keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 180/25.05.2010 privind reorganizarea Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 180/25.05.2010
privind reorganizarea Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. AS-68554/03.05.2010 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Luând în considerare decizia Directorului Curţii de Conturi nr.42/20.11.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2005 privind schimbarea denumirii Serviciului Public pentru Asistenţă Specială în Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2006 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
Având în vedere prevederile art. 21, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a), pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se reorganizează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, cu păstrarea sediului, codului fiscal, contului, ştampilei proprii şi a personalului existent, şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite.

Art.2:Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţia de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Anexa nr.2 la HCLMT nr............ d STAT DE FUNCŢII "SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP" Nr. Denumirea funcţiei Nivel Post contractual crt. studii | Nr.posturi Grad A. Funcții personal contractual de conducere 1 Şef serviciu Ss I 2 Şef birou-Inspector de specialitate SI II B. Funcţii personal contractual de executie 3 Asistent social Ss 8 4 Psiholog Ss 1 5 Analist programator Ss 1 UI 6 Consilier juridic S 1 II 7 Inspector de specialitate Ss 1 I 8 | Inspector de specialitate Ss 6 II 9 Referent M 4 IA 10 | Referent M 1 I 11 | Referent M 4 IH 12 | Casier M 1 13 | Sofer M 1 Total personal contractual 29 TOTAL GENERAL 31 Vicfp anale Aqua r A Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuţ ph Referent gr. superior Aurelia Bogdan E Director Executiv, Maria Stoianov Seftşervigiu

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Nr AS 03.05 do REFERAT privind reorganizarea Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap este un serviciu public prin care se asigura asistenta si protectie sociala pentru persoanelor incadrate in grad de handicap — minore si adulte - cu domiciliul sau resedinta in municipiul Timisoara, avand ca domeniu de competenta aplicarea Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Luand in considerare Decizia nr.42/20,11.2009 emisa de Directorul Camerei de Conturi Timis, in dosarul nr.60/2008, de luare, de catre ordonatorul principal de credite al Primariei Municipiului Timisoara a masurilor legale care sa asigure : (1 ) Clariftcarea modului de atribuire a calitatii de ordonatori de credite avand în vedere actele de infintare, regulamentele de organizare si functionare in cazul serviciului public: - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap — referitor la infiintarea in calitate de ordonator tertiar de credite fara personalitate juridica, contrar prevederilor legale (Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ); Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 32/31.01.2006 s-a aprobat Regulamentul de Organizare al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, unde la Cap, art.1, alin (1), art.2 si art.7 se prevede: “ Art.1 alin.( 1) Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap este un serviciu public, fara personalitate juridica, care functioneaza in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, incepand cu data de 01.01.2006, - avand calitatea de ordonator tertiar de credite.” “Art. 2 Prin Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap in intelesul prezentului Regulament, se intelege serviciul fara personalitate juridica, subordonat si structurat pe competente, potrivit organigramei, aprobate prin HCLMT nr.467/20.12.2005.” “Art.7 Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap dispune de cod fiscal, cont bancar propriu si de stampila proprie, actele emise fiind semnate de seful de serviciu si de inspectorul de specialitate, cu atributii de control financiar preventiv.” Avand in vedere prevederile art.21 — Categorii de ordonatori de credite - alin (1 ) si (4) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale ( actualizata ), se prevede: COD FP53 - 02, ver.]

2. Aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare conform anexei nr.1, anexei nr.2, anexei nr.3. Directia de Asistenta Sociala Comunitara Director executiv, Director executiv adjunct Maria Stgianov A Curuț Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu, Dapişla Lurig one Juridic, Lore; ana Muntiu f COD FP53 — 02, ver.1

Atasament: Organigrama.pdf

APROBAT ANEXA 1 LA HCLMT nr, SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP PRIMAR VICEPRIMAR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP | 10 | Biroul de Asistență Socială Compartimentul Compartimentul Compartiment Relații cu Juridic Resurse Financiar Publicul Umane Contabilitate Număr total posturi - de conducere - de execuție

Atasament: ROF__SPPPH.pdf

Anexa nr_________la H.C.L.M.T nr.__________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA SERVICIUL PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMISOARA

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala de

interes local

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

1/9

SERVICIUL PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMISOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

2/9

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. (1) Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este institutia de asistenta sociala, infiintata si organizata de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, sub forma de serviciu public de interes local, cu personalitate juridica. (2) Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, conform HCLMT nr.468/20.12.2005. Art.2. Scopul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara il reprezinta protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau resedinta in Municipiul Timisoara, in conformitate cu legislatia in vigoare. Art.3. Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara dispune de cod fiscal propriu eliberat de Ministerul Finantelor Publice, cont bancar propriu deschis la Trezoreria Timisoara, gestiune si stampila proprie. Art.4. (1) Sediul administrativ al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se afla in municipiul Timisoara, str. Dorobantilor nr.11/A, spatiu atribuit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.390/25.10.2005.

(2) Pe toate actele emise de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara, se va mentiona: Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara si sediul serviciului. Art. 5. Durata de functionare a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este nelimitata. Art. 6. Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare. Art.7. (1) Structura organizatorica a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara cuprinde in functie de volumul, complexitatea si specificul activitatii, birouri si compartimente.

(2) Compartimentul poate fi organizat fie independent, fie in cadrul unui serviciu sau birou. Art. 8. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare detaliaza modul de organizare al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara si a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileste regulile de functionare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMISOARA

Subcapitolul II. 1. ACTIVITATEA SI CONDUCEREA Serviciului pentru Protectia

Persoanelor cu Handicap Timisoara Art.9. (1) Obiectul de activitate al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara il constituie acordarea de servicii sociale menite sa asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc pentru persoane incadrate in grad de

handicap grav cu domiciliul sau resedinta in municipiul Timisoara.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

3/9

(2) Atributiile Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara sunt: a) infiinteza, organizeza si furnizeaza servicii sociale primare pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav ; b) incheie conventii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private, structuri asociative, recunoscute de lege pentru furnizarea serviciilor sociale, in functie de nevoile indentificate ; c) actioneaza si ia masuri de constientizare si sensibilizare sociala ; d) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu ; e) sprijina persoanele aflate in dificultate pentru mentinerea acestora in comunitate ; f) asigura servicii de ingrijire la domiciliul persoanelor incadrate in grad handicap grav prin angajarea in conditiile legii a unui asistent personal ; g) asigura servicii de informare si consiliere a persoanelor incadrate in grad de handicap/familiei sau reprezentantilor legali ai acestora, cu privire la drepturile si obligatiile specifice ; h) identifica nevoile sociale individuale si familiale pentru persoanele incadrate in grad de handicap si asigura pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav servicii de consiliere sociala, pshiologica si juridica ; j) asigura instruirea in problematica specifica a persoanelor cu handicap a asistentilor personali ; k) efectueaza plata drepturilor de natura salariala pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap conform legislatiei in vigoare ; l) elaboreaza si propune proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in conformitate cu planul de actiune propriu ; m) furnizeaza informatiile si datele solicitate de institutiile si autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu, in conditiile legii ;

Art.10. Conducerea, coordonarea si controlul Serviciului Pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se realizeaza prin:

- Consiliul Local al Municipiului Timisoara ; - Primarul Municipiului Timisoara ; - Viceprimarul delegat cu probleme sociale ; - Directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara ; - Directorul executiv adjunct al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului

Timisoara ; - Seful serviciului.

Art.11. (1) Seful de serviciu asigura conducerea curenta a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si este subordonat Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Primarului Municipiului Timisoara, Viceprimarului Municipiului Timisoara, delegat cu probleme sociale, Directorului executiv al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara si Directorului executiv adjunct al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara. (2) Seful Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este ordonator tertiar de credite si angajator. (3) In exercitarea atributiilor ce-i revin, Seful Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara emite decizii.

(4) Seful Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap are urmatoarele responsabilitati pentru indeplinirea atributiilor serviciului:

a) raspunde de managementul domeniului sau de activitate ; b) conduce serviciul si raspunde de functionarea acestuia in conditii de eficienta si eficacitate ;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

4/9

c) raspunde de intocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, in format electronic, in domeniul sau de activitate ; d) raspunde de organizarea controlului intern, cu privire la activitatile/domeniul de activitate subordonate ; e) raspunde de implementarea proiectelor cu finantare interna sau externa si de organizarea managementului calitatii.

Art.12. Legatura dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se face prin viceprimarul delegat/ directorul executiv/ directorul executiv adjunct si seful serviciului. Art.13. Angajarea personalului se face in conditiile legii, de catre seful de serviciu al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara in limita posturilor aprobate din statul de functii aprobat prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.14. Activitatea Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este coordonata de directorul executiv adjunct al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara.  Art.15. Conducerea curenta a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este asigurata de seful Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara

Subcapitolul II.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara

Art.16. Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este organizat conform organigramei aprobate pe compartimente si Biroul de Asistenta Sociala, astfel:

1. Biroul de Asistenta Sociala 2.Compartimentul Relatii cu publicul 3.Compartimentul Resurse – Umane 4.Compartimentul Financiar Contabilitate 5.Compartimentul de Transport Adaptat

Art.17. Biroul de Asistenţă Socială are ca scop principal furnizarea de servicii sociale primare pentru persoanele incadrarate in grad de handicap grav, conform legislatiei in vigoare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap in acord cu obiectivele serviciului. Seful de birou este subordonat sefului de serviciu si raspunde de:

1. managementul domeniului sau de activitate ; 2. elaborarea programelor si proiectelor menite sa asigure imbunatatirea si dezvoltarea

serviciilor sociale oferite persoanelor cu handicap ;

Atributii : 1. acordă servicii sociale de ingrijire la domiciliu la persoanele cu handicap grav prin

asistentul personal ; 2. identifica si verifica statutul, contextul social şi condiţiile în care persoana cu handicap

grav trăieşte si intocmeste anchete sociale pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficiente grave care solicita servicii de ingrijire din partea asistentiilor personali ;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

5/9

3. acorda servicii de informare, consiliere psiho – sociala, pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav ;

4. intocmeste si gestioneaza in format electronic baza de date cu persoanele cu handicap grav aflate in situatie de risc social ;

5. efectuează anchete sociale pentru persoanele cu handicap cu domiciliul sau resedinta in Municipiul Timisoara necesare la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap conform legislatiei in vigoare ;

6. intocmeste raportul de ancheta sociala si elibereaza dovada, in vederea admiterii persoanelor incadrate in grad de handicap in centre publice rezidenţiale sau de zi din judeţul Timiş sau din alte judeţe conform prevederilor legale ;

7. efectueaza evaluări sociale pentru intrarea în programul de transport adaptat al persoanelor cu handicap locomotor ;

8. tine evidenta si avizeaza rapoartele de activitate intocmite semestrial de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;

9. organizeaza instructajul anual pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;

10. monitorizeaza si controleaza activitatea desfasurata de asistentii personali ; 11. colaboreaza cu institutii, asociatii si organizatii neguvernamentale si face demersurile

necesare pentru incheierea de parteneriate sau conventii de colaborare cu acestia ; 12. identifica nevoile sociale ale persoanelor cu handicap si realizeaza programe sociale

menite sa imbunatateasca serviciile oferite persoanelor cu dizabilitati ; 13. intocmeste proiecte sociale pentru atragerea de finantari in vederea dezvoltarii de servicii

sociale; 14. elaboreaza si perfectioneaza documentatia pentru acreditatea serviciilor sociale oferite la

nivelul serviciului ; 15. inteprinde actiuni in vederea constientizarii si sensibilizarii sociale fata de problematica

persoanelor cu dizabilitati ; 16. intocmeste statistici si rapoarte privind activitatea de asistenta sociala desfasurata la

nivelul biroului ; 17. arhiveaza documentele gestionate la nivelul biroului ;

Art.18. Compartimentul Relatii cu Publicul este in subordinea directa a sefului de serviciu al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara. Scopul principal al activitatii compartimentului il reprezinta informarea si consilierea sociala a beneficiarilor. Atributii :

1. informeaza si consiliaza cetatenii privind serviciile sociale acordate persoanelor incadrate in grad de handicap ;

2. asigura activitatea de primire, inregistrare, repartizare si predare a corespondentei precum si expedierea acesteia catre destinatari;

3. programeaza si inscrie in audiente cetatenii la seful de serviciu; 4. monitorizeaza respectarea termenelor legale pentru transmiterea catre beneficiari a

raspunsurilor solicitate. Art.19. Compartimentul Juridic - Resurse Umane este in subordinea directa a sefului de serviciu al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap. Are ca scop principal gestionarea resurselor umane si respectarea conditiilor de legalitate a actelor

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

6/9

si a masurilor intreprinse de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap atat pentru personalul propriu cat si pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Atributii:

1. intocmeste formalitatile si urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ;

2. organizeaza activitatea de personal , salarizare, pregatire si perfectionare profesionala ; 3. gestioneaza si actualizeaza in conditiile legii carnetele de munca si dosarele profesionale

si personale ; 4. gestioneaza si actualizeaza bazele de date privind indemnizatiile acordate conform Legii

nr.448/2006, persoanelor cu handicap grav ; 5. intocmeste situatii statistice periodice sau anuale cu privire la activitatea de resurse

umane ; 6. acorda consultanta juridica si reprezinta Serviciul Pentru Protectia Persoanelor cu

Handicap, pe baza de delegatie, in fata tuturor instantelor judecatoresti ; 7. redacteaza, vizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic ; 8. asigura respectarea normelor de protectia muncii si a celor de prevenire si stingere a

ingendiilor ; Art.20. Compartimentul Financiar - Contabilitate este in subordinea directa a sefului de serviciu al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara. Scopul principal al activitatii compartimentului il reprezinta gestionarea in conditii de eficienta si eficacitate economica a resurselor financiare alocate, cu responsabilitati in:

1. intocmirea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli ; 2. organizarea activitatii finaciar – contabile ; 3. organizarea activitatii privind achizitiile publice si aprovizionare ;

Atributii: 1. elaboreaza si fundamenteaza proiectul de buget anual precum si propunerile de

rectificare a acestuia ; 2. intocmeste si transmite ordonatorului secundar de credite documentatia necesara

deschiderilor de credite bugetare ; 3. conduce contabilitatea de angajamente bugetare conform legii ; 4. exercita atributii de control financiar preventiv ; 5. conduce contabilitatea astfel incat sa asigure cunoasterea, gestiunea si controlul

indicatorilor economici privind activele, creantele, disponibilitatile, datoriile, capitalurile si rezultatul patrimonial al exercitiului din activitatea financiar – contabila ;

6. inregistreaza cronologic si sistematic in contabilitate toate operatiunile economice efectuate la nivelul serviciului ;

7. intocmeste si transmite darile de seama privind executia bugetului propriu ; 8. efectueaza analiza periodica a rezultatelor financiare si intocmeste situatiile financiare,

potrivit reglementarilor contabile aplicabile ; 9. intocmeste situatii statistice specifice solicitate de institutiile abilitate sau de ordonatorii

de credite: tertiar, secundar sau principal ; 10. efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar, intocmeste si tine evidenta

documentelor justificative privind operatiunile in numerar ; 11. intocmeste documentele de plata si efectueaza plata cheltuielilor bugetare cu ordine de

plata si cec-uri de ridicare de numerar prin Trezoreria Timisoara ; 12. conduce contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii serviciului ;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

7/9

13. raspunde de organizarea inventarierii anuale si de valorificarea rezultatelor acesteia potrivit dispozitiilor legale;

14. raspunde de pastrarea si arhivarea documentelor justificative/registrelor si bilanturilor contabile ;

15. gestioneaza si organizeaza activitatea privind achizitiile publice in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

16. conduce evidenta tuturor materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, a echipamentelor de lucru si de protectie ;

Art.21. Compartimentul de Transport Adaptat este in subordinea directa a sefului de serviciu al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara si are ca scop principal asigurarea transportului adaptat al persoanelor cu handicap locomotor incadrate in grad de handicap grav. Atributii:

1. organizeaza activitatea de transport adaptat pentru persoanele utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers cu autonomie sau fara autonomie in manipularea caruciorului;

2. transporta beneficiarii de la domiciliu la locul stabilit si retur, la orele prestabilite, in limita capacitatii de transport si a incadrarii in cotele de combustibil aprobate;

3. intocmeste graficele de transport pe numar de persoane si masina in functie de solicitari; 4. stabileste locurile de stationare si ora de preluare a beneficiarilor pe care le va comunica

atat beneficiarului cat si transportatorului; 5. asigura pe fiecare mijloc de transport adaptat o persoana de insotire cu pregatire in

domeniul social pentru sprijinirea persoanelor beneficiare.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL SI FINANTELE Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara Art.22. Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile dobandite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din achizitii publice, sponsorizari, donatii. Art.23. Finantarea cheltuielilor curente si de capital, se asigura din Bugetul Local, (alocatii bugetare la cap. 68.02 – Asistenta Sociala) pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.24. Proiectul de Buget al Serviciul Pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se depune la Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, ordonator secundar de credite, care il va depune la Directia Economica din cadrul Primariei Timisoara. Art.25. Situatiile financiare intocmite de Serviciul Pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se depun la Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara. Art.26. Executia de casa a Serviciului Pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara se tine de catre compartimentul Financiar - Contabilitate.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

8/9

Art.27. Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de catre ordonantorul tertiar de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv. Art.28. Ordonatorul tertiar de credite aproba efectuarea platilor in limita creditelor bugetare aprobate, avizate de control financiar preventiv, iar plata se efectueaza de compartimentul Financiar - Contabilitate. Art.29. In cazul desfintarii Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara patrimoniul acestuia revine Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.30. Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara isi va organiza arhiva proprie pe care o va pastra in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV RESPONSABILITATI, COMPETENTE SI REGULI APLICABILE PERSONALULUI din

cadrul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara Art.31. Personalul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este format din personal contractual conform statului de functii, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.32. Personalul din cadrul Serviciul Pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara are urmatoarele responsabilitati:

a) raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor detinute, sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

b) raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu si se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei;

c) raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor de serviciu ce-i revin potrivit legii/ programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea serviciului si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) raspunde potrivit dipozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si masurilor prevazute in documentele intocmite;

Art.33. Personalul din cadrul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara are urmatoarele competente:

a) reprezinta si angajeaza institutia numai in limitele atributiilor de serviciu si al mandatului incredintat de catre conducerea institutiei;

b) se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;

CAPITOLUL V DISPOZITII FINALE

Art.34. Modificarile prezentului regulament intra in vigoare la data aprobarii sale prin Hotararea Consililului Local al Municipiului Timisoara si produce efecte fata de salariati din momentul incunostiintari acestora . Art.35. Modificarile prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local al

Muncipiului Timisoara.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

9/9

Art.36. Prevederile prezentului regulament se completeaza de drept cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul social, in domeniul gestionarii resurselor financiare si umane sau in orice alte domenii conexe activitatii curente a serviciului . Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara Director executiv, Director executiv adjunct, Maria Stoianov Gabriela Cristina Curut

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara Sef Serviciu, Daniela Lung

Consilier juridic,

Marilena Loredana Muntiu

  • Art.27. Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de catre ordonantorul tertiar de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv.
  • Art.33. Personalul din cadrul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara are urmatoarele competente:
  • a) reprezinta si angajeaza institutia numai in limitele atributiilor de serviciu si al mandatului incredintat de catre conducerea institutiei;