keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/28.09.2012 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Sincai nr. 11

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 127/28.09.2012
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Sincai nr. 11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2012-003033/12.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
Având în vedere documentaţia de apartamentare întocmită de către Ing. Mamut Petrisor cu nr. 12/2009, a imobilului situat în Timişoara, str.Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte documentaţia de apartamentare întocmită de către Ing. Mamut Petrisor cu nr. 12/2009, a imobilului situat în Timişoara, str.Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- D-lui Mutulescu Ion;
- Mass - media locale:


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S. BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE Nicolae Robu Nr. DP2012-003033/13.07.2012 REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara

str. Gheorghe Sincai nr. 11 Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile B. S., privind documentaţia de apartamentare a imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562 întocmită de către Ing. Mamut Petrisor.

Imobilul situat în Timişoara, str. Gheorghe Sincai nr. 11, este compus din 2 apartamente cu destinaţia de locuinţă.

Prin adresa cu nr.DP2012-003033 din 18.05.2012, Mutulescu Ion a solicitat aprobarea documtaţiei de apartamentare a imobilului situat în str. Gheorghe Sincai nr. 11. Apartamentul nr. 2 cu destinaţia de locuinţă din acest imobil, deţinut initial cu contract de închiriere, a fost înstrăinat prin vânzare în baza Legii nr. 112/1995 titularului contractului de închiriere, iar apartamentul nr. 1 este detinut de catre Balan Silvia in baza contractului de inchiriere nr. 1990/04.01.2001.

Locatari din acest imobil în calitate de proprietari extratabulari prin cumpărare si titularul contractului de inchiriere, pe cheltuială proprie au contractat serviciul de întocmire a documentaţiei de apartamentare cu Ing. Mamut Petrisor, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare.

Conform adresei cu nr. DP2012-3033/03.07.2012 a Serviciului Administrare Fond Funciar, rezultă că parcelele cu nr. top. 16561 si 16562, înscrise în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara nu au fost revendicate de foşti proprietari.

Conform adresei cu nr. DP2012-3033/13.07.2012 a Serviciului Administrare Patrimoniu – Baze Sportive, imobilul situat în Timişoara str. Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562, nu a fost notificat în baza Legii nr. 10/2001,art. 21,alin 2,3.

Cod.FP53-01,ver1

Conform adresei nr. DP2011-3033/05.07.2012 a Serviciul Juridic în evidenţele acestuia nu figurează litigii cu privire la imobilul situat în Timişoara, str. Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operaţiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2012 – 003033/18.05.2012, Ing. Mamut Petrisor în calitate de executant a depus documentaţia de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562, în vederea supuneri acesteia spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Având în vedere cele de mai sus şi faptul că terenul aferent apartamentelor este proprietatea Statului Român

Propunem: Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Sincai nr. 11, înscris în C.F. nr. 400822 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr. 8423 Timişoara, nr. topo. 16561, 16562, conform documentatiei de apartamentare nr. 12/2009 întocmită de către Ing. Mamut Petrisor.  DIRECŢIA PATRIMONIU ŞEF BIROU A.I., DIRECTOR Martin Staia Calin N. Pirva INST. ARHITECTULUI ŞEF SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ARHITECT ŞEF SI CADASTRU Ciprian Silviu Cădariu Dan Robescu

AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC

Cod.FP53-01,ver1