keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/01.03.2016 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 98/01.03.2016
privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-4977/01.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
Având în vedere prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 19 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ART.1: Se aprobă modalitatea de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, ca fiind gestiune delegată, prin operatori selectaţi prin licitaţie publică deschisă, iar în urma procedurii se va încheia un contract de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune.
ART.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate nr. SC2016-4725/26.02.2016 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.
ART.3: Se aprobă Caietul de Sarcini nr. SC2016-4727/26.02.2016 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre.
ART.4 : Se aprobă Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre.
ART.5: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune.
ART.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Mass- media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1 Cod FO 53-01, ver. 2

REFERAT PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de

utilităţi publice, actualizată, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice.

Potrivit art.22 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată.

Conform prevederilor art. 22 alin. 3 din acleaşi act normativ, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

Potrivit art. 29 alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

Astfel conform prevederilor art. 30 alin.1 din acelaşi act normativ, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice.

Potrivit prevederilor art.30 alin.2 din acelaşi act normativ, alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale

Potrivit art. 2 alin. 4 din Ordonanţă de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor Ordonanţă de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, colaborat H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2006. La data de 17.12.2014 Primăria Municipiului Timişoara a încheiat contractul nr.312 de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pe o perioadă de 3 ani. Prin neaplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 au fost depăşite cantităţile la activităţiile de „cazare zilnică a cânilor” şi „asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor”.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE SC2016- / .2016

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

2 Cod FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse PROPUNEM: Emiterea unui hotărârii de consiliu local privind aprobarea modalităţii de gestionare a câinilor

fără stăpân din Municipiul Timişoara, ca fiind gestiunea delegată, prin operatori selectaţi prin licitaţie publică deschisă, iar în urma procedurii se va încheia un contract de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune.

În sesnusl celor mai sus propunem şi aprobarea următoarelor documente:  Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără

stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

 Caietului de Sarcini nr.a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din e hotărâre.

 Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre. Deasemenea şi aprobarea mandatării Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea contractului

de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune.

VICEPRIMAR Pt. SECRETAR Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU Adrian BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESP. COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D. Victor Cătălin BIRDA

SERVICIUL JURIDIC, Alin Stoica

Red./Dact. V.B.C.

Atasament: Anexa_3.pdf

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

1

Anexa nr. 3 la HCL nr.__________

CONTRACT-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul

Timişoara, prin concesiune nr.............din data de ............

CAPITOLUL I PĂRŢI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economic, în calitate de concedent, pe de o parte, şi S.C. ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de concesionar, pe de altă parte, Au încheiat prezentul contract, în temeiul HCLMT de aprobare prin concesiune a delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân cu nr. ______ din data de ________. CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE 1. Anexele contractului Art. 1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 205/2014; c) Tarifele pentru serviciile delegate conform ofertei declarată câştigătoare (model Anexa 8 la caietul de sarcini); d) Garanţia de bună execuţie (instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară) e) propunerea tehnică şi propunerea financiară; (2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge şi efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părţi. (3) Categorii de bunuri utilizate de concesionar în derularea contractului: a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea concesionarului; b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, concedentul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; c) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârşitul contractului, semnat şi stampilat de abele părţi.

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

2

CAPITOLUL III DISPOZIŢII SPECIALE 2. Obiectul contractului Art.2 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, cât şi transmiterea pazei juridice a câinilor fără stăpân concesionarului. 3. Obiective Art.3 Obiectivele concedentului : a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; b) dezvoltarea durabilă a serviciului; c) gestionarea serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; c) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; d) respectarea cerinţelor din legislaţia în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

4. Durata contractului Art. 4 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, începând de la data constituirii garanţiei de bună execuţie sau până la epuizarea totala a valorii contractului conform art. 13, alin 5 din prezentul contract. 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. 5 - Concedentul are următoarele drepturi: a) de a solicita concesionarului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; b) de a sancţiona concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) de a refuza, în condiţii justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar; d) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, pentru nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale; e) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea parametrilor de calitate asumaţi, în termenul stabilit de către concedent prin notificare; f) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a serviciului delegat, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; g) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunţă la prestarea serviciului; h) de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului. Art.6 - Concesionarul are următoarele drepturi: a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedentul; b) de a propune ajustarea tarifului în condiţiile actelor normative în vigoare; c) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; d) să propună modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. Art. 7 - Concedentul are următoarele obligaţii: a) să analizeze şi dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico- economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de concesionar prin prezentul contract;

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

3

c) să notifice concesionarului apariţia oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia. Art. 8 - Concesionarul are următoarele obligaţii: a)prin prezentul contract preia paza juridică a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara precum şi efectivul de câini fără stăpân aflaţi în adăpost, ca urmare a încheierea contractului anterior, în număr de cca 500 capete; b) preia integral riscul de exploatare a serviciului concesionat. c) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum şi legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamente privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; d) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile serviciului delegat, precum şi indicatorii de performanţă ; e) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi caietului de sarcini a serviciului; f) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; h) să întreţină şi să asigure reparaţia autovehiculelor proprii cu personal autorizat şi modernizarea continua a bazei proprii; i) să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparaţii ale autovehiculelor proprii, executate cu forţe proprii şi/sau cu terţi; j) să realizeze un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora; k) să ţină evidenţa gestiunii serviciului şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; l) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract, precum şi conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori; n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţa majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; p) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt concedentul în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului; r) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul; p) să respecte orice prevederi care derivă din legile şi reglementările în vigoare, precum şi din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; s) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; ş) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile; t) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). 6. Nivelul şi plata redevenţei Art. 9

(1) Redevenţa este de 0,5% din valoarea totală a facturilor încasate de către concesionar pentru serviciile prestate, la care se adaugă TVA-ul.

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

4

(2) Plata redevenţei se efectuează în patru rate anuale în contul nr.

RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timşoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

(3) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenţei este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

(4) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de către concedent în forma electronică, în format pdf. Concesionarul va comunica concedentului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevenţa devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, un centralizator care cuprinde: luna, valoarea facturilor emise pentru luna respectivă, valoarea facturilor încasate, din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenţei conform clauzelor contractuale pentru perioadele prevazute la art. 9, alin. (1) din prezentul act adiţional.

(5) Factura se va comunică concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizată şi comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

(6) Părţile au obligaţia să intreţină funcţionarea continuă a adreselor de email pe toata durata executării contractului.

(7) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

(8) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării.

(9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art. 9, alin. (5), concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menţionat.

(10) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar în termenul prevăzut la art. 9, alin. (8), factura va fi considerata comunicată şi acceptată.

(11) Pe cale de exceptie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentul în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 9, alin. (5). În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

(12) În caz de neindeplinire de către concesionar a obligaţiei prevazuta la art. 9, alin. (11), factura se consider comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut art. 9, alin. (5), cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

(13) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate.

(14) În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente stabilite prin prezentul contract, concedentul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună începând cu data de __________

(15) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

5

(16) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. Art. 10– Garanţii I. Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate (1) În termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. (2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de _________________ lei şi reprezintă 5 % din valoarea fără TVA a contractului (sau 2,5% constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii). (3) Garanţia de bună execuţie se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractuale. Concedentul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:  instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de

asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiţionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009

 prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanţiei este redusă ca valoare;

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA.

(4) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (5) Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea contractului. II. Garanţia de bună executie pentru realizarea obligaţiei reprezentând redevenţa datorată (7) În termen de (cel mult) 30 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, concesionarul este obligat să depună cu titlul de garanţie de bună execuţie o sumă de _________ lei, reprezentând redevenţa datorată concedentului estimată pentru primele 3 luni de activitate. Aceasta se calculează astfel: [( valoarea totală a contractului / 36 luni ) x 3 luni x 0,5 % redevenţă] (8) Concedentul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligaţia de plată a redevenţei în termen de 90 de zile de la data scadenţei. (9) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanţiei de bună execuţie, concesionarul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanţie de bună execuţie sau să suplinească diferenţa, după caz, până la nivelul prevăzut la art.7. (10) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara. Art. 11 - Concedentul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) concesionarul nu realizează lucrările de investiţii, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar din neplata redevenţei;

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

6

c) concesionarul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de concedent. d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara. Indicatorii de performanţă Art.12 Indicatorii de performanţă se regasesc în Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform anexei nr. 3 la HCLMT nr. 205/2014. Tarife Art.13 (1) Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitaţiei publice desfăşurate. (2) Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 8 la caietul de sarcini. (3) Tarifele se vor ajusta în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru care se va încheia act adiţional la contractul de delegare. (5) Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va fi decontat în baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare operaţiune conform ofertei de tarif, până la epuizarea valorii de ___________ lei fără TVA, respectiv _________ lei cu TVA (6) Cantităţile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor/suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului, conform art. 13 alin 5. Răspunderea contractuală Art.14 (1) Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor, precum şi la despăgubiri, în funcţie de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la plata de daune-interese. Penalitati Art.15 (1) Se aplică penalităţi în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare;

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

7

d) 40% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de concedent concesionarului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai concedentului şi ai concesionarului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului. Sarcinile concesionarului în domeniul investiţiilor Art. 16 (1) Investiţiile cad exclusiv în sarcina concesionarului. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului. Forţa majoră Art. 17 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. (4) Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art. 18 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. (2) Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului Art. 19 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

8

(3) În caz de dezacord între concedentul şi concesionarul cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art. 20 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii, doar în cazul în care apar modificări legislative după data de încheiere a contrctului, dar fără a depăşi valoarea totală a contrcatului conform art. 13, alin.5 din prezentul contract. Art.21 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art.22 (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre concedentul şi concesionarul se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 23 Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţii. c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi sau a constatării unor abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri ; e) în cazul falimentului concesionarului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri; Art. 24 - (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract. (2) Neexecutarea succesiva, pe o perioada de 2 luni, a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea lucrarilor delegate, specifice gestionarii cainilor fara stapan, da dreptul concedentului sa procedeze la desfiintarea acestuia de drept fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu plata penalităţilor. Litigii Art. 25 (1) Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul.

Director Direcţia de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

9

CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Art. 26 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 27 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art. 28 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 29 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. şi a fost încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale. Art. 30 Limba care guvernează contractul este limba română.

CONCEDENT CONCESIONAR

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din

Municipiul Timişoara, prin concesiune Nr. SC2016- / .2016

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. Art.2 (1) Autoritatea concedentă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Judeţ Timiş. (2) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesara desfăşurării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Caietul de sarcini împreună cu anexele nr. 1- 10, Regulamentul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază Art.3 Serviciul care face obiectul licitaţiei este serviciului pentru de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiului Timişoara.

Art.4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante sau alte asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

CAPITOLUL II LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

Art.4 Activităţile aferente prestării serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân, se desfăşoară atât la punctul de lucru al concesionarului cât şi pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, iar capturarea câinilor se face în următoarea ordine:

a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale Municipiului Timişoara.

2

CAPITOLUL III

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza Municipiului Timişoara, presupune următorele activităţi: Art.5 (1) Identificarea câinilor fără stăpân, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire. Pentru cunoaşterea situaţiei numerice a populaţiei canine, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape şi efectuarea următoarelor acţiuni:

a) identificarea habitatelor unde trăiesc câinii fără stăpân pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara;

b) estimarea anuală a populaţiei totale de câini din municipiu, utilizând mijloace statistice acceptate, cu precizarea proporţiei de câini pe forme de proprietate (câini în proprietatea şi la domiciliul locuitorilor; câini aparţinând societăţilor comerciale; instituţiilor publice; unităţilor de învăţământ şi militare etc.);

c) estimarea mărimii populaţiei de câini fără stăpân, identificarea provenienţei şi a habitatelor preferate;

d) aprecierea raportului dintre sexe, a ratei de înmulţire şi a ratei de înlocuire. (1) Informaţiile se vor colecta prin mai multe canale: de la serviciile veterinare legal constituite de

stat/private din municipiu, prin observare directă, prin chestionare, alte informaţii şi date din diverse surse, etc. Aceasta presupune sectorizarea teritoriului, alegerea riguroasă a eşantioanelor şi prelucrarea statistică a datelor.

Art.6 (1) Întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor fără stăpân, în vederea constituirii unei baze de date. După identificarea habitatelor câinilor fără stăpân, aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, este necesare întocmirea unui grafic săptămânal sau lunar pe zile pentru deplasarea şi ridicarea câinilor din locaţiile stabilite.

(2) Graficul poate fi modificat ori de câte ori este necesar, la solicitarea telefonică a autorităţii contractante sau în caz de urgenţe apărute oriunde pe raza Municipiului Timişoara (câinii care sunt agresivi sau au temperament de haită, locaţia: zona Centrală şi zonele pericentrale ale Municipiului Timişoara şi animale accidentate, captive sau care produc disconfort cetăţenilor. Baza de date se va constitui conform reglementărilor sanitar veterinare în vigoare pe suport electronic sau pe hârtie.

(3) Operatorul va prezenta la sfârşitul fiecărui an contractual, un Raport statistic comparativ cu anul precedent, privind numărul câinilor şi a altor animale capturate (exemplu: animalelor de fermă, animalelor de companie), capturate pe raza Municipiului Timişoara, locaţia exactă de unde au fost ridicate animalele. Art.7 (1) Deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate sunt în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi a altor norme specifice în vigoare. (2) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. (3) Capturarea câinilor se va face de către personalul operatorului, care trebuie sa fie format din persoane instruite în acest sens. Fiecare echipaj va fi compus dintr-un şofer şi doi prinzători şi vor purta echipament de protecţie adecvat. Şoferii trebuie să facă dovada că au urmat cursurile de pregătire şi au obtinut certificatul de competenţă profesională pentru şoferii şi însoţitorii de pe vehicule care transportă animale vii. Fiecare şofer trebuie să fie instruit să recunoască semnele evidente de boală şi să acorde primul ajutor cainilor capturaţi. (4) Operatorul deţine cel puţin trei autovehicule autorizate sanitar veterinar cu care echipajele de intervenţie pentru capturarea câinilor şi altor animale, se vor deplasa pe raza Municipiului Timişora conform planului şi a graficului de acţiune privind capturarea animalelor fără stăpân. (5) Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze

3

sau care se poate strânge în jurul gâtului cainelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul. (6) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare. (7) Transportarea acestora la adăpost se face cu respectarea următoarelor:

a) câinii docili pot fi transportaţi în autovehicule închise de tip camionetă; b) câinii se vor transporta în cuşti individuale; c) cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cuşca

trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic;

d) se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului; e) câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă; f) autovehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor

naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o cuşcă separată pentru câinii bolnavi.

g) autovehiculele trebuie sa fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.

h) autovehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor;

i) şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi; j) se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite

tranchilizarea câinilor în suferinţă;

Art.8 (1) Identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor fără stăpân , realizarea unei baze de date şi gestionarea ei. Operatorul are obligaţia respectării tuturor reglementărilor legale, în special a celor sanitar-veterinare în vigoare şi presupune următoarele:

a) personalul specializat care după capturarea animalelor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara va completa formularul individual de capturare conform anexei nr.1 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

b) personalul veterinar aflat sub contract de prestări servicii cu operatorul, va prelua fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stapân la adăpost şi împreună cu aceştia vor completa informaţiile minime privind câinele fără stăpân intrat în adăpost conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

c) medicul veterinar verifică dacă câinii capturaţi sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân, intraţi în adăpost, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini;

d) fiecare câine intrat în adăpost va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic;

e) număr unic de identificare se va aloca şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat;

f) alte metode de identificare acceptate de normele sanitare veterinare în vigoare cum este cea cu microcip transponder, se va aplica câinilor fără stăpân, a tuturor animalelor care nu sunt supuse eutanasierii.

g) crearea şi gestionarea unei baze de date pentru evidenţa numărului de câini sau alte animale, fluxul de animale în adăpost (intrări-ieşiri);

4

Art.9 (1) Cazarea câinilor, curăţenia adăposturilor, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor din adapost. Câinii fără stăpân la intrarea în adăpostul operatorului vor fi triaţi şi cazaţi în boxe individuale sau comune în funcţie de starea de sănătate a animalului, starea fiziologică, talie şi vârstă, grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. (2) Este de preferat cazarea câinilor fără stăpân capturaţi în aceeaşi zi, în boxe vecine sau boxe comune după caz. (3) Hrănirea câinilor fără stăpân se va face doar cu hrană uscată conform standardelor sanitare veterinare în vigoare respectând indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea şi modul de administrare a mâncării speciale pentru câini. Administrarea hranei se va face în vase curate şi special concepute pentru administrarea hranei uscate. Numărul vaselor cu hrană introduse în fiecare boxă va corespunde cu numărul câinilor cazaţi în acea boxă. Bolurile cu hrana uscată, vor fi ridicate imediat după consumarea hranei. Hrana uscată se va administra zilnic de cel puţin 3 ori pe zi la căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, de 2 ori la căţei cu vârstă între 12 săptămâni şi 12 luni şi cel puţin 1 dată pe zi la cei cu vârsta de peste 12 luni. (4) Apa se va asigura la discreţie în vase care vor fi amplasate în aşa fel încât să nu permită murdărirea apei. (5) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. (6) În cazul în care există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare, beneficiarul poate: - prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă; - sau/şi extinde activităţile şi în cazul pisicilor sau a altor animale de companie şi agrement găsite libere pe domeniul public al Municipiului Timişoara, conform tarifelor cuprinse în Anexa nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Art.10 (1) Întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor. Toţi câinii intraţi în adăpost sunt evaluaţi din punct de vedere clinic de un medic veterinar constituit conform legilor veterinare în vigoare. Acesta va întocmi o Fişă individuală de observaţie a fiecărui animal în parte, aceasta constituind un document medical. Toate documentele medicale se vor arhiva pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. (2) Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar. (3) Examinarea câinilor fără stăpân din adăpost se va face periodic, sau ori de câte ori este necesar. În cazul câinilor adoptaţi, operatorul serviciului pentru de gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza Municipiul Timişoara va efectua următoarele activităţii:

a) identificare prin implantarea unui microcip transponder; b) deparazitarea internă, externă, vaccinarea antirabică obligatorie; c) sterilizarea şi completarea carnetului de sănătate a câinilor fără stăpân.

(4) Vaccinarea va fi efectuată doar cu vaccin antirabic, conform normelor sanitar veterinare în vigoare, celelalte valenţe ale vaccinării vor fi efectuate la cererea noului proprietar, pe cheltuiala sa. (5) Mici tratamente necesare – de urgenţă se vor efectua tratamente pentru afecţiuni respiratorii, digestive şi neurologice în baza fişei de observaţii completate de medicul veterinar organizat în condiţiile legii, al adăpostului. (6) Cheltuielile sanitar-veterinare pentru câinii adoptaţi din adăpostul operatorului vor fi suportate de autoritatea contractantă. (7) În cazul câinilor adoptaţi la distanţă, cheltuielile de întreţinere cuprind cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar – veterinară. La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă: identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, îngrijire post- operatorie după sterilizarea câinelui. În cazul în care animalele adoptate la distanţă se vor îmbolnăv, tratamentele sau consumabile medicale veterinare necesare, vor fi suportate de către adoptatorul la distanţă.

5

Art.11 (1) Revedicare şi adopţia. Având în vedere prevederile art.20 din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară. Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (2) La suma datorată conform Art.11 alin. (1) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de identificare prin microcipare, în situaţia în care câinele nu este identificat prin microcipare, precum şi sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

a) Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

b) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris);

c) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris);

d) Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz; (3) La revendicare unui câine, proprietarul va completa Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie- angajament conform Anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (4) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele Anexei nr. 4 şi 5 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Art.12 (1) Adopţia la distanţă, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, prin completarea unei declaraţii – angajament conform Anexei nr. 6 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. (2) Adopţia la distanţă, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilităţile suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăpost peste perioada prevăzută de art.4 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă, adică de 14 zile lucrătoare. (3) Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. (4) În vederea respectării cerinţelor legale, se impune stabilirea taxei pentru adopţia la distanţă. La stabilirea acestor cheltuieli de întreţinere în adăpost, potrivit prevederilor art.26 alin.3, se vor lua în calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale. (5) Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează:  deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie;  cazarea câinilor fără stăpân;  asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi;  întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân;  identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul,

şi realizarea unei baze de date;  operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din

specia câine (Canis familiaris);  operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine

(Canis familiaris);  îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul;

6

Art.13 (1) Eutanasia câinilor comunitari şi neutralizarea cadavrelor. Eutanasia este un act medical veterinar ce va fi efectuat numai de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi are contract de prestări servicii cu operatorul. Eutanasiile se vor efectua conform prevederilor Ghidului de eutanasie aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. (2) Câinii cu fracturi sau alte afecţiuni grave similare vor fi eutanasiaţi în cel mai scurt timp pentru a evita suferinţa nejustificată a animalelor în cauză; (3) Câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă; (4) Împuternicitul Primarului conform legii, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinilor fără stăpân în adăpostul concesionarului, pentru câinii comunitari care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, va emite o decizie de eutanasie conform Anexei nr. 7 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini; (5) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi de către Colegiul Medicilor Veterinari în listele medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, liste postate pe sit-ul Colegiul Medicilor Veterinari şi în baza unei cereri scrise (6) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate să asiste la operaţiunile de eutanasiere efectuate de către operator, va transmite o solicitare scrisă în acest sens acestuia sau autorităţii publice locale. (7) Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsini, carne, fărină proteică şi de alte produse. (8) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să încheie un contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o unitatate autorizată conform prevederilor legale sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor legale în vigoare. (7) Pisicile sau alte animale capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, vor putea fi eutanasiate cu acordul Autorităţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitar veterinare în vigoare. Art.14 Operaţiunile de sterilizare. Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin:

a) orhidectomie pentru masculi; b) ovariohisterectomie pentru femele.

Art.15 Îngrijirea post-operatorie dupa sterilizarea câinilor.În cazul adoptiei câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul operatorului, autoritatea contractantă - Municipiul Timişoara, este obligată conform legilor în vigoare să sterilizeze câinii fără stăpân daţi spre adopţie din bugetul local.În urma sterilizărilor este necesară asigurarea unui mumăr maxim de zile de îngrijire postoperatorii după cum urmează:

a) masculi sterilizaţi prin orhidectomie: 3 zile post operatoriu; b) femele sterilizate prin ovariectomie sau ovariohisterectomie: 6 zile post operator;

Art.16 Pregătirea şi manipularea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animlă. Cadavrele de animale, provin din activitatea de eutanasiere sau din mortalităţile survenite în adăpost. Deşeurile de origine animală sunt rezultate din operaţiile de sterilizare a câinilor fără stăpân sau a altor animale de talie mică (a pisicilor). În momentul constatări decesului unui animal, se va fi notificat decesul în fişa individual, se va actualize registrul de evindenţă, iar cadavrul va fi ridicat şi transportat în cameră sau containerul frigorific.

7

Art.17 Depozitarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animălă în cameră sau container frigorific. Cadavrele animalelor rezultate în urma activităţii de eutanasiere sau în urma mortalităţilor survenite în adăpost, precum şi deşeurile de origine animală ce rezultă din operaţiile de sterilizare, sunt păstrate în cameră sau container frigorific în medie de 3 zile până la activitatea de neutralizare a cadavrelor print-un incinerator autorizat. Art.18 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală se efectuează prin incinerare într-un incinerator autorizat, acestea vor fi cântărite în prealabil. Se vor completat registrele de incinerare conform legislaţiei în vigoare. Art. 19 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe lângă activităţiile enumerate mai sus, va asigura şi următoarele activiţătii:

- Capturarea şi transportul altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Cazarea şi întreţinerea sanitar veterinară altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Capturarea şi transportul altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public;

- Cazarea şi întreţinerea sanitar veterinară altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public.

- Întreţinerea sanitar – veterinară a altor animale de talie mica sau mare. - Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare din speciile (cabaline, bovine,

ovine, suine) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public - Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică

(Felis sp). - Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică

(Felis sp). - Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică

(2) În vederea recuperării altor animale de talie mare sau mică ridicate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, precum şi următoarelor cheltuieli de: capturare şi transport, cazarea, asigurarea hranei zilnice şi adăparea, întreţinerea sanitar – veterinară şi pentru identificarea acestora. (3) În cazul animalelor ce provin din alte specii, îndentificarea se va face în conformitate cu legislaţia în specifică în vigoare. (4) Calcularea sumelor ce vor fi achitate sunt cele din oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (5) Proprietarii altor animale de talie mare sau mică capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara vor efectuate plata sumelor datorate conform art. 19 alin. 2, în contul concedentului Cod IBAN: RO95TREZ24A74740502200130X deschis la Trezoreria Statului, sau prin caseria acestuia. (6) În cazul în care alte animale de talie mare sau mică nu sunt revedendicate de proprietari în termen de 7 zile calendaristice de la capturarea acestora, aceste intră în propreitatea Municipiului Timişoara şi vor fi valorificate conform regulamentului. (7) În cazul pisicilor, la suma datorată conform Art.19 alin. (2) din prezentul caiet de sarcini, se mai adaugă şi cheltuielile de sterilizarea (diferenţiat pentru exemplarele femele şi masculi, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) şi îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

a) Identificarea pisicilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul şi realizarea unei baze de date;

b) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp);

c) Operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp);

8

d) Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică maxim 1 zi

Art.20 Programe de informare şi educaţie a cetăţenilor. (1) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, are obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.1 operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi: a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăpostul pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi; 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 3. programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân; b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a); c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. (3) Operatorul serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. (4) Activităţile descrise se realizează şi prin editarea de materiale publicitare cu diverse precizări legale, cât şi sfaturi de îngrijire şi întreţinere a animalelor, organizarea de dezbateri publice, organizarea de târguri de adopţie, cursuri, expoziţii, chestionare etc. Art.21 Tarifele practicate pentru activităţile prevăzute la art. 5 - 19 la prezentul caiet de sarcini sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV PROGRAMUL PRESTAŢIEI

Art.22 (1) Toate activităţile prevăzute la cap. III vor fi executate în baza monitorizării efectuate permanente de operator, a sesizărilor înregistate la Primăria Municipiului Timişoara şi trasmise opratorului, centralizate într-o adresă în format electronic sau individuale pe fax, astfel încât acestea să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân. (2) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante, pe locaţiile precizate la Art.4 din prezentul caiet de sarcini. (3) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00. (4) Târgurile de adopţii canine se vor organiza în zilele de sâmbăta, în intervalul orar 10,00-14,00 (5) Duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

CAPITOLUL V CONDIŢII DE CALITATE

Art.23 Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate: a) continuitatea serviciului pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor

contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; c) controlul calităţii serviciului prestat;

9

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; e) respectarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea a câinilor fără stăpân de pe raza

Municipiului Timişoara şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului; g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal instruit şi în număr suficient; i) neutralizarea cadavrelor rezultate în urma eutanasierii animalelor se face fie prin încheierea

unui contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilaţiei în vigoare;

j) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice şi manipularea cadavrelor de animale de la sala de eutanasiere la depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

CAPITOLUL VI DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI

Art.24 Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, şi echipamentele necesare desfăşurării prestaţiei serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, în funcţie de cantitatea de lucrări estimată şi cu respectarea strictă a programului prestaţiei. Art.25 Dotări specifice. Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare: a) spaţiu de cazare pentru animale (padocuri, canisite) conform O.U.G nr. 155/2001 actualizată,

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, minim 2.000 mp;

b) spaţiu de cazare autorizat pentru animale mari (de fermă) minim 100 mp; c) spaţiu de cazare pentru pisici minim 50 de capete; d) cabinet veterinar autorizat în cadrul adăpostului; e) spaţiu administrativ ce va cuprinde: magazie pentru materiale, vestiare, birouri, etc. f) spaţii frigorifice pentru depozitarea deşeurilor de origine animală sau a cadavrelor; g) instalaţii de incinerare pentru neutralizarea cadavrelor sau a deşeurilor de origine animală

Istalaţiile vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar. Operatorul poate deţine unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

Art.26 Deţinerea de personal de specialitate. Ofertantul va face dovada încadrării următoarelor categorii de personal:

a) medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari / cu contract de prestări servicii veterinare;

b) conducători auto – posesori ai certificatului de competenţă profesională pentru şoferii de pe vehicule care transportă animale vii (muncitori pentru capturare câini) – 9 persoane;

c) îngrijitor – minim 5 persoane; d) dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren, dotat cu două linii

telefonice şi deservit de un operator; e) persoana desemnată pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie

sau revendicare în cadrul programului stabilit (10,00 – 18,00) f) personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria

Municipiului Timişoara, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc).

10

Art.27 (1) Dotări cu utilaje, instalaţii şi echipamente. Operatorul va deţine în proprietate spaţii special amenajate (boxe cu cuşti) pentru adăpostirea în condiţii corespunzătoare a câinilor fără stăpân capturate de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara (2) Adăpostul va avea o capacitatea mai mare de 500 locuri, cu asigurarea utilităţilor necesare funcţionării acestuia (apă menajeră şi evacuare ape uzate, energie electrică, etc, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, actualizată). Adăpostul va fi autorizat de Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi trebuie să fie situat la o distanţă de minim 2 km maxim 15 km de Municipiul Timişoara (în extravilan – pentru a nu crea disconfort cetăţenilor), pentru a facilita accesul populaţiei în adăpost în cadrul programului stabilit şi pentru a uşura şi încuraja adopţiile şi revendicările în cazul câinilor pierduţi. (3) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 6 (şase) autovehicule, din care:  4 (patru) autovehicule vor fi folosite pentru transportul animalelor vii;  1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră;  1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

Se va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate (proprietate, leasing sau închiriere) şi a autorizării acestora din punct de vedere sanitar veterinar.

CAPITOLUL VII TEHNOLOGII

Art.28 Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi functionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân: capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc. Art.29 Operatorul trebuie să prezinte planul de control, monitorizare şi dispecerizare a activităţilor. Art.30 Operatorul va asigura următoarele cerinţe minime: a) Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor se va realiza în timp utili, astfel încât

să asigure continuitatea serviciului; c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul pentru gestionarea cânilor fără stăpân, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân;

e) prestarea activităţii pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de

operare; g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; h) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor

competente, conform reglementărilor în vigoare; i) deţinerea de personal necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; j) dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în

condiţiile stabilite prin contract; k) indicatorii de performanţă ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt precizaţi în

Regulamentul serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara l) condiţiile tehnice au caracter obligatoriu pe întreaga durată a contractului; m) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate.

11

CAPITOLUL VIII VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII

Art.31 (1) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract) va verifica bilunar şi prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. Operatorul va întocmi rapoarte de activitate zilnice conform Anexei nr. 9 la prezentul caiet de sarcinii. Rapoartele zilnice se vor transmite prin format eletornic până cel târziu la ora 10 a zilei urmăroare. 2) Beneficiarul, prin persoana împuternicită (urmăritorul de contract), va verifica întocmai ca situaţiile de lucrări bilunare conform Anexei nr. 10 la caietul de sarcinii (care va însoţi facturile bilunare) să cuprindă toate rapoartele de activitate zilnice în format tipărit şi semnate de către operator şi urmăritorul de contract, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în Anexa nr. 8 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Situaţia de lucrări va fi semnată de către operator şi beneficiar. Art.32 Beneficiarul în urma verificărilor efectuate în adapost va întocmi procese-verbale de constarea FP44-03, ver.1, iar pe teren va întocmi Nota de Constatare FP43-01, ver.1 în care se va consemna aspectele constatate şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Art.33 Operatorul va comunica beneficiarului sarja în care vor fi incinerate cadavrele sau deşeurile animaliere precizate la art. 16 din prezentul caiet de sarcini, cu 24 de ore înainte de efectuarea acestora. Art.34 (1) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi garantează material şi financiar, calitatea şi cantitatea serviciilor prestate. (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor, precum şi pentru verificarea periodică a persoanelor care au adoptat animale din cadrul adăpostului pentru îndeplinirea condiţiilor din Formularul de revendicare/adopţie, declaraţie-angajament, care se regăsesc în Anexele nr. 4 şi 5, parte integrată din prezentul caiet de sarcini şi pentru programele de informare şi educaţie a cetăţenilor.

CAPITOLUL IX CONDIŢII DE EXPLOATARE

I. Condiţii tehnice Art.35 Serviciul pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi. II. Obiective de exploatare Art.36 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; e) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; f) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionare a câinilor fără

stăpân; g) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. h) protecţia animalelor, cu evidenţierea măsurilor de protecţie pe etape de dezvoltare, în

concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. i) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; j) continuitatea serviciului.

12

III. Obiective de ordin economic Art.37 (1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Tarifele sunt cele prezentate în oferta de tarife conform Anexei nr. 8 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (4) Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni, după care pot fi ajustate. (5) Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea preţului privind prestarea serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, ce se va putea realiza începând cu anul doi de contract conform clauzelor prevăzute mai jos:

a) Pentru primele 12 luni de contract, tarifele sunt cele din oferta de tarife declarată câştigătoare, exprimată în lei;

b) Prima ajustare se va putea realize la 12 luni după semnarea contractului. Ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face pe baza evoluţiei indicilor de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica, in condiţiile art. 97 din HG nr. 925/2006.

c) Formula de ajustare este: V = V(0) x C(A)

în care: V - reprezintă valoarea ajustată a preţului unitar ofertat; V(0) - reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea financiară; C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat, considerând indicii de inflaţie aferenţi primului an de contract. (6)Actualizarea preţului va fi solicitată beneficiarului de către operator, având la bază calculul conform formulelor de ajustare de mai sus, cu situaţiile de lucrări şi documentele justificative în anexă. (7) Operatorul se obligă să execute serviciul prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini. (8) Operatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciului, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractat. (9) Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (10) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). IV Obiective de mediu Art.38 Pe perioada derulării contractului de delegare prin concesiune operatorul va respecta condiţiile de mediu impuse prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului. Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului. Art.39 Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare operatorul va:

a) deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului desfăşurate;

b) deţine personal specializat cu protecţia mediului; c) gestiona deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei

specifice în vigoare în domeniul managementului deşeurilor;

13

d) pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare.

CAPITOLUL X

INVESTIŢII

Art.40 (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciului pentru gestionare câinilor fără stăpân, ca urmare a modificărilor legislative, cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va prezenta concepţia proprie de modernizare şi dezvoltare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi va prezenta un program de investiţii concret în acest sens. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului se amortizea de către aceştia pe durata derulării contractului de delegare.

CAPITOLUL XI DURATA CONCESIUNII

Art.41 (1) Durata pentru care se concesionează serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, este de 3 ani, sau până la epuizarea valorii contractului conforn art. 13, alin 5 din contract. Art.42 Operatorul îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori.

CAPITOLUL XII REDEVENŢA

Art. 43 (1) Redevenţa se stabileşte prin contractul de delegare serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. (2) Redevenţa este de 0,5 % din valoarea totală a facturilor încasate de operator pentru serviciile prestate în Municipiul Timişoara la care se adaugă TVA-ul. (2) Plata redevenţei se face conform art. 9 din contractul cadru.

CAPITOLUL XIII CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

Art.44 (1) În termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, delegatul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. (2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de _________________ lei şi reprezintă 5 % din valoarea fără TVA a contractului (sau 2,5% constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii). (3) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către delegat în scopul asigurării delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractual. delegatarul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:  instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de

asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiţionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009

 prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanţiei este redusă ca valoare;

14

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA.

(4) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (5) Delegatarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea contractului. (6) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie se face prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară şi se va transmite în copie delegatarului. (7) Data la care delegatarul primeşte de la delegat copia dovezii de constituire a garanţiei de bună execuţie este data de începere a contractului – (ordinul de începere a contractului); (8) Contul de garanţie de bună execuţie va fi liber de orice sarcini sau clauze impuse de delegat sau bancă, care să facă imposibilă prelevarea penalităţilor stabilite şi datorate delegatarului. Art. 45 - Delegatarul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie în următoarele cazuri: a) delegatul renunţă la prestarea serviciilor, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune- interese faţă de delegatar. b) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanţelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara. c) anterior emiterii unei pretenţii asuprfa garanţiei de bună execuţie delegatul are obligaţia de a notifica pretenţia contractului, precizând oblihaţiile care nu au fost respectate.

CAPITOLUL XIV

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE Art.46 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a clauzelor contractuale specifice; c) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către cencesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care cocesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activităţii. i) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri.

15

CAPITOLUL XV SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢII

Art.47 Pentru încălcarea condiţiilor de execuţie a operatorului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorul va fi sancţionat după cum urmează: a) Neefectuarea capturării câinilor fără stăpân la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în termen de maximum 14 zile de la data comunicării sau în termen de 24 ore în cazul urgenţelor se sancţionează cu 2% din contravaloarea prestaţiei ce trebuia executată, calculată de la data comunicării şi până la executarea efectivă a solicitării. b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 15 solicitări ale Primăriei Municipiului Timişoara, atrage desfiinţarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întarziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile. Art.48 (1) Se aplică penalităţi în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; d) 40 din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicălă care să ateste muşcătură, eliberat de unităţile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de beneficiar delegatului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai delegatarului şi ai delegatului; (3) Penalităţile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de graţie de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

CAPITOLUL XVI DISPOZIŢII FINALE

Art.49 La licitaţia organizată pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Timişoara pot participa doar operatori care fac dovada că au personal atestat de către organele sanitar veterinare.

16

Art.50 Operatorul este obligat să respecte Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Art.51 Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru serviciul de gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. Art.52 Ofertanţii pot oferi suplimentar şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.

Red. Dac. V.C.B.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Alexandra PINTEA

17

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informaţii despre câine a) Numărul de identificare (dacă există) b) Rasa c) Sex: M F d) Culoare e) Semne particulare f) Talie: [] mică (sub 10 kg) [] mijlocie (11-20 kg) [] mare: (peste 20 kg) g) Stare generală: [] foarte proastă [] proastă [] moderată [] bună [] foarte bună

2. Informaţii privind capturarea: a)Ziua ......... luna ....... anul ...................... b)Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................ c)Ora capturării:

3. Informaţii privind echipa de capturare:

Indicativ mijloc de transport ......................................... Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura ..................

18

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini SC2016- / 2016

INFORMAŢII MINIME privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de

capturare) 3. Informaţii privind cazarea:

a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost; b) data şi ora cazării în adăpost; c) caracteristicile individuale ale animalului; d) numărul unic al cuştii; e) starea de sănătate a animalului: 1. clinic sănătos [] 2. semne clinice []

4. Informaţii privind eutanasierea: a) motivul eutanasierii; b) substanţa utilizată pentru eutanasiere; c) numele persoanei care realizează eutanasia.

5. Informaţii referitoare la adopţie: a) nr. de identificare; b) numărul fişei de adopţie. 6. Informaţii medicale: a) data deparazitării; b) data vaccinării antirabice; c) data sterilizării; d) persoanele care au instrumentat manoperele.

6. Medic Veterinar

Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura .................. Parafă L.S.

19

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

Registrul de evidenţă a câinilor fără stapân capturaţi de pe raza Municipiului Timişoara

Nr. crt.

Data capturării

Sex

Adresă Caracteristici Număr unic de

identificare

Microcip/ crotaliu

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... n

,

20

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

CONSILIUL LOCAL ..................... Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Adresa: Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ....../.........

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/ domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine. Data ............ Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ........................................ Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ...............................................

21

Anexa nr. 5

la caietul de sarcini SC2016- / 2016

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

Antetul Adresa: Telefonul:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ....../......... Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia; 4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat; 6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. Data ...................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului, ....................................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, .........................................

22

Anexa nr. 6 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr. ....../.........

[] Persoană juridică Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon ........, adresă de poştă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............, [] Persoană fizică Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, telefon ......., adresă de poştă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de ........., se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul spec ializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local; 2. câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. Data ...................

Semnătura adoptatorului la distanţă ....................................

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

..............................................

23

Anexa nr. 7 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

CONSILIUL LOCAL ................................ Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr. ......./...........

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu număr unic de identificare ............... sau microcipat cu numărul .........., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. . Data .................. Împuternicitul primarului, .......................... (numele şi prenumele) .......................... (semnătura) __________

24

Anexa nr. 8 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

Model OFERTĂ TARIFE

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M. Tarif

Tarif

ofertat Lei fară

TVA

Cantitati estimate pe 3 ani

U.M. cantitate

Valoare ofertată pe

operaţie pe 3 ani Lei fără

TVA

1 Nr de caini aflaţi in adapost la inceputul contractului 600 capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap 5.400 capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi 705.047 zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi 705.047 zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap 2.200 capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi) Lei/cap 5.400 capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap 2.200 capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) Lei/cap 2.200 capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap 940 capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi) Lei/cap/zi 2.820 zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap 740 capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi)

Lei/cap/zi 4.440 zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) Lei/cap 5.400 capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public Lei/cap 100 capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 3.000 zile

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 3.000 zile

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile) Lei/cap/zi 700 zile

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap 20 capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 600 zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi 600 zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp)

Lei/cap 40 capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp)

Lei/cap 20 capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) Lei/cap 60 capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) Lei/cap 3.700 capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică Lei/cap/zi 11.100 zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

Lei/kg 74.000 kg

Valoare totală a contractului exprimată în lei fără TVA

Cantităţile pentru oferta finaciara sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor /sau suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului L.S. Data:_____________ semnătura autorizată

25

Anexa nr. 9

la caietul de sarcini SC2015- / 2015 Rapoarte de activitate zilnice

cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân

ZIUA

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M.

Cantitati realizata

1 Nr de caini in adapost la inceputul contractului capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi) capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi) zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi) zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) zile

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile)

zile

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile) zile

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile)

zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp) capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp) capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

kg

26

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Autovehiculele utilizate ( numărul de înmatriculare, copie foaie de parcurs conform legii) 2. Numele şi prenumele echipei de capturare 3. Numerele unice de identificare atribuite cânilor la intrarea în adăpost. 4. În cazul câinilor capturaţi identificaţi prin microcip, sau alte mijloace de identificare prin care

se poate stabili identitatea proprietarului, se va trasnmite codul de înregistrare. 5. Cazurile de boală 6. Revendicări 7. Adopţii 8. Cereri de adopţii la distanţă 9. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 10. Alte animale intrate în adăpost

OPERATOR, BENEFICIAR, ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele şi prenumele URMĂRITOR CONTRACT (Semnătura şi ştampila) Numele şi prenumele

(semnătura)

27

Anexa nr. 10 la caietul de sarcini SC2016- / 2016

Situaţie de lucrări bilunară cu privire la prestare efecetuată de operatorul serviciului pentru gestionarea cânilor fără stăpân în

perioada ………….

Nr. ctr.

OPERAŢIE

U.M. Tarif

Tarif

ofertat Lei fară

TVA

Cantitati U.M.

cantitate Valoare Lei fără

TVA

1 Nr de caini in adapost la inceputul contractului

capete

2 Capturarea şi transportul câinilor fără stăpân Lei/cap

capete

3 Cazarea zilnică a câinilor fără stăpân şi asigurarea curaţeniei adăpostului (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului ) Lei/cap/zi

zile

4 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi (nr.câini capturaţi + stocu de animale la inceputul contractului )

Lei/cap/zi

zile

5 Identificarea câinilor prin implantarea unui microcip transponder (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie) Lei/cap

capete

6 Examinarea clinica a animalelor la intrarea in adapost si intocmirea fisei (nr. câini capturaţi) Lei/cap

capete

7 Deparazitare internă, externă, vaccinare antirabică obligatory (nr. de câni care ar urma să fie revendicaţi sau daţi spre adopţie)

Lei/cap

capete

8 Eutanasierea câinilor fără stăpân (nr. de caini ridicaţi - nr de câini revendicare sau adopţaţi) Lei/cap

capete

9 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

capete

10 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea masculilor la specia caine. (nr. De caini sterilizati x 3 zi)

Lei/cap/zi

zile

11 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia caine. (Canis familiaris) Lei/cap

capete

12 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea femelelor din specia caine. (nr. De caini sterilizati x 6 zi)

Lei/cap/zi

zile

13 Mici tratamente necesare – de urgenţă (nr. de câni capturaţi x 1 zi) Lei/cap capete

14 Capturarea şi transportul altor animale de talie mică (pisici) pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public

Lei/cap

capete

15 Cazarea altor animale de talie mică pierdute (pisici), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

16 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mică pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mică capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

17 Întreţinerea sanitar-veterinară altor animale de talie mică (pisici) aflate în adăpost. (nr de animale capturate x 7 zile) Lei/cap/zi

zile

18 Capturarea şi transportul altor animale de talie mare pierdute din speciile (cabaline, bovine, ovine, suine), rătăcite s-au abandonate pe domeniul public. Lei/cap

capete

19 Cazarea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

20 Asigurarea hranei zilnice şi adăparea altor animale de talie mare pierdute, rătăcite s-au abandonate pe domeniul public (nr de animale de talie mare capturate x 30 zile) Lei/cap/zi

zile

21 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin ovario-histerectomia femelelor din specia pisică (Felis sp)

Lei/cap

capete

22 Operatiunile de sterilizare chirurgicala prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică. (Felis sp)

Lei/cap

capete

23 Ingrijire zilnică post-operatorie după sterilizarea pisică (nr. De pisici sterilizate x 1 zi) Lei/cap

capete

24 Pregătirea şi manipulare a cadavrelor de animale în cadrul adăpostului (nr de capete de animale eutansaiate+ nr de animale decedate in adapost ) Lei/cap

capete

25 Depozitarea /zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr de capete de animale eutanasiate x 3 zile depozitate în cameră frigorifică Lei/cap/zi

zile

26 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, rezultate din adăpost prin incinerare într-un incinerator autorizat. (Greutatea în kg a cadavrelor)

Lei/kg

kg

Valoare lei fără TVA

Valoare TVA

Valoare totală lei cu TVA

28

Menţiuni ale operatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Cazurile de boală 2. Revendicări 3. Adopţii 4. Cereri de adopţii la distanţă 5. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, asociaţii, fundaţii, etc., înregistrate la

dispeceratul operatorului 6. Alte animale intrate în adăpost 7.

OPERATOR, BENEFICIAR, ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele şi prenumele DIRECŢIA/SERVICIU/COMPARTIMENTUL (Semnătura şi ştampila) Numele şi prenumele

(semnătura) Data: Data:

Atasament: Anexa_1.pdf

 

Anexă nr.1 la H.C.L. nr. ________

STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din

Municipiul Timişoara Nr. SC2016-4725/26.02.2016

I. Introducere II. Situaţia la ora actuală III. Beneficiile concesionării IV. Metodologia de lucru V. Descrierea activităţii VI. Motive care justifică realizarea delegării gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân VII. Procedura de delegare a gestiunii VIII. Durata estimată a contractului

I. INTRODUCERE

Prin activităţile serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, se urmăreşte realiza următoarele etape: a) identificarea câinilor comunitari, evaluarea şi estimarea populaţiei canine fără stăpân şi a ratei de înlocuire; b) întocmirea planului de acţiune cu privire la activitatea de prindere a câinilor comunitari; c) deplasarea echipajelor în teren, capturarea şi transportul câinilor fără stăpân din habitatele localizate, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, d) identificare, înregistrarea şi raportarea câinilor comunitari, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei; e) cazarea, asigurarea hranei zilnice, adăparea câinilor fără stăpân în adapost şi curăţenia adăposturilor temporare; f) întreţinerea sanitar-veterinară a câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; g) revedicarea şi adopţia; h) adopţia la distanţă; i) eutanasia câinilor comunitari de către personal specializat al operatorului, cu respectarea prevederilor legale; j) neutralizarea cadavrelor provenite din eutanasia câinilor comunitari; k) operaţiunile de sterilizare; l) îngrijirea post-operatorie după sterilizarea câinilor.

Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân sunt:

- Instituţii publice, unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara; - Cetăţenii din municipiul Timişoara, având în vedere arealul domeniului public pe care se va desfăşura serviciul, respectiv:

 spaţii verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă);  în toate cartierele Municipiului Timişoara;  pe toate căile de acces şi drumuri publice din Municipiul Timişoara;  terenuri virane din Municipiul Timişoara;  malurile canalului Bega, liziera Pădurii Verzi, Grădina Zoologică;  zone demolate şi neconstruite;  în alte locuri, în situaţii de urgenţă, când se acţionează în baza unor dispoziţii legale;  în alte cazuri solicitate de concedent.

 

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; b) dezvoltarea durabilă a serviciilor specifice; c) protecţia cetăţenilor, animalelor, în general a mediului înconjurător.

Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a Municipiului Timişoara; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân .

II. SITUAŢIA LA ORA ACTUALĂ În Municipiul Timişoara, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân funcţionează în baza

contractului nr. 312/17.12.2014 de delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune

Ca urmare a modificărilor legislative, respectiv Legea 258 /2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, s-a impus adoptarea unor noi strategii pentru soluţionarea problemelor referitoare la câinii fără stăpân. Pentru a putea continua activitatea este necesară scoaterea la licitaţie a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara.

Conform prevederilor H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, colaborat cu H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006. Conform prevederilor cuprinse de la art. 32 la art.38 din capitolul XI Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor, din anexa la H.G. nr.1059/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cânii capturaţi de pe domeniul public al Municipiului Timişoara ce nu sunt revedicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, după o perioadă de 14 zile lucrătoare sunt supuş operaţiei de eutanasiere. Până în data de 05.01.2015, prevederile H.G. nr. 1059/2013 nu au fost aplicabile având în vedere faptul că, aceasta fac obiectul dosarul nr. 5160/2/2014, atacată în instanţă de către Fundaţia pentru Protecţia Animalelor Vier Pfoten România.

De la data semnării contractului şi până în prezent, neaplicarea prevederilor „capitolul XI Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor”, din anexa H.G. nr. 1059/2013, a dus la atingerea catităţilor, la activităţile de „cazare zilnică a cânilor” şi „asigurarea hranei zilnice şi adăparea câinilor” luate în calcul prin nota de estimare a contractului sus menţionat şi a ofertei tarifare de preţ.  

III. BENEFICIILE CONCESIONĂRII

Prin realizarea unui proces de licitaţie deschisă pentru concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân se vor putea obţine: - creşterea calităţii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, datorită selecţionării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, dotările tehnice proprii şi respectarea indicatorilor de performanţă; - semnalarea aspectelor ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor; - cetăţenii Municipiului Timişoara vor avea siguranţa mai mare pe domeniul public, nemaifiind agresaţi de câinii fără stăpân;

 

- Municipiul Timişoara are nevoie de un adăpost pentru câinii fără stăpân, modern şi dimensionat de o asemenea manieră încât să poată să se adapteze la evoluţia activităţii, atât ca şi număr de câini, cât şi la schimbările de sezoane; - posibilitatea să se poată adăposti temporar, contra cost şi animale adoptate la distanţă; - atragerea de fonduri de la organizaţii, fundaţii, cu care se vor putea păstra câinii şi peste termenul stabilit de legislaţie; - utilizarea unor soluţii moderne pentru prinderea câinilor, astfel încât să nu fie chinuiţi.

IV. METODOLOGIA DE LUCRU

Pentru realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân s-au folosit ca metodologie de lucru: - sesizări telefonice primite de la persoane fizice şi juridice; - audienţe la primar, viceprimar, şef serviciu; - articole de presă referitoare la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân; - aplicarea legislaţiei în vigoare.

V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân care prezintă un grad ridicat de pericol social.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ- teritorială în care funcţionează.

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza activităţile prezentate în Capitolul I INTRODUCERE, conform unui caiet de sarcini specific, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

VI. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Motive de ordin legislativ

Legislaţia în domeniul delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, este reprezentată de:

 Ordonanţa Guvernului Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

 Hotărârea Guvernului nr. 955 din 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificat prin Legea 258 /2013,

 Legea Nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

 Legea Nr. 391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

 Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor,  Legea Nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind

protecţia animalelor,  Ordonanţa Guvernului Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale,  Legea Nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările

ulterioare.

 

 Hotărâre Guvernului nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 27 din data: 28.01.2014 privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara. 

 Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timişoara aprobat pri Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 205 din data: 15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizat;

 Hotărâre Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.  

Motive de ordin economico-financiar Argumentele care stau la baza concesionării prin licitaţie publică a serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, constau în: a) necesitatea amenajării unui adăpost pentru câinii fără stăpân, care să respecte şi să funcţioneze pe baza tuturor prevederilor legale în vigoare, b) angajarea de forţă de muncă, personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi, implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în oraş. c) realizarea de licitaţie deschisă se va putea obţine selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicată) a serviciilor. d) posibilitatea de a obţine tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată, va permite Primăriei Municipiului Timişoara să reducă costurile pentru această activitate. e) încasarea anuală de la concesionar a unei redevenţe, conform prevederilor Caietului de Sarcini, de către Primăria Municipiului Timişoara. Motive legate de protecţia mediului a) Adăpostul de animale va fi în conformitate cu legislaţia în vigoare, fapt care va duce la eliminarea posibilităţilor de poluare a mediului (materialele utilizate la tratamentele medicale vor fi trimise la incinerare, de asemenea şi cadavrele la societăţi specializate pentru preluarea acestora) b) Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, doar pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Timişoara. c) Criteriile de selecţie vor favoriza ofertanţii care deţin certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001 şi certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului.

VII. PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII

Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân sunt : Etapa 1 – aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gestionarea câinilor fără stăpân de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Etapa 2 – organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor. Etapa 3 – negocierea/ semnarea contractului cu cel mai bun ofertant. Realizarea obiectivului activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân, se va efectua pe spaţiile verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă), în toate cartierele, pe toate căile de acces, malurile canalului Bega, liziera Pădurii Verzi, Grădina Zoologică, în incinta instituţiilor publice, organizaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ, zone demolate şi neconstruite din Municipiul Timişoara, etc., respectiv în toate cele menţionate la CAPITOLUL I. 

 

Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi beneficiarii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru).

Operatorul va întocmi un program de verificare zilnică a teritoriului Municipiului Timişoara pe baza monitorizărilor propri, dar şi pe baza adreselor primite de la beneficiar ce va cuprinde sesizările de la cetăţeni.

Pentru organizarea acţiunii şi urmărirea execuţiei, operatorul va întocmi un Program de lucru de eşalonare a lucrărilor cu specificarea zonelor şi datelor calendaristice de acţiune, care va fi adus la cunoştinţa beneficiarului.

Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile.

VIII. FEZABILITATE ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân vor urmări să realizeze un raport calitate/cost cât

mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele se pot ajusta şi/sau modifica anual în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, cu aprobarea Consiliului Local. Tarifele pentru activităţile specifice se pot ajusta cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorului, în raport cu evoluţia parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare însoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli. Pentru activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara, parametrul de ajustare va fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior solicitării.

Conform prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică.

Trebuie avut în vedere faptul că nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei (deoarece soluţionarea integrală a problemelor, la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă, variază în funcţie de nivelul de trai al populaţiei: multe din animalele de companie fiind abandonate din cauza lipsei de posibilităţi materiale a celor ce au fost stăpân, condiţiile favorabile de reproducere, factori ce ţin de agresivitatea animalelor, îmbolnavirea lor şi cei de mediu sau reacţia cetăţenilor faţă de aceste animale), iar operaţiunea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara se va desfăşura conform unui program lunar de servicii propus şi avizat de Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, conform monitorizării prealabile efectuate de contractant, ca urmare a Programului de urgenţe în urma sesizărilor cetăţenilor sau autosesizării beneficiarului).

Astfel, conform datelor avute din situaţiile plăţilor efectuate pentru aceste servicii în anul 2015 – 2.060.1219,78 lei cu T.V.A.) S-a realizat o fundamentare de preţ conform art. 28 aliniatul (1) paragraful a). din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică. Menţionăm că pentru această fundamentare s-au luat în calcul tarifele existente în baza de date a Primăriei Municipiului Timişoara.

Ca urmare a celor expuse mai sus, propunem demararea achiziţiei prin licitaţie publică deschisă a delegării gestiunii ” Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, din Municipiul Timişoara, având în considerare faptul că valoarea achiziţiei se estimează la 6.732.785,69 lei fără T.V.A., respectiv 8.079.342,82 lei cu T.V.A.

Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesionare care urmează să fie achiziţionate este de 3 ani.

Aceste componente şi servicii se încadrează conform regulamentului nr. 2151/2003, de modificare a Regulamentului nr. 2195 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice în: CPV 85323000 - 9: Servicii de sănătate comunitară.

 

IX. OBIECTIVE

Obiective de exploatare Obiective de exploatare pe care trebuie să le atingă activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân

în Municipiul Timişoara, care fac obiectul concesiunii sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare, ecarisaj; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; e) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Obiective de ordin economic Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, se va organiza şi va funcţiona având în vedere să se

realizeze un raport calitate/preţ cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele percepute de operator conform ofertei de preţ, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare, în baza unor formule de calcul aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor ajusta conform legislaţie în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Obiective de mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condiţiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Operatorul răspunde de activitatea prestată în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării mediului pe toată perioada derulării contractului. Cerinţe de calitate

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi UE de mediu este posibilă numai cu investiţii financiare substanţiale în dotări tehnice performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal instruit şi suficient adecvat pregătirii din punct de vedere profesional. Conform art. 22 alin.2 din Legea nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

- gestiune directă; - gestiune delegată. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii publice, cărora

autoritatea publică le încredinţează gestiunea serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct sau prin una din următoarele proceduri:

- licitaţie publică deschisă - procedură la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

- negociere directă - procedură prin care unităţile administrativ-teritoriale negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

La licitaţia organizată pentru delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, ofertanţii trebuie să prezinte copia autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei sanitar- veterinare în termen de valabilitate, autentificate la notariat. Prin aceasta se dovedeşte că operatorul este atestat de autoritatea competentă; sau autorizaţie de participare în cazul în care societatea este în curs de obţinere a licenţei.

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipilui Timişoara nr. 205 din 15.04.2014 s-a stabilit modalitătea de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

 

Având în vedere cele arătate în cuprinsul acestui studiu privind achiziţia activităţilor de gestionare

a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara, propunem delegarea gestiunii activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara prin organizarea unei licitaţii publice deschise.

VIII. DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Durata estimată a contractului este de 3 ani.

Red. Dac. VCB 16.02.2016

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESPONSABIL COMP.G.P.C.D.D.D, Consilier Victor Cătălin BIRDA

COMP.G.P.C.D.D.D,

Consilier Alexandra PINTEA