoată din uz, sub orice formă obiectele/bunurile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale. Art. 9 CONFIDENȚIALITATE Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării Proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. Pe durata parteneriatului, atunci când prelucrează date cu caracter personal, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.

Art. 10 LEGEA APLICABILĂ (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. Art. 11 DISPOZIŢII FINALE (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. (2) Acordul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare. (3) La prezentul Acord sunt anexate următoarele documente: a) Documente necesare pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice, care vor fi transmise de partener odată cu acordul de parteneriat semnat: = Documente privind identificarea reprezentantului legal al partenerului; = Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, semnat de reprezentantul legal al partenerului; = Chestionarele 1-3, actualizate după solicitările de clarificări ale JASPERS, inclusiv în ceea ce priveşte necesarul de mijloace de transport și echipamente, contrasemnate de către reprezentantul legal al partenerului; = Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale; b) Documente care vor fi transmise de partener ulterior, la solicitarea liderului de parteneriat, în vederea pregătirii cererii de finanțare. Aceste documente vor fi prezentate şi detaliate în ghidul solicitantului. = Declaraţiile de eligibilitate, de angajament ale reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale partenere; itatea TVA; " Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat; = Declarația privind eligi = Certificatul de cazier fiscal al partenerului; = Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” (cod 23), prevăzut de Scrisoarea- cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; = Formularul nr. 1 - „Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanţat din fonduri europene” în conformitate cu H.G.93/2016;

= Lista specifică de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru Obiectivul specific 4.1, din Documentul Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din fonduri ESI, selectată de Autoritatea Urbană constituită la nivelul municipiului reședință de judeţ; = Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)/Extras din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, după caz”; = Minimum Anunţul de intenţie publicat în Suplimentul la JOUE (Art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007); = Documentele statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, dacă partenerul este membru al ADI; = Programul de transport; = Dacă este cazul, alte documente necesare pentru definitivarea cererii de finanţare, conform Ghidului solicitantului; Semnături Lider de Numele, prenumele și funcția Semnătura Data și locul parteneriat reprezentantului legal al semnării organizației/instituției Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice VICEPRIMINISTRU Partener Numele, prenumele și funcția Serptitura Data şi locul reprezentantului legal al semnării organizaţiei/instituției Unitatea 0 administrativ- teritorială lut “a ui Municipiul Timişoara PRIMAR n 1 se depune PMUD în situaţia în care acest document nu a fost depus până la momentul depunerii cererii de finantare la care se va anexa acest acord de parteneriat, în cadrul celorlalte apeluri pentru 0.5. 4.1 și, implicit, nu a fost verificată conformitatea și admisibilitatea acestui document strategic de către ADR. Se depune Extras din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă în situaţia în care acest document a fost depus până la momentul depunerii cererii de finantare la care se va anexa acest acord de parteneriat în cadrul 0.S. 4.1. și a fost declarat conform şi admisibil de către ADR; | | |

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în

comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 410/27.07.2018, a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1., iar prin HCLMT nr. 478/08.10.2018 a aprobat modificarea şi completarea Acordului de parteneriat şi Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, a identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014- 2020, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Prin realizarea acestui proiect se va urgenta absorbția fondurilor europene destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane. Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Municipiul Timişoara a identificat un număr de 44 autobuze electrice care vor fi înlocuite cu cele existente în prezent în parcul auto.

În vederea finalizării procesului de stabilire a parteneriatului dintre MDRAP şi Primăria Municipiului Timişoara, prin adresa nr. 6075/16.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminitraţiei Publice, ne transmite că au fost analizate documentele specifice depunerii cererii de finanţare şi că au constatat că este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice Anexa 2 şi Anexa 3 din HCL nr. 410/17.07.2018 astfel încât să fie aprobată forma finală a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere. 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, precum şi abrogarea HCLMT nr. 478/08.10.2018.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene