keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 408/13.12.2011
privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-26843/02.12.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Proiectul "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", în valoare totală de 3.999.719,84 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
.Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", elaborate de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 126.841,38 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei.
c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 12.243,23 lei

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.583.515,20 lei, alcătuită din:
- contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei;
- contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei;
- T.V.A. aferent proiectului în sumă de 769.471,49 lei;
- avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.699.445,56 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.155/13.09.2010.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 3.999.719,84 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 2.047.636,80 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 3.115.650,20 lei - Buget local 63.584,70 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 3.179.234,90 lei Costuri neeligibile 51.013,45 lei TVA din care: 769.471,49 lei

TVA cheltuieli eligibile 757.228,26 lei TVA cheltuieli neeligibile 12.243,23 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 3.999.719,84 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 114.598,15 lei (fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 63.584,70 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 51.013,45 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 3.115.650,20 lei

Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 114.598,15 + 769.471,49 (TVA aferentă proiectului) + 1.699.445,56 (avans execuţie) = 2.583.515,20 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA EXECUŢIE: 11 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE: achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supreveghere video în timp real în număr de 94 camere video, în 13 locaţii publice de interes general ale municipiului, precum şi amenajarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliţiei Locale.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

Întocmit, Ing. Sorin Truţa

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul investiţii Nr. SC2011 –

REFERAT

privind aprobarea proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara” se găseşte la poziţia 37 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Obiectivul proiectului este asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin realizarea unui sistem de supraveghere video la nivelul Municipiului Timişoara destinat siguranţei, prevenirii şi reducerii infracţionalităţii şi criminalităţii. În acest sens, proiectul urmăreşte achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supreveghere video în timp real în număr de 94 camere video în 13 locaţii publice de interes general ale municipiului, precum şi amenajarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliţiei Locale. Realizarea proiectului va avea impact pozitiv asupra calităţii vieţii locuitorilor Polului de Creştere Timişoara prin prin prisma efectelor sociale degajate, respective scăderea ratei criminalităţii stradale, în scopul protejării cetăţenilor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sazu sănătatea. Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, documentaţia tehnico-economică elaborată de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 155/13.09.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele: 1. Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara” în valoare totală de 3.999.719,84 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, elaborate de către S.C. I.S.E PERFORMER CONSULT S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 126.841,38 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei. c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 12.243,23 lei 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 2.583.515,20 lei, alcătuită din: - contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 63.584,70 lei; - contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 51.013,45 lei. - T.V.A. aferent proiectului în sumă de 769.471,49 lei; - avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.699.445,56 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Serviciul Investiţii Întocmit, Ing. Gabriela Bica Ing. Sorin Truţa Avizat juridic, Mirela LASUSCHIEVICI