keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/25.01.2017 privind instituirea Taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 29/25.01.2017
privind instituirea Taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 551/10.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se instituie Taxa de reabilitare termică, pentru imobilele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale", denumita in continuare "taxă".
Art. 2: Taxa se datorează de catre fiecare proprietar al imobilelor finanţate in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3:"Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale".
Art. 3: (1) Cuantumul taxei va fi fundamentat printr-un referat întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului, cu atribuţii in implementarea programului, în funcţie de:
a) sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor
b) cotele-părţii indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale,
c) dupa caz si in baza documentelor si a constatărilor proprii ale acestui compartiment.
(2) Dacă imobilul, proprietate individuala, finanţat prin programul prevazut la art. 1 se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane se aplică urmatoarele reguli:
a) în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra imobilului sunt determinate, fiecare coproprietar datorează taxa corespunzătoare cotei-părţi deţinute,
b) în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra imobilului nu sunt determinate, cotele-părţi sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează o taxă egală, rezultată în urma împărţirii taxei datorate pentru întreg imobilul.

Art. 4: Taxa se stabileşte prin decizie de impunere emisă de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în baza referatului prevăzut la art. 3 şi va cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent,
b) data la care a fost emis şi termenele de plată,
c) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor,
d) obiectul actului administrativ fiscal şi perioada pentru care a fost stabilită taxa,
e) motivele de fapt,
f) temeiul de drept,
g) numele şi calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii,
h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent,
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia,
j) menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.
Art. 5: Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru finanţarea cotelor-părţi indivize aferente părţilor comune ale imobilelor se vor recupera de la beneficiari prin intermediul taxei, in termen de maxim 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor, eşalonarea sumei de recuperat cu titlu de taxă, ce fac obiectul deciziei de impunere, prevazută la art. 4 se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care se emite decizia de impunere.
Art. 6: Taxa se achită anual in 2 rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, ale fiecărui an fiscal.
Art. 7: Decizia de impunere prin care se stabileşte taxa, devine executorie în condiţiile legii, la expirarea fiecărui termen de plată prevăzut în cuprinsul acesteia.
Art. 8: Taxa se urmăreşte şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 9: (1) Pentru neplata taxei la termenele scadente se datorează majorări de întârziere.
(2) Nivelul şi modul de calcul al majorărilor de întârziere sunt cele prevăzute la art. 183 alin.(2) din Legea nr. 207/2015.
(3) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, prevederile Codului de procedură fiscală în materie, aplicându-se corespunzător.
Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri, Direcţia Economică şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Fiscale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat1.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI NICOLAE ROBU Nr. SC2017- /

REFERAT

privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Măsurile de reabilitare termică a blocurilor sunt în concordanţă cu obligaţiile României privind Directiva 2006/32/CE a Parlmentului European şi a Consiliului privind eficienţa energetică la utilizatorii finali precum şi a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor. Realizarea lucrărilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile). Modalităţile privind recuperarea sumelor plătite de către Solicitant aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari se vor stabili de comun acord între Solicitant şi asociaţia de proprietari, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Contribuţia Asociaţiei/lor de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile) este: I. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli pentru construcţii-montaj respectiv diverse şi neprevăzute) corespunzătoare:

 apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;

 apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;

II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare

 apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza Hotărârii Consiliului Local, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, pentru cheltuielile aferente executării lucrărilor de intervenţie, conform prevederilor art.14 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată. Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 18/2009. În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. Având în vedere cele prezentate mai sus propunem următoarele: 1) Instituirea Taxei de reabilitare termică, pentru imobilele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”, denumita in continuare “taxă”. 2)Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru finanţarea cotelor-părţi indivize aferente părţilor comune ale imobilelor se vor recupera de la beneficiari prin intermediul taxei, in termen de maxim 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor, eşalonarea sumei de recuperat cu titlu de taxă, ce fac obiectul deciziei de impunere, se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care se emite decizia de impunere.

2

3) Taxa se achită anual in 2 rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, ale fiecărui an fiscal. 4) Decizia de impunere prin care se stabileşte taxa, devine executorie în condiţiile legii, la expirarea fiecărui termen de plată prevăzut în cuprinsul acesteia. 5) Taxa se urmăreşte şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 6) Cuantumul taxei va fi fundamentat printr-un referat întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului, cu atribuţii în implementarea programului, în funcţie de:

 sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor;  cotele-părţii indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale;  după caz şi în baza documentelor şi a constatărilor proprii ale acestui compartiment.

7) Dacă imobilul, proprietate individuală, finanţat prin POR 2014-2020 se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane se aplică urmatoarele reguli:  în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra imobilului sunt determinate, fiecare coproprietar

datorează taxa corespunzătoare cotei-părţi deţinute,  în cazul în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra imobilului nu sunt determinate, cotele-părţi sunt

prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari datorează o taxă egală, rezultată în urma împărţirii taxei datorate pentru întreg imobilul.

8) Taxa se stabileşte prin decizie de impunere emisă de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în baza referatului întocmit de compartimentul de specialitate şi va cuprinde următoarele elemente:  denumirea organului fiscal emitent,  data la care a fost emis şi termenele de plată,  datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei

împuternicite de contribuabil/plătitor,  obiectul actului administrativ fiscal şi perioada pentru care a fost stabilită taxa,  motivele de fapt,  temeiul de drept,  numele şi calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii,  semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal

emitent,  posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia,  menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.

9) Referitor la neplata taxei şi majorări de întârziere:  Pentru neplata taxei la termenele scadente se datorează majorări de întârziere.  Nivelul şi modul de calcul al majorărilor de întârzriere sunt cele prevăzute la art. 183 alin.(2) din Legea nr.

207/2015.  Majorările de întârziere se stabilesc prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, prevederile Codului de

procedură fiscală în materie aplicându-se corespunzător.

VICEPRIMAR IMRE FARKAS DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ STELIANA STANCIU ADRIAN BODO

SERVICIUL JURIDIC CONSILIER ANA GEORGIU Red/Dac A.G. Ex.1