keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/18.01.2019 privind aprobarea operatiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafata de 626 mp. inscrisa in CF nr. 432362 Timisoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafata de 292 mp. inscrisa in CF nr. 434782 Timisoara cu nr. top.11803/2/2/2, situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A si str.Zoe, rezultand o parcela noua de teren cu suprafata de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 si inscrierea unui drept de folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult in favoarea Vicariatului Greco Catolic Timisoara

18.01.2019

Hotararea Consiliului Local 17/18.01.2019
privind aprobarea operatiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafata de 626 mp. inscrisa in CF nr. 432362 Timisoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafata de 292 mp. inscrisa in CF nr. 434782 Timisoara cu nr. top.11803/2/2/2, situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A si str.Zoe, rezultand o parcela noua de teren cu suprafata de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 si inscrierea unui drept de folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult in favoarea Vicariatului Greco Catolic Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2018-006239/08.01.2019 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT2018-006239/08.01.2019 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018-006239/09.01.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2018- 006239/08.01.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In baza Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de alipire a parcelei de teren cu suprafata de 626 mp. inscrisa in CF nr. 432362 Timisoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafata de 292 mp. inscrisa in CF nr. 434782 Timisoara cu nr. top.11803/2/2/2, situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A si str.Zoe, rezultand o parcela noua de teren cu suprafata de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 conform Proiect nr. 1/172/2018 si avizata la O.C.P.I. Timisoara cu Referatul de Admitere nr.244292/20.11.2018, care fac parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 2: Se inscrie drept de folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult in favoarea Vicariatului Greco Catolic Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism:
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2018-006239 / 08.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362

Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125, şi înscrierea unui drept de folosinţă gratuită pe durata

existenţei lăcaşului de cult în favoarea Vicariatului Greco-Catolic Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-006239/08.01.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 şi înscrierea unui drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei lăcaşului de cult în favoarea Vicariatului Greco Catolic Timişoara.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-006239/04.12.2018 prin care Parohia Greco Catolică Sf.Maria regina Păcii ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 şi înscrierea unui drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei lăcaşului de cult în favoarea Vicariatului Greco Catolic Timişoara. Având în vedere C.U. nr. 4000/08.10.2018 pentru alocare număr cadastral în vederea alipirii a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125. Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către P.F.A. Torok Adrian Paul, proiect nr.1/172/2018 avizată de O.C.P.I.Timişoara conform Referatului de admitere, cu nr.244292/20.11.2018; Conform adresei Direcţiei Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-001982/28.06.2018, imobilul înscris în Cf nr. 432362 cu nr. top.11813/1 a fost revendicat conform L.10/2001 cu dosarul nr. 2099 de Biserica Greco Catolică soluţionat cu Dispoziţia nr. 2147/11.10.2004 de respingere, iar imobilul înscris în CF nr. 434782cu nr. top. 11803/2/2/2 nu a fost revendicat conform L 10/23001. Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2018-1982/05.07.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC 2018-1982/04.07.2018, pentru terenurile înscrise în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top. 11813/1 şi CF nr.434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către P.F.A. Torok Adrian Paul pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 şi înscrierea unui drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei lăcaşului de cult în favoarea Vicariatului Greco Catolic Timişoara conform cu folosinţa actuală a respectivelor imobile.

PROPUNEM: 1. Aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125 conform documentaţei întocmite de P.F.A.Torok Adrian Paul proiect nr.1/172/2018, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 244292/20.11.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta hotărâre. DIRECTOR D.C.T.D.D II VEST REFERENT DE SPECIALITATE MIHAI BONCEA GHEORGHE BUCĂTARIU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2018-006239 / 08.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 626 mp. înscrisă în CF nr. 432362 Timişoara cu nr. top.11813/1 cu parcela de teren cu suprafaţa de 292 mp. înscrisă în CF nr. 434782 Timişoara cu

nr. top.11803/2/2/2 situate pe str. Gheorghe Doja nr. 25A şi str.Zoe, rezultând o parcelă nouă de teren cu suprafaţa de 918 mp. cu nr. cadastral nou 447125, şi înscrierea unui drept de folosinţă gratuită pe durata

existenţei lăcaşului de cult în favoarea Vicariatul Greco-Catolic Timişoara.

Descrierea situatiei actuale :

Parcelele de teren care fac obiectul prezentei operaţiuni de alipire sunt înscrise în CF nr. 432362 şi 434782 Timişoara cu nr. top.11813/1 şi 11803/2/2/2 şi sunt situate pe str.Zoe şi Str. Gheorghe Doja nr.25A pe aceste parcele fiind edificat un lăcaş de cult al Vicariatului Greco-Catolic Timişoara. Pentru delimitarea exactă a suprafeţelor de teren s-au executat măsurători de către P.F.A. Torok Adrian Paul şi s-a întocmit o documentaţie topo-cadastrală prin care se propune alipirea terenurilor conform proiectului nr. 1/172/2018. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin alipirea loturilor înscrise în CF nr. 432362 şi 434782 Timişoara cu nr. top.11813/1 şi 11803/2/2/2 care compun parcela nou creată cu nr.cadastral nou 447125 se adduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia existentă pe teren şi conform folosinţei acestei parcele de către lăcaşul de cult situate pe această parcel. Alte informatii: "Documentația tehnică pentru alipire -proiect nr.1/172/2018" a fost întocmită de P.F.A.-Torok Adrian Paul. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor menţionate rezultând o parcelă nouă cu suprafaţa de 918 mp.

            PRIMAR                                    NICOLAE ROBU             

               VICEPRIMAR                                                                                                     DIRECTOR D.C.D.D II VEST         IMRE FARKAS                                                   MIHAI BONCEA                                                                                                                                                                                                                                                   Cod FO53‐03,Ver.2 

Atasament: Anexa_2.pdf

UAT: TIMISOARA 432362; 434782 Cartea Funciara nr. 206450 Top.11803/2/2/2 Suzi 478450. la a 478450 8 E & o 0 ş E 5 = 54.29 s pă 8 478400 | _478400|& Executant, = pn TABEL DE MISCARE PARCELARA PENTRU ALIPIRE IMOBIL Prin persoana autorizata Va Br pal Ei Situatia viitoare C i CA (dupa a Situatia Actuala (inainte de alipire)

Atasament: Anexa_1.pdf

il Referat de admitere, cerere nr. 244292 / 20-11-2018 sr — EEE FIE â E iasă Nr. [244292 s Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS [Ziva | 20 ANCPI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna | 11 vu Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 L Anul | 2018 REFERAT DE ADMITERE Divort . (Alipire imobile) Domnului/Doamnei VICARIATUL GRECO CATOLIC TIMISOARA Domiciliul Referitor la cererea inregistrată sub numărul 244292 din data 20-11-2018, vă informăm: Imobilele: 1) 432362 situat in Loc. Timisoara, Str DOJA, Nr. 25/A, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată mp; 2) 434782 situat in Loc. Timisoara, Str ZOE, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată mp; Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 447125, situat în Loc. Timisoara, Str DOJA, Nr. 25/A, Jud. Timis, UAT Timisoara avănd suprafaţa măsurată 918 mp Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 29-11-2018. Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, î condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi copfpletările ulterioare. Inspector GABRIELA TANASIE i Pagina 1 din1 Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 447125 / UAT Timisoara Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS ANTPI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara drd Ade Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 II Nr.cerere 244292 Ziua 20 Luna 11 Anul | 2018, Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil număr cadastral 447125 / UAT Timisoara TEREN intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Str Doja, Nr. 25/A, Jud. Timis Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Nr. cadastral | Suprafața Observaţii / Referinţe [ 447125 918. + Suprafața este determinată in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL FI 441682 445524 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din3

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 447125 / UAT Timisoara Încadrare in zonă scara 1:500 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 447125 / UAT Timisoara Date referitoare la teren Categoria de |Intra| Suprafaţa x e Crt folosință vilani (mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe 1 altele DA | 918 curte | TOTAL: 918 Date referitoare la construcţii Destinaţie Situaţie E . Crt Numar construcţie Supraf. (mp) juridică Observaţii / Referinţe Imobilul nu are in componență construcții Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor seqmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Punct Punct Lungime segment început] sfârşit (m) 1 2 5.098 2 3 37.265 3 4 22.103 4 5 15.942| 5 6 4.285 6 1 56.862 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară: Nr CrNumar cerere |Data cerere [Termen eliberard[Obiect cerere 1 |244292 20.11.2018 |29.11.2018 Dezmembrare/Comasare Ca urmare a soluționării cererii nr. 244292 inregistrată la data de 20.11.2018, s-a propus inscrierea imobilului in urma alipirii urmatoarelor imobile: Nr |Identificator [Suprafata (mp) [Adresa Crt [electronic 1 |432362 null Loc. Timisoara, Str Doja, Nr. 25/A, Jud. Timis | 2 |434782 null Loc. Timisoara, Str Zoe, Jud. Timis ] Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 29-11-2018 Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Consilier/Inspector de specialitate, GABRIELA TANASIE fe a A GT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3