keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 15/11.01.2019 privind aprobarea depunerii de catre Municipiul Timisoara a unei cereri de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet

11.01.2019

Hotararea Consiliului Local 15/11.01.2019
privind aprobarea depunerii de catre Municipiul Timisoara a unei cereri de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2019-566 din data de 10.01.2019;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 566 din data de 10.01.2019 al Directiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.01.2019 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 566/10.01.2019;
Avand in vedere adresa nr. RM2018-2869/18.12.2018 a S.C. "AQUATIM" S.A. Timisoara, privind punerea la dispozitia Municipiului Timisoara, cu titlu gratuit, a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi";
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului, cu privire la calitatea aerului inconjurator si un aer curat pentru Europa;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitatile administrativ-teritoriale, intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerarile prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet;
Avand in vedere prevederile Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Avand in vedere prevederile Legii nr.500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 71/19.12.2018 a Comisiei tehnico-economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea UAT Municipiul Timisoara, care actioneaza in nume propriu, pentru a depune o cerere de finantare nerambursabila in vederea obtinerii finantarii Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet, cu respectarea cerintelor si conditiilor prevazute in Ghidul de finantare al Programului.

Art.2: Se imputerniceste Domnul Nicolae ROBU in calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timisoara sa reprezinte Municipiul Timisoara in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, sa semneze cererea de finantare si toate celelalte documente conexe aplicatiei Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si a documentelor ulterioare.

Art.3: Se aproba punerea la dispozitie a terenurilor aferente celor 16 amplasamente pentru statii de reincarcare vehicule electrice, pentru realizarea proiectului, cu indicarea suprafetelor, identificarea acestora, a vecinatatilor si a documentelor care atesta regimul juridic al terenului, asa cum sunt evidentiate in cuprinsul Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se aproba Studiul de fezabilitate al Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, elaborat de S.C. "AQUATIM" S.A. Timisoara si pus la dispozitia Municipiului Timisoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5: Se aproba valoarea totala a proiectului in valoare de 4.204.494,89 lei cu TVA inclusa din care C+M este de 815.032,62 lei, aferenta statiilor de reincarcare, solicitate de UAT Municipiul Timisoara in cadrul Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi.

Art.6: Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii a UAT Municipiul Timisoara, de 10 % din valoarea totala eligibila de 3.320.116 lei (cu TVA) a proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, in cuantum de 332.012 lei cu TVA.

Art.7: Se aproba asigurarea surselor financiare necesare implementarii proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, inclusiv a cheltuielilor neeligibile in suma de 884.378,89 lei pe durata implementarii activitatilor proiectului, in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Administratia Fondului de Mediu, in conditiile decontarii/rambursarii ulterioare a cheltuielilor potrivit cerintelor si conditiilor Programului.

Art.8: Se aproba contractarea finantarii din cadrul programului pentru proiectul "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si se desemneaza Domnul Primar Nicolae ROBU, sa reprezinte UAT Municipiul Timisoara in relatia cu Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii investitiilor aferente UAT Municipiul Timisoara in cadrul proiectului,

Art.9: Statiile de reincarcare vehicule electrice care se vor achizitiona si monta pe amplasamentele stabilite in Anexa 1 vor respecta obligatoriu toate cerintele tehnice si legale din Ghidul de finantare al Programului.

Art.10: Se aproba derularea procedurii de achizitie publica aferenta proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA", in scopul promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice, formularea unui angajament in acest sens privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice si imputernicirea Domnului Nicolae ROBU in calitate de Primar al Municipiului Timisoara sa reprezinte Municipiul Timisoara si sa semneze acest angajament, parte integranta din dosarul de finantare.

Art.11: Se numeste Domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI avand functia de Director Executiv Directia de Mediu ca Responsabil al Proiectului "REALIZAREA DE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA",pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in transporturi, si se imputerniceste pentru a semna in vederea certificarii pentru conformitatea cu originalul a documentelor Dosarului de finantare (Dosarul copie).

Art.12: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.13: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Urbanism
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Management al Calitatii;
- Biroului Audit;
- Administratiei Fondului pentru Mediu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LAURA CHINDRIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: ANEXA_2.pdf

ANEXA 2

La proiectul de hotărâre

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII:

„REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

(GES) în transporturi”

TITULAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga nr.1, Timișoara, cod 300030, Jud. Timiș

AMPLASAMENTE:

Stația

nr. Amplasament / Localizare și identificare

1 B-dul I.C. Brătianu — Parcare existentă adiacentă B-dului I.C. Brătianu (în vecinătatea

intersecției cu str. Carol Telbisz).

2 Calea Aradului — Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir

3 Piața Iancu Huniade — Piața Iancu Huniade (Parcarea de la Muzeul Banatului)

4 Academician Alexandru Borza — În vecinătatea Str. Michelangelo

5 Strada Martin Luther — Str Martin Luther (Bastion -Judecătorie)

6 Strada Gheorghe Dima — Parcare pe strada Gheorghe Dima (Parcare Spitalul Clinic

Municipal Timișoara – Parcul Botanic)

7 B-dul Take Ionescu — Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (parcare existentă, înainte

de intrarea în parcarea I.J.P. Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.44)

8 Piața 700 — (parcarea existentă din spatele halelor Pieței 700)

9 B-dul Republicii — Parcare existentă pe B-dul Republicii (Magazinul Materna)

10 B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției din 1989 – Instituția Prefectului –

Consiliul Județean Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.14.

11 Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu -

Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu (în proximitatea Podului de Fier)

12

B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea

de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

13

B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea

de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

14

Strada Plautius Andronescu — Strada Plauțius Andronescu – Facultatea de Chimie –

Universitatea de Vest Timișoara. (în spate la Facultatea de Chimie - UVT, vecinătatea

imobilului cu nr.10).

15 Strada Aștrilor — Parcarea Zona Soarelui - Aleea Martir Eugen Nagy (Strada Aștrilor)

(parcarea din proximitatea Școlii Gimnaziale nr.30)

16 B-dul 16 Decembrie 1989 / Calea Șagului — Localizare - în vecinătatea imobilului cu

nr.79, intersecție cu strada Rusu Șirianu.

INDICATORI TEHNICI:

Număr de stații de reîncărcare vehicule electrice: 16 bucăți;

Număr de panouri de informare: 16 bucăți

Număr de locuri de parcare care se vor asigura prin proiect: 32 locuri de parcare EXISTENTE;

Valoare totală a investiției 4.204.494,89 lei inclusiv TVA,

Din care C+M = 815.032,62 lei;

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: 12 luni;

Statutul juridic al terenurilor – amplasamentelor – Domeniul public al Municipiului Timișoara,

Intravilanul Municipiului Timișoara;

Suprafața construită – amprenta la sol a stației de reîncărcare a vehiculelor electrice: 1 mp.

/amplasament, Total 16 mp. (16 amplasamente);

Finanțarea investiției: Prezentul proiect se va realiza prin depunerea unei cereri de finanțare la

Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu

efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în

municipiile reşedinţe de judeţ.

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minim 2 puncte de reîncărcare (în cazul

Municipiului Timișoara aceste locuri de parcare sunt existente), alimentate de acelaşi punct de livrare din

reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare trebuie să permită încărcarea multistandard

în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct reîncărcarea permite încărcarea în curent alternativ la o

putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile

declarate.

De asemenea, staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă

pentru vehicule electrice) și vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule,

conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu

conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3,

pentru încărcarea în curent continuu. De asemenea, staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de

tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi vor dispune de meniu în limbile română şi

engleză.

Staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită

identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie

transferate, acces care trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp

real. Totodată, fiecare stație va asigura un număr de 2 de locuri de parcare, destinate exclusiv încărcării

vehiculelor electrice, marcate potrivit cerințelor programului și prevăzute cu un panou de informare, și de

semnalizare corespunzătoare și vizibilă. Stațiile vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu al

publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ,Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

Atasament: ANEXA_1.pdf

ANEXA 1

La Proiectul de hotărâre

Amplasament / Localizare

și identificare

Suprafața

amprentă

stație /

Suprafață

parcare

marcată

Vecinătăți Regim

juridic teren

Document

care

atestă

regimul

juridic

C.F. nr.

Stația reîncărcare VE nr.1

B-dul I.C. Brătianu —

Parcare existentă adiacentă

B-dului I.C. Brătianu (în

vecinătatea intersecției cu

str. Carol Telbisz).

1 mp / 25 mp.

Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. C. Telbisz

S- str. Patriarh M.

Cristea

E- Parcul Civic, str.

Michelangelo

V- P-ța I. Huniade

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

438511

Stația reîncărcare VE nr.2

Calea Aradului — Parcare,

în vecinătatea Blocului

nr.101 spre strada Cugir

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Calea Aradului

S- Calea Aradului

E- Penny Market

V- str. Cugir

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

409211

Stația reîncărcare VE nr.3

Piața Iancu Huniade —

Piața Iancu Huniade

(Parcarea de la Muzeul

Banatului)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. Lucian Blaga

S- Muzeul Național al

Banatului

E- B-dul I. C. Brătianu

V- P-ța I. Huniade, P-ța

Victoriei

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

409208

Stația reîncărcare VE nr.4

Academician Alexandru

Borza — În vecinătatea

Str. Michelangelo

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- B-dul Michelangelo

S- Parcul Rozelor

E- strada Academician

Alexandru Borza

(Michelangelo)

V- B-dul Michelangelo

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404784

Stația reîncărcare VE nr.5

Strada Martin Luther —

Str Martin Luther (Bastion -

Judecătorie)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- P-ța Țepeș Vodă

S - str. Eugeniu de

Savoya

E- Bastion Theresia

V- Bastion Theresia

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

410954

Stația reîncărcare VE nr.6

Strada Gheorghe Dima —

Parcare pe strada Gheorghe

Dima (Parcare Spitalul

Clinic Municipal Timișoara

– Parcul Botanic)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Parcul Botanic

S- strada General E.

Grigorescu

E- strada Gheorghe

Dima spre P-ța Mărăști

V- parcare spre P-ța

700

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

416886

445486

Stația reîncărcare VE nr.7

B-dul Take Ionescu —

Inspectoratul Județean de

Poliție Timiș (parcare

existentă, înainte de intrarea

în parcarea I.J.P. Timiș, în

vecinătatea imobilului cu

nr.44)

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Complex Comercial

S- strada Academician

D. Gusti

E- B-dul Take Ionescu

spre P-ța Badea Cârțan

V- B-dul Take Ionescu

spre Punctele Cardinale

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

416439

Stația reîncărcare VE nr.8

Piața 700 — (parcarea

existentă din spatele halelor

Pieței 700)

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- sediul AQUATIM

S.A.

S- Parcare P-ța 700

E- Parcare P-ța 700

V- str. N. N. Berwanger

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

434477

434545

Stația reîncărcare VE nr.9

B-dul Republicii — Parcare

existentă pe B-dul Republicii

(Magazinul Materna)

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- strada Sf. Ioan

S- P-ța Victoriei

(Rectorat UPT)

E- P-ța Victoriei

V- B-dul Republicii

spre Gara de Nord

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

415244

Stația reîncărcare VE nr.10

B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției

din 1989 – Instituția

Prefectului – Consiliul

Județean Timiș, în

vecinătatea imobilului cu

nr.14.

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. N. Filipescu

S- str. Cicero

E- B-dul Revoluției

spre Parcul Poporului

V- B-dul Revoluției

spre P-ța E. Murgu

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404791

Stația reîncărcare VE nr.11

Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae Titulescu

– Strada Andrei Mureșanu -

Splaiul Nicolae Titulescu –

Strada Andrei Mureșanu (în

proximitatea Podului de Fier)

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-Clădirea NOKIA

S- Canal Bega

E- intersecție cu str.

Andrei Mureșanu

V- intersecție cu str.

Vespasian

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404934

Stația reîncărcare VE nr.12

B-dul Mihai Viteazu —

Parcare Parcarea existentă pe

B-dul Mihai Viteazu

(Facultatea de Mecanica –

Facultatea de Electrotehnică

și Electroenergetică a

Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea

intersecției cu strada Virgil

Madgearu

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-intersecție cu B-dul

Vasile Pârvan

S- intersecție cu str.

Virgil Madgearu

E- (Facultatea de

Mecanică– Facultatea

de Electrotehnică și

Electroenergetică a

Universității

Politehnica Timișoara)

V- zonă rezidențială

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404839

Stația reîncărcare VE nr.13

B-dul Mihai Viteazu —

Parcare Parcarea existentă pe

B-dul Mihai Viteazu

(Facultatea de Mecanică –

Facultatea de Electrotehnică

și Electroenergetică a

Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea

intersecției cu strada Virgil

Madgearu

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-intersecție cu B-dul

Vasile Pârvan

S- intersecție cu str.

Virgil Madgearu

E- (Facultatea de

Mecanică– Facultatea

de Electrotehnică și

Electroenergetică a

Universității

Politehnica Timișoara)

V- zonă rezidențială

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404839

Stația reîncărcare VE nr.14

Strada Plautius

Andronescu — Strada

Plauțius Andronescu –

Facultatea de Chimie –

Universitatea de Vest

Timișoara. (în spate la

Facultatea de Chimie - UVT,

vecinătatea imobilului cu

nr.10).

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Facultatea de

Chimie UVT

S- zonă rezidențială

E- strada Plautius

Andronescu spre str.

Bela Bartok

V- strada Plautius

Andronescu spre str. O.

Râmneanțu

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

437583

Stația reîncărcare VE nr.15

Strada Aștrilor — Parcarea

Zona Soarelui - Aleea Martir

Eugen Nagy (Strada Aștrilor)

(parcarea din proximitatea

Școlii Gimnaziale nr.30)

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-parcare

S-parcare

E-Școala Gimnazială

nr.30

V-zonă comercială

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

444596

444597

Stația reîncărcare VE nr.16

B-dul 16 Decembrie 1989 /

Calea Șagului — Localizare

- în vecinătatea imobilului

cu nr.79, intersecție cu

strada Rusu Șirianu.

1 mp / 25

mp. Stația de

încărcare are

alocate 2

locuri de

parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Calea Șagului spre

P-ța Iuliu Maniu

S- Calea Șagului spre

strada Rusu Șirianu

E- strada Rusu Șirianu

V-Cimitir Calea

Șagului

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

413905

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

Atasament: Aviz_71_CTE.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.71 /19.12.2018 FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții IL. Elemente de identificare a obiectivului de investiții 1.DENUMIRE: SF — “Realizarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timişoara, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant dein punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi” 2.AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara 4. FAZA: SF 5. DOCUMENTAŢIA NR: 12/2018 6. ELABORATOR: SC AQUATIM S.R.L. Timişoara II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții: a.Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) — 4,204,494.89 lei din care C+M = 815,032.62 lei ; b. Durata de realizare: 12 luni; c. Statutul juridic: Domeniul Public al municipiuli Timişoara d. Capacități (în unități fizice şi valorice): Situaţia propusă Suprafata teren: ] mp/statie x 16 buc. Suprafața construită la sol: 16 mp Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timişoara, pentru promovarea infrastructurii pentru-vehiculele de transport rutier nepoluant dein punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi — 16 buc e. Surse de finanțare: Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local, Buget de stat, alte surse atrase. III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Lipsesc avize solicitate în Certificatul de Urbanism. IV.RECOMANDĂRILE COMISIEI : Direcţia de Mediu va urmări completarea documentației cu avizele lipsă.

PRENUME, NUME FUNCȚIA PUNCT DE SEMNATURA : VEDERE - DA sau NU - PREȘEDINTE COMISIE: NICOLAE ROBU PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA MEMBRI: IOAN GANCIOV Șef Serviciu D.P.P.C.A.A. pe Observatii: IOAN ZUBAŞCU Sef Serviciu Energetic si Monitorizarea Ar TIT TITI Ț Servicii de Utilitati Pubiice TIT Observatii: ADRIAN COLOJOARĂ Șef Serviciu Transport N Observatii: GABRIELA BORCSI Sef Serviciu Certificări şi Autorizări — lui] Observatii: DOINA PURDEA | Consilier Birou Banca de Date Urbane Observatii: VASILE OLAR | Sef Birou Drumuri Poduri si Parcaje Observatii: NASTASIA POP | Consilier Biroul Transport [bd Observatii: RAMONA RADU | Șef Serviciu Buget Observatii: Specialist in domeniu Observatii: Avizul este condiționat de completarea documentației cu avizele lipsă.

Atasament: Aviz_Directia_Economica.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 —)4410.01.2019 Către, DIRECȚIA DE MEDIU Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — Xe 10.01.2019, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedințe de judeţ, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finantare a proiectului. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Aviz_Serviciul_Juridic.pdf

ROMANIA "Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019-566/10.01.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.01.2019 AVIZ privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timişoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de indeț. - ST TITI Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Raportul de specialitate privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timişoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer curat pentru Europa; Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedințe de judeţ; Având în vedere prevederile Strategiei Energetice a României pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050; Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 71/19.12.2018 a Comisiei tehnico-economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), d), alin. (4) lit. f), alin. (5) lit.a), alin. (6) lit.a) pct.9, alin. (7) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Având în vedere AVIZ-ul Direcţiei Economice nr. SC2019-566/10.01.2019; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-566/10.01.2019 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timişoara a unei cereri de finanţare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timişoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte aspectele economice, tehnice, de specialitate ale documentaţiei şi nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă şi nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului. CONSILIER JURIDIC, Alin Sup Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu SC2019- / .01.2019.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019- /09.01.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ Facem următoarele precizări: În data de 17.09.2018, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ. Pentru implementarea politicilor privind energia și clima, aplicabile la nivel european până în anul 2030, pornind de la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), eficiența energetică și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, s-au stabilit noi ținte de reducere a GES și anume: reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, comparativ cu anul 1990. Ca semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, Municipiul Timișoara, prin Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă aprobat prin H.C.L.M.T nr.550/11.11.2014, are stabilite măsuri și acțiuni dedicate eficienței energetice a sectorului „transport public, privat și comercial”, menite să sprijine transportul nepoluant, cu vehicule electrice, respectiv hibrid. Potrivit datelor transmise de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București, la nivelul Municipiului Timișoara și a Județului Timiș, conform codurilor RAR furnizate de Registrul Auto Român, sunt înregistrate și înmatriculate autoturisme electrice și hibrid (cu tip combustibil Hibrid 01, respectiv 02), aparținând deopotrivă persoanelor fizice și juridice, după cum urmează:

UAT Categorie RAR

Autoturisme Electrice Autoturisme Hibrid 01 și 02 Municipiul Timișoara 25 318 Județul Timiș 11 256 Total autoturisme electrice și hibrid - 610

FO 53-01, Ver.1

De asemenea, la nivelul Municipiului Timișoaera și Județului Timiș mai sunt înregistrate și un număr total de 23 motocicluri hibride și electrice și 3 semiremorci electrice. Numărul de stații de reîncărcare la nivel municipal și județean este încă redus și preponderent aflat în proprietate privată a companiilor care asigură facilități de reîncărcare pentru propria flotă auto electrică/hibrid sau pentru proprii angajați/colaboratori, iar pentru stimularea tranziției către vehiculele nepoluante electrice și hibrid este necesară și asigurarea facilităților de reîncărcare a acestora prin stații amplasate pe domeniul public al Municipiului Timișoara, pe principalele artere de intrare, în zona centrală precum și cartierele municipiului Timișoara. Municipiul Timișoara, unitate administrativ-teritorială - reşedinţă de judeţ, poate fi beneficiar al finanțării pentru realizarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În acest sens se impune depunerea unei cereri de finanțare, potrivit prevederilor Ordinului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. În vederea depunerii unei cereri de finanțare, s-au identificat un număr de 16 amplasamente care sunt situate pe arterele de circulație cu locuri de parcare deja amenajate sau în parcări, amplasamente care corespund cerințelor programului de finanțare, după cum urmează:

Stația nr.

Amplasament / Strada Localizare Extras C.F.

1 B-dul I.C. Brătianu Parcare B-dul Brătianu (în vecinătatea intersecției cu str. Carol Telbisz)

C.F. nr.438511

2 Calea Aradului Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir

C.F. nr.409211

3 Piața Iancu Huniade Parcare C.F. nr.409208

4 Academician Alexandru Borza

În vecinătatea Str. Michelangelo C.F. nr.404784

5 Strada Martin Luther Parcare, în vecinătatea de Vest a Bastionului

C.F. nr.410954

6 Strada Gheorghe Dima Parcare Parc Botanic C.F. nr.416886

C.F. nr.445486

7 B-dul Take Ionescu Bd. Take Ionescu, în vecinătatea imobilului cu nr. 44

C.F. nr.416439

8 Piața 700 În vecinătatea pieței agro-alimentare C.F. nr.434477

C.F. nr.434545

9 B-dul Republicii Parcare B-dul Republicii, în vecinătatea magazinului „Materna”

C.F. nr.415244

10 B-dul Revoluției din 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 14 C.F. nr.404791 11 Splaiul Nicolae Titulescu În vecinătatea Podului de fier C.F. nr.404934

12 și 13

B-dul Mihai Viteazu Parcare B-dul Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

C.F. nr.404839

14 Strada Plutius Andronescu În vecinătatea imobilului cu nr.10. C.F. nr.437583

15 Strada Aștrilor Parcarea din vecinătatea Școlii Generale nr.30

C.F. nr.444596 C.F. nr.444597

16 B-dul 16 Decembrie 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 79 intersecție cu strada Rusu Șirianu

C.F. nr.413905

FO 53-01, Ver.1

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minim 2 puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare trebuie să permită încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct reîncărcarea permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate. De asemenea, staţiile de reîncărcare trebuie să respecte standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) și vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. De asemenea, staţiile de reîncărcare trebuie să comunice prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi vor dispune de meniu în limbile română şi engleză. Pentru a fi eligibile, staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate, acces care trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real. Totodată, stațiile trebuie să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate potrivit cerințelor programului și prevăzute cu un panou de informare, și de semnalizare corespunzătoare și vizibilă. Stațiile trebuie să asigure accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect și să fie amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea municipiului. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii pe care îl propunem a fi accesat prin cererea de finanțare trebuie realizat conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Acest studiu a fost realizat pentru Municipiul Timișoara prin grija S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, fiind pus la dispoziție Municipiului Timișoara cu titlu gratuit. Sub aspect financiar, trebuie menționat faptul că, în categoria cheltuielilor eligibile, potrivit Ghidului de finanțare, sunt incluse: a) cheltuielile pentru achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice; b) cheltuielile cu lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare; c) cheltuielile aferente instalaţiilor electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare. (ce vor fi evidenţiate separat în cadrul devizului general); d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare; e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale; f) cheltuielile cu active necorporale noi (brevete, licenţe, knowhow); g) cheltuielile diverse şi neprevăzute conform Hotărârii Guvernului nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare; h) cheltuielile cu studiul de fezabilitate (în cazul Municipuiului Timișoara realizat prin grija S.C. AQUATIM S.A. și pus la dispoziție cu titlu gratuit) şi proiectul tehnic, în procent de maximum 4% din valoarea eligibilă a capitolului „investiţie de bază“. Aceste cheltuieli sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.

Potrivit art.14, lit.h) din Ghidul de finanțare, Municipiul Timișoara trebuie să depună un dosar de finanțare care trebuie să cuprindă și hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aplicarea la Program, care trebuie să conţină cel puţin:

a) Acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea; b) Acordul privind punerea la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului; c) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

FO 53-01, Ver.1

d) Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; e) Acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi susţinerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului;

Demersurile Direcției de Mediu au vizat: obținerea Certificatelor de Urbanism pentru fiecare amplasament vizat în parte, obținerea avizelor unice, după cum urmează:

Stația nr.

Amplasament / Localizare

Suprafața amprentă stație /

Suprafață parcare marcată

Certificat de Urbanism Nr./Dată

Notificare Agenția pentru

Protecția Mediului Timiș

Nr./Dată

1 B-dul I.C. Brătianu —Parcare B-dul Brătianu (în vecinătatea intersecției cu str. Carol Telbisz)

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4410/08.11.2018 8353/19.12.2018

2 Calea Aradului — Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4421/08.11.2018 8354/19.12.2018

3 Piața Iancu Huniade — Parcare 1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4414/08.11.2018 8355/19.12.2018

4 Academician Alexandru Borza — În vecinătatea Str. Michelangelo

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4416/08.11.2018 8356/19.12.2018

5 Strada Martin Luther — Parcare, în vecinătatea de Vest a Bastionului

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4420/08.11.2018 8357/19.12.2018

6 Strada Gheorghe Dima — Parcare Parc Botanic

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4408/08.11.2018 8358/19.12.2018

7 B-dul Take Ionescu — Bd. Take Ionescu, în vecinătatea imobilului cu nr. 44

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4418/08.11.2018 8359/19.12.2018

8 Piața 700 — În vecinătatea pieței agro- alimentare

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4412/08.11.2018 8360/19.12.2018

9 B-dul Republicii — Parcare B-dul Republicii, în vecinătatea magazinului „Materna”

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4417/08.11.2018 8361/19.12.2018

10 B-dul Revoluției din 1989 — În vecinătatea imobilului cu nr. 14

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4411/08.11.2018 8362/19.12.2018

11 Splaiul Nicolae Titulescu — În vecinătatea Podului de fier

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4413/08.11.2018 8352/19.12.2018

12

B-dul Mihai Viteazu — Parcare B-dul Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4409/08.11.2018 8351/19.12.2018

13 B-dul Mihai Viteazu — Parcare B-dul Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4409/08.11.2018 8351/19.12.2018

14 Strada Plutius Andronescu — În vecinătatea imobilului cu nr.10.

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4415/08.11.2018 8350/19.12.2018

15 Strada Aștrilor — Parcarea din vecinătatea Școlii Generale nr.30

1 mp / 25 mp. (2 stații existente)

4406/08.11.2018 8348/19.12.2018

16 B-dul 16 Decembrie 1989 — În vecinătatea imobilului cu nr. 79 intersecție cu strada Rusu Șirianu

1 mp / 25 mp. (2 stații existente) 4407/08.11.2018 8347/19.12.2018

Subliniem faptul că, toate amplasamentele propuse sunt proprietatea Municipiului Timișoara, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara. De asemenea, amplasamentele pe care se vor monta stațiile de reîncărcare a vehiculelor electrice au fost propuse a fi realizate pe arterele de circulație cu parcări deja existente, precum și în parcări, astfel încât, se vor asigura un minim de locuri de

FO 53-01, Ver.1

parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, care vor fi marcate cu culoarea verde, cu marcare și identificarea prin panoul stabilit prin programul de finanțare. Acest marcaj se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului. Propunem în acest sens: — Aprobarea participării UAT Municipiul Timișoara, care acționează în nume propriu, pentru a depune o cerere de finanțare nerambursabilă în vederea obținerii finanțării Proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, cu respectarea cerințelor și condițiilor prevăzute în Ghidul de finanţare al Programului — Împuternicirea Domnului Nicolae ROBU în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timişoara să reprezinte Municipiul Timișoara în relaţia cu Administrația Fondului pentru Mediu, să semneze cererea de finanțare și toate celelalte documente conexe aplicației Proiectului „Realizarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi”, precum și să semneze documentele ulterioare aprobării aplicației. — Aprobarea punerii la dispoziţie a terenurilor aferente celor 16 amplasamente pentru stații de reîncărcare vehicule electrice, pentru realizarea proiectului, cu indicarea suprafaţelor, identificarea acestora, a vecinătăţilor și a documentelor care atestă regimul juridic al terenului, așa cum sunt evidențiate în cuprinsul Anexei care face parte integrantă din prezentul raport; — Aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, elaborat de S.C. „AQUATIM” S.A. Timișoara și pus la dispoziția Municipiului Timișoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul raport. — Aprobarea valoarii totale a Proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, în cuantum de 4.204.494,89 lei cu TVA inclusă din care C+M este de 815.032,62 lei. — Asigurarea și susținerea contribuţiei financiare proprii a UAT Municipiul Timişoara, de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, în cuantum de 332.012 lei cu TVA. — Asigurarea surselor financiare necesare implementării proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, inclusiv a cheltuielilor neeligibile în sumă de 884.378,89 lei pe durata implementării activităţilor proiectului, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către Administraţia Fondului de Mediu, în condiţiile decontării/rambursării ulterioare a cheltuielilor potrivit cerințelor și condițiilor Programului.

FO 53-01, Ver.1

— Aprobarea contractării finanţării din cadrul Programului pentru proiectul „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi şi se desemnează Domnul Primar Nicolae ROBU, să reprezinte UAT Municipiul Timișoara în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului. — Stațiile de reîncărcare vehicule electrice care se vor achiziționa și monta pe amplasamentele stabilite în Anexa 1 vor respecta obligatoriu toate cerințele tehnice și legale din Ghidul de finanțare al Programului. — Se aprobă derularea procedurii de achiziţie publică aferentă proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, în scopul promovării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice, formularea unui angajament în acest sens privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara să reprezinte Municipiul Timișoara și să semneze acest angajament, parte integrantă din dosarul de finanțare. În concluzie, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentelor privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, prin Proiectul „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi”, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI Red.BSI, Dact: BSI, Ex.2

FO 53-01, Ver.1

ANEXA 1 La Raportul de specialitate nr. SC2019- /09.01.2019

Amplasament / Localizare și identificare

Suprafața amprentă

stație / Suprafață parcare marcată

Vecinătăți Regim

juridic teren

Document care

atestă regimul juridic C.F. nr.

Stația reîncărcare VE nr.1 B-dul I.C. Brătianu — Parcare existentă adiacentă B-dului I.C. Brătianu (în vecinătatea intersecției cu str. Carol Telbisz).

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- str. C. Telbisz S- str. Patriarh M. Cristea E- Parcul Civic, str. Michelangelo V- P-ța I. Huniade

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

438511

Stația reîncărcare VE nr.2 Calea Aradului — Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- Calea Aradului S- Calea Aradului E- Penny Market V- str. Cugir

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

409211

Stația reîncărcare VE nr.3 Piața Iancu Huniade — Piața Iancu Huniade (Parcarea de la Muzeul Banatului)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- str. Lucian Blaga S- Muzeul Național al Banatului E- B-dul I. C. Brătianu V- P-ța I. Huniade, P-ța Victoriei

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

409208

Stația reîncărcare VE nr.4 Academician Alexandru Borza — În vecinătatea Str. Michelangelo

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- B-dul Michelangelo S- Parcul Rozelor E- strada Academician Alexandru Borza (Michelangelo) V- B-dul Michelangelo

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

404784

Stația reîncărcare VE nr.5 Strada Martin Luther — Str Martin Luther (Bastion - Judecătorie)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- P-ța Țepeș Vodă

S - str. Eugeniu de Savoya E- Bastion Theresia V- Bastion Theresia

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

410954

Stația reîncărcare VE nr.6 Strada Gheorghe Dima — Parcare pe strada Gheorghe Dima (Parcare Spitalul Clinic Municipal Timișoara – Parcul Botanic)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- Parcul Botanic S- strada General E. Grigorescu E- strada Gheorghe Dima spre P-ța Mărăști V- parcare spre P-ța 700

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

416886 445486

Stația reîncărcare VE nr.7 B-dul Take Ionescu —

1 mp / 25 mp. Stația de

Vecinătăți: N- Complex Comercial

Domeniul public al

416439

FO 53-01, Ver.1

Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (parcare existentă, înainte de intrarea în parcarea I.J.P. Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.44)

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

S- strada Academician D. Gusti E- B-dul Take Ionescu spre P-ța Badea Cârțan V- B-dul Take Ionescu spre Punctele Cardinale

Municipiului Timișoara

Stația reîncărcare VE nr.8 Piața 700 — (parcarea existentă din spatele halelor Pieței 700)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- sediul AQUATIM S.A. S- Parcare P-ța 700 E- Parcare P-ța 700 V- str. N. N. Berwanger

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

434477 434545

Stația reîncărcare VE nr.9 B-dul Republicii — Parcare existentă pe B-dul Republicii (Magazinul Materna)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- strada Sf. Ioan S- P-ța Victoriei (Rectorat UPT) E- P-ța Victoriei V- B-dul Republicii spre Gara de Nord

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

415244

Stația reîncărcare VE nr.10 B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției din 1989 – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.14.

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- str. N. Filipescu S- str. Cicero E- B-dul Revoluției spre Parcul Poporului V- B-dul Revoluției spre P-ța E. Murgu

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

404791

Stația reîncărcare VE nr.11 Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu - Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu (în proximitatea Podului de Fier)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N-Clădirea NOKIA S- Canal Bega E- intersecție cu str. Andrei Mureșanu V- intersecție cu str. Vespasian

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

404934

Stația reîncărcare VE nr.12 B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N-intersecție cu B-dul Vasile Pârvan S- intersecție cu str. Virgil Madgearu E- (Facultatea de Mecanică– Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) V- zonă rezidențială

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

404839

Stația reîncărcare VE nr.13 B-dul Mihai Viteazu —

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

Vecinătăți: N-intersecție cu B-dul Vasile Pârvan

Domeniul public al

Municipiului 404839

FO 53-01, Ver.1

Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea de Mecanică – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

alocate 2 locuri de parcare (existente)

S- intersecție cu str. Virgil Madgearu E- (Facultatea de Mecanică– Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) V- zonă rezidențială

Timișoara

Stația reîncărcare VE nr.14 Strada Plautius Andronescu — Strada Plauțius Andronescu – Facultatea de Chimie – Universitatea de Vest Timișoara. (în spate la Facultatea de Chimie - UVT, vecinătatea imobilului cu nr.10).

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- Facultatea de Chimie UVT S- zonă rezidențială E- strada Plautius Andronescu spre str. Bela Bartok V- strada Plautius Andronescu spre str. O. Râmneanțu

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

437583

Stația reîncărcare VE nr.15 Strada Aștrilor — Parcarea Zona Soarelui - Aleea Martir Eugen Nagy (Strada Aștrilor) (parcarea din proximitatea Școlii Gimnaziale nr.30)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N-parcare S-parcare E-Școala Gimnazială nr.30 V-zonă comercială

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

444596 444597

Stația reîncărcare VE nr.16 B-dul 16 Decembrie 1989 / Calea Șagului — Localizare - în vecinătatea imobilului cu nr.79, intersecție cu strada Rusu Șirianu.

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are alocate 2 locuri

de parcare (existente)

Vecinătăți: N- Calea Șagului spre P-ța Iuliu Maniu S- Calea Șagului spre strada Rusu Șirianu E- strada Rusu Șirianu V-Cimitir Calea Șagului

Domeniul public al

Municipiului Timișoara

413905

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

FO 53-01, Ver.1

ANEXA 2 La Raportul de specialitate nr. SC2019- /09.01.2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII: „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi” TITULAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga nr.1, Timișoara, cod 300030, Jud. Timiș AMPLASAMENTE: Stația

nr. Amplasament / Localizare și identificare

1 B-dul I.C. Brătianu — Parcare existentă adiacentă B-dului I.C. Brătianu (în vecinătatea intersecției cu str. Carol Telbisz).

2 Calea Aradului — Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir 3 Piața Iancu Huniade — Piața Iancu Huniade (Parcarea de la Muzeul Banatului) 4 Academician Alexandru Borza — În vecinătatea Str. Michelangelo 5 Strada Martin Luther — Str Martin Luther (Bastion -Judecătorie)

6 Strada Gheorghe Dima — Parcare pe strada Gheorghe Dima (Parcare Spitalul Clinic Municipal Timișoara – Parcul Botanic)

7 B-dul Take Ionescu — Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (parcare existentă, înainte de intrarea în parcarea I.J.P. Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.44)

8 Piața 700 — (parcarea existentă din spatele halelor Pieței 700) 9 B-dul Republicii — Parcare existentă pe B-dul Republicii (Magazinul Materna)

10 B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției din 1989 – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.14.

11 Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu - Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu (în proximitatea Podului de Fier)

12 B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

13 B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

14 Strada Plautius Andronescu — Strada Plauțius Andronescu – Facultatea de Chimie – Universitatea de Vest Timișoara. (în spate la Facultatea de Chimie - UVT, vecinătatea imobilului cu nr.10).

15 Strada Aștrilor — Parcarea Zona Soarelui - Aleea Martir Eugen Nagy (Strada Aștrilor) (parcarea din proximitatea Școlii Gimnaziale nr.30)

16 B-dul 16 Decembrie 1989 / Calea Șagului — Localizare - în vecinătatea imobilului cu nr.79, intersecție cu strada Rusu Șirianu.

FO 53-01, Ver.1

INDICATORI TEHNICI: Număr de stații de reîncărcare vehicule electrice: 16 bucăți; Număr de locuri de parcare care se vor asigura prin proiect: 32 locuri de parcare EXISTENTE; Valoare totală a investiției 4.204.494,89 lei inclusiv TVA,

Din care C+M = 815.032,62 lei; INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: Durata de realizare a investiției: 12 luni; Statutul juridic al terenurilor – amplasamentelor – Domeniul public al Municipiului Timișoara, Intravilanul Municipiului Timișoara; Suprafața construită – amprenta la sol a stației de reîncărcare a vehiculelor electrice: 1 mp. /amplasament, Total 16 mp. (16 amplasamente); Finanțarea investiției: Prezentul proiect se va realiza prin depunerea unei cereri de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minim 2 puncte de reîncărcare (în cazul Municipiului Timișoara aceste locuri de parcare sunt existente), alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare trebuie să permită încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct reîncărcarea permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate. De asemenea, staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) și vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. De asemenea, staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi vor dispune de meniu în limbile română şi engleză. Staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate, acces care trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real. Totodată, fiecare stație va asigura un număr de 2 de locuri de parcare, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate potrivit cerințelor programului și prevăzute cu un panou de informare, și de semnalizare corespunzătoare și vizibilă. Stațiile vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

Atasament: Expunere_motive.pdf

FO 53-03, Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- / 09.01.2019. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

1. Descrierea situației actuale: Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ. Pentru implementarea politicilor privind energia și clima, aplicabile la nivel european până în anul 2030, pornind de la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), eficiența energetică și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, s-au stabilit noi ținde de reducere a GES și anume: reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, comparativ cu anul 1990. Ca semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, Municipiul Timișoara, prin Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă aprobat prin H.C.L.M.T nr.550/11.11.2014, are stabilite măsuri și acțiuni dedicate eficienței energetice a sectorului „transport public, privat și comercial”, menite să sprijine transportul cu vehicule electrice, respectiv hibrid. La nivelul Municipiului Timișoara numărul autovehiculelor electrice și hibrid sunt în continuă creștere, iar pentru stimularea tranziției către vehiculele electrice și hibrid este necesară și asigurarea facilităților de reîncărcare a acestora prin stații amplasate pe domeniul public al Municipiului Timișoara. Municipiul Timișoara, unitate administrativ-teritorială - reşedinţă de judeţ, poate fi beneficiar al finanțării pentru realizarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În acest sens se impune depunerea unei cereri de finanțare, potrivit prevederilor Ordinului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. În vederea depunerii unei cereri de finanțare, s-au identificat un număr de 16 amplasamente care corespund cerințelor programului de finanțare. Depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă, trebuie să se realizeze cu respectarea tuturor cerințelor Ordinului nr.760/17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Studiul de Fezabilitate pentru această investiție și pentru accesarea acestei finanțări nerambursabile a fost întocmit de către S.C. „AQUATIM” S.A. Timișoara și pus la dispoziția Municipiului Timișoara cu titlu gratuit, cu respectarea cerințelor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Propunem în acest sens: Depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă pentru finanțarea Proiectului „Realizarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în

FO 53-03, Ver.2

vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi”, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, după cum urmează:

Stația nr. Amplasament / Strada Localizare

1 B-dul I.C. Brătianu Parcare B-dul Brătianu (în vecinătatea intersecției cu str. Carol Telbisz)

2 Calea Aradului Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir 3 Piața Iancu Huniade Parcare 4 Academician Alexandru Borza În vecinătatea Str. Michelangelo 5 Strada Martin Luther Parcare, în vecinătatea de Vest a Bastionului

6 Strada Gheorghe Dima Parcare Parc Botanic

7 B-dul Take Ionescu Bd. Take Ionescu, în vecinătatea imobilului cu nr. 44

8 Piața 700 În vecinătatea pieței agro-alimentare

9 B-dul Republicii Parcare B-dul Republicii, în vecinătatea magazinului „Materna”

10 B-dul Revoluției din 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 14 11 Splaiul Nicolae Titulescu În vecinătatea Podului de fier

12 și 13

B-dul Mihai Viteazu Parcare B-dul Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

14 Strada Plutius Andronescu În vecinătatea imobilului cu nr.10.

15 Strada Aștrilor Parcarea din vecinătatea Școlii Generale nr.30

16 B-dul 16 Decembrie 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 79 intersecție cu strada Rusu Șirianu

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Prin realizarea unui număr de 16 stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice se vor asigura facilități pentru proprietarii de vehicule electrice și hibrid, și se va încuraja achiziția unor astfel de autoturisme și motocicluri nepoluante de către persoanele fizice și juridice din Municipiul Timișoara și Județul Timiș. De asemenea, investiția va contribui la reducerea emisiilor de GES pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara și al Județului și la tranziția către un sector de transport ecologic și emisii scăzute de carbon. 3. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, Nicolae ROBU Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

Atasament: DEVIZ_GENERAL_ACTUALIZAT.pdf

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII REALIZAREA DE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) în transporturi

(conform HG 907 - 2016 )

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA Valoare (inclusiv

TVA) lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI 1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 500,00 95,00 595,00

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială

1.000,00 190,00 1.190,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0.00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 1.500,00 285,00 1.785,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii (RACORD ELECTRIC)

2.1.1 Stația nr.1- B-dul I.C. Brătianu 79.200,00 15.048,00 94.248,00

2.1.2 Stația nr.2 - Calea Aradului – strada Cugir

59.400,00 11.286,00 70.686,00

2.1.3 Stația nr.3 – Piața Iancu Huniade (Parcare Muzeul Banatului)

28.320,00 5.380,80 33.700,80

2.1.4 Stația nr.4 – Strada Academician Alexandru Borza – strada Michelangelo

47.280,00 8.983,20 56.263,20

2.1.5 Stația nr. 5 – Strada Martin Luther (Bastion – Judecătorie)

40.920,00 7.774,80 48.694,80

2.1.6 Stația nr.6 – Strada Gheorghe Dima (Spitalul Clinic Municipal)

42.600,00 8.094,00 50.694,00

2.1.7 Stația nr. 7 – B-dul Take Ionescu – Inspectoratul Județean de Poliție Timiș

28.500,00 5.415,00 33.915,00

2.1.8 Stația nr.8 – Piața 700 25.200,00 4.788,00 29.988,00

2.1.9 Stația nr.9 – B-dul Republicii (magazin Materna)

12.660,00 2.405,40 15.065,40

2.1.10 Stația nr.10 – B-dul Revoluției – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș

61.440,00 11.673,60 73.113,60

2.1.11 Stația nr.11 – Splaiul Nicolae 48.360,00 9.188,40 57.548,40

Titulescu – Strada Andrei Mureșanu

2.1.12 Stația nr. 12 – B-dul Mihai Viteazu 28.260,00 5.369,40 33.629,40 2.1.13 Stația nr. 13 – B-dul Mihai Viteazu 28.260,00 5.369,40 33.629,40

2.1.14 Stația nr. 14 – Strada Plautius Andronescu – Facultatea de Chimie

31.200,00 5.928,00 37.128,00

2.1.15 Stația nr. 15 – Zona Soarelui – Aleea Martir Eugen Nagy

37.680,00 7.159,20 44.839,20

2.1.16 Stația nr.16 - B-dul 16 Decembrie 1989 (Calea Șagului), intersecție cu strada Rusu Șirianu

36.000,00 6.840,00 42.840,00

TOTAL CAPITOLUL 2 635.280,00 120.703,20 755.983,20

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ 3.1. Studii 24.000,00 4.560,00 28.560,00 3.1.1 Studii de teren 24.000,00 4.560,00 28.560,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

5.000,00 0,00 5.000,00

3.3. Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 3.4. Certificarea performanţei energetice şi

auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 70.715,21 13.435.89 84.151,11 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

21.214,56 4.030,77 25.245,33

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor /acordurilor /autorizaţiilor

7.071,52 1.343,59 8.415,11

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

7.071,52 1.343,59 8.415,11

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 35.357,61 6.717,95 42.075,55 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 4.500,00 855,00 5.355,00 3.7 Consultanța 14.143,04 2.687,18 16.830,22 3.7.1. Managementul de proiect pentru

obiectivul de investiţii 7.071,52 1.343,59 8.415,11

3.7.2. Auditul financiar 7.071,52 1.343,59 8.415,11 3.8 Asistență tehnică 35.357,61 6.717,95 42.075,55 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea

proiectantului 28.286,09 5.374,36 33.660,44

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 21.214,56 4.030,77 25.245,33 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la

fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

7.071,52 1.343,59 8.415,11

3.8.2. Dirigenţie de şantier 7.071,52 1.343,59 8.415,11

TOTAL CAPITOLUL 3 153.715,87 28.256,01 181.971,88

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1. Construcţii şi instalaţii : (Postament statii) 16.000,00 3.040,00 19.040,00

4.1.1 Stația nr.1- B-dul I.C. Brătianu 1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.2 Stația nr.2 - Calea Aradului – strada Cugir

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.3 Stația nr.3 – Piața Iancu Huniade (Parcare Muzeul Banatului)

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.4 Stația nr.4 – Strada Academician Alexandru Borza – strada Michelangelo

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.5 Stația nr. 5 – Strada Martin Luther (Bastion – Judecătorie)

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.6 Stația nr.6 – Strada Gheorghe Dima (Spitalul Clinic Municipal)

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.7 Stația nr. 7 – B-dul Take Ionescu – Inspectoratul Județean de Poliție Timiș

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.8 Stația nr.8 – Piața 700 1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.9 Stația nr.9 – B-dul Republicii (magazin Materna)

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.10 Stația nr.10 – B-dul Revoluției – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.11 Stația nr.11 – Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.12 Stația nr. 12 – B-dul Mihai Viteazu 1.000,00 190.00 1.190,00 4.1.13 Stația nr. 13 – B-dul Mihai Viteazu 1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.14 Stația nr. 14 – Strada Plautius Andronescu – Facultatea de Chimie

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.15 Stația nr. 15 – Zona Soarelui – Aleea Martir Eugen Nagy

1.000,00 190.00 1.190,00

4.1.16 Stația nr.16 - B-dul 16 Decembrie 1989 (Calea Șagului), intersecție cu strada Rusu Șirianu

1.000,00 190.00 1.190,00

4.2. Montaj utilaj tehnologic, echipamente tehnologice si functionale

24.000,00 4.560,00 28.560,00

4.2.1 Stația nr.1- B-dul I.C. Brătianu 1.500,00 285,00 1.785,00 4.2.2 Stația nr.2 - Calea Aradului – strada

Cugir 1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.3 Stația nr.3 – Piața Iancu Huniade (Parcare Muzeul Banatului)

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.4 Stația nr.4 – Strada Academician Alexandru Borza – strada Michelangelo

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.5 Stația nr. 5 – Strada Martin Luther (Bastion – Judecătorie)

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.6 Stația nr.6 – Strada Gheorghe Dima (Spitalul Clinic Municipal)

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.7 Stația nr. 7 – B-dul Take Ionescu – 1.500,00 285,00 1.785,00

Inspectoratul Județean de Poliție Timiș

4.2.8 Stația nr.8 – Piața 700 1.500,00 285,00 1.785,00 4.2.9 Stația nr.9 – B-dul Republicii (magazin

Materna) 1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.10 Stația nr.10 – B-dul Revoluției – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.11 Stația nr.11 – Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.12 Stația nr. 12 – B-dul Mihai Viteazu 1.500,00 285,00 1.785,00 4.2.13 Stația nr. 13 – B-dul Mihai Viteazu 1.500,00 285,00 1.785,00 4.2.14 Stația nr. 14 – Strada Plautius

Andronescu – Facultatea de Chimie 1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.15 Stația nr. 15 – Zona Soarelui – Aleea Martir Eugen Nagy

1.500,00 285,00 1.785,00

4.2.16 Stația nr.16 - B-dul 16 Decembrie 1989 (Calea Șagului), intersecție cu strada Rusu Șirianu

1.500,00 285,00 1.785,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (Stații de reîncărcare vehicule electrice)

2.317.173,83 440.263,03 2.757.436,86

4.3.1 Stația nr.1- B-dul I.C. Brătianu 144.823,36 27.516,44 172.339,80 4.3.2 Stația nr.2 - Calea Aradului – strada

Cugir 144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.3 Stația nr.3 – Piața Iancu Huniade (Parcare Muzeul Banatului)

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.4 Stația nr.4 – Strada Academician Alexandru Borza – strada Michelangelo

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.5 Stația nr. 5 – Strada Martin Luther (Bastion – Judecătorie)

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.6 Stația nr.6 – Strada Gheorghe Dima (Spitalul Clinic Municipal)

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.7 Stația nr. 7 – B-dul Take Ionescu – Inspectoratul Județean de Poliție Timiș

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.8 Stația nr.8 – Piața 700 144.823,36 27.516,44 172.339,80 4.3.9 Stația nr.9 – B-dul Republicii (magazin

Materna) 144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.10 Stația nr.10 – B-dul Revoluției – Instituția Prefectului – Consiliul Județean Timiș

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.11 Stația nr.11 – Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.12 Stația nr. 12 – B-dul Mihai Viteazu 144.823,36 27.516,44 172.339,80 4.3.13 Stația nr. 13 – B-dul Mihai Viteazu 144.823,36 27.516,44 172.339,80 4.3.14 Stația nr. 14 – Strada Plautius

Andronescu – Facultatea de Chimie 144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.15 Stația nr. 15 – Zona Soarelui – Aleea Martir Eugen Nagy

144.823,36 27.516,44 172.339,80

4.3.16 Stația nr.16 - B-dul 16 Decembrie 1989 (Calea Șagului), intersecție cu strada

144.823,36 27.516,44 172.339,80

Rusu Șirianu

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 2.357.173,83 447.863,03 2.805.036,86

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI 5.1. Organizare de şantier 12.621,36 2.398,06 15.019,42

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8.121,36 1.543,06 9.664,42

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 4.500,00 855,00 5.355,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20.082,93 0.00 20.082.93

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

684.90 0,00 684,90

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de constructii

3.424.51 0,00 3.424,51

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.424.51 0,00 3.424,51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

12.549,01 0,00 12.549,01

5.3. Diverse și neprevăzute 310.002,67 58.900,51 368.903,17

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 42.500,00 8.075,00 50.575,00

TOTAL CAPITOLUL 5 385.206,95 69.373,56 454.580,52

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 2.000,00 380.00 2.380,00 6.2. Probe tehnologice și teste 2.317,17 440,26 2.757,44

TOTAL CAPITOLUL 6 4.317,17 820,26 5.137,44

TOTAL GENERAL 3.537.193,82 667.301,07 4.204.494,89

DIN CARE C+M 684.901,36 130.131,26 815.032,62

Atasament: Raport_de_specialitate_final..pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

Serviciul Reglementare, Monitorizare,

Protecție și Ameliorare Mediu

SC2019- / .01.2019.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea

depunerii de către Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:

staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019- /09.01.2019 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei

cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din

punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de

judeţ

Facem următoarele precizări:

În data de 17.09.2018, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule

electrice în municipiile reședințe de județ.

Pentru implementarea politicilor privind energia și clima, aplicabile la nivel european până în anul 2030,

pornind de la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 în ceea ce

privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), eficiența energetică și promovarea utilizării

energiei din surse regenerabile, s-au stabilit noi ținte de reducere a GES și anume: reducerea cu cel puțin

40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, comparativ cu anul 1990.

Ca semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, Municipiul Timișoara, prin Planul de

Acțiune pentru Energia Durabilă aprobat prin H.C.L.M.T nr.550/11.11.2014, are stabilite măsuri și

acțiuni dedicate eficienței energetice a sectorului „transport public, privat și comercial”, menite să

sprijine transportul nepoluant, cu vehicule electrice, respectiv hibrid.

Potrivit datelor transmise de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a

Vehiculelor București, la nivelul Municipiului Timișoara și a Județului Timiș, conform codurilor

RAR furnizate de Registrul Auto Român, sunt înregistrate și înmatriculate autoturisme electrice și

hibrid (cu tip combustibil Hibrid 01, respectiv 02), aparținând deopotrivă persoanelor fizice și

juridice, după cum urmează:

UAT Categorie RAR

Autoturisme Electrice Autoturisme Hibrid 01 și 02

Municipiul Timișoara 25 318

Județul Timiș 11 256

Total autoturisme electrice și hibrid - 610

FO 53-01, Ver.1

De asemenea, la nivelul Municipiului Timișoaera și Județului Timiș mai sunt înregistrate și un

număr total de 23 motocicluri hibride și electrice și 3 semiremorci electrice.

Numărul de stații de reîncărcare la nivel municipal și județean este încă redus și preponderent aflat

în proprietate privată a companiilor care asigură facilități de reîncărcare pentru propria flotă auto

electrică/hibrid sau pentru proprii angajați/colaboratori, iar pentru stimularea tranziției către

vehiculele nepoluante electrice și hibrid este necesară și asigurarea facilităților de reîncărcare a

acestora prin stații amplasate pe domeniul public al Municipiului Timișoara, pe principalele artere

de intrare, în zona centrală precum și cartierele municipiului Timișoara.

Municipiul Timișoara, unitate administrativ-teritorială - reşedinţă de judeţ, poate fi beneficiar al

finanțării pentru realizarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În acest sens se

impune depunerea unei cereri de finanțare, potrivit prevederilor Ordinului nr.760/17.07.2018

pentru aprobarea Ghidului de finanțare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic.

În vederea depunerii unei cereri de finanțare, s-au identificat un număr de 16 amplasamente care

sunt situate pe arterele de circulație cu locuri de parcare deja amenajate sau în parcări,

amplasamente care corespund cerințelor programului de finanțare, după cum urmează:

Stația

nr. Amplasament / Strada Localizare Extras C.F.

1 B-dul I.C. Brătianu Parcare B-dul Brătianu (în vecinătatea

intersecției cu str. Carol Telbisz) C.F. nr.438511

2 Calea Aradului Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101

spre strada Cugir C.F. nr.409211

3 Piața Iancu Huniade Parcare C.F. nr.409208

4 Academician Alexandru

Borza

În vecinătatea Str. Michelangelo C.F. nr.404784

5 Strada Martin Luther Parcare, în vecinătatea de Vest a

Bastionului C.F. nr.410954

6 Strada Gheorghe Dima Parcare Parc Botanic C.F. nr.416886

C.F. nr.445486

7 B-dul Take Ionescu Bd. Take Ionescu, în vecinătatea

imobilului cu nr. 44 C.F. nr.416439

8 Piața 700 În vecinătatea pieței agro-alimentare C.F. nr.434477

C.F. nr.434545

9 B-dul Republicii Parcare B-dul Republicii, în

vecinătatea magazinului „Materna” C.F. nr.415244

10 B-dul Revoluției din 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 14 C.F. nr.404791

11 Splaiul Nicolae Titulescu În vecinătatea Podului de fier C.F. nr.404934

12 și

13 B-dul Mihai Viteazu

Parcare B-dul Mihai Viteazu, în

vecinătatea intersecției cu strada Virgil

Madgearu

C.F. nr.404839

14 Strada Plutius Andronescu În vecinătatea imobilului cu nr.10. C.F. nr.437583

15 Strada Aștrilor Parcarea din vecinătatea Școlii

Generale nr.30

C.F. nr.444596

C.F. nr.444597

16 B-dul 16 Decembrie 1989 În vecinătatea imobilului cu nr. 79

intersecție cu strada Rusu Șirianu C.F. nr.413905

FO 53-01, Ver.1

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minim 2 puncte de reîncărcare, alimentate

de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare trebuie să

permită încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct reîncărcarea permite

încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite

încărcarea simultană la puterile declarate.

De asemenea, staţiile de reîncărcare trebuie să respecte standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare

conductivă pentru vehicule electrice) și vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru

vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin

cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul

EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. De asemenea, staţiile de reîncărcare trebuie să

comunice prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi vor dispune de meniu

în limbile română şi engleză.

Pentru a fi eligibile, staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care

să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de

energie transferate, acces care trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare

în timp real. Totodată, stațiile trebuie să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul

punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice,

marcate potrivit cerințelor programului și prevăzute cu un panou de informare, și de semnalizare

corespunzătoare și vizibilă. Stațiile trebuie să asigure accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului

la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect și să fie amplasate pe imobilul aflat în

proprietatea/administrarea municipiului.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii pe care îl propunem a fi accesat prin cererea de

finanțare trebuie realizat conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Acest studiu a fost

realizat pentru Municipiul Timișoara prin grija S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, fiind pus la dispoziție

Municipiului Timișoara cu titlu gratuit.

Sub aspect financiar, trebuie menționat faptul că, în categoria cheltuielilor eligibile, potrivit Ghidului de

finanțare, sunt incluse:

a) cheltuielile pentru achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;

b) cheltuielile cu lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;

c) cheltuielile aferente instalaţiilor electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente instalaţiei de racordare până

la punctul de delimitare. (ce vor fi evidenţiate separat în cadrul devizului general);

d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;

e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este

recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;

f) cheltuielile cu active necorporale noi (brevete, licenţe, knowhow);

g) cheltuielile diverse şi neprevăzute conform Hotărârii Guvernului nr.907/2016, cu modificările şi

completările ulterioare;

h) cheltuielile cu studiul de fezabilitate (în cazul Municipuiului Timișoara realizat prin grija S.C.

AQUATIM S.A. și pus la dispoziție cu titlu gratuit) şi proiectul tehnic, în procent de maximum 4% din

valoarea eligibilă a capitolului „investiţie de bază“.

Aceste cheltuieli sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de

finanţare.

Potrivit art.14, lit.h) din Ghidul de finanțare, Municipiul Timișoara trebuie să depună un dosar de

finanțare care trebuie să cuprindă și hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind

aplicarea la Program, care trebuie să conţină cel puţin:

a) Acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul

în relaţia cu Autoritatea;

b) Acordul privind punerea la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului (suprafaţă,

identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;

c) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

FO 53-01, Ver.1

d) Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi

derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile

legale în vigoare privind achiziţiile publice;

e) Acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii de 10% din valoarea

totală eligibilă a proiectului, precum şi susţinerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea

proiectului;

Demersurile Direcției de Mediu au vizat: obținerea Certificatelor de Urbanism pentru fiecare

amplasament vizat în parte, obținerea avizelor unice, după cum urmează:

Stația

nr. Amplasament / Localizare

Suprafața

amprentă stație /

Suprafață

parcare marcată

Certificat de

Urbanism

Nr./Dată

Notificare

Agenția pentru

Protecția

Mediului Timiș

Nr./Dată

1

B-dul I.C. Brătianu —Parcare B-dul

Brătianu (în vecinătatea intersecției cu

str. Carol Telbisz)

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4410/08.11.2018 8353/19.12.2018

2

Calea Aradului —

Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101

spre strada Cugir

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4421/08.11.2018 8354/19.12.2018

3 Piața Iancu Huniade — Parcare 1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4414/08.11.2018 8355/19.12.2018

4 Academician Alexandru Borza —

În vecinătatea Str. Michelangelo

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4416/08.11.2018 8356/19.12.2018

5 Strada Martin Luther — Parcare, în

vecinătatea de Vest a Bastionului

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4420/08.11.2018 8357/19.12.2018

6 Strada Gheorghe Dima — Parcare Parc

Botanic

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4408/08.11.2018 8358/19.12.2018

7

B-dul Take Ionescu — Bd. Take

Ionescu, în vecinătatea imobilului cu nr.

44

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4418/08.11.2018 8359/19.12.2018

8 Piața 700 — În vecinătatea pieței agro-

alimentare

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4412/08.11.2018 8360/19.12.2018

9

B-dul Republicii — Parcare B-dul

Republicii, în vecinătatea magazinului

„Materna”

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4417/08.11.2018 8361/19.12.2018

10 B-dul Revoluției din 1989 — În

vecinătatea imobilului cu nr. 14

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4411/08.11.2018 8362/19.12.2018

11 Splaiul Nicolae Titulescu — În

vecinătatea Podului de fier

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4413/08.11.2018 8352/19.12.2018

12

B-dul Mihai Viteazu — Parcare B-dul

Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției

cu strada Virgil Madgearu

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4409/08.11.2018 8351/19.12.2018

13

B-dul Mihai Viteazu — Parcare B-dul

Mihai Viteazu, în vecinătatea intersecției

cu strada Virgil Madgearu

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4409/08.11.2018 8351/19.12.2018

14 Strada Plutius Andronescu — În

vecinătatea imobilului cu nr.10.

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4415/08.11.2018 8350/19.12.2018

15 Strada Aștrilor — Parcarea din

vecinătatea Școlii Generale nr.30

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4406/08.11.2018 8348/19.12.2018

16

B-dul 16 Decembrie 1989 — În

vecinătatea imobilului cu nr. 79

intersecție cu strada Rusu Șirianu

1 mp / 25 mp.

(2 stații existente) 4407/08.11.2018 8347/19.12.2018

Subliniem faptul că, toate amplasamentele propuse sunt proprietatea Municipiului Timișoara, aflate

în domeniul public al Municipiului Timișoara. De asemenea, amplasamentele pe care se vor monta

stațiile de reîncărcare a vehiculelor electrice au fost propuse a fi realizate pe arterele de circulație cu

parcări deja existente, precum și în parcări, astfel încât, se vor asigura un minim de locuri de

FO 53-01, Ver.1

parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate

exclusiv încărcării vehiculelor electrice, care vor fi marcate cu culoarea verde, cu marcare și

identificarea prin panoul stabilit prin programul de finanțare. Acest marcaj se va menţine pe toată

perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Propunem în acest sens:

— Aprobarea participării UAT Municipiul Timișoara, care acționează în nume propriu, pentru a depune o cerere de finanțare nerambursabilă în vederea obținerii finanțării Proiectului

„REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de

gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule

electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, cu respectarea cerințelor și condițiilor prevăzute în

Ghidul de finanţare al Programului

— Împuternicirea Domnului Nicolae ROBU în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timişoara să reprezinte Municipiul Timișoara în relaţia cu Administrația Fondului

pentru Mediu, să semneze cererea de finanțare și toate celelalte documente conexe aplicației

Proiectului „Realizarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara,

pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi”,

precum și să semneze documentele ulterioare aprobării aplicației.

— Aprobarea punerii la dispoziţie a terenurilor aferente celor 16 amplasamente pentru stații de reîncărcare vehicule electrice, pentru realizarea proiectului, cu indicarea suprafaţelor, identificarea

acestora, a vecinătăţilor și a documentelor care atestă regimul juridic al terenului, așa cum sunt

evidențiate în cuprinsul Anexei care face parte integrantă din prezentul raport;

— Aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în

transporturi, elaborat de S.C. „AQUATIM” S.A. Timișoara și pus la dispoziția Municipiului

Timișoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 2 care face

parte integrantă din prezentul raport.

— Aprobarea valoarii totale a Proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE

PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru promovarea

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic,

în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi, în cuantum de

4.204.494,89 lei cu TVA inclusă din care C+M este de 815.032,62 lei.

— Asigurarea și susținerea contribuţiei financiare proprii a UAT Municipiul Timişoara, de

10% din valoarea totală eligibilă a proiectului „REALIZAREA DE STAŢII DE

REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA”, pentru

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în

transporturi, în cuantum de 332.012 lei cu TVA.

— Asigurarea surselor financiare necesare implementării proiectului „REALIZAREA DE

STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL

TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de

seră (GES) în transporturi, inclusiv a cheltuielilor neeligibile în sumă de 884.378,89 lei pe durata

implementării activităţilor proiectului, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării

de către Administraţia Fondului de Mediu, în condiţiile decontării/rambursării ulterioare a

cheltuielilor potrivit cerințelor și condițiilor Programului.

FO 53-01, Ver.1

— Aprobarea contractării finanţării din cadrul Programului pentru proiectul „REALIZAREA

DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL

TIMIȘOARA”, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de

seră (GES) în transporturi şi se desemnează Domnul Primar Nicolae ROBU, să reprezinte UAT

Municipiul Timișoara în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu. Se vor

asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT Municipiul

Timişoara în cadrul proiectului.

— Stațiile de reîncărcare vehicule electrice care se vor achiziționa și monta pe amplasamentele

stabilite în Anexa 1 vor respecta obligatoriu toate cerințele tehnice și legale din Ghidul de finanțare

al Programului.

— Se aprobă derularea procedurii de achiziţie publică aferentă proiectului „REALIZAREA DE

STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL

TIMIȘOARA”, în scopul promovării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

(GES) în transporturi şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

privind achiziţiile publice, formularea unui angajament în acest sens privind întocmirea

documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi

realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și

împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara să reprezinte Municipiul Timișoara și să semneze

acest angajament, parte integrantă din dosarul de finanțare.

În concluzie,

Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara a documentelor privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către

Municipiul Timișoara a unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule

electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, prin Proiectul „REALIZAREA DE STAŢII DE

REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere

energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în transporturi”, aceste

documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

Red.BSI, Dact: BSI, Ex.2

FO 53-01, Ver.1

ANEXA 1

La Raportul de specialitate nr. SC2019- /09.01.2019

Amplasament / Localizare

și identificare

Suprafața

amprentă

stație /

Suprafață

parcare

marcată

Vecinătăți Regim

juridic teren

Document

care

atestă

regimul

juridic

C.F. nr.

Stația reîncărcare VE nr.1

B-dul I.C. Brătianu —

Parcare existentă adiacentă

B-dului I.C. Brătianu (în

vecinătatea intersecției cu

str. Carol Telbisz).

1 mp / 25 mp.

Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. C. Telbisz

S- str. Patriarh M.

Cristea

E- Parcul Civic, str.

Michelangelo

V- P-ța I. Huniade

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

438511

Stația reîncărcare VE nr.2

Calea Aradului — Parcare,

în vecinătatea Blocului

nr.101 spre strada Cugir

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Calea Aradului

S- Calea Aradului

E- Penny Market

V- str. Cugir

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

409211

Stația reîncărcare VE nr.3

Piața Iancu Huniade —

Piața Iancu Huniade

(Parcarea de la Muzeul

Banatului)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. Lucian Blaga

S- Muzeul Național al

Banatului

E- B-dul I. C. Brătianu

V- P-ța I. Huniade, P-ța

Victoriei

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

409208

Stația reîncărcare VE nr.4

Academician Alexandru

Borza — În vecinătatea

Str. Michelangelo

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- B-dul Michelangelo

S- Parcul Rozelor

E- strada Academician

Alexandru Borza

(Michelangelo)

V- B-dul Michelangelo

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404784

Stația reîncărcare VE nr.5

Strada Martin Luther —

Str Martin Luther (Bastion -

Judecătorie)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- P-ța Țepeș Vodă

S - str. Eugeniu de

Savoya

E- Bastion Theresia

V- Bastion Theresia

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

410954

Stația reîncărcare VE nr.6

Strada Gheorghe Dima —

Parcare pe strada Gheorghe

Dima (Parcare Spitalul

Clinic Municipal Timișoara

– Parcul Botanic)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Parcul Botanic

S- strada General E.

Grigorescu

E- strada Gheorghe

Dima spre P-ța Mărăști

V- parcare spre P-ța

700

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

416886

445486

Stația reîncărcare VE nr.7

B-dul Take Ionescu — 1 mp / 25 mp.

Stația de Vecinătăți:

N- Complex Comercial

Domeniul

public al 416439

FO 53-01, Ver.1

Inspectoratul Județean de

Poliție Timiș (parcare

existentă, înainte de intrarea

în parcarea I.J.P. Timiș, în

vecinătatea imobilului cu

nr.44)

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

S- strada Academician

D. Gusti

E- B-dul Take Ionescu

spre P-ța Badea Cârțan

V- B-dul Take Ionescu

spre Punctele Cardinale

Municipiului

Timișoara

Stația reîncărcare VE nr.8

Piața 700 — (parcarea

existentă din spatele halelor

Pieței 700)

1 mp / 25 mp.

Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- sediul AQUATIM

S.A.

S- Parcare P-ța 700

E- Parcare P-ța 700

V- str. N. N. Berwanger

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

434477

434545

Stația reîncărcare VE nr.9

B-dul Republicii —

Parcare existentă pe B-dul

Republicii (Magazinul

Materna)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- strada Sf. Ioan

S- P-ța Victoriei

(Rectorat UPT)

E- P-ța Victoriei

V- B-dul Republicii

spre Gara de Nord

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

415244

Stația reîncărcare VE

nr.10

B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției

din 1989 – Instituția

Prefectului – Consiliul

Județean Timiș, în

vecinătatea imobilului cu

nr.14.

1 mp / 25 mp.

Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- str. N. Filipescu

S- str. Cicero

E- B-dul Revoluției

spre Parcul Poporului

V- B-dul Revoluției

spre P-ța E. Murgu

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404791

Stația reîncărcare VE

nr.11

Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae

Titulescu – Strada Andrei

Mureșanu - Splaiul Nicolae

Titulescu – Strada Andrei

Mureșanu (în proximitatea

Podului de Fier)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-Clădirea NOKIA

S- Canal Bega

E- intersecție cu str.

Andrei Mureșanu

V- intersecție cu str.

Vespasian

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404934

Stația reîncărcare VE

nr.12

B-dul Mihai Viteazu —

Parcare Parcarea existentă

pe B-dul Mihai Viteazu

(Facultatea de Mecanica –

Facultatea de Electrotehnică

și Electroenergetică a

Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea

intersecției cu strada Virgil

Madgearu

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-intersecție cu B-dul

Vasile Pârvan

S- intersecție cu str.

Virgil Madgearu

E- (Facultatea de

Mecanică– Facultatea

de Electrotehnică și

Electroenergetică a

Universității

Politehnica Timișoara)

V- zonă rezidențială

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

404839

Stația reîncărcare VE

nr.13

B-dul Mihai Viteazu —

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

Vecinătăți:

N-intersecție cu B-dul

Vasile Pârvan

Domeniul

public al

Municipiului

404839

FO 53-01, Ver.1

Parcare Parcarea existentă

pe B-dul Mihai Viteazu

(Facultatea de Mecanică –

Facultatea de Electrotehnică

și Electroenergetică a

Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea

intersecției cu strada Virgil

Madgearu

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

S- intersecție cu str.

Virgil Madgearu

E- (Facultatea de

Mecanică– Facultatea

de Electrotehnică și

Electroenergetică a

Universității

Politehnica Timișoara)

V- zonă rezidențială

Timișoara

Stația reîncărcare VE

nr.14

Strada Plautius

Andronescu — Strada

Plauțius Andronescu –

Facultatea de Chimie –

Universitatea de Vest

Timișoara. (în spate la

Facultatea de Chimie -

UVT, vecinătatea

imobilului cu nr.10).

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Facultatea de

Chimie UVT

S- zonă rezidențială

E- strada Plautius

Andronescu spre str.

Bela Bartok

V- strada Plautius

Andronescu spre str. O.

Râmneanțu

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

437583

Stația reîncărcare VE

nr.15

Strada Aștrilor —

Parcarea Zona Soarelui -

Aleea Martir Eugen Nagy

(Strada Aștrilor)

(parcarea din proximitatea

Școlii Gimnaziale nr.30)

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N-parcare

S-parcare

E-Școala Gimnazială

nr.30

V-zonă comercială

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

444596

444597

Stația reîncărcare VE

nr.16

B-dul 16 Decembrie 1989 /

Calea Șagului —

Localizare - în vecinătatea

imobilului cu nr.79,

intersecție cu strada Rusu

Șirianu.

1 mp / 25 mp. Stația de

încărcare are

alocate 2 locuri

de parcare

(existente)

Vecinătăți:

N- Calea Șagului spre

P-ța Iuliu Maniu

S- Calea Șagului spre

strada Rusu Șirianu

E- strada Rusu Șirianu

V-Cimitir Calea

Șagului

Domeniul

public al

Municipiului

Timișoara

413905

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI

FO 53-01, Ver.1

ANEXA 2

La Raportul de specialitate nr. SC2019- /09.01.2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII:

„REALIZAREA DE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

(GES) în transporturi”

TITULAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga nr.1, Timișoara, cod 300030, Jud. Timiș

AMPLASAMENTE:

Stația

nr. Amplasament / Localizare și identificare

1 B-dul I.C. Brătianu — Parcare existentă adiacentă B-dului I.C. Brătianu (în vecinătatea

intersecției cu str. Carol Telbisz).

2 Calea Aradului — Parcare, în vecinătatea Blocului nr.101 spre strada Cugir

3 Piața Iancu Huniade — Piața Iancu Huniade (Parcarea de la Muzeul Banatului)

4 Academician Alexandru Borza — În vecinătatea Str. Michelangelo

5 Strada Martin Luther — Str Martin Luther (Bastion -Judecătorie)

6 Strada Gheorghe Dima — Parcare pe strada Gheorghe Dima (Parcare Spitalul Clinic

Municipal Timișoara – Parcul Botanic)

7 B-dul Take Ionescu — Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (parcare existentă, înainte

de intrarea în parcarea I.J.P. Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.44)

8 Piața 700 — (parcarea existentă din spatele halelor Pieței 700)

9 B-dul Republicii — Parcare existentă pe B-dul Republicii (Magazinul Materna)

10 B-dul Revoluției din 1989 — Parcare B-dul Revoluției din 1989 – Instituția Prefectului –

Consiliul Județean Timiș, în vecinătatea imobilului cu nr.14.

11 Splaiul Nicolae Titulescu — Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu -

Splaiul Nicolae Titulescu – Strada Andrei Mureșanu (în proximitatea Podului de Fier)

12

B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea

de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

13

B-dul Mihai Viteazu — Parcare Parcarea existentă pe B-dul Mihai Viteazu (Facultatea

de Mecanica – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica

Timișoara) în vecinătatea intersecției cu strada Virgil Madgearu

14

Strada Plautius Andronescu — Strada Plauțius Andronescu – Facultatea de Chimie –

Universitatea de Vest Timișoara. (în spate la Facultatea de Chimie - UVT, vecinătatea

imobilului cu nr.10).

15 Strada Aștrilor — Parcarea Zona Soarelui - Aleea Martir Eugen Nagy (Strada Aștrilor)

(parcarea din proximitatea Școlii Gimnaziale nr.30)

16 B-dul 16 Decembrie 1989 / Calea Șagului — Localizare - în vecinătatea imobilului cu

nr.79, intersecție cu strada Rusu Șirianu.

FO 53-01, Ver.1

INDICATORI TEHNICI:

Număr de stații de reîncărcare vehicule electrice: 16 bucăți;

Număr de locuri de parcare care se vor asigura prin proiect: 32 locuri de parcare EXISTENTE;

Valoare totală a investiției 4.204.494,89 lei inclusiv TVA,

Din care C+M = 815.032,62 lei;

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: 12 luni;

Statutul juridic al terenurilor – amplasamentelor – Domeniul public al Municipiului Timișoara,

Intravilanul Municipiului Timișoara;

Suprafața construită – amprenta la sol a stației de reîncărcare a vehiculelor electrice: 1 mp.

/amplasament, Total 16 mp. (16 amplasamente);

Finanțarea investiției: Prezentul proiect se va realiza prin depunerea unei cereri de finanțare la

Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu

efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în

municipiile reşedinţe de judeţ.

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minim 2 puncte de reîncărcare (în cazul

Municipiului Timișoara aceste locuri de parcare sunt existente), alimentate de acelaşi punct de livrare din

reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare trebuie să permită încărcarea multistandard

în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct reîncărcarea permite încărcarea în curent alternativ la o

putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile

declarate.

De asemenea, staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă

pentru vehicule electrice) și vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule,

conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu

conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3,

pentru încărcarea în curent continuu. De asemenea, staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de

tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi vor dispune de meniu în limbile română şi

engleză.

Staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită

identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie

transferate, acces care trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp

real. Totodată, fiecare stație va asigura un număr de 2 de locuri de parcare, destinate exclusiv încărcării

vehiculelor electrice, marcate potrivit cerințelor programului și prevăzute cu un panou de informare, și de

semnalizare corespunzătoare și vizibilă. Stațiile vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu al

publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI