keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 204/10.05.2016 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 12.04.2016 cu proprietarul unui garaj edificat pe terenul declarat ca fiind de interes public

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 204/10.05.2016
privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 12.04.2016 cu proprietarul unui garaj edificat pe terenul declarat ca fiind de interes public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-11147/09.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Procesului verbal nr. 3 al şedinţei din data de 12.04.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii, s-a convenit acordarea sumei de 2000 de euro/garaj cu titlul de despagubire si plata cheltuielilor de demolare a constructiilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015- privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuseşte Procesul verbal nr. 3 al şedinţei din data de 12.04.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art. 2: Se aprobă acordarea de despăgubiri şi a cuantumului acesteia, respectiv suma de 2000 euro/garaj, pentru numitul Sandor Cristian Mihai, proprietarul garajului nr. 3 care a fost construit cu Autorizaţia de construire nr. 129/27.01.2003, înscris în C.F. 409382-C1-U1, nr. top. 29209/III, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărâri a Consiliului Local, cu care s-a negociat în Comisia de Negociere cu Terţii conform Procesului verbal nr.3 al şedinţei din data de 12.04.2016.

Art. 3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajului pentru care s-a declarat interesul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestei construcţii, radierea ei din cartea funciară, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri Terenuri si Dotări Diverse şi Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Sandor Cristian Mihai;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI