keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI"

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 176/21.12.2004
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 21243 din 03.12.2004 întocmit de către Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Armoniei", conform proiectului nr. AP-0411 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“MODERNIZARE STRADA ARMONIEI”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Denumirea investiţiei: “Modernizare strada Armoniei”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de nord

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 16.316.102 mii lei, reprezentând 412.492 euro

C + M 14.770.899 mii lei, reprezentând 373.427 euro

1.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 545.000 mii lei; 13.778 euro - Studii de teren,geo, topo 50.000 mii lei, 1.264 euro - Cheltuieli pentru avize,acorduri 25.000 mii lei, 632 euro - SF 100.000 mii lei, 2.528 euro - PT + CS 180.000 mii lei, 4.551 euro - DE 100.000 mii lei, 2.528 euro - Cheltuieli pt.organizare licitaţii 30.000 mii lei, 758 euro

- Asistenţă tehnică 45.000 mii lei, 1.138 euro - Verificarea documentaţiei 15.000 mii lei, 379euro

2.Cheltuieli pentru investiţia de bază 14.271.400 mii lei; 360.799 euro - Lucrări rutiere 13.930.900 mii lei, 352.191 euro - Spaţii verzi 200.500 mii lei, 5.069 euro - Lucrări FRET 120.000 mii lei, 3.034 euro - Lucrări ROMTELECOM 20.000 mii lei, 506 euro 3.Alte cheltuieli 1.019.952 mii lei; 25.786 euro - Organizare de şantier 499.499 mii lei, 12.628 euro - Comisionul băncii finanţatoare 73.854 mii lei, 1.867 euro

- Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii 114.171 mii lei, 2.886 euro - Fond casa soc. a constr. 71.357 mii lei, 1.804 euro - Cheltuieli neprevăzute 740.820 mii lei, 18.729 euro

Capacităţi: Carosabil 5.700 m2 Trotuare 2.090 m2

p.Director D.Edilitară p.Şef Serviciu T.R.P., Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV p. Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2004 - ____________ din ________________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“MODERNIZARE STR. ARMONIEI”

Strada Armoniei este amplasată în partea de nord a municipiului Timişoara. Ea face legătura între Calea Lipovei şi strada Marginii, având o lungime totală de de 1070 m şi este intersectată de viitorul traseu al inelului 4 de circulaţie al municipiului Timişoara.

Strada are două sectoare distincte. Primul sector între strada Marginii şi inelul 4 are frontul stradal de cca. 14 m, carosabilul cu îmbrăcăminte bituminoasă pe fundaţie de piatră spartă, este complet degradat şi datorită grosimii reduse a fundaţiei existente (cca. 10 m) nu poate fi consolidat. Pe sectorul inelul 4 – Calea Lipovei frontul stradal este de 6,50…9,00 m. pe acest sector drumul este din pământ şi trotuarele lipsesc. Pe întreaga lungime a străzii, pe ambele părţi există stâlpi FRET. Strada are canalizare, dar nu există guri de scurgere, iar în perioadele ploioase strada devine impracticabilă.

Modernizarea străzii Armoniei prevede realizarea unui carosabil nou pe întreaga lungime a străzii, carosabilul existent pe sectorul str. Marginii – inelul 4 fiind complet degradat.

Datorită lăţimii fronturilor stradale pe sectoare se prevăd două tipuri de profil: - pe sectorul str. Marginii – inelul 4 se prevede realizarea unui carosabil cu lăţimea de 7,00

m, mărginit pe partea nordică de un trotuar de 1,50 m. Pe partea sudică unde sunt întreprinderi seprevăd accese în incinte.

- Pe sectorul inelul 4 – Calea Lipovei se va realiza un carosabil de 3,50 m lăţime, circulaţia vehiculelor va fi în sens unic pe direcţia inel 4 spre Calea Lipovei. De-a lungul traseului acolo unde locul permite se vor amenaja staţionări de 2,50 m lăţime. În zona de racord la Calea Lipovei se prevede amenajarea carosabilului cu lăţimea de 6,00 m pe o lungime de 25,00 m. Pe întreaga lungime a sectorului se prevăd trotuare de 1,00 m lăţime pe ambele părţi pentru circulaţia pietonală.

Pentru dirijarea circulaţiei din zonă se vor monta indicatoarerutiere şi se vor execuat lucrări de marcaje.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare strada Armoniei” este estimată la 16.316.102 mii lei, reprezentând 412.492 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare strada Armoniei” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2004, şi execuţia lucrărilor va fi prevăzută în Bugetul local aprobat pentru anul 2005, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, p.DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P., AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

p. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO