keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 14/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii", cod smis 121578 si a cheltuielilor aferente

11.01.2019

Hotararea Consiliului Local 14/11.01.2019
privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii", cod smis 121578 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 283/08.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 283/08.01.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 283/08.01.2019 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii" depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.


Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii",, cod smis 121578, in cuantum de 9.102.613,49 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 8.888.803,33 lei si valoare totala neeligibila de 213.810,16 lei.


Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 3.769.331,53 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 3.555.521,37 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii", cod smis 121578.


Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structural.


Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 2.326.204,16 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 29/25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 2.112.394,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 213.810,16 lei;


Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LAURA CHINDRIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA DEZVOLTARE NR. SC2019- „283 08-of dor) RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare „ Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii“, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive 3/ 04-oi. odor4 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod smis 121578 şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune: o Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. FI. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii“, depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale; e Se aprobă valoarea totală a proiectului ,„Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii", cod smis 121578, în cuantum de 9.102.613,49 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 8.888.803,33 lei şi valoare totală neeligibilă de 213.810,16 lei. o Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 3.769.331,53 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.555.521,37 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Certatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod smis 121578. o Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, e Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 2.326.204,16 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29/25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2.112.394,00 lei; o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 213.810,16 lei; Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investiţiile în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: Y Îmbunătăţirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării. Y Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului. Y Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanțare cu titlul „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. FL. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “ este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod smis 121578 şi a cheltuielilor aferente. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile). Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. „cod smis 121578 şi a cheltuielilor se Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii aferente, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciu G.M.P.F.IN.L. Intocmit, Magdalena Nicoară Gabriel Volosciuc f Y

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMA 019- R sc2019- 283 / 4. o/.io(2 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea cererii de finanţare ,„, Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanțare cu titlul „„, Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod smis 121578, în cadrul apelului POR/173/3/l/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienței energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: Y Îmbunătăţirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării. Y Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului. Y Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a cinci blocuri de locuinţe, respectiv a unui număr de 446 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. Cod FO53-03, Ver. l

E 4. Concluzii În data de 28.12.2018, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat etapa precontractuala pentru cererea de finanțare cu titlul „Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod smis 121578. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociaţiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile şi neeligibile). PRIMAR Şef Serviciu G.M,P.F.IN.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ Cod FO33-03,Ver.l

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019- 283/08.01.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019- 283/08.01.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii “, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019- 283/08.01.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii“, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente; În conformitate cu Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale; În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019- 283/08.01.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii“, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea „Cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii“, cod SMIS 121578 şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.l