keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/14.05.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 275/14.05.2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13131/13.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere actul constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 114/28.09.2012 privind modificarea si completarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prin desemnarea d-lui RUSET VASILE - cetatean roman, nascut la data de 04.10.1962 in Caransebes, judetul Caras -Severin, domiciliat in Timisoara, str Mircea cel Batran, bl 52, ap 12, identificat cu CI , seria TM, nr. 349765, CNP 1621004354727 ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 2: Se modifica in mod corespunzator art 1 alin (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 dupa cum urmeaza:
"( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin d-l RUSET VASILE- cetatean roman, nascut la data de 04.10.1962 in Caransebes, judetul Caras -Severin, domiciliat in Timisoara, str Mircea cel Batran, bl 52, ap 12, CNP 1621004354727, denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL" .

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 raman neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica si SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Institurii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI