keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/11.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 166/11.04.2019
privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8599/08.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 8600/08.04.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2019-8600/08.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-8600/08.04.2019;
Avand in vedere adresa Directiei Economice nr. SC 2019-8600/08.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401 depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401, în cuantum de 5.477.296,87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 5.452.159,03 lei şi valoare totală neeligibilă de 25.137,84 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 2.206.001,45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.180.863,61 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401.

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 1.317.634,84 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1.292.497,00 lei;
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 25.137,84 lei;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: DX-2500N_20190408_141423.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-8600 /08.04.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-8600 /08.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-8600 /08.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente; Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr.SC2019-8600/08.04.2019; În conformitate cu Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiţii 3.1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale; În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/l/Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-8600 /08.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16,

Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS3-13, Ver.1

Atasament: DX-2500N_20190408_120957.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 — 8600/08.04.2019 Către, DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 8600/08.04.2019, privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 24, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finantare a proiectului. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential 

prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia,  nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy 

Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 –_________________________a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare Îmbunatatirea  eficienþei  energetice  în  sectorul  rezidenþial  prin  reabilitarea  termica  a  blocurilor  de 

locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, 

nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 

79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Îmbunatatirea  eficientei  energetice  în  sectorul  rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinþe situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2,  2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl.  D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, 

cod  smis  SMIS  121401 depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Îmbunatatirea  eficientei  energetice  în  sectorul  rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinþe situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2,  2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl.  D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, 

cod smis SMIS 121401 , în cuantum de 5.477.296,87 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 5.452.159,03 lei şi valoare totală neeligibilă de 25.137,84 lei.

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 2.206.001.45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.180.863,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunatatirea  eficientei  energetice  în  sectorul  rezidential  prin  reabilitarea  termica  a  blocurilor  de  locuinte  situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu,  nr.  70,  Intrarea  Cerceilor,  nr.  2,  bl.  D65,  Aleea  Martir  Nagy  Eugen,  nr.  16,  Str.  Alexandru  Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401.

2   

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 1.317.634,85 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1.292.497,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 25.137.85 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanțare cu titlul „Îmbunatatirea  eficientei  energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. 

Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. 

D65, Aleea Martir Nagy  Eugen, nr.  16,  Str. Alexandru Odobescu,nr.  79, Aleea Azurului,  nr.  7”,  cod  smis 

SMIS 121401, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finanțare " Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin  reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, 

Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, 

Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare “Îmbunatatirea  eficientei 

3   

energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: 

Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, 

nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, 

cod  smis  SMIS 121401, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile). Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice  în sectorul rezidential prin  reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, 

Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, 

Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Consilier, Olaru Bogdana

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401 , în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficientei energetice a patru corpuri de cladiri din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Investitiile în eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 si la reducerea saraciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încalzirea populatiei, contribuind la îmbunatatirea puterii de cumparare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: 1. Îmbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru 173 apartamente care fac parte din cele 46cladiri rezidentiale supuse reabilitarii. 2. Cresterea eficientei energetice în cladirile care fac obiectul proiectului prin scaderea consumului anual specific de energie cu 533.90 kWh/mp/an 3. Cresterea nivelului de protectie a mediului înconjurator prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 218.87 echivalent tone CO2

Cod FO53-03,Ver.1

3. Alte informaţii

Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 6 clădiri rezidenţiale, respectiv a unui număr de 173 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile/apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

4. Concluzii În data de 21.03.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat etapa precontractuala pentru cererea de finanțare intitulată „ Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu,nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401, in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea Eficientei Energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ