keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/14.05.2013 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 269/14.05.2013
privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-12913/10.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale-Unitatea Militară 0695 Timisoara - cu nr. 690495/08.05.2013 şi înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr. SC2013-012772/09.05.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 408/2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Luând în considerare Protocolul de Cooperare nr. nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, dintre Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, modificat ulterior prin Actul Adiţionale nr. 1/SC2012-2319/24.01.2012/ nr. 88/26.01.2012;
Luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 17930/24.04.2013, înregistrată la ADR Vest cu nr. 5245/25.04.2013;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr. 883/02.08.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2) lit. b), d) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit.a) pct.7, alin (7) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează managerul proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara".

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Nr. SC2013 - 12913/10.05.2013

REFERAT

privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”- cod SMIS 40138, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Proiectul „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara” se găseşte la poziţia 37 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul a fost depus spre finaţare în data de 21.12.2011, primind cod SMIS nr. 40138. Obiectivul proiectului este asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supreveghere video în timp real în număr de 94 camere video în 13 locaţii publice de interes general ale municipiului, precum şi amenajarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliţiei Locale în vederea realizării unui sistem de supraveghere video la nivelul Municipiului Timişoara destinat siguranţei, prevenirii şi reducerii infracţionalităţii şi criminalităţii. În acest sens, a fost adoptată HCLMT nr.408/2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". Întrucât la depunerea proiectului, a fost adoptată OUG nr. 117/2011, prin care se prevedea constituirea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, iar ca integrator tehnic a fost desemnat Serviciul de Telecomunicaţii Speciale(STS), Primăria Municipiului Timişoara a avut soluţia unică de a colabora cu STS pentru implementarea acestuia. Drept urmare, a fost semnat Protocolul de Cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prelungit ulterior prin Actul Adiţional nr. 1 înregistrat la PMT prin SC2012-2319/24.01.2012 şi la Seriviciul de Telecomunicaţii speciale sub nr. 88/26.01.2012.

FP 53-01, Ver.1

Ulterior, însă, OUG nr. 117/2011 a fost respinsă prin Legea nr. 139/2012, motiv pentru care Primăria Municipiului Timişoara a solicitat lămuriri la ADR Vest cu privire la corectitudinea menţinerii Protocolului de colaborare cu STS. ADR Vest s-a adresat la rândul său Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar răspunsul M.D.R.A.P, cu nr. de înregistrare 17930/24.04.2013, a fost în sensul menţinerii colaborării cu STS pentru realizarea şi operarea sistemului de supreveghere video aferent proiectului. În vederea realizării Protocolul de Cooperare nr. nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, este necesară elaborarea unei proceduri de lucru pentru stabilirea cadrului de cooperare dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Drept urmare, propunem spre aprobare procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, conform contractului de finanţare semnat la data de 15.02.2013. Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi prevederile art. 6 din Procedura de lucru,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, conform Anexei. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Manager proiect, Ec. Adina POPOVICI Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Simona VÎRLEA