keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 101/27.03.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 31 Decembrie 2011

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 101/27.03.2012
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 31 Decembrie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 6699 / 13.03.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2011" - Anexa nr.3, "Program dezvoltare 2011" - Anexa nr.4.
Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE VENITURI PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31122011 1 -lei- _ IE a OT repturi constoiale T NN MIRESEI Prevederi Prevederi Ţ Incasari Stingeri pe Drepturi Denunre indicator bugetare bugetare Total, Tin anif Tin anul realizate | alte cai constatate definitive car inc: e incasa ! cure: precodunti cUren decat inca de incasat | 5 | i z 3=4+5 4 | VENI 198.3 887.396, 13 851.037 2045504 1.7773 214.20.870, z219.270.070| 1 1.513.430) 1357310) 26.297 i 1,513.458| 153.430) 155740 26.297) FARA 26.297. | ţ i SSN ssasol 2317.756.640 26.785.351 215.645 sol 26.662.741 2 2324.250| 114.737 302.765 | i i RA 2 2340090 2721.77 316562 24 178. EEE X.H32 a00 921 uz 24.622 1845 ţ | ţ | 1020 1267) ax 267

e Pag. 2 -lei- 5 i constatate, Ţ Prevederi Prevederi | repturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi Denumire indicator | bugetare bugetare | Tatal, din anii din anul restizate ajte cat constatate initial definitive - , | incasari i initiale efinitive din care: precedenti curent | decatincasari | de incasat | | 1 2 3=4+5 | 4 3 5 7 3=3-6-7 _ er Ţ | i | 3310 3810 i - arş culturale, artistice si 216.000 216.900 501.603 418.94, i din cercetare 53.020 137.185 39.507 | 176.291 689; 174.501.494 13.028.582 161872 912 25.655 630| | 19.421 000 2.987.339 1 ! | i | ţ | 5.861.562 6.124.180 8.124.180 2.853.162 238.793) 13440 159.059 1.600.006 1,6000 583.500 483.500) 1.600.001 1.000.000) 583.500 3 i confiscari 3 497.000 199.249 153.826

3 -lei- [Seb-|Pa- [Gru- [Ar ANI TI Prevederi Prevederi e Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi ne-i Denumire îndieator bugelare bugetare Total, din anii din anul | ajte cai constatare ari | initiale definitive din care: precedenti curent decatincasari | de încasat | i 4 , B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 3=3-8-7 3610 36 | 322.000 387.000. 499. 249| 495.249| 3710 RE, ALTELE DECAT | | 40.55% 4.105.220[ 4 4.075.698 - 2. 40.599) 3.173.852 4.30 2.156.87R 1 03 de dezvoltare | 4.559.260 06.570 -3,314.837 -3.314, | 04 4.559.260 4.106.970 39 1.931.368 10 1072 1672 ţ 50 e venituri din valoarea unor bunuri 10 SUBVEN 2.734.000 2.144.080 UBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 81.800] de stat pentru 3 e stat caire | | aţi | turi proprii pentra | 1.181.800 DELA ALTE ADMINISTRAŢII 4.018.35] 09 e cale penîru armarea cheltuielilor de capital 3 1 tele |

i pe ha; din anul curent m a Gai 400.554 Director Economie ef Serviciu Buget Ec.Smaranda HARACICU i IU i

Cre DNGOE TEL ORG UE 1 SLI borre OI IG 000 ST n BNS DIV fa 0070 09 ME ţ GOLSt BT MDUSE 00 E ÎUBF'SGE HEI d HEAT n o a Eu ga 2199 | ţ 5 an 9153. aa opuăaț aduci UL IIURUDCE LLOZZLIE HIMNLTAHI - NIA IS NHdOXd MINLINZA NIC SIVINVNI3 3INIBNd NOTINLILSNI TV 30 INLNOI

e — 7 1 Credite bugetare Angajamente tre indi. cdite d Angajamente Angajamente Plati | ieli Denumire indicator Credi e a | 8 | sa legale Cheltuieli angajament îniti. eta + i înitiale | definitive bugetare legale efectuate de platit efective ran + B 1 2 3 4 s & 7=5-6 8 i 510.950 319.330 5 505,882 610350 616.950) 519.336| 519.336 505.482 i | 177.320 320 177320 | ţ 2.090 330 2 1,931.207 | 2.090.350 2 1531.207| 1933.26 | | 2.090.350 2.170.920 1.931.207 1.531.207 | i

nasi în ar ES lot ESTE VI 09 SES 6 Tr aFL'9bE 09« OM [ 086 LENE! SSL ţ VU UIT PEG GOL TEO IE ISS DSF sad aur: TINOSHIA 303 SIN a u > n ABIA DIDI asia e tour Sur ay | > azur EEE 142071 NIA IS MALINZA NII 3INANd ILNLISNI VIHIITVIIA

ba = o E 0 a od mau + “ans 2 = 3 E LA = a â e > E ă £ - E 3 _ E £ 2 5 = 5 4 5 2 a ă 3 a a > ju Ş 3 g g 3 s a a E 2 a a g a 5 E FE a 5 5 5 5 i ă i A 5 = & a 4 3 E i 4 3 i A = RH E 3 5 5 ni < a = 2 = n 5 = 31 BI | | | | Ea 1 E a a E SR E a i ta > 3 = o - i E £ a 8 2528 3 3 a & au sa 3 > 3 2 e 3 a a sas. = a = 3 3 2 3 SSE z E = 2 a 2 3 = 8 5 3 & A 3 3 56 Ia a 5 e re & LS UE S 095'03£ 6" a a E = a a s & St 059% ba tn 5 LL + A LE EL & a n n e = Fo SIFI zi Z 5 | 02 nu a a a = â gr E 218 a BELLE ALI ! ud ap our fe % IPPD zar -

Pag. 5 - lei- fa - + - 4 | Credite bugetare 1 Angajamente | INERENTE Credite de 1 Angajamente Angajumente | Denumire indicator legale angajamen: ni 3 initiale definitive bugetare legale de platit afective | E TE 1 z 3 4 | 5 8 rar re + | Ţ | ţ 354.190 1. 85.394 ţ 73.839 46.520 46.526 25.023 1497 205.039 „553 e obiecte de inventar = 1.580.146 : 1.246 208 11787 7 279953 [ | aplasari, derasari, iransiari 329.010 281.747 231.347 301.694 20 asari, wansferari 243.010 196,861 330| 20 în strainatate 86.000 87.960 34.856 14206 26 537.960 540.550 471.615 101.985 208 25 | 23.908 33, 23.802 20 220% 55 aa. 25 75.330 1232 20 31.460 95.890 imprunraturilor | 120 125 125 135 20 24 02| Comisioane si alte costuri aferente | i 125 25 125| | | | 43833 133: 13.760 27 20 36 3.131.980) 3.328. 207| 20 30 4.000; 28.568 2854 20 30 3.000 3361 33 3301) 3.228 a ga

Pag. & - Iei- Credite bugetare | a td Credite de ESI 1 Angajamente Angajamente Plast Cheltuieli Denumire indicator angajamen Îniti i Fa Sa initiale definitive bugetare legale efectuate efective me n 1 2 3 4 5 6 1225.050| ei drepturilor 633.000. 639.376 635.576 659976 Alte cheltui - - i 1.216.960 1.60. 1.640.359 29.133 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 4.384.178 8.106.240 4.571.802 4.577.602 1.050.373 3.547.229 56 ai i 56 DI 02 3.527225| 56 15 i 56 135 2 i 57 | 315.500 57 02 31£.500| 57 29 313.100| 315.050 37 02 92 3.700 3.750 235) 59 i i 39 01 7 | 3528019 71 | 3 = șa a 5.495 464 n io 5 pn 1.5510 4.605.190)

Pag. 7 - iel- E Credite bogerare ţ m | ajamente Denumire indicator i Credite de Angajamente | Angajamente Plati zale Chetruteli angajament înitiate definitive bugetare legate efectuate | de platit efective rr rr mt a + Er 1 2 3 4 5 s 7=5-6 8 200. do 37507 57307 37.59 | n a siv reparatii ţ i 712.829 253,640 105.749 105.745 29.605 | 03 ale aferente activelor DO : m = | 5416 GENERALE 3.656.030| 4634050) 2.733.046 & | o 3.369.530 13 2726.53 272653 | 2308733 10 1.923.609 1.590.81 19 41 1.544.000) i0 Qi 1.344.000 243,98: 10 | | | 266) 26 266 10 Gt 55 65 15 34568 3.436 10 03 379.000 343.043 343.643 352.630 10 03 | 283.080 266Aba 18 03 8.000 8.508 MI 10 03 | | 72.000 81.000 10 03 i de asigurari pentrii ccidente de munca si boli profosionale 3.000 0 03 | | 12.000 12.636 10.554 20 1.446.539 FA357I8 1.133.718 557.877 20 462720 133.283 153.28: 142.162

Pa 8 —lei- — at Credite bugerare 1 Angajamente EBNER Denumire îndicator Credite de | Angujamente Angajamente Plai legate Cheltuieli înitiate definitive bugetare efectuate de platit efective i 1 ) i B 1 2 3 5 1=5-6 5 20 oi Furnituri de bi 55 990 55.590 20 01 Matariale pont | 26.000| 26.069 5.633 6744) ot Incalzit, ilum 56.510 17.432 - 7 36300) | 4.598 bi 25.030 10.017 6.558 | o 11380 11.380 2.249 2245 , Di adio, t+, | 43.000) 105.000; 24.376 24875 25 31 37 210) 16.717 141.856 20 chanare 129.070; 37, 305| 37.305 47216 % «a 05 65.700 65.700 24,608 05 30] Alte obiecta de inventa! 63.70) 65.700 24.608 | 20 06 i, transferari 58.680 640 640 65 20 & Bi | Depiasari interne, detasari, i 540 640 sat 20 11 si materiale | 6.048 3 16| | | 22.400 22400 960 950, 12.059| 12.658 AI 3 4.096 2 23 | | | dispozitiilor legale | Das 30 Ahe 575355

Pag. 3 - lei- E Credite bugetare TF Angajamente E | Denumire indicator Credite de EEE Angajamente Angajamente Plati lezate Cheltuieli arat Titlu | cot | initiale definitive | bugetare legate efoctuate de platit efective | MIRE pr B 1 2 3 4 3 & 8 20 30 E IRI E i 689.000 781.000 639.576 535.976 i 539.976 20 30 120.050 155.080, 302.147 302.147 | 35.582 | 78 : tii 316,500 -ssis| 6515 : 141865 | 71 316.500 316.500 655 6515 14.865 | 71 | 316 500 316.500 6.515 8513 14.865 di | 205.100! 200.000 4776 4.776 33.190 ol | 116.500] 1739 1675 16.509.470 15.599.3 14.914.556 | 14.768.990 i 1.244.750 1.344 740; 1.269.733 10 1.033.070 1.051.630 ) 996.038 | o 1033070] 403.520 330.735 343.251 | 1.663 1.546 16 7260 7250 i 10 a 167.540 1675 167.525 | i | 259.350) 299315 299.5 | 1 zfara unitatii 114710 114704 547 i oi | 2590, 2.685 2485 205| 0 0 | 54 SEO 54.557) 54.357 fa 857) 58.146 ID 02 i 1.580, 1.509 0 1.500 1.500 | 10 03 284.710 266,160| 266.002 266.802. 266.002 213.695

Pag. 10 - lei» E Credite bugetare | Angajamente | Denumire indicator Credite de TI Angajamen Angajamente Piati | Cheltuieli angajament înitiate definitive bugetare legale efectuare | de platit afeciiva rr re | B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 3 de a: e de PT E | 241.320 285 206.976 10 03 02 5.320) 4.180 78 457| 10 03 03 : a E 50.140 3 50.117 51.792 10 03 04| Contributii de asigurari pentru | | accidente de arunca si boli profesion 620 1.99%] 1.553 1.953 2051 | 19 03 | 12310 7.930 7 7.8561 7385 28 13.204.100 14296310 | i | 3.672.570 4.552.996 i 4.344.205 20 51 i 5.000 406.289 388.047 20 01 3.400 389.390 591.262 20 OI 1.276.008 337.630 20 91 25.500: 154.030 29 9 20 01 3.000 20 20 ot | 4.000 219.780 219.756 20 383 550 28 01 2.120.826 1.508.924 20 02 186475 3.526 20 03 8.412.600, 5.454.796) 210

- lei Credite bugetare | Angajamente Denumire indicator N, de Angajamente Angajemente Plati | legale Chelruiati initiate definitive bugetare legale efectuate | de platit efective | B 1 2 3 4 5 7=5-6 3 pentru oameni RR 8.453.610 8.433.556 8 5,453 3.493.154 23 03 02| Hrana pentra 1.115 t 20 04 Medicamente 3.918 3.567 3.867 3 20 -04 3.500 - =. 3281 3 Ed 3 = 2526 20 64 | ţ 390 585 3583 585 585 20 55 | 521076 621.028 621.028 55.99) 20 05 91 1.850 1870 1876 20 05 3 286.650 28.490 25.479 2832 0 05 3 391.679 53.159 20 06 eplasari, detasari, transterari 66.834 GIRL) 20 06 94370 0 2 20 09 3.870 20 11 | 10.500 | 20 12 2.290 20 13 | 32510 64 26 14 1740 15 20 125 | 8 20 24 92 130 25 E 20 30 203.890 167.182 | 20 a 1.102 20 30 03 41.606 45 20 30 04 7300 7.300 1.306

SOLSLE SL? Sr ORE aNSUL BESSL i 3 a n e 8 a n în ba a = n ţa ia ka La m u 3 a a“ % = pa = e ț 00085 000585 000'66b DST 0z5 ELA Uz 0TF'995 UE 07995 05511 099'5T 0991 OSCE OLE, OS0E 0682 0051 065 & sI = a a TIVIDNVNIAIN TALIV N TATI TYIIdVD d ung -a sa 0. 1 sa tan DA n n E un + tn a 0199 a n & to a nud op | oguanrefuiuy quousfedue D AJUTE BI TI Sta

dr : > pr 0 tb = a EA CE a = OD O cs a a a oo BD DDD E = OD > OD DDD O o o Sa DI DD a Ve a a a IT e S TR Wa =— i e 3 a O ESI ă a BILE & i = 852 m = a = x 2 a E 3 E & s 8 â = = = E E Z 5 RI 5 a 5 A = ş 5 = = 5 5 3 a & z 5 5 = s & a a a | a pH e = = â E = = i a 3 30 E | E i Fa . Er | 7 - ai -_ 3 a E Se | 5 a BEL: BR 3 5 E 9 E 5535 3 3 a e £ in ha la n n La Ba 4 a z 3 ks a 5: & E 5 ES £ 3 5 5 = a IE a | = 3 i | - m a 5 a 3 UI a a | = 2 35 5 5 3 Ca: Ba 3 _ SR & ss 255 a sa E E SD a m a 2 3 52 = ss 3 = DE 3 = 5 s 5 5 5 E o sv 3 să A RE a a 5 5 au „7 E În | 5 4 a H a £ a 1 = a FE = n = SA "a A it ua a no 8 E 3 8 3 B 7 3 1 tu . 3 n Pe n | n n Lt a ha ua a a 3 az a E 2 5 _ a 3 8 s 2 a s & E = a = în a e în 5 a IE = e HI a 5 RE ui > = e s 3 E 8 n e 3 n „| E 4 ua aer 5 2 a a 5 BRE = — a = a = A E e = pi sa "m a Cm SE = a a = a E 2 2 a _ ta m E 7 2 m Sp > 2 E us BI VI în St m a = ha = Ul = = 3 3324 3 2 R > 5 5 Ra a i 8 = 3 ui E a = + a - = 2 a e > a Fr in a un a 2 5 a Ia 8 3 3 = = una 3 = â i 5 a E 53 & n BI

bă a ba ba & ă Ss a a = La 13 —_ E ta a a IRIS UI ÎI iezi p asa a = DATI Ip 13 r to a tu DS a E O a ba a s E a și ture aro anod LAT ŢI 5 a a a ţa E % e) 5 "m 3 SE a ” 2 —_ 3 = ba n în * as 8 e = n e 2 > a n E ua RI a 8 s £ ss 3 ă 2 = 5 e s < 5 sa 5 E 8 = 25 5 a e | a & & —_ s & 51 a 5 E 5 SEE 3 FI 5 Ep 55 & a B 3 SEE = 5 5 Sa ab aia ss R z 32 2BE 332 555 s 8 5 8 3 5 8 € 2 5 5 £ a a E 5 > o 5 = a E: SE _ + E vs £ £ a E a E 5 a 3 wa “= 8 u 2 = i 6 a PD = FR sa E s a = = e * a RN e ERE ase = RE > & 3 a a d = E In va m = 2 a as a 5 5 SE & SE & 3 n a =: Ss E 2 a SE _ . E șa n -_ E 3 3 E 5 5) n 2 x R 35 E & = i 2 în 3 a 33 de SN d 8 538 8 ui & a 3 3 E Sh E & 5 E 5 = 5 i 3 = 5 = a € 3 = 3 | art ov a 5 pa PE - E a pe PRE ua us e o Sau 5 3 a 38 5 Ss sp Ss = ă 3 & & = RU in în a a _ a E m Rn = E SE IESE SE) aa op Is apeui um 5 na ar [vite 3p ap zuacae 12ânq DUPIID ore ap | auataefeSiy | [ | "Bed bi -

Pag. 15 i Credite bugei Angajamente fi- | ne Denumire indicator Credite de O Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli n mi? egale angajarnent initi _ e e grafiTitiu| col] at = initiale definitive bugetare legale efectuare de platit efective 23 - n m 12,000) 52.000 34.000 -33.207 93 - 5277 ţ 20 30 1.464.760) 1.561.076 1 1.365.783 20 30 04 1.190.050 1.49) 960 997.742 182.852 20 30 30 v bunuri si servicii 274.650) 1.002.808 563.328 582.901 1 PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) = 4.384.170 £.106.24 4.577.602 3547229 1.223.959 36 dul European de Dezvoltare 7473240 354722 1.035.346 55 02 7473240 4.384.370 3.547 22 1.033.346 565 15 perioada 2007-2013 193.432 56 15 Finantarea ext 633.000 193.432 7” 1.556.010 3.808.092 2055595| ACTIVE NEFINANCIARE 1.556.610 3.808.092 2055 395) 51 1.556.010, 3.808.092 29555951 oi 02 de | 1.556.010 3.700.443 3.300.443 2.055 595| 03 birotica si alte i 77.000 41.925 11.929 353.591 01 3 Ajre active fixe (inclusiv reparatii 93 720) 65.726 65.72 16.924 ) 71 03 Reparatii capirate aferente activelor

Pag. 16 Gru- | Ar-| Ali i Credite bugetare Angajamente | pai | Denumire indicator Credite de 1 Angajamenme | Angajamente Plati tegale Cheltuieli Tita | col agajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit afective tu i BE 1 2 3 4 s | 5 8 fixe 505. | | 6710 ] | 1495.00 1 154. 29 1327330 1.463.000 1.579.600 1.453.675 27 423.618 10 CHELTHIELI DE:PERSONAL + 19.000) * 218.620 le în bani 195.000 296.459 218.626 on 30.060 DE 25.450 28447 12 ţ | | | 26.006 18 13 107.009 54326 10 30 33.000 3.369 26 1.244.776 1.204.098 20 91 unui si service 145.157 425.004 i 7.000 11.650 | 3.500 557 954 1613 1613 388 11.000 2376 17 | 17474 52 6.487 95; 95.267 E 55.583 | | 300. CE mA)

BEI | ţ | ui ia 3 = + a a a 5 u mu a m e a vw a E e 8 a 2 ta ur lu E Ss E = 8 GL USE 26 09605 0a0a£ CITE Oc ss 007709 USE jo07£ 000$ DOI 5005 a 2 & IS 00019 10 > E, z0 10 | ta s e e D bo e & o DP 013 MD IBIUDAUI Sp DP o a to 3 E o BR (rares ta axa ud op DIENIIIJI ÎPIIPID omuefeăuy e asta duş ayuarue Bano DUP) ap 3» | 102 3018 | pen |n hu |-re | 12 ea ans e DE LT Sed

Pag. 18 - lel- Ali Credite bugetare | EI | Angajamente &- | ned Denumire indicator Credite de TI Angajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli ri Tita cot | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit | afective | | | | 3 1 | 2 4 3 & 7=5-6 610.950| 519330| E 519336) | | 156.300 323.80 z | | 5.000 3.63 3 3 sl | ESI E : 260001. 16776) = 16 16761| 1 | 150.009, 149.591 49.53 149591 | 147338 | | | 3.006 | | ) Î 30.000 253| 25.433) | 14.686 | 20 01 30| Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40.300 2.4861 32.122 02 15.000 | 03 320.006 293.891 293.8 200.143 20 03 320-009 293 &: 293 299.143 28 3.00 i 1,532 2% 04 3I 20 04 04 5.000 1.532 1.532 20 05 5.000) 5.000 20 05 30 5000 4.540 29 9.650; 5.650 558 20 30 30 9.550 9.550 558 37 311.000 7 177.320 57 02 311.008 5 177.32 173 177.326 02 01 331.600 177.32 17752 177.328, 76 "7 i

Credite de ITLUL X ACTIVE N Act SG RE — | Director Economic Ec Smaranda 5 7 serviciu Buget liana STANCIU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI 0 PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122011 Prevederi pliuri constriate Stingeri pe bugetare alte caf definitive decat încas din care: precedenti 1 | AT Ţ _ 2 3=4+5 7 1 -lei- Drepturi constalute 213 748324 210,146 550 213 163.10) 15343 1.558.182 45436 163952 19 2133.049.670 208,588. 20G715.033 = zi 2346.00 272.771 92 1 a20f 267 din 702 26708,

Drepturi constatate Prevederi | Prevederi | a Incasari Drepturi Denumire îndicator bugetare bugeiare Total, | dinanii din anul | alte cai constatate jnitiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat 1 2 F=4+5 4 5 s 7 8=3-8-7 | ! | 4.0 410 419) i manifestari culturale, artistice si | 216.609 216.000 301.603 419.984, 483 63.020) 13 38. 97.675 176.291 680 174.901 494 13.025.582 161.872.912) 139 | i 9.421.000 19.421.609) 7.987.339 31 uri din contra ia venituri proprii ale iui Sanatatii 5.864 3 30 prestari de servicii 6.124.150 6.124.120 2.853.162 2 199.055 N TARE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1.690.006: 1.600.000 553.500 58 n berari permise 1.600.000 1.590.000 583.500) NZI, PENALITATI SI CONFISCARI 9 so si confi 5) 2.080 197.000 499.249) 15.888 |

4 5592) 40 AA Director Economic Le Smaranda HARACICU 7 curent 125

Toni 19615 LIS 6 Orest Isa LEE ATENT GG | DVR LI BSE DUNE ata IT Le 600 FRF GE EC TIVT 0PL IIS ZI UsTII DST GER on | UT OUSPE qua tnt set asul ra n 1 Med ap i ați) apriori am zen ap ua aripi |-ans drsl e Ia LLOZELLE 30 VINNILDIS IVIOT INLIDNS NIA HINBABAS IS NIC ZIVINVNIA SINBNd WLAN SI WYONBINILIBHI VIH3IVLIA

” e a to la MI BI ba E ta to BIS bo N ba 2 bt zi 8 xi = 5 Ss a 5 a = o E 7 a > = «= ooo o = a a i 2 = s CNA 3 E = 3 5 72 3. = 5 & E -1 = a i LE = a a 3 8 = 8 a 5 5 E m 3 NI n > că > ŞA : E g 3 5 3 a 3 > FR = a z s 8 a a 4 8 : = 3 & 4 5 8 : = 3 £ = 3 > 2 2 81 3 = E | i > a 9 ea —_ ă 38 = Re ae E a Bz ra £ a Ra = = = pa - - > - Bz E un a lu BR te ga 5 a un vw ln WR Yo la _ n a a Ea BEP 2 ui e 5 e 3 & SEA 2 a A = a LS) a e a a D un oa in m ad —_ = la YI ba _ = 3 3 28 5522 2 & 53 5 E 5 s E 3 3 E 38585 333 E 8 = = E a IE [4 5 e - a vo _ a n _ w a a = E 3: 3 5 5 e e B = E a Lu a = 5 E a n 3 a E 4 8 5 8 8 ' CE! = a _ = a 3 în 1 m 2 = e E 5 5 Za pu 2 8 e a E E a a = în în n n & a 8 = _ a - 3 = a —_ Ca De e ES 3 ă CSE IE SINE III *E = uz 3 —_ a & pa a pa RR: n 5 3 > a m Im » 1 e 2 e, 5 555 & za 5 5 > 3 n 2822 a a 8 ES 3 & = n n ap = 5 a i 3 5 BEBE 3 e 8 & 3 E e a & 3 & | e | DI = a I-a 1 = A + ua = = 5 e a 3 zi 2 - 5 n = 3 5 Ba a > = a 3 2 Ba 2 5 2 z a 8 = = = 3 a 5 E a E tu SEE — 5 m SE - vu —_ & PE RT & n e E E = a = 5 = sub FE ur E & 3 SR a = ua a 45 3 SEE 25 8 i 3 25% a 5 e, | — lua a 9 ZE 2 3 3 n 5 a — ca E a = 5 3 = a a CI a 3 = 5 3 Rd a FE E - 3 n 3 & = 33 3 5 n ba a 233 2 a Ea z “ 2 a ă & = 5 =

TEI 15 E “UBS DD Fe aa a E, & = 38 SE — a Ţ vu b E = = re: sa SR) e + 1 5 a £ a E 2 d pp ECE 35 d 3 a e en la le > 2 5 e & 3 a 8 a BRE 8 8 3 2 2 = ss 3 3 5 £ 38 CE | a = = d a = e = a |4 m _ | Ze n, - ui n a e g = e eBu a za a z au 3 = 5 3 18233 : 5 a - -_ a 3 a > ua 3 3 a = Sa a 2 5 = 28 8 : 8 z £ 8 ss 5 888 n e 8 5 BE a E aEnu 5 BRag AB e! a a Bu BR E E E m 3 Hi La DD — a a o - e a în - e 5 n iq Ea 5 2 3 5 5 3 Ba e e A Eu a 3 > 5 = = L-a 55 șa _ n E 3 u _ ur = CR: n a & n “e RBRua E 3 d şa a 3 n a REPEA E a in > > a a e BR e ah = -: 2 a 3 3 3 E a 3 e E 2 u 53 3 a E ERE — : = 5 3 E a - a = 3 a = * Le = a m pa i to SA = B REED aa +a s în a pa _ n a ae > a 2 5 4 2 a a &U aa = a RE a 2 a 3 5 3 j DR FE 5 m = m R - n 3 a = e = n = = 5 £ o a RE e = ț — E a = he _ SE = ua = Hs na & = a 2 în SE ua bb a n = E a a în = Ras 5 45 8 $ su > = E 5 a x SE & E = E £

Pag. 4 |Capt| Sub-j Pan |Gru- | Are 4 Credite bugetare 1 | E tol | capil ra-| pa/ | &- Denumire îndicator Credite de Angajamente Angajamente Piati lepate Cheltuieli toi |eraf] Titlu | col; ati înitinle definitive bugetare | legale efectuate de platit efective | | | | N N — | A 1 2 3 8 20 50 04 1.225.050 1.503.360 796.451 20 35 d | 589.000 101.009 639,97 639975 20 30 210500) 2.276.969 1.640.359; 1611226 25.133 57 A 180.001 156.601 357 02 180.001 150.091 180.172 37 02 3153. 177.630; 177.620 177351 a - ca 3 2331 238 55 îl 538 Oi i 1.660 | | | 4317530 2.500.735 oi 4.317.530 2.300.735 | 10 1.923.060 Î 1.682 10 GI 300 0 5 19 01 54.000 13.500 19 40 38.009 3.000 16 Oi 168.000 101060 3 19 83 379000 445.500 352 10 03 253.009| 257.506 25 266 Igurart de somaj s.000 3500 6371 asigurari sociale de 12.000 s1.oca! 4.571 67.078 |

Pag. 5 — lei- Credite bugetare Angajamenie Denumire indicator c edite de Angajamente Angajamenie Plati Cheltuieli angajament înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective i a a 5 1 2 3 4 3 â 7=3-6 5 4.000 3.009 1.859 10 03 0 12.636 125; 20: TITLUL II BUNURI SI SERVICII A | = Fi 1.135 20 oi Bunuri si servicii 15 20 oi 16.635 15356 20 01 092 6.633 | 6744 25 91 83 17432 20 04 36309 97.360 5.051 1 25.060) 10017 2) 01 2249 25 01 | | i 15.006 105.600 24.870 | 20 i de servicii ca | | 3747) aj î | | 129.079 0.070 57 s| 57.305 20 02 | | 20.000 | 05 63.700 242| 24.452 25 95 65.700 65.300 24.432 2443 20 06 58.650 a 640 25 05 33.650 38.650 540 40 | 6.005 6.009 318 316] 20 13 22400| 22400 o d 20 14 | i 12.051 anii si Î

b-j Pa- |Gru- jAr- Credite bugetare i | | Angajamunte Denumire indicator Credite de TI Anpajamente | Angajamonte Plati legale Cheltuieli col angajament initiale definitive bugetare iegale efectuate de plarit efeciive T 2 3 4 25 | | | 9.506 9.5a0f.: 3553 2.853 ZE 9952 30 159.056 242 42.123 | 30 ari servicii pentru trans drepturilor 685.000 701.000 835.976 650.976 639.974 38 30 i i servicii 2 458.080 302.147, 302 35.582 LANT 15.635.050 15 | , HENTUIELI DE PERSONAL 1.244.740) i 051.620 GI di 103.526 343.231 1.563 1538 1250 4388 10 167540 161529 10 299350 299.335 10 Î 114.700 10 2.683 1685 10 | 54,857 54.857 10 [ 1.560: 10 i 1500 1 266.08 273.695 10 | 218.450 2 = pa & ta 258 ţ 01288) E) i

A ta 068'835 [066 TGS mn a uta 009T 000F 0a0E OREZ 0975 609 DLSTLS 0Z9 a 2439) ned op oxuouefeBuy E: apesor amana DARUI axa ap Uni ÎS DL UNA WIS IS RHINOS HE TATE 5 Ipasu0o agitad o e va Juourefedue ua e. ap op) asumi

Pag. —_ - Credite bugetare 1 | Angajamente | | Denumire îndicator Credite de | Angajamente Angajamente Plati lecale Choltuieti initințe definitive bugetare legate efectuate de platit | i 1 2 3 4 5 7-6 5 3.855 3.857 35il 3 3.252 2576 583 286.650 28.496 860| erari ka a 20 1.876 1 1 20 ți | Carti, publicatii si materiale | documentare 10.500i 18.69% 18.582 192 Consultaniz si expertiza 2290 32.510 64.720 64 12410 16.10 16 24 i alte costuri aferente | 125 2) 30 203.890, 267.162 267 203.894

pr şi S1 -146 „394 3 5, 6 4.239.959 4 a < 94.40 50.944.7 | Cheltuieli «fective ESTE 3 31 â 422 sasea « Ş SRR E P te 6 25.876 451 tit 6 d ngajament iegate e pt A ă 5 7 3 ZTE = 5 BA RR ei vi pi ni 0 89 5 3: 19 20: 1216.51 15 5.1 3.3: 3.8: 4 5 5 $. 76157233 2 11.176, pa Plati efectuate & 6 16 5 300 8 a i ci s 060 83.080 a 12.040 33.916 5 903.503 R.030.015. a Angujamente legale | anul 0337 56: mente GA) 3 - Angaj bugetare G o ="ST5 a SS RR să & 7.800 4.056 3.090 o 533.009 13.046 55.920 1 i 03.030 2 o 0 5. 23.2 5.89 2.601.2 433 9 10; 17.378.640| 8. îtive 11.596.830 2 m 195.891. 8 defini 80 510 a 3.000 3) 1.000 Ss 134 5. 4108 3.705 660 1 199.000; 9) 7 Credite bugetare SA 477 1 169.152.730 & a 5 2 tiale că îni: dire de angi CHE E Benumire indicator LT ad a a _ i a ) S & oo a = = MA la Ia ia n = E E E E Ta graf; Titlu j col Sub- capi tel [ a d

E 5 £ De Ha O ta ta II ba a ba 9 bă bd PI NOI II IS _ a = > a) E & o o E _ : R = Sea E ut E TLS j & a be 3 5 vu E = E sr a 5 3 & â 5 3 s 1 _ _ _ _ Ţ | sa FE LA - 58 5 a E vs = a a & va ta ta po - - 3 5 an e ta = tn Ca LS ta a BA e a ţa e O 3 8 SS. 5 > + a a 9 E = E m 8 S 85 a = e 7 a = PRE CR > = FOREST = & a = Cr E SE £ z = 2 2 Bu a 2 = = > 5 s 8 3 3 E 5 > 5 8 s = E = = a |£ E 2 |4 = E & & sa _ 8 ua & sa sa = ş 8 3 a: CR — & s- “a s a E CRIN 5 a > în 35 3 2 - 2 3 E £ Ss 8 5 5 3 5 > ge 5 = m CER: = e = a A m 5 PRE n - 3 3 2 ţ ţ 5 5 ae La a e > a = FE SS Ra 8 Ce EEE SIR a pei ERE = o 1 5 5525 3 3 E 5 = E 9» in la Ra = a 3 E z 5255 a 8 a 3 IEEE 3 5 5235 5 sS_ 2 2 3855 S_a 5 > 5 = = aa . 5 a a n E DE La unu Ru e 5 Bă = za uz 2ESE 5 E 3 m De 3 = FSE 2 be b a = 3 E E Sa a 2523 E 5 E 825 ERIE SEE: 5 5 83 ab e z Ra E n 5 a. & i SER a a i Bz —_ Vu Sea 5 = = 5 ta 3 & ta Rh a a” 5 = SE = pu & a 5 FE up a, A = n ua = 5 RD ua aa e 8 3 3 a 2 aaa ua a 5 & z 2 e e 8 8 8 2 = & 7 a E sa E pm a SE E & CERE a Ss 2 = 7 = ae a e vu > a unea pp > 5 o _ CE 238 2% = E 5 5 3 5 = 5 2 = a = 8552355 £ Fa e 2 n n 5 SEE e 5 şi oi Roi -

ZA C m 9 m NOSUI4 1 VIZE Tv IAZ [S UNU PE Fer ap ai IS IEI 15 opeuai E = E _ Ba B n = Ba > a 5431 sa â SE 3 = E sa BR Sah E 3 BB 8 & 2 3, 5 £ ABB 5 = £ EI a |E & = 3 |4 z SEE ; zi & BE pe m a IER a m si s 5 3323 3533 & == = >= S 5 & 5 s = = E. & 2 FE: z a L 38 4 > SE = a Rp E n > 3 > 4 a 33 a 2258 a q BE E 3 355 Ă 3 E a 3 2 NE + E 3 ap pi 2 OS SE” a E a DB e 5 3 3 as 8 2 E 3 E Pe a E E a e = In RI Ia CSE E: n SE a e n 2 1 E E, a un - ls ” 25 a E e a e a e ECE SE ESTE E & az = 55 3 E 3 a a e E 2 = m RR > in lo 2 E 2 E 5 > 23 Ba ss 55 = E a s 5 284 5 5 5 5 a = & 3 = s s > a i ef! au! Im,

Pag. 12 -lei- a Credite bugetare i | Angajamente | NA capi-| ra-| pa? Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Peri | lezate Cheltuieli tot |erad) Titu angajament ! initiale definitive | bugetare legate efectazte de platit efective parere ra B I 2 3 4 5 & | 7=5-6 3 01 ţ 18 450| 28.447 2.447 28. o 1 | 127480 127278 or 1 n 105.520 54.325 E 54,326 = 54526 ai 35.009 9 8. 5.369 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 267.000 3.282.550 i 12 1244775 204.998 0 377.400 449.920 156.036 | 425.004 8 19.150 ei 10. Bi 2.500 537 537| 20 01 i 1.62 1 20 îl 390 388 2» 8 937% 5367) 9.357 2 3.950 3.987 3387 20 61 15.000: 17.474 20 0 | | 8270 587 Ţ 20 1 | | | i 95.453 95453 35.267 156 20 ot Alte bunuri si servicii pentru | | cre si functionare 255.000 300.756 300.535 20 02 27.000 26.562 26.862 76.433 20 05 48.050 18046 aţa 1.992 26 05 30 48.050 48.045 1392 20 08 168.30 20 06 Oi | 106.675 106 25 66 02 59.706 51625) 35.526

n a a = = = E a 5 E =. ST OG 0001 EP E Se 100097 Des De BOLII 956019 0007 0005 0008 09209 DOGEE 00 oo 00aT 6009 a [S BPCRIRUL > va o > < IS PIURE a a 5 NOI ap LILI Hang IS II TNTUL MIA VIVIDOS VINILSISY IS FIVUNDISY [5 MUN DI DI AY IDE DE ROPEI AUDI TIME 2139301 o & a ta o bo ta ba ta aq ap area & „var £I Sta App br PAID 2p aIPI1I

NCH

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANTATE i VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122011

D 1 2 3=4+5 641.800 40055: [ | | | | | Director Economie Ec.Smaranda HARACICU f Serviciu Buget Steliana STANC 7 /

GOA Gl n a TIP ROFE E pi GG EREI GEL DEGTIL LET TESS BOT MOVETS E GSS E OLUPSE E UE GE 9 pi 1 ara spre fetei damatna a DI a a DE aa, uzadlozai] tnprrog ar mapa a In N ST RN 3A 1VDOT INIB3D08 NIA HLNIAGNS IS NIO 31VINYVNIA ALONLIESNI UOMTINLIIHD

aro nn sa — a “n În 8 a 3 n DETELEL OLUEREP carei DESEN m şa a n a îNT4) NI A a d d 7 IA TOTI 2 a a i R 3 N a 5 pe a a a Fa ba 3 = un a a ja î Ş E 0+r6'S 996 3 DESSL TIE 0BE'SE AL a in AT 9 3 u IN SAIIYV X TOTII ax) INI a 10 10 anion ațepruț Hsid ap DHP1D simi

Pag. 3 -lei Credite bugetare Angajamente rodi e fr) gaju Plati ieti toi | eapi-j ra- Denumire indicator Credite d Angajarmente Plati legate Cheltuieti angnjamen îniti RR e tot Tidu | col E initiate definitive bugetare efectuate de platit | efective | | | ] | 1 a INI MIER | A B 1 2 3 4 5 & 73-65 | perioada 2007-2013 193.433 | 188415 56 15 az Fin 193.152 | 7 i CHELTUIELI DE CAPITAL 1.556.810 5 3.805.092 2.055 595 * | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1556010 m = 5 ba = 3.808 092 n di 1.556.010 4.687.010 3.808 2.055.595 7 91 1.556.010, 516.290 3.768.443 3 2.055.595 4751082 a | 71.009 363.591 55.120) 16920 93 m 8710 CULTURA, RECREERE Si RELIGIE 30.000: 7% 30.000 85.688 30.000 80.688 91 36.000: 7 OI Masini, echipamente si mijloace de transport | 01 Mobilier, aparalura birotica si a | | | 12305 | 7 oi 31.000 313081 6810 | 7” | i i

5 1.0963 2.090.330 1006.33 Primar Ing Gheor IQ Sef Serv iciu Buget

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 31122011 Credite bugetare Denumire indi Credite de Angajamente angajament initiale bugetare Plati iegale efectuate | SI 19.194 90 106.810 & 036217 7011793 700.793) = 10.335.424 16.335 | Angajamente Cheltui legale de platit efective

DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi interne - 31122011 2 - lei- api | Sub-| Pa [Gru- Ar E E Credite bugetare NME | TE | Angajamente capi ra- Denumire indicator Credite de II) Angajamente An plat tegale Chelu toi |era Iri col pogajament initiale dclinitive bugetare | cfectuate de platit efectiva 1 i A 1 2 3 RI | 14.194 900 2350750) 7 oi | 23.506.700 | | 03 cre | 4312616 1332616 56 i 15.494 ROZI RN 4022814 Ad | 56 0 i TLS | 56 | | 171.656 56 03 17722 246 56 03 | 603 1.038.310 56 03 i 15.526.816 | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL RO! CTINE NEFINANCIARE 1010) | 194.90u 700.8 Di Bi 19,194 901 FE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA | SII 760.510 IDE CAPITAL | LX ACTIVE NEFINANC. BI 00.810 705.795 Toni 100.80 700 79% ţ Bi 17.722.440) 22 655.056 0335424 | 12.033.050 335.428 j E | 131210) 4512.60)

Credite de Pia i De: indicator efectuate efective a a n 1 | [ j TTARE BIN ABILE fi 6.022.8 1.0353 4.984.504 | Primar, a TI Director Economic / Sef Serviciu Buget z Gt , SE: Fe. Smaranda HARACICU i MU a LE Tr MT dy ji /

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

oa în - 3 5% ta ți rLV'LO6'va E: USL EU a fa > a 93 Lu Gil SE TE RIO FIARE GIL NSE 00TSLE TIT AST OITIUNI 032%) DNS ICE SIE AS n 5 a ORO'ONI [ooz ot sri 5 5 SIT NB ax IS ll d TI ANVOSUIE VI IG TV 15 Ad LIZOAIAT i IS LINIA Id LIZOAF VOS NI 0 1 = m S+v=£ a 5000 €000 2000 1000 [E LUI JUD IDIP 12 Du TUL mp at | ue mp “Ho N ar — dA um dorq Mp pura papa TE LLOZZLIE - TVIOTINIANLIDNA IV IILNDIXI ZA TNINOD

DĂ ore: 000 PETELE 000 DRS AZERI 09115 HDIANAS IS ZI E 9£59S loa sol 0ORBbI 08 ZUSE 08 TUS a o E BLIT DSL LET BSE OBTLRET z0 | | | ţ Sata Gr PESE DEO ES | £S3' ET SE OSS 69 EL OLE LES OG 09SSTE MI SEL636'Si TEST 0TS 075 19597 ÎLSY'SSL' TG 080'966 08 TB OLE SCI INST L66'tE 0STLG6 v6 MAE EI DS DLVIT ILIE DivLE OLVLE - GTE ESL GTE' ESL STE ESL 080658 E CI o a E a om | puaposaad cae ţi arsap | prop lu reg IURI țeo ae ] mue up ue mp | | BE 23531363 LIBRARIE Sea

CT 7 3 Ti Ţ [Capi- Sub-| Pa- Prevederi Prevederi Drepturi coustatate Incasari | Stingeri pe tol |oapi-l ra- Denumire indicator bugetare pate Total, din ani din anul realizate ale cai initia x ecat Încasari î toi igraf. infiîale elănitive din care precedenti curent decat Încasari de încasat | i | B 1 2 3=4+5 4 3 5 7 8=3-6-7 102 daugata pentru finenturea cheltui Ţ | Flor descentralizate la nivelul | | = -. 7117.370.000 2.825.060 11.252.626 i E 06 275 400, | 1 E 202 [ ţ 1.033.050) 945.702 539.625| 07 1.033.050 948.702 st 502 528.720) a 188.050 786511 574.383 55 346,674 = 36 1602 TA | | SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAȚI 32.632.839 71.852.233 77.814.063 44.038.196| 43.967 460 02 npozii pe mijloacele de tre 25.964.330 61.507.005) 27.808.724 39.638.279) 23.544.862 13.96 91 | 01 10.853.346 12.353.340 16.309.038 27.808.724 13.208.673 02 02 detinute persot e juridice*) 13,610.9% 21.197.065 10.336.189 19.861.776 03 Taxe si tarife eliberarea de | 111.970 107) 107 | ţ j ţ 5.309 ă i î

Pag. 4 -lei- Denumire indicator Prevederi bugetare înitiale Prevederi bugetare definitive Total, din care: precedenti din anul curent Incasari calizate Stingeri pe ahe cai Secut incasari Ţ ] Drepturi constatate de încasat UE i a ta = a o e & a Fo e e 12 02 VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din condesiuni si inchirieri (VENITURI DIN DOBANZI 2 |C2. VAI ate cantinolor de ajutor social FLIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru Venituri din amenzi si alte sânciiuni are potrivit dispozi pentru nedepunere său depunere cu i de impozile si tnxs AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI ţ ţa a a s 150| şa 539.820, 339.820. 848 440 19.655.410! 19.685 410 27.890.110: 435.400: 433.050, 4.035.520 4.039.820. 18.123 18.102.200| 260 136| 57321052 21416 10.659.096 10.646.193 12.76% 29.886.159 b 34291 | i 1765 | 16.340.816 i 242,568 10.611.902) B 1 2 =4+5 4 5 7 B=357 | SI TAXE FISCALE | 537 255.219) POZITE SI TAXE FISCALE 645.370 645370 845 370, 645.37), 694.837 n. 11.1 47,608.360) 73.925:340 25, 39.823.692 E 17.158.258 19.71R.250 57.343.468 28 39.877.635

DSP 9098 Gt Gt" 50891015 lusv'o az! 93 USS'VTVRT 909 SU TLS UI US DTZ [noa 000 000'S5F'E 0FL'96995 0PL'569'95" ao tEZ OC HR 0590005 05000 | 000090 | HINZASNS "AI AanS auizodacj Leo IVI) aUOINUNI DD PU -10429p 3 ALEONIUN IP UI IVDIA 1 LUA “TAVÂNIY TOAST = = a m > a e & n & z05€ zost 2-3-t=8 a un S+=t zeseIup ap undasq LIUSPIUI JEIAP 189 3) ad praBung aIEZIZAL nu up Mp “or App 2143 ațepirat E 1BIRITPUI

6 -lei- TT TI constata Tr api- | Prevederi Prevederi Drepturi constatate ] incasari | Stingeri pe Drepturi tol | capi- Denumire indicator | bugetare bugorare Total, dipanii | din anul realizate alte cai | toi | col | at initiate definitive din care: precedenti curent | decat incasari | de încasat | | | re 1 —_ , B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 5=3-8-7 md —— SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4.060.000 25.892.400; 25.426.650) 28.425.650 2832, | ai Retehmulogizarea centralelor terniice | | 500.006 12 E a i 1.181.860 1.106.682 1.106.682) 16 i | 641.000) | 91 | oi i | 01 1 sănalale 644 000 26 ţ | | i 1,585 600| 2458 600: 2.458 SU 32 neprevizionate ale proturilor la consbustibili 11.123 000 n 123.000) 11.123.008 11.123.090 5% | cal 124000 1226331 | 41 | | 4.060.009 4.060. 00 4238733 46 i i

DOE LOL DOC LOL COLI DOE LOL TEST ET LOT EO8SE oo în > o [NUL II gIRRIDIJI rod st azerii ans o VOL 1987 00 ze DIE EIST OTE OZLDE n e $ în 5 P[LEOISAI] PLAZA SD npuai | 5) 568595 TE OS BRE GL ES FIA VIA m in >, 5 ţ 5 DALLES OAO ELE G o un | Z3-t=8 2 | 9 S+vaE 1 Iu JESEDUI Ip imam | 3 Mp atenuat JE | 105 | Je aie mezi | up rue urp To Baa AHURA sd MESROUŢ AAA HEI LMIĂ_PI m | |

Prevederi icator Tora, din care: curent un Primar Dr.Ing.

E 606 LEE TGS CELULEI lose 6 bag poa ti ES LIS ZLGDI TEL 065 US DEUSZP EI OZTLSLOL ATENTE UI OT ROI IE BIS 6 LT [orz zss BOIS OG SVGE U9T STOP love DN 6IITE x ES Iun IS VOTA VIYNOILYV IS VIVIAN VIVA DNA IE II] (5 BAPNIIXI NOMLDV IS Livi “OLNY IND SDNTENd (ED WI e CAUTĂ TVLOL | zi) 0009 a ol PEIPED ned ap ari, ID | i | aa ALI IPL) A m ap TUȚEAIRIU IUNI zaț - Bed LLOZZLLE TVIOTININLIDNB IV BIND3XI 20 MINOI

Pag 2 - lei- m Credite bagetare | Angajamenie | TI Denumire indicator Credite de Ţ Angajamente Plai | legate Cheltuieli | angajament initiale definitive bugetare legale | efectuate | de platit afective | — —_ _ —_ e B 1 2 3 4 7=5-5 8 invatamant primar | 37.005.900| 37.596.980) 39.6 vaturnant sccundar 50.039.999 78.556. 831.909 | 139.521.056 Învatamant secundar inferior | 9.259.640 16501 Il 02 cundar superior ţ 65.851.270 în 831.509 1158.230.763 | | 03 | Invatamant profesional 5.203.060 4.959.080 05 Învaternant postliceal | 434.140 485.440 223.332 5602 SANATATE 5.379.400| 18.799.350 383.415 1.605.857 0% Servicţi medicale în unitati sanitare i i 383.915 3.015.403 di 11.488.300 583.915 08 | 4.851.180) 4.891.100 [ 56.110.970 46 03 16.636.950 18.265.180 152.178 i | 04 | 13.196.950) 552378) 13.141.192 06 3.439.956 3.086.863 | 93 | 39.091.140 1.037 238 29.447 552 GI 487910; 03 03 36.833.534 36. 1.037.256 39 332.900 459.500 3 3 383.862 43.506.975 | 392| 991.120) 704.513 02 | 6.571.390) 299 F s

Pag 3 - lei. | Credite buperare PT Angajamente Denumire indicatar Credite de Angajamente | Angajamente Cheltuieli pngajament definitive | bugetare legale efectuate de platit efectiva | 1 2 3 4 5 6 7-56 2.870.100 3 114.758 2.952.824 1 i 1.320.550 1.318.567 1318067 4.506 1.225.895 15- a a 25.427.520 2, 20.439.355 01 17.038.250) 20.185.030 20.610.121 2.180 20, 15.435.797 02 1.680.360 2.644.730 2.236.598 222139) 2.003.596 | 30 si asistentei sociale | 2916841 o 02 Partea IV-a SERVICH Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108.315.890 92.086.857 2. 17002 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 91.093 350 2. 03 1.705.290 2.985.210 01 1.594.600 2734520 30 50 250.656 93 19.397.980| 19.296.740 18 19,397.98a 19.296.740 18 06 i 14.762.680 i 16.564.854 50 ţ | 35.227.400 1 2 PROTECTIA MEDIULU 17.222.640, 05 | Salubritate si gesitunea di tor 17.222 840 Salubritate 9.229.890 13 D2 Coleciarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor 1992755. 3.492.750 & 0 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1671.526.580 175. | 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 68.401 100: 58.156.87! | 46.700.502

669 SGS pa a a a a OT "Lot ML i EZS SE OOI 148807 ISS TIS [nu un & 091 1979 OI 008 EEE LO a în RE 86 | | 05 GT a 5 a E m a £ E E a 8 2 a a a m ca Ba & a at ILFEOL Gat ag 30 ln a £ z a IPPD ud sp muoursfu$uy arsa aguoutefa Buy auuaureȚeBuy app | ap apa) | E

VIU DEL b9L9 SOL BIS SLOT 5 pat VL 056 RBL 0 LEMOE ORE ESI ENI DIO ITS OS 09 ESL TOS BLU'LSE 45 DIE ULLUNI n DAIDIPI tru ap | HDIMPID op a, Ip API LLOZZELE - eso 9bnq - ui 1 a “n un FM 1 mar fre n | prd [ea -qnş |-du

dateriale pentru curatenie incalzit, iluminat 5) forta motrica tate Apa, can arburanti si lubrifiant 28.593 67% 41.965.490 588.200 521.970 517760: 8.695.430; 125.590 369-050 2.144.610 2482.060f 1.832.550 12.064.330. 52360.200 63.997.630 1.173.460 2.223.510 1.173 460) 1943. S6.t30 309.330 882.320 = & 1.884 30% 400 Pag. 6 - lei- PT Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Credite de FT Angajamente Angajamenie Piari Cheltuieli ţ angajament initiale definitive bugetare legate efectuate de platit ofective | | B 1 2 3 4 7=5-6 8 i | 214.680 213340 256392 4.035 | 252577 10 05| Prioic de asigurare viata platite de angajator pentru angaji 25.800 27.500 27 1.805 22736 io 03 : | 1.313.890 1.197.550 46. 24) 1003778 20 216503.136 11.856 297 182 044.895 & a 3 3 3 a s 3 = 1272947 51.440.667 e s n a =

Pag. 7 - Credite bugetare PI Angajamente Denumire îndicator Credite de Angajamente Angajamente Piati egale Cheltuieli angajament înitiațe definitive bugetare iegale efectuate de platit efective _ B 1 2 3 4 s & | 7-6 3 2.960 2 2.199 | 20 04 03 | 55 20 04 04 1 3.036 3.036 272 2722 2899 20 05 Bunuri de na + | 534.950: 2.603.529 1755918 9 - 635.953 20 05 50.500) 242.160 31.942 197.456 20 03 i 500! 202410 2 200 28 05 | 1.558.759 133 458.267 20 06 1.195.280 1.171.710 1.095.928 1.051.410 20 06 | 1.134.280 1.058.710 1.044.366) 1.018.306 ) 20 05 » strainatate 61.600; 113.000 58.682 | 20 09 so i 20 ţi 29.500 12790) = l 372) 212 sono) | 20 13 151.539 141, 1464 26 i 223.956, 272 264.940 i i 10.876 îi 26 25 ţ i n reprezentarea potrivit | | 552.708 953.058| 354.405) 3133 512318 1.00) 25 30 81.989. 22 102.578.774 | 101.274.72) 191.256.58 2.955.002 35.797.798 n 30 01 3743 395 26.545 20 30 82 | 422.406 74.500 14.256 652 24019 20 30 03 | 132.200 sa 105.858

Pag. 8 -lei- Capi-| Sub-! Pa Credite bugetare | Angajamente | | tot | capi-| ra-| pa Denumire indicator Credite de TI Angajamente | Augajamente | Plati tente Cheltuieli toi |gral] DEN îmitiale definitive bugetare legate | afecruate de platit efective B i 1 2 3 4 5 i 7-5-6 5 20 E 2.021.640 1830.234 88.939 2362530 20 30 îl cu bunuri si servicii 3.801.826. 100.310.127 59.190.139 2.895.518 25277 851 30 27.000.000! 18.296.750 11526399 ERE 30 61 = - 23.043.420 -13.862.920 8.161.473 4 30 GI 16.798.050 9.276.556 8161473 RI 334 8.161.959 30 oi erente creditelor interne 6.245.376 4.686.370 30 02 e datoriei publice 2.705.660! 3.0$0.910 1.836.252 1.986.252: 1.856.252 303.759| 615.000 | | | | 2.405.919 2405910 12469201 1.246.926 246.920 1246920 | 40.000.000 52.409.249 46.006.060 71346240 12.458.450 133 00 E UNITATI ALE 1.923.004 1318.297 n 2 1.923.030 1.937.132 571.800|

Pag. 9 - lei- Credite bugetare Angajamente în n n n n n wa n un dn n | TITLUL FONDU ROTECTE CU FI POSTADERARE 'ondul Europeas de Dezvoltare NTARE DIN RI EXTERNE NERAMBURSABILE 84.165.4 a 79.200.450 48.991.700 4.358 270 | 4.038.460 4566501 98.000 43.320.760 E ta pa 3 RA Denumire indicator Credite de Angajasente Angajumente Plati | Cheltuicli ami | egale angajament et i graf] Tit a initiale definitive bugetare legale efectuate | de platit efectiva 1 2 3 4 5 & 1=5-6 8 — , 1317132 | 13 1.542.484 1 | - 2.396.250 1542.48 | i 02 2 i de capirat e ţ | | a

a = ln i un & = tn a EA 3 n un n un n = să a E 10? : tat 5 3 SI = 8% n > 3, E = ă a g n A 5 Du E ci 5 i a 5 na E Ş Ze a E 5 8 5 = a n 4 m = Id a i z 3 % 1 = a = a < m a n 5 8 E a | E p Z 5 E a 8 & a a 3 > = ţ s > | p- + . | 32 sa = & E E 2 AR _ — | i say a = - a Dada _ = 3 a = save au < > 5 o 3 2 Steaua ah = : £ 3 55 S 3 i 5 3858 5 8 8 £ 5 5 = 5. 5 3 5 51 = | i a 2! 3 [31 E aaa e = z| a ă [i a E i o E £ | a SL E E INI) a = _ 1) în = i sut a 3 e 5 5 8 238 | și = asa 8 3 - E 5 DE > unu Lu a e n a & E = = ] z a 3 5 5 E a 3 3 358 = s a 3288 = 53 5 SS a +, i E E 7 > se Ru 4 = 3 5 = Ra pa 3 a a E & a a a Iu a E 3 5 5 E E: 2 SE 2 3 Sk E ES & A = 2 3 a 5 a o = 3 5 a 535 e ZE 5 = 5 £ 5 33 5 25 = | > a — 1 SE LE pu ua 2 FA a EU SP | ERE n E SE "E 5 n a a + » o 3 3 i D ză a 3 £ a 4 5 E i a 8 ] a | 5 E n PRESS a | 2 E e BR. aa va SE _ e ta în -_ 3 = ea = va * 2 a 3 pu BB Rs = 5 o e e n e în a a 3 se 5 E 4 E a ba a 8 Sp ă RA 355 ue 5 SE al 5 a Rp e a E d ERE = a va FEB % a a be a 3 = 5 3 8 : = E a E a 8 |+ & 3 a peron ră Q | e = RI i 3 E m a R an a a - _ & Dn n m 3 E 5 = q DEE 32 & | n ta a = = a E = ma : 5 5 3 Ea în ie = 5. 3 2 a z j 5 d a x a 5 2 ESI) > & s

a 3 d n 2 & 3 a 8 3 Fa 5 i a un E 3 > 1000000 15 un 3 3 = e e a 0090 O 853'5L1 ef 9 LEE 089 LE DLGBR 2 3 a USG' LES E la a a IA IS 3DITENME LLVITAL DIA Li PI Nloposoad rțite UL IPL SR TQ n [Niro LI 5 huopaoard fi 1 a ÎNIUND TAN IS LLNTOIIZUE IINY NI AIVNLIZ; UVIE AX ÎNTUND TANT NE ILYRAd NOII 15 LINTIRDITUE INV NI LEVI a DI ca = o = DUBII SD ca a a atMmaț a ap ra nud sp asăay a3BnIDaJA BEld Buy us ţ 2. ra SEINI SNP) op 10)EIEPŢ 2 a PE să

Pag. 12 -lei- Ţ Papă Sub-j Pa-|Gru-|Ar-| Al Credite bugetare Angajamente "redite fat ajame Aneaj Piati i ieli tal | capii ra- | pa/ | îi- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plazi egale Cheltuieli | angajament înftiale definitiv t e p i | tol oral Tidu| col| at efinitive bugetare legale efectuate de piatit efectiva A B 1 2 3 4 5 3 10 ELA E PERSONAL | 19.587.000 21.321.080 3 21344229 a 15.040.420) 16.678.310 3083 16.823.060 oi 12.992.330) 15.551.270 16.061.273 a 91 Sporuri pentru candiuii de munca E aa 9.000) 10 01 1.449.000) „391 10 91 i 116.994 56.550 | | 10 01 i 60.6 58.647) 67 58.547 lo oi ersoane din | | 434.500 359.348 364.628 34720 372.599 O de delegare 47306 47300 9.7821 9782 9797 10 03 Contributii | 4614251 ! 4.372.528 4.525.169 10 03 Ol | Contibulii de soci | 3.410.570 3.410.570 3.280.195 16315) 3.427.338 10 03 02 0 03 03 986.228 accidente de r 22.420 30236 26.239 28.229 2565 24.688 18 03 05 25.300 23.800 23.805 1.885) 22736 & o ca 100.000 135.810 1588 23543 1.932.680 15.506 14.891.358 20 OI 3.206.350, 4.507.627 11843 3.877 356 | 20 UI | 142.340 = 143.564 20 02

2 ta td Ra NI BIR RE Sb) Isa td s & 5 & a 5 wo ba - o > E. n a = va = > a = â, i £ 3 E 3 5 “i. a n 5 m n Ă 2 a E E 5 FE a & 3 & = a g R = a 2 3 5 3 2 8 = R Sa = = | = E E 5 8 Ia E E 3 Î 5 2 E 5 a 2 | = 4 a 2» BO DM : 5 5 3 a = i z 4 5 3 a | = a a 5 3 a i = = z = 5 : 8 5 2 8 | 30 a Ca = E - 5 = = E a : E ta a a a e 85 vu = Bi 2-3 £ _ 2 55:32 5 3 BB. y 2 2) a 55. 5 u Rad e zi az 3232 a e 3 = Sb a n a 5 8333 8 5 85 = = 3 SE - £ 5 5 5 5 5 Ss SE 3 3 3 8 CE i si | zi | & | a [2 i 2 sI i SRI _ _ | a 3 , = = Gin a Ă a = j 3 3 e 232 3 s & ou 8 3 | a ssa 5 nb 5 5 | E 55 E £ 5 i BEI 5 ERIE 8 E 5 82 ă 2 E | E E Ea E, e - 5 5 est e a E 4 — e a a o = 5 5 a & = 8 E 2 233255 s ss 5 = a 3 2 e = în in 3 3 5 3 = CSE s a E 5 3 5 a! PUNE E 5 n sa > i E = CE 3 pr I-a E u 3 Bz Ve d = 2) EI = & SE a | > a n n ia a a 3 e! a 5 PR Ss: a, 55 IE aa | RR a = 55 a > ei > CE a D= 3 a 2 3 a = 3 a n a a CE: E 24 3 EEE DI e a & a a = 2 _ EIN wo a Sa: a n = E: a) în n = a R & s ua E a E d : a 8 a i3 3 2 5 3 E D e o = — a a 2 E sa ae we 2 i & 23 s E PR 5 = 3 a = Hu LE E E 3 3 e = > = n FE SE — SE E SE SN 3 8885 5 8 € 2 = SD 3 5 5 s = Sta £r -raţ -

a Pag. 14 - lel- Capi| Pa- [ru AR Credite bugetare |. n | angajamente |. toi capi-| 1 Denumire indicator gata un Angajamente Angajamente Pati i legale Cheltuieli angaja initiale definitive bugetare legate efectuate de platit efeciive B 1 2 i 3 4 s 6 75-68 8 20 30 03| Prime de asigurare nonviata 32.080 4.06 | 40.341 20 3 5.222 600. 15 245.097 7568 832 55 3 1.113.969 59 Burse - 365.000] | 59. 17 Despagu! civile 365.000 1.313.969 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.184.400. 928.640 523.763 1.431.274 Ti TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.184.400 924.640) 523.769 325. 77 | 1.184.400 928.640 523.769 323.7 523 73 si Ol 106.926 106.919 106.919 i 4683 1 sport 32.000 31.898 318 365.155 01 03| Mobiker, aparatura birouica si alte | active corporale i 9% 91 Aite active fixe (inclusiv reparatii | 1.037.190 783.TZI 384.952 384 ss) 54 PLAȚI EFECTUATE IN ANI) PRECEDE! | | i RECUPERATE | 21079 2107) Titul XV PLA | PRECEDENTI SI RECUPERATE ţ 27.079 27.079 33 01 recuperste în anul curent 27.079. 55 01 Gt | Plati efectuate în anii i recuperate în anui curent (SF 27.078 SERVICII PUBLICE GENERALE 3.968 Sao) 6.704 5.278 Bi CHELTUIELI CURENTE 1932911 1 932017

Pag. 15 - lei- Credite bugetare MI " Angajantenie | TA Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente legale Cheltuieli angajament initiate definitive hugetare legale efectuate de plati efective e re 1 B 1 2 3 | 4 5 6 7=5-6 8 [T 72350 _ 312450 3.767 600 330 492 ) 2.030 1,922 25 ot | 243 E 20 01 30| Akebuzuri si servicii 305.250 305 3164 2792 200| 1697 1.697 | 1.400 2320[ 23204 2 2.326, i rani 2.326 2326 20 1 200| 200 20 30 1.260i 1100 895 E AER, 700 70 692 692 592 20 30 3 E) 400 203 si | | 1.923.000| 1 191 | | s+ 1.825.000 1917132 LITA si oi 1.923.000 | 1917132 1917 79 1 128.650 2 2 1 ţ | Î | i 725.650| 2.477.559 | 2 2464755| 1

Pag. 16 Credite bugetare Angajamente ne Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plai | Cheltuieti at ţ angajament initiale âvfinitive bugetare legale efectuate de platit | efective | B 1 2 3 | 5 T=5-5 1 2 1.728.630 2.471.830 2 2.176 a 1.725.630| 2.477.250 2 ot 03 = birotica si alte | PB OPERATIUNI FINANCIARE 586.580 175.858 179.898 31 L XIV RAMBURSARI DE CREDITE | 380.500 179 SF 91 58.500 1. si OI 402 i | | 584,500 179.898 | 3502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 27.000. 18.294.750 32) 133 ŞI 77.800.000 H.32 3 30 27.005.000| 1 3 11.326.296 30 01 aferente datoriei publice interne i 23.013.20| 13.962.920 434 8.161.969 30 01 aferente datoriei publice | 16.798.150 9.216.550 516 8.161.475 434 161.569 | 30 oi pte creditelor înt 4245370) i 30 02 ente datoriei publice 2.705.666 1.986.252 285.252 1.986.252 | 30 02 303.750 675.060 30 02 ] 2405510 30 03 1.246.920 1.246.920 1.178.674

5 LANIS IS RI ord 52) 15 jeni i] n TIHITT TAL d 40 vocuur ap 1 OS 7 WE -a = 7: 1056 = la 3 8 5 IVIT a e loa 109 z 2 > & > e < 3 z £ 86 ta ed , a-i ir Po! dv E Ţ VTYN ANITIO d TAN dun IS YD uBur ap ap: aura pur aţen 69TI zi o duş outefi 2 ajute Buy E E E 5 ă 3 3 =

9601 003955 T UZ ZIS 0009L 089 06% 099USE 019% = us a 2 & UCIDE 00as 000'SL 0615 GA a 3 = ta > vo = E ba & o Ş ta Ga > e ta a vs od 1 a s ta în da & n bo e 3 = 0 90 a a DIO NY a & > n a > 3 ap 10[aI391qA LI bă e e n ba o a a la So a e D 180 10 Oz ned sp mp4 pi SE ăn ABIT IPL ateprar | *D IE su TE 15| 229| za |-qns [dr

Pag. 19 - lei- pi Sub-| Pa Angajamente -. tt redi gajamente Anpajarmente Plafi 'heltuieli tol | capi. ra- Denumire indicator Credite MA | Angajamen 54 legate Cheltuieli angajamen! îniti snt Sr ra | toi initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective E a i 1 2 3 5 6 5 a50.000| 1.054.000 740.6 740.645 450.000 1.054.000 759742 26.000: 156506 + 161, | 26.060 86.108 161.190 | 26.050 161.190 Î 3.789 Î | 20.000, 165.050 152.639 152.639 115.606 1 15.006 14.959 38.04 i 500 02 02 a TE DE PERSONAL 18 82.628.100 BI 10.542 590 10 03 880.640 10 ot 2.640.160 2230 i 2.143.649 19 31 | 10 i 2.480.950 278.962) 778.562 908.288 | 10 9 | | 1.766.100 2.588.225 2672346 10 01 larite unor persoane din | 39270 79.20 79.826 79.520

= | i | , | DFT 561955 a h s u 18959 101459 & £ 24 lu a a 5 8 a R e pa Mt sac OZ TUE ULSE ta 3 a WE FERIT nm jr 500'TI BNC EI Gl BIELGI DELLE 06'06E L06'06£ UT TEI 596 008% a IS ațeliorep | TI UMANI IS TI TOTII 5 poatoo | 90 nnuod op ţ Id arad or = un € u a BABII 2)ERIIIJI ouaruzfei | aquourefe Bug orelor St 121 - 07 Sea EDIT 1 API) | PUT

Pag. 21 -lei- TI Ţ Credite bugetare 1 Angajamente se fn di edile de Angajarenie Pliati tuieli Denumire indicator Credite aj legale Cheltuieli angajamen înitiale itive în [ = înitiate definitive bugetare afuctuate de platit «fective i 1 2 3 4 5 5 7=56 s - + E | | 2816459 3.208.590 3.208.590 3.1983 10218 9.602.260 16.573.618 10573.64 372.553 sri 9.903.598 | so 3 sa 30 0 = i 1.336 1.290 ) 130 12 entar 2.550 ne 695.445 184 60.519 201.830 2,550 514960) 1% 18416) 018 i i decasari. transforari i 1.450 1460 E 1.465 1 | 180| 1.465 1.465 50 16 i | | 328 | 2550 4.453 4.463 | 258 500| 192.470) 1143 3 RI tarea i 2450 2445 20 30 e cheltuieli 2.272.000 1.737.938 E 3 20 35 03 3538 20 30 04 2.272.003; 1.281.620 12 1 2 20 35 3 55.540 |

Paz. 22 ARI “ Credite bugetare | angajamente | ] | Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati reale | Chelaiei | angajarnent înitiale definitive bugetare legale de piatit efecrive 1 2 3 5 6 | s FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE i 2.754.000 2. 56 02 5 2.646.100 - 24 231 - 56 02 56 2 2.238.070 2.110.233 0.233 2114233 i 1.676.406 56 02 418.630 60.000 38234 258.124 56 15 i 107.300 167.300 39.328 56 15 81 12.630 5.694 9.684 9.694 1 36 15 02 | 77655 17.655 17855 56 15 03 18 ST, 57 500.000 50.090 395.2 393 57 02 509.000| “150.060 593.25: 93. 553.964 57 02 01 250.000: 39.203) 39 2.700 37 02 02 254.000: 554.053 554.053 354.053 39 700.006| 1.333.000 ss 57.605) 64.669.886 | 539 oi Burse 3.650.000 30; R06.351 501.405 | 17 165.600 E 3. 20.160 751.650 1.370.727 1385.025| 20.160 1385525 5 20.100 975 1.250.908 20.100 43.016 4301

Pag. 23 - lei- | capi Pa-|Gru- | Alb Credite bugetare Angajamente | edi —— Angaji Angajamente Piati heltuieli tol ned Denumire indicator roate e | | Angajamenie legale | at initiate definitive bugetare legale efectuate deplatit | efective | L , , N RR RI A | 1 2 3 4 5 | 6 7-6 3 240.300 92.000 52.008 92.006 2313 7 O 30 | | i NM 30 | | RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 32.5 32575 | s5 01 85 0 33 O 01 18 10 10 19 1 10 16 18 03 ie 03 recuperate in anul cureai Tittul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT eciuate în anii precedenti si ati efectuate in ar precedenti si rent (SD) ari de somaj ibutii de asigurari sociale de 1 6.375.400) 4.063.000 3.380.110 2.000 18.799.350 18.116.630 3.560.600| 2.982.116 26.005 2.000 ţ 577, sso| 612.009 16.000 509.490 14397

24 -lei- = Credite bugetare angajamente va) pa | Denumire Îndicator Credite de | Angajamente Plai legale grof] Titu | col înitiale definitive bugetare | efectuate de platit A B 1 2 6 7=5-6 3 166.006 32. 03 de asigurari pe: | accidente de munca si boli profesionale 6.850 6.850 5 6.268 10 03 0 E ; - ; i i 27.040 14255 30 ÎNURI SI SERVICE i 3.311.020 1.134.555 583.915) i 20 ervie 5355 1593 20 38 1.593 20 02 2.479.825 18 0 123.06 24 04 01 123.000 165| 20 05 66.190 81 5 30 65, 20 06 123590 20 0 0i | 123390 530.910, 29.052 77.000) LE 1165 02 1542484 l 02 28 i | | | 2.396.250 1.542 stat 1,542 484 1.3631

- lei- Pag. 25 Sub- Credite bugetare capi ra Denumire îndicator Credite de m Angajamente | Angajamente Plati Chetruieli tol erat Tidu angajament | initiale definitive bugetare legale efectuate efective | ) | 1 2 3 5 & 8 | 531.000 | CU FINANTARE DIN i FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FE | | POSTADERARE : | 6044120 6.865.860 6.183, "61838 58 al Programe din Fondul European de Dezvoltare 6.153.181 5& 616.963 58 | 4.793.570 s6 Cheltuicti 120.070 115 75 | CHELTUIELI DE CAPITAL 682700 1.064 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.964.260 682.700 1064 | 682,790 1.064 a 168.389 51 2.000.050 7” oi ] 1.06% 60.569.268 46.961.452 49.682.720 51.681.014 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11500.00 | 9.331.530 | 6.438.540 5.764.354 pentru conditii de munca | 556.410 159,355 401.930 253.097 in 01 2.500) | 10 fi CUBI 35.000 73.600 73.579 70,553

Pag. 26 -lei- Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Credite de Angajamenie Angajanmente Plati legate Cheltuieli angajament înitiale definitive bugetare legale de pladic efective B 1 2 | 3 4 5 ă 5-6 3 platite unor persoane di | | [ E | 1.202.050 1.714.000 1.6651 1.665.196 1.698.457 26.009 = 22177 3 250.000 223.000 216 216.837 10 Alte drepturi salariale în bani | 341.800 657.900 5 649.776 10 03 2168470 1.895.720 15892 1.943.646 10 03 1.638.656 l 1477.19) 0 03 | 34.400; 33.151 10 03 | | 400.176 352.660 352 352 si) 352 354.653 0 03 | accidente 22.796 19.156 185131 19.103 0 03 | 31.070 | A 22837 27337 50.621 20 38.125.251 37311 913.133 34709626 = 2 111.689 20 01 25.180 65.180 42 20 0 | 20.740| 35,700 25.503 z | 319200) 422.243 31.788 20 01 ! 29.150 26 80) 20 ai 36.000 o 3339 0 Oi 7340 15.960 1.896 20 01 Transport 20.00 13.903 ao 440 20 Posta, 100.520| 126.28 122,565 |

n Rh ta bd PD FI bo a hd N RN N RN N en Bt a vi a a a i = 3 = => Ş e o . 3 n £ 3 gl 5 58 3 FR > = a a ae E Hr e Da 3 a E ca E e E i a = 2 28 a E 3 E A, a 85 3 5 5 2 aa 3 n = = 8 SE a E E E e = za x 5 3 St 2 4 Ec FE A j vu i BE Ag 3 Ş 8 a a 5 5 CINE 5 mg E = ă a 2 A 8 E a 3 a 5 a fi & 2 a E Zu i = Şi z a 3 n = Ca a Z = 512 = 3 j Za 2 = a» & 8 | =z = an 3 f = = a E a îm = m Z 3 i a E = e a E E se E a N ss a şa = la - = N - s 3 Sa 2 - _ u REZ n a z e = a = a a > 3 & s i = m a i PI 3 a = 8 2 888 3 8 a 2 3 3 ZI 8 22 s 5 5. 5 5 & = & += E e Ea >, A lo 3 £ | 3 a 3 A a PNR a e 3 a 3 _ a BE a | 3 & a 8 5 & n SR p 582 Ss a 5 E n n e 2 a SS ue a. > 3 8 z 55 a 3353 2 55 3 E 3 8 8 = 5 5 8 s > sr 3 = = va E e A pa x = = n 5 a = pe EEE ue & a CE: ps Ss 3 Ra E sea a £ FB sa E u 3 833 8 223 z Z & 2 s 3 ad | n a = BE DI = a e E a 5 a RI a 3 p B a 5» FI = aa a e 3% La a a a E E ta = = pa a a a 8 n na = Le 5 2 5 Bz = ă 5 BA a = va ua & = — a E n ECE BI & a pa 8 8 2 E > z = 3 R 8 8 = Q 3 = 3 PB â m = CA E = = a wa a 5 E N D= = la E = = Hu _ t = £& e EP e E u ue s _ = n n > pp > m in in a E 5 a HEE = 5

Pag. 28 - lei- Ţ ] Credite bugetare Angajamente IEI fara Angajamente Angajam elinieti Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente legale Cheltuieli angajament initiale definitive | bugetare legate de platit efective i 1 2 3 4 3 7=5-5 8 317643 2.584.894 169.764 | i 558.380 157.467 26 086.660 2.0356 109.764 153.003 | E 392.590 167 767 | 40.000 8.047 8.046 | 16.008 30.000 | 6.428.250) 2.987.978 2,587978 6.428.250| 8987.97 8.987.978 ) 6.428.256 5987078) | 164.537 811.704 71 Oi Ol Constructii 5.495.690 8.003.630 7.855.263 1545371 71 OI 02| Masini, | 1.000 71 3 32.290 TI 30 931 560 1337398 1.132 34 | 79.726 -19.726 53 72726 79.726 33 Ptaui afeciuate în anii precedenti

i - lei - | dn efecti 89" 7: 0.066 5.505 1 60; 13 3 5.806.317 de platit a at efectuate gi 1.008 = 106.401 si 2 & ei n Angajamente legale 5 ă are Angajamente buget E = ș 5 5 134.2% 67.580 9.616 3.900.000 55.060 600.270 Ri PR redite bugetare C initiale 51 > 3771 7430510) 3789.96 218.000 5.008 48.079 S 2 a 5 Credite de angajament 5 ș E 5 3 DB ui curen ate prin conditii de munca 19 furi oc ni 3 |Gra- | Ar-| / Titlu | col | | Pr x a ap bb | tol va m Deo o ca gurari sociale de 93 18 ă m E i â 2 onai ofesi

Pag. 36 - lej- | | Angajamente | Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati iezate Cheltuieţi initiate definitiv bugetare legale efectuate de platit efective 1 2 3 7=5-6 | s 16.179 1746 318.522 1.221 350 30.476 Fe ”GR.480) 3.603 le pentru curatenie 31.560 42.019 3.110 20 01 03| ncalzii, ilem 295.100 421.840 2 0 Apa, canai si 140.300| 177.050 20 01 05| Carburanti si 96.800 138.500 20 01 Piese de schimb | 40.00 39.000 33.907 20 O ausport 160.170) 35.170 i 59.552 d 3 | Posta, teleci 234210 733 171.69] 20 caracter funcii 37.500, i i 329.854 329.85<| 193.437 193.460 1173. 1679.15 1.279.799 , 1.173.460 1.679.155 210.784 1.479.799 | 23.800 32.541 32330 ţ 36.990 28.852 27.229 3.780 2.780 2187) 2.02% 55 3.030 3.030 2722 2.399 43.130 3.579 39.297 670 294 i

55 n & ta n n a tn n 3 un a a a 02 foare soci 38000 16.663.040 F6.663 040 09.000 35.000 RI > 20 242: 19.429.826) A 9204 944 344 203.535 ba a | 334 677 a Pag. 31 -lei- PT Credite bugetare 7 PE Angajament | 1 Denumire indicator Credite de Angajamonte | Angajamente | Cheltuicli initiale definitive bugetare legale afectuate | de platit afective e a | 2 1 ! 2 3 4 5 5 7=5-5 8 pat 500| 7 m 200 39.430 25909 29.909) 38.603 | 14.000 19000 4 Ata z 2.000 1 2. 2575 2575 6.008 5500 Z. 2 2.266 4.508 R.500 4427 4 13.089 8.752 £ 20 13 | 3.779 3 13779 0 1 | 4 asa) 13.455 38 2.086.756: 3.172.528) 3.095 71362 35 2300 24 30 4.500. 3. 3117 20 36 38 i 50.520 20 30 i

Pag. 32 - lei- Credite bugetare | Angajamente ra a n | ajame ngajamente Plati tutti Denumire indi Angajamente | Angajamen a Cheltuieli initiale definitive bugetare legate efectuate de plarit efective B 1 2 i 3 4 | 5 & 8 TITLUL X ACTIVE EFINANCIARE 174, s-o[ 181453] 161.453 330677 Active 174.520 161,253 16 338.677 | Constructii | 73.432) loace de | i | a | 1 126.848 1, aparatura birotica si aie i corporale | | 77564 i Alie aclive fixe aratii capitale) 310.600 374.526 ANHE PRECEDENTI SI i UPERATE ÎN ANUL CURENT 48.362 n 3 & 35 XV PLATI EFECTUATE IN ANII Ti SI RECUPERATE | i 48.362 48362) ase) 85 01 ) 43.362 -43 562 8 85 gi eciuare în anii precedenti si | ui curent (SF) | z ea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE OCUINTE, MEDIU SI APE | 1352366 64.890.619 E, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 91.713.570 45.438.042 Bi HELTUIELI CURENTE 42.40 410| 54 27.172.608 | 20 FURI Si SERVICI 25.846.180 34.663.150 25.822.416 2% ot i 5.800.000 3 3.800.000 20 91 bunuri şi sei | 6.800 000 5.800.006 5.800.000

289'90l 289900 ta ki d = = ta ma an na n a a a ţa n a 8 905's89 0065: vw a OLT SESTE 0895697 039 FED 08 000L0r ţ 009055 E ODO | NET LE ] DX BALI TIN IV X TNT II IP | IIEVSUNEINVIIN INĂIINI MIT SĂVINVNi4 3 Fi RININOI A TATE IFA 10 co m 10 LA n So a = o a n a n gh a a n a & n & a tu | HemIPHD aud ap Bia areBor fot apențut aJPIÂNG Ip MPIID oi = cs

_ o Bz E 8 a > J hd INS ca = n m wm a m MW a asa si = ui ln n = Da a E UI UI => o a Da o a a) CS 2 z SHSBE = 2 2 a a aa) RES — DE 32 = da O. e BE 8333 fn m a i F a Ya LE 3 n sa a x RE d Da = a A Ep 5 E pn k 5 a + 5 a - > gt RE a =“ a a 3 2 3 tm AS a 41 șa g 5 a BE 3 na n 5 = E st a a E ta 5 pa î = a is > d d m si + E oăa SEE RARE ă Sute E 3 = FE ESTE E e 8 E m Ea E! m = Fl = & 5 9 n s a : CNE AN) a a aa n" = 3 5 g = i = tă 2 2 | | | >. a a a E, & 53 8 3 a FE —_— _ _ _ a Da ba 5 3 5 nu DR E N a ha a m a a ID n a HR a ERE 3332: £ FI ă az > & Ne Dia ia a rz z 2 a = Sas LL & £ 3 5 3 8 3 a x 5 5 | pi Rp 5 n n Îi Iu > £ în un n a iai hr bn z i n 8 k 3 SER | 3 5 n E = să E 3 55E Ra a ab e 5 | FE 3 ka 2 SERE 5_5 2 3 35 3 Să | - 5 E a ua p = = a = ia LE: 4 i R E * E 3 3 E E E x E a 2 5 & șa Sa n CE BB 4 5 % a 5 E Rp a E ţa E 3 Sa 3 22 z 8 3 z ES e £ 2, . n E z 1 ea pa A E o tu 3 2» DR = FE CE db b tn 3 Ss dd ) 3 sas E p 8 a 5 2523 3 3 SIR = a. = da = E a d LE! : E 5 n R 2 5 aaa a 3 522 o |v 5 = 7 E — - a _ a E s = a Wu [A m 2 = ta lua Lo bg a = 8 & a Ru n a a 355 = au 3 ua £ 3 = SER

Pag. 35 - lei- [Capt] Sub-Ț Pa-faru-]A>-7 a5] Credite bugetare | Angajornente capi ra- | pa/ | | ne Denumire indicator Credite a amenie Iesale Cheltuieti angajamen initiate = a foi |graf| Tila] col | a = initiate definitive bugetare efectuate de platit ll ţ LI — A 1 i 2 3 | T=5-6 s n 2.197 E A _ ţ Sr 30 - a PIZ 02 167.526.580) 217.954.520 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 68.463.100, 1903.471.930; Oi MELTUIEII 43.920.761). 99.967.005: 49 TITLUL IV SUBVENTI 20.000.090 26.669.240 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor 20.000.600; 35.345.246 225 240| 35.573.707 40 26 i | 11.133.003 11.123.002 1 | 35 9.371.000 53 01 9.377.000 | 53 91 | | | 3.377.600 9377.00 3.377.000 | 7.000 ţ | 56 TE CU FINANTARE DIN | | NERAMBURSABILE (FEN) | ţ 43.926.763 13.920.760 10.13033 160 Ț 56 OI i 56 61 55 81 Finantarea externe nera 56 03 i 10.130.530 00

Pag. 36 - | Angajamente Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plari i x | Cheltuiei angajament initiale defînitive bugetare a | a fecti ugotare egale efectuate de platit efective - | | B 1 2 3 & T=5-6 8 a”) | 18.612.080 3.238. 3 crambursabila | 16.777.830 6.891.924 si cli neclizibile*) 8.500.800 CHELTUIELI DE CAPITAL 7 tn 340 3.504.930 335300 1.651.000 4.450.340 330.300 1.655.000 4.480.340 230.200 1.658.00 Construct 4.218.760 3504930 1.980.560 1.630.60 330.300 1.550.000 Alte active fixe | | Uinejusiv reparatii capitale) 261.640| | 8382 AGRICULTURA, SIEVICULTI SI VANATOARE 229.100 GI 229.100| 10 TITLUL 1 CHELT 150.000| 10 O Cheltuieli s: 123.606| 119.359 10 01 135.600 119.350 110.015 | 9 91 [ 10 03 26.400 10.656 30632 16 03 | | | ». 830| 22.522 22822 10 03 s06 806 10 03 5.706 3.706 36 03 370 368 | 308 10 93 300 930| 936| 330 su!

Credite bugetare Angajameate dna tn di Credite de Angajamente Angajamente lati Denumire indicator e | e) a legale angajament ini afin iti ţ = , initiale definitive | bugetare legate efectuate de platit | 1 2 3 8402 20 | 20 02 40 10 03 56 | 56 oi 56 of 56 oi 7 or Bi îi RENTE RI SI SERVICI UBVENTII erirea difere; rame Eta Fondul European de Dezvoltare (FEN) „896.380, 65.135.986; 39.076.678: 39.576.570 20.600.000 20.006.080: 9.059 315 9.59315 1.631.816 7.427 708 30.760.400: 30.751).400 30.760 400 27773330 209.050| 19.100| 79.100 1114.253.490 90.843.150 48.353.670 48.303.670 33.800.006 35 500.005 6.776.008 51.257 1.483.355 1.263

- lei- Credi e buţ E Denumii NI Plati | înitinle cferiunte | LL ENI 6 | 1 778.020) 1.337,19 1 357 9365 dă. | Director Economic RA CICU 7 TA i 1 LT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122011 _ _ Ţ NUI Drepturi constatate T - Prevederi | Prevederi PRE EDS Incasari Stingeri pe Drepturi Denumire indicator | bugetare bugetare din unii | din anul realizare alte cai constatate initiale definitive decat incasari e incasat fitil din care: precedenti curent sari | den B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 2=3-6-7 LOCAL 446.806 500 531.457. 700) 562.409.784 124.833 488 OTAL VENI 169.475.830 | CURENTE 436.346 500 637548 416. 1724.333.689 230.690.ERO CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.875 289 1.079.466 79 466 IMPOZIT PE PROFIT 1870 280 1.079.466 pe pro | 370.280 1.876.280 1.079.466 i PE VENIT, PR ) DIN CAPITAL DE LA PERSOA 925.520 2515563724 PE VENIT 8937574 1.450.321 6.550.326 75 200 262.475.200 Cote defateale d 244 579 200| 261.579. 200 2022750 04 | Sunie alocale d 02 XDR a =

Pag Prevederi | Prevederi | Drepturi constatate Incasari Sfingeri pe Denumire indicator bugetare bugetare Total, dinanii | din anul realizate alte cai arat] Tinu | col | jnitiade din care: precedenti curent decat incasari | 8 1 2 3=4+5 | 4 5 5 ? CASTIGURI DI CAPITAL DE LA PERSOANE | | | | FIZICE | 389.080 382.050| 783 E 752 183.329 50 = 549.080 1 783325 783.329 00 02 | | 21476 27476| 21476 700 F TAXE PE PROPRIETATE 94.997.250) 174.198.203 1068.376.925 02 SI TAXE PE PROPRIETATE 94.997.250 174.198.263 108.57 Dă 55.712 50.996.050 a 510886, 52.788. 91 20.667 520 15354, 02 2 49,844 510 114.267.629 +0 02 2.045.530 17.143.675 0 | 91 3.524.490 3.524.490 9430195 1752417) 3.637.652 | a | 02 4.287.250 3.293.292 1.501.098 03 237.760) 20095 398.995 03 5.802.840 5.802.840 387.006 50 143.800 148.800 36.636 41.953 | 00 02 1 SI SERVICII 144.481.160 8.428 540, 186.035 | 44956919 | 102 JE DEFALCATE DIN TVA 117.645.008 114.734 400. H2 408274] 112.568274 02 i i

3 -lei- | Sab- Ţ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate 6.094.140 0.5356 5t0 | a “ a Incasari Stingeri pe Drepturi to capt-| ra- | p ne- Denumire îndicator | bugetare bugetare Total din anit din anul realizate alte cai _ | constatate tol |graf| Titlu | cot | at initiale delinitive din care: precedenti curent decat incasari | de încasat | LL A 1 2 3=4+5 4 3 s 7 8=3-6-7 1102 117.370.000 112.885.000 11.252.626 05 275.006 1349.00 1215648 5 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 033.050 948.702 539.626) 539.62, 07 1.033.050 539.626 13 528.720; 514383 oi 158.056 574,383 212.125, 3a 340.570 1602 AXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, | AUTORIZAREA UTILEZARII BUNURILOR SAUP! 25.284.390 92 19.078.280. [ 91 1 12.353.340 02 224.940 13.610.590 21.197.963 16.861: 03 | licente si autorizatii de functionare 111.970 107 50 | 3.315

m Pag. 4 -lel- Prevederi Prevederi Drepturi constatate | Incasari ] Stingeri pe Drepturi Denumire indicator bagelare bugetare Total, din anii | din anul realizate alte cai constatate initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat B 1 2 5 & 7 8=3-6-7 505 02 645; 655370 094837 1802 645379 645.370, 30 645.370 500 02 i -9 038.350: 39.925.692 3000 19.718.250) 3002 PROPRIETATE 17.135.418 19.685.410 39.577.534 03 19.685.410i 33.877.638 102 32.540 03 2.tao| 32.840 2 21.418 390 02 56.962 460 34.535.489 302 ACTIVITATI 435.405 24 248.639 08 Venituri ar ri 200 200 206 12 i , 235.050 242.564 242.568 i 28 so 3871 5 | 402 i 2.539.820 4.059.820 2.309.284 1.309.284 92 2.039.520| 2.309.284 502 5.123.440 10.659.096 10.613.020 01 | i 18.102.200 10.646.193 | 166) 02 | ţ | | 200 200 12.769 765

> Pag. 3 iai OT - , Drepturi constat: e Prevederi Prevederi Drepturi LAT Ț _ e! te Denumire indicator hugotare hugetare Tatal, n ani | din anul constatate initia definitive - - ecut încasari de încasa initiale din care: precedenti ţ curent 1 decat incasari de incasat i ) i | B T 2 3=4+5 4 5 | 8=3-6-7 Alte 21 840 21040 134 DIVERSE VENITURI 5.000.454 3.169.553 3.369.853 ÎNSFIERURI VOLUNTARE. ALTELE Primarzi, = 7 DECAT e dl -69,38& 570 -36.09% 740) 56.405.740 291 oral 24.084.000 24.684.000 24.084 noa! 11.522.000 124.006| 7.377.000 -51 076.50; 21 n AGE 24 Rh) 308 365

su VOTES a 8 a EC » 3 IN 5 ar A ES IEGL 186 La OLE GER Zu SLUTLIT i LOBONT LL9'L86 Bani ase | DELLO NY 164 | | 15759 ALU LOF TOI 10 SIT SLE SOS DOS'TS ar 0655 ONE 064 ESI TVE 3 LIV jura LS ţ GOLLEVIE TG SI» IAD nud ap DIDI IAŞI Ing apa REDIU ua fetru prd lg DAIA PAPIII AD APID ta = I LLOZZLLE TYVNOIINNI 33 VINNLIIS VIBINL3HI - 1VIOTIN MII TV 3ILNDIKX3 10 IMINOI

Pag. - lei- [capi] Sub-[ [Graf Ar- Credite bugetare Angajamente | pa/ | fi- Denumire indicator Credite de Ţ Angajamente Angajamente legate Cheltuieli Titlu | col angalament ate definitive bugetare legale de platit efectiva A 1 2 3 5 7=5-6 8 25.800) 22,800 26.608 1.805 x 03 1.313.890 1.197.550 10.124 1005779 20 H BUNURI SERVICE 168.832.210 216:385.130 12.044.895 | 25 0 si servie 29.593.610 41.965.400 %09.460 2» 0 | 588.200 321.576 4479 20 oi Mereriate pentru curatenie 376.220 7147 20 OI Incalzit, i 8.693.436 19.200.640 600.158 26 Apa, canal si salubritate 2.269.850 3.524.890 9.685 20 Oi 377.355 20 BI | 29 0] 15 440 111.595 20 91 | 1.569.050 2144610 1.884.439 36.695 1.838.958 20 | 2.482.060 1.932.550 1 1.657.880 23 Di 12.664.330, 13.454.750 110, 2.729.479 20 02 52.360.200) 63.997.636 17 20 03 503| 2 20 03 28| 210784) 20 03 Erie rs) 20 916.150 368310 508.163 5553 25 909.320 862.320 3359 20 04 3.780

Pag. 3 - lei Credite bugerare | , j Angajamente | | tot | eapi- ra-| pa / |n Denumire indicator | Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli | tol la Titlu = initiale definitive bugetare legale cfectuate de platit efective i l A B 1 2 3 4 3 6 3 20 04 Jezinfecta: = 3.030 3.030 272| 2.722 2722 2.899 20 05 Bunuri de natura obieciclor de inventar 53 2.003.325 1.665.502 655.953 20 05 01 50.500 242.160 92.295 20:05. 03 : Ti E = 201.801 20 05 36 483 20 06 Deplasari, detasari, iransferari 1195 4337 20 06 DI 1218.55) 2 994.259 | to la Dă 12 S ta E to un Materiate de laborator Cani, publicarii si materiale Protectia mune' Mu: extrajudiciare derivate din actiuni în 327340 552.700) 51.989.236 24.309 422.409 69.680) a în îs = a pe a a B 3 ra HR 5 96.254 63 a a a 13.576

4 - lei întese directe Dobanzi aferente cre garantore aferente datoriei pi 36 02 ferenie creditelor exicrae 30 03 3) 03 a operatiunile de leasing TITLUL TV SUBVENTII be 40 51 VI TRANSFERURI INTRE UNITATI STRATIEI PUBLICE si si ot Oi 53 2709.660 1.246.920: 1.246.920 45.069.090 40.000.500; 1.923.006 1.923.005 2.871 N 9.276.550 675.005 346.240 871.000 „871.000 1.586, 161.039 5.161.032 65.191 0005 Credite bugel Angajamente Denumire indicator Credite de [IT TIT | angajamente | Aogajamente Piati legate Chestuieli angajament initiale definitive bugetare | legate efectuate de platit efective | | B 1 2 6 14.335 1.336.396 1.086.252 a 3 = e ,

Pag. 5 -lai- [Capi-| Sub-l Pa [Gra- aul Credite bugetare 1 angajamente tot capi ra- | pa / me Denumire indicator Credite de 7 Ţ Angajamente i Anpajamente Piari tegate Cheltuieli fot |araf] Titlu cot] at ABEAjamEnt înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective | Hr 1 — — a _— B 1 2 3 4 T=3-6 8 55 A 5.377.000 837 55 34| Transferuri pentru achitarea obliga- e centralelor de : A 3.377.080 ? 57 TITLUL V 17.163.040 20.179.820 2423. 764 15.698.283 57 82 17.163.030, 25.179.820 2.423.764 15.698.283 37 02 01| Ajutoare socia! 913.045 19.577.296 2.423.764 15.147.013 57 02 02 150.000 602.530 354.053 59 TITLUL 50.009 3.464.080 66.653 597 39 oi 1.063.000 1.050.000 93 405 | 59 02 pentru daune provocate de ale 450.009 1.054.600 738742 39 ile 365.096. 1.360.000 | 78 TIUNI FINANCIARE 22249260 17.799.766 | TITLUL XIV RAMBURSARI DE CRE! 22219.30 17199268) 3.432.149 SL 01 Rambursari de credite externe 5.979.010 6.559.510 5432 149 81 01 02) Rambursari de credite externe din fondul de garantare 580.500 | 1 01 65) Rambursari de credire aferente datoriei publice externe loca' 3.978.010 3.387.251 sl 02 Rambursari de credite interne 16.240.250) 10.490.000 10.400.009 02 3.840.250 340.250 02 ţ Ţ 10.400.008 006.0 18.400.009 E IN ANH PRECEDENTI SI | N ANUL CURENT | 122.446

Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente Angajamente | Angajamenre legale bugetare legale efectuate de platit 6 -lei- Cheltuieli efective itiul XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII PREC: ENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT șa & 2 HELTUIELI CURENTE =, 5 a de baza see o aa o o n = S o i sociale de a 61.089.238. 37.849.680 | 31.849.680| 19.187.600 1.449.008 116.956 434.800 £16. 9 470600 569 60.009 434.800 17.308| 4641 924.920 9052281 50.666.054 a 556 379591 A pu

Pag. -]lei- Gr jar ali Credite bugetare TE Angajamente pa/ Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Tifin PREPARE | imitinte definitive bugetare legale efectuate efective A 1 2 3 4 5 â 7=5-68 8 | 22.420 3 26379: 23.564 2.565 24.608 16 - 2 Lu 1.805 d 37336 10 109.000 23.945 114.355 20 11.932.686) 15 25 81 3.206.250; 4.502.627 20 O 102.140 140.859 20 91 63 su, 72.749 ȘI 348.008 684.459 24.084 20 01 72.508 465| 20 0 24476 40,38ă 2 7 47.000 33431 29 i 678.300 1.033 368.403 32.357| 01 nere si functionare 1.674.540 2.596.850 37 20 02 900.609[ E 250.510 36 20 | 599.040 059.04 a 20 04 695.149 699.040 9.559] 20 65 Bunuri de nabura obiectelor de inventar os 20 83 198.640 60.923 20 6 | 657.890 700.502 55341 | 2 06 627.890| 872.590 572.826 5 957| 20 06 30.000 27913) 284]

5 - lei- Credite bugetare Denumire indicator | Credite de Angajamente Angajanente Plati legale Cheituicli angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de pitic efecrive | MINI A DR ANI 1 2 | 3 | 4 5 6 7=5-6 3 16.060. 14322 14.503 52200| 29.139 25.139 29.125 i 342.200 975.660) 503.717 1.066 5.669.500 7.830.296 1417515 245.749 18.000 29.008 20.050 413.509 70.000 10487] (53 | 22.009 i 40341 i 7591738 7.591 7.346, 637| 255.097 1.568.832 1.137.397 1113 1.113.505 365.000: 1 117.397) t 3.113.986 R4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | ţ -27.8075 27.07 85 XV PLATI EFECTUATE ÎN ANTI PRECEDENTI SI RECUPER 1 IN ANUL CU! 21.078 | | 55 ol | 23.075 83 a1 ba = 3 = a 1.986.162 Ol LTUTELI CURENTE 1.941.204 pa ia E E a

a a a € FI 363'LE a 3 a 3 ES ia > = o E 000'f75 [005 00 00 009 001 005 DIJO 15 ITF TELNI FIN URISISIRI E Sid IA TATI HAUnq AD BD UV TAIA o > o ui us so EC a + S e Ea sa sa “m Dep > m Rn 5 n n az ba S LI RI Să să a => n a AI] mud ap Sad Iura Buy azi | App TLD ap 23P>ID n Ţ | | [02 au TV | | + E OMR ADI pară To va | sa ans ded “ar s

Paş. 10 -lei- Sub-[ Pa |Gru- [Ar a m | Angajamente | | ot | capid ra- | pa / Denumire îndicator Credite de Angajamente Angajamente ) Plati ate | Cheltuicti | tel |eral! Tifla angajament initiale definitive bugetare iegale efectuate de platit efective Ă 1 2 3 | 4 7-56 a 81 179.898 44.898 51 | 580.500 179.803| 5502 ZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI a EEE ÎMPRUMUTURI 27.000.000 18.280.756 234 11.326.396 Ol CHELTUIELI CURENTE 27.060.000 18.250.150 434 11.326.396 30 TITLUL HI DOBANZI 27.000.600 18.280.750 333 326.396 30 i ce interne 23.043 420 13.962.926 3 434 5.161.862 | 30 ar | | 16.798.050) 8.161.868 30 01 | i 5.245.370 4686.37 | 30 62 | 2.709.660 1.986.252 1.956.252 30 02 e | 39 02 ne 2.405.919 2.405.514 1.986.252 30 03 1.246.920 1.246.820 1.178.674 30 03 5 1.146.920 1.175.574 6050 92 ÎNE PUBLICA Si 11.869.795 6102 11.889.795 6 9795 11.889.794 1.118.000 119.204 7.119.26ă

ta ta a o = DI a n 5 a a 8 p ie a E 00E0I = QGREOE a08'5E 009'SE | o of so ai 10 0 AI W oi 0 ot i 007LIGI ţ 000'S d LIU ap Iu n = > & o 3 S OD tuuod unrgd; n 0zL LOVE 0096 ES a s OTET E DOI MSTS un a p € CR SI a 2412332 ap aNPIID IPS PITIS E tu aduna To? ass) -ţaţ - N

ESL LE CEO TOT DIS RES Ep [SES ZbI LORE SE ISVLETERT E 0007SUI DU9ESZ OTE OS 09TH set 000'0St o "îbE COEZI 000 000SET 00005 ţ [0616 a = n BBS TILL III D ap apesoAGUT d 2p Ire03i n o o RS UE VIZIALTEAI XI IMI n a TUN NI IAD NY a 2 & 13 bo a ua = a a a = = ta = apus] ID | j a ln PIPI sud ap ei Buy auouefedug azer BIBI Zu ap MP 103 10)EIPUL ITU Ţ tor -

Pag. 13 -leă- Capi-j Pa-|Gru-| Ar Credite bugetare Angajarenie Denumire indicator Credite d i Angajamente | Angajamente Plati angajamen îniti sri xi sa initiate | bugetare legale efectuate de platit efective | | 1 2 3 5 7=5-6 s | 106.349 006) 64,000 01 82.629.100 84.035.030| 784582 50819.80. ai 1 | Salani de baza 70.542.590 59.348 440 9 01 05| Sporvri pentru condii 7 - 850.040. 2.640.160: 2230.85 o 3, 2.450.950 375.86 308.288 1.760.100; 2.588.225 2.548.225 îi 26723 80.270 7.320 75520 188 13.531 355 10 Cantrik | e 21.610.931 10 03 | Coneib | 17.694.096 15.345.895 18 03 482.070 186575 0 03 i 4.455.100 4071305) 4.058.380 o 03 | 120.500 176. 110464 167.696 0 10 03 354,4) TR 773.252 652.385 20 27.602.260 39.008, 36.569.713 20 91 25.056.068 249463

Pag, 14 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- Credite bugetare angajamente tol Denumire indicator Credite de pTT Angajamente Anpajamente Plari tezale Cheltuicți initiale definitive bugetare legate efectunie de platit efective | B 1 2 3 3 T=5-& 5 | 20 bi 390.900 20 Oi 17.499.560 18: 325. 30| 20 01 3.136.810| 2.186.810 1192 3175574 20 171:740 171,546: 20 OI 197346 24.410 24283 32.750 28 0 17331 18.202 20 di 614370 614370 1.042 821.063 20 560.560 5983 20 91 2.816.456, 3.208 20 02 9.602.260 10.573. 10. 9.903 | 20 03 | | | 10 03 | 20 04 1 20 64 l 26 20 64 M 20 05 255 5 18416 60.915 20 03 3 b? bo & & e >ăaăă ta ţa n 0915 63

8 PT a n > m o co ma ln li in ti tn AR RI RR RE tb DI ba FA ca & a 5 a e -— O DO a LI ui UI LI bă ra a Lund Luz = mt E bd O oa n Un fe UI o a aa va p 5 n E 5 a = > E m e & ERE 3 3 E ă 2 um a E mu 5 3 E Pa = 3 = a > 1 ni 4 E 8 a & - = a E i E a > 8 2 E za ai - i 3 = S Ga E 2 4 33 = SEE > e 4 3 n E e = 2 Fi 8 E a a Ss = E Ba FE = > > 3 3 Uz _L sd ş ZE E pa 1 ui 3 ta » 2 sa va a & 5 R 2 5 ţa N E a d IN Rn ta NI = n 3 3 e a = 2 55355S32:= 2 n & 3333535 3 3 & 3 3 5 5 5 = E 8 = | E | a i a [8 | 3 [8 _ | 2 3 = d 5 3 z ja un Ia - 8 4 a în a n SE e 8 d RI a 8 a BIB as > ră E de “ma - E 2 E E 2 5 3 a SE 5 șa i 5 3 5 5 5 s | > “e un EREI n | a a s i Fa SE ţ a | a a az a E E =. PIE a asus a n 5 5 E LA 25 > s_ = FR i ua dh FREE & AFA 2 - 7 E e ca ZE au a 8 5 m & 2 a £ 3 SE d E a -

Credite bugetare Angajamente 16 - lei ra-| pa / Denumire indicaror Credite de Angajamente Plati lecale Cheltuieli angajament îniti fnitive 5 Titlu = înitime definitive bugetare legale efectuate de platit efective | d — A 1 2 | 3 6 8 737 4.989.520 91 7.371.020 $.209 510 6.989.520 10 3.360.005 10 o o 3 a 92 o & a a n n accidente de munca si boli profesionale uri de natura obiecte! T de inventar 3.180.110 2.600. 2056 877.890. 877.390 662.000 612.00 BUD 16.00 166.006 66.003 6.850 27.044 3.311.020 1.349.510 2.479.926 177.190 177.190 123.080 66.190 56.19 805. 157 6 24t6 | 152.197 6.268

Credite bugetare T Angajarnente capi] ra | | 1 me Derumire indicator Credite de Angajamenie | Angajamente Plati lezate | Cheltuieti | toi |grai|Tidlu] cal] at angajament initiale | definitive bugetare legale efectuate de piatit elective i — — — Ţ A 1 2 3 3 | 7=5-6 3 20 06 | 20 % 30! 20 30 730.940 829.052 2190 839.053 i 829.052 25 1:30 04 = 77.000 20 39 30 529.0: 529.052 6702 | 49. 43.055.199 915.153 43.982.949 01 | | 49 915.153 1 10 91 3 9.169.577 10 61 91 5 i 5.764.391 10 01 65 459.467 459.355 10 01 0 A 287.25 288.097 0 ol o8i 1 10 735% 73579 70.585 | 10 0 12 | 1.202.050] 1 1 1.695.457 91 13 72.008 22.177) 91 16 i 250 000 7 216.837 10 01 30 i 341.506: 6 515.876 649.775 | 10 03 | 168 476 1.582, 24| 1.889. | 1.943 646 10 03 | | 1.638.630, 1.458.239 10 03 02 39.00 31.704 10 03 | 352.65 10 03 04 |

Pap. 18 - lel- PT Credite bugetare FT m = Angajamente Denumire îndicator Credite de — Angajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli initiale definitive bugetare legale efectuate de platit afective B ti z 3 4 3 8 pal 19.150 18.813 67.460 E 35.06. 290) 38470:430 38. 1.929.350 2.407.600 23.180 65.150 20.700 35.760 32.440 319.200 454.000 154.000 29.156 152001 43.464 | 35.060 35.080 1 15.13 1 16.004 întemet 109.320 126.281 Materiale si prestari de servicii cu caracter functiona | 640.000 903.008 752.134 503.409 Aire bunuri si | intretinere si functionare | 674.490 670.24 621.295 Reparatii curente 185.000 220.000 280-000 276.675 280.600 276.875 or de inventar 217.000) 28.356) 504.007 i 504.007 255.324 229.956 120 000[

30954 i 3 e a 3 ORE IG OT BaVOZLS D>EVANDE 066 BRLEE DIV LEVTE 0009 caz 000'ZI 10S'ZE 00STI E) 000GT rs dNIIE ISI (45) ana NV NI ZINA va a a Ba a > SIDUNTI su to DE a 3 = vo > a a = o a s8 a i II II ESI E E E — E — E — E ta = tn & E a HPIRIPED pură ap arda area aan DPI vor IP 1 - sI ES

007 92; 842 3 5808 - n Chelruieli ec 221.690 984.8 5: 4 566, 10207 6.036 683 2 ve 3 02 ot 28 40 i: 3 ro a BE 5 = TA a ri 9. i BI 9 2.086 106 550, 1 at 1 aa. 26 6 SI 3 =) 3 si E efectuate z a Ra 8 Z 9.60 00.000 = VA a Angajamente | 7 a e = a ca ma 94.03, 5 o 6 500.006 n, 5 1 ajamente bugernre 4 An = 20 10 268 a < PS 7.000 ai ri E 67.580 5.900.003 e = = = a 10 0. dite bugetare 5.000 9.000 18.000 93.950, St 66.480 31.360 s Ss x e 248.070) 4 2.172.700 56.990 474% HIDI 2 3. a initiale Credite de angajament le on dicator rolesi persoane din 5 a si pentru p ire în boi i ocupate prin cumul Te Uno: 5 3 5 Denuur at 1 a 10 91 9 9 1 01 0 0. 03 93 a o 0 o 9 19 10 10 8 10 0 20 o CE SE A NE SE IRI E Tiflu| cot o tol lat

REZ = sa EZRA ERE m m RA FE = "a = = A A că ri - os | ei- 2927 484) FI -1 Cheltuieli efective jamente legale de platir 18.002 Plati efectuate = TE E = SE 5. 451 ah ă = a ăi < 670, 29.999 a 7 GI 2 zi i 4934 18.002 8 1 32 19 9, 1.679.155 Angajamente legale E d E ăn SEE «ri ră = sm 9.205 ma a ri ri S 18002 si 14259 1 mente 1679 j bugetare Auga = 3 = = zi 40.008 7 a = 5 E) 460| SU) 590 790 500 590 A z =. = _ z = 5 3 6.509) 4.500, 5.002 3 a 3.030 40.430 4 14.000 800 43 Credite bugetare 1.173.460 a înitiale Credite de icator are indii aniti cnumir 5 i materiale Du rostari de servicii cu pa cesorii de pat nt: ans tasar = aci lecom a i E = E men a, dica! Mre bunuri si servieți pentru FII Lenjerie si au Dep: Pa Hr ve Mi doc n Ta nn n Soo Ar- Ti 1 = > a RARA AAA Da FI SI ra- și 1 = 2» 2 n dA o AE , E E T ub- capi tal

Pag. 22 - lei- pt-| Sub-| Pa- Jora |ar- Credite bugetare | Angajamente tot | capi] ca- | pa 1] Denumire indicator Credite de | Angajomente | Angajamente legate Cheltuieli E rai] col initiale definitive bugetare legale efe de platit afective LL 1 7=5-6 e 20 38 71.362 38 2 38 3.117 - 20 30 La 7 7 30.920 20 36 3.053.507: 71562 2.946.556 57 3 15.026.089 2423.76 57 02 | 16.663 15.026.089: 57 02 Ajutozre socizle in 16.663. 2.423.764 co PLATI EFECTUATE N ANII PRECEDENTI SI TE IN ANUL CURENT BAI -45.362| 1 XV PLATI EFECTUATE 53 RECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CUREN 1 & pr 8 as recuperate în anul curea (SF) 48.362 RE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA $0.660. 817 1.686.515 31.209.657 n 28 LUL IE BUNURI SI i 25.840.180 1.686 515 26 81 6.806 60 3 20 01 si servicii pentru mere si 5,550, E: E 5.800.060 28 duri de natura obiectelor de inventar 22 4.165

Pag. 23 - lei- Gra- Credite bugetare Angajamenie ra- | pa Denumire indicator Angajumenie | Angajamente Placi | legate | Cheltuieli erai] Tinu = înittate definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 3 20 03 30) Ahe obiecte de inventar 22.209 20 36 Ahe cheltuieli | 28 840071 20 30 3 cu bunuri și servicii | 2884097 18 DE ERATIUNI FINANCIARE a SI THLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3 Ranbursari de credite externe 507.010 5387251 Si Qi 05| Rambursari de credire aferente datoriei publice extarne locale 5.979.019 5.079.010 SI 02 Rambursari de credite interne 16.240.259 31 02 O1| Rambursari de credite 5.540.250 3 > 2 03) Rambu publice interne locale 10.400. 008, 10.400.006 10.408.000 PLATI EFECTUATE ÎN Al -23 006 -23. 3 PRECEDENTI SE RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -23 006) 23.066 -23.008 ca n a ca n > 21,522, 153 21.522. 15 399 350 20 2153: 195 20 | 2152 20 30 19.390.350

Pag 24 - Hei- Credite bugetare Angajamente | Denumire indicator Credite de ŢI 7 Angajamente | Angajamente Plati îegale Cheltuieli | definitive bugetare | legale efectuate de platit efective [ | 1 2 3 4 53 79.305.770 140.439.010 a 20.000.000 56.046.240 36.046.240 1 20.006.000. 56.046.220 56.046.240 40 +5 IV SUBVEN 20:000.00) 46.669.240 4F.669:240 40 20.000.000 35.546.240 35 546.240 33545.24) 35.340.000 2.206.249 40 11.123.000 11.123.06 11.133.606 33 | 5.377.000 9.377.008 9.577.000; 9.377.000 | 55 9.377.000 55 9.377.000 3.377.500 9.377.000 9.377.060 | | 2390n| 229.160 | 221.192 01 229.150 219.747 221.192 10 150.000 140.647 42025 10 123.600 10 125.600 10 | i 256 0 | 30.650 36.632 | 31.61) 10 | 22.836 22.822 23.184 18 310 DE 206 E:

re | m Angajamente Chelluieti bhugutare i | ofectuate efective a + n 6 3 Le are e rar ERE? —_ ţ 37 5 3706. 5714 i | 120) 370 36 | | RDB: 93 930 | | SI SERVICI i 79.100 79 TR Primar Fa UZ i Sef Serviciu Buget Be Steliana STANCIU pt 7

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122011 1 ISI IEEE EEE E Drepturi caustatute T Prevederi Prevederi iati i Tacasari Dropiuri 1 _ 1 , atate Denumire indicator bugetare „iara din anii din anul realizate constatate îtiate definitive | decat încusari | de incasat din care: precedenti curent i B 1 1 3=4+5 4 5 & 7 8=3-6-7 CAPITAL e poniru con EI PUBLICE NOR BUNURI Ea ANS 09 1414.600.290 56.696.740 36.696.740) 56.696.740 56.696.740 56.096.740 3.455.000 3.453.000 1.004; îi 271.000 31.076 305 51075Ă 51.076 51.076 51.176.305 10.672 10.672 3.06 19934 626, 82 A Zu 3 FI 6.172.237

a ICapi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- Drepturi constatate a o a Prevederi Incasari Stingeri pe Drepiuri ti- Denumire indicator bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate initiv incasari incasat coj definitive din care: precedenti curent decat incasari de incas i rm 5 1 2 3=4+5 4 5 5 7 8=3-8-7 a cladirilor de lacuit 1.181.800 LA 1.108. 1.106.652 Subventii det 641.600 za 641.000 80.240.150 30.720.520 2.841.700 1.861.700; ja 5 i

| Dropia EEE EEE aa Prevedei bugetare definitive Tncasa aul din care: precedenti curent ra 35.599.905] 2044.57 i i Şef Serviciu Buget Ac. Steliana STANCIU Director Ec.

nea ruse e GV REGE DGf FE <a Le avi Que zi AOL MATE Cert ot 91 3 LUSTI FR (NA TUE SAIT Bet NIC TUN INYNE an 5401 VOL ABATE n n ZR9MAVI 89 90t SOL an < t 0018 n DUO ET a = S a SALUT sat d IALLVY | | AI IULNI ITU ALBII E n = DOLORES î 1 1 DITUL j i IPIIPUD aumuețetuy | opounfetiry LL ap | 103 -zv] aro] 54 ans [ade9] EET ET ţar = E LEOZZILE 3NVLTOAZIA 30 VINNLD3S - VIOI IMINLBDAB IV 40 MMINOI

Pag. 2 Credite bugetare ţ Angajamente i redi pr m Angajarmente Angaja FI ruieli Denumire indicator Credite | Angajamente Angajamente Placi egale Cheftuieli angajameni initi = 3 se initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective 8 1 2 4 Finantarea naionala*) 32: 3238.405[ Finantarea externa nerembursabila 55 6.591.924 100 a 107.300 362.820 97375 37375| 5.046 12.530 235.158 9.694 90.670 120.676 35.702 | 3.046 4.000 2.000 198| , 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.936. sea) 2.971.801 26.878.324 TITEUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13.936.680[ 7 O 73.836.650 62.276.370 x o 51.687.250 16.811.370 7” at 3.282.150 5.597.553 "7 au corporale 584.190 250.300 106.999 | 31 Alte aciive fixe (inclusiv repară | 7.383.090 7446.90 4.834, 028 23.533.575 84 ţ i 706 83 PRECEDENT! 5? RECUPERATE i ANUL CURENT | 35 5t Plati efectuate în anii prezedenti si rate in anvi curent | 33 Oi i efectuate in anii precedenti si

Pag. 3 - Credite bugetare | | | Angajumente Denumire indicaror Credite de pr Anpajamente Angajamente Piari i Cheituieli angajament initiale definitive bugetare legale cfectunte de pratic efective a 4 B 1 3 4 5 6 7=5-6 s -68.T06 s100 02 i 2.913.050 3.405.499 2.958.564 2.955.564 1.433.450 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.184.400 928.640 523.769 533.76 523.769 1433274 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 ami 184.400 938.540 - 523.165| 7 525.768 | ANCIARE 1.184.400 928.640 523.768 ţ al 1.184.400 928.640 523.769 | 1 9 Di 106.928 106.920 106915 4685) 71 Ot 02 | 32.006 32.000 31.858 e 31.598 368.153 i 8 ra birotica si alte | s390 | 46.105 71 3 iv 1.037.190 89.720 384.952 384.552 962.329 ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE i 1.725.650 2471550 2.464.735 2.176 CHELTUIELI DE CAPITAL 2176 71 FINANCIARE | 2176) 0 | 2.477.850| 2.176 | oi 1.728.650 2.477.850 2.464 795 | 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corpori | | 2176 5000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 26.000 186 101.190 6102 26.000 186.600 7% 186.000) 173.084 An 26000 173.084 173.084 01 26.000

Pag. 4 - lei- | Credite bugetare NE = Angajamente tal capi, ra-| pa f | ti- Denumire indicator Crodite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tot Titlu | col înitiate definitive bugetare legale efectuate de platit efective | i A BE 1 2 3 4 5 6 T=5-6 s ra mr ata _ , 7 a NA pamente si mijloace de | - 20.006 165.060 152.639 152.639 115.606 71. a zl : E 38.043 Tu | 6.000 5.940 3151 6300 02 23.909.330 28.573.636 25.752 459.103 | 6502 2.774.160 4.505.658 397 184.502 2.154.000 2401 1.934.530 55 TITLUL VII PROIECTE CU FIN ] FONDURI EXTERNE NERA | POSTADERARE 2.154.000 2401 381 1934.535 36 02 1.646.700 2, 5o 02 9 55 02 02 2.202.216 1.674.206 36 02 03 i 418630 60.006 58.234 238 35 15 Alte programe comunitare inaniate perioada 2007-20)3 107300| 56 15 01 | Finantare nationala 12630 2494 55 02| Finantarea externa 90.679 56 15 03 iei necligibile | 1006 7% 20.100 i 7 20.108 20.100 1 91

Pag. 5 - lei ta n u o un un A active corporale : Alie active fixe 1 XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU Transferuri de capital ARE DIN Credite bugetare Angajemente Denumire indicator Credite de m! Angajamente | Angajamente lect Cheltuieli De a i ta angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit A T=5-6 5 9.008.386 6.044.120 i 240,300] 92.000 18.589.540 8.507.140 103.313 161.953 |

Pag. 6 _ Crai bata Denumire indicator Credite de Angajamenie | Angajamente Plati | lecate | Chettuiet angajament înitiale definitiv bugetare legate efectuate | de platit efective d j | - B 1 2 3 4 3 7-5 8 6.044.129 5.269.850 6183181 6183.18 56 a :044.120 6.869.860 GĂRII oi 1.462.460) 1.262.967 a taraa externa nerambursabila 4.58] 460| 4.793.176 4.246.336 4.246.335 % di 675.878 673878) 17| 70 PITAL 2.964.260) 175.832 1.064 Ti 1, X ACTIVE NEFINANCIARE 2.964.260 582.700 179.032 | 7” OI 2.964 260| 582.700 1%. osa| | TNT 825. 165.380| oi 2.000.000 200.098 1 | 179.032( 1.064 6702 = 12.357.520 057 27430) 978.520 01 3.176.430 3.036.500 259281) 05.764 166816 | 56 76.430 3.036.500 941 109.764 166.315 56 01 3.176.430 158.770 5& 2 558.300 56 2.518.330 2.056.660 109.764 58 332.890) 767 56 |

Ri = 9. = în 4 = 3 a e Si = Un ui 3 zu a 75295 39 e 095156 ac * ÎN) INUZIXI TNT IS HUDpOIHĂ II UL AILNIIAGD TUMD INN 33 NV NI TIVIT DOTAT IE VIA INV NE II IS ÎNV NI VI [ITIRPSUOZ) E 1 < SAILIV X INTEL a: SG TIZINLTIEI DIDA PLUGIN? E si ra an a 95 n a n n 24302 rd sp a3uaure fer HE | arsa | ap 401531PUI 121 - L Bed

î8970 OT | a n ra 2 În 076șl tot jesv ial Sr (OTE OTE'PLI 0403 va tri DOLSEL GET OBULI 0150 tr Ev 009BIE 009'0rE 003'8E BIRDAZACI Ap UPAĂMMZ NT) 31 IS NITA n ka n & Un n 55 15 e vs CI DAȚIDAȚA sp apei azuvuarefz3ug RELE — | | arda ozana aaprugap | arena 2PI1D ap a - & EI

Pag 3 - lei- i Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Credite d IT TI TA Angajarnente Plai legale Cheltuieli angajamen: îniti. stive = | initiale definitive bugetare legale «fectuste de platit efective — i A B 1 2 3 5 DR) 7.0, 230| 18.593.890 243.511 | 38 Ol Di j Finantarea nationala*] 3.440.600: 4.163.8t0| 36 Gl 02| Finantarea oxterna nerambursabila 13 559 538 4.036.080 198.308 = 56 01 03| Cheltuieli re a EEE | 56 13 | n n LA o Finanrare na! TUIELI DE CAPITAL, INE NEFINANCIARE 26.035.680; 19.849.520 CHEI = - 3 & în 2 = 12.378.182 IFLUL X AC 2 195.573 2 7 01 Active fixe 26.033.680 18.840.328 198575 12.878.152 | 22.535.220 16.335.650 apararu | active corporale 575.900 Ahe active fixe imelusiv reparatii capitale) 2919560 3.504.670 2.672.537 1.573 7402 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 52.197 TITLUL XR ACTIVE NEFINANCIARE 62.197 n 62.197 n” 8000 02 R8.220.810) 17315510 33.35 1.314.396| 8182 48.481.100; 37.425.690. 11.78 330.306 bi 13.920.763 43.920.769 10.130.3 1013 100

Pag. 10 - tei Ar] An m Tm Credite bugetare | II | Angajamente | TI ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamenie Angajarnenie Plai legate Cheltuieli to) |graf] Titlu col | ai initiale bugetare legale efectuate de platit efective | 1 2 3 4 3 & 7=5-6 s DEN | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43.920.760 43.920.160 160 56 oi în Fondul European de Dezvoltare : - E A tm a (FEDR) | 43.920.168 56 01 01 | 23.116.186 | 56 oi 02 ntarca externa 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 13.920.160 1 105 5& 05 i 15.642.086) 3. 56 03 , 16.777.830 â a 56 03 03 8.500.800 i 7 4430346 3.504.830 330.300 1.550.006 71 1.480 340 1.980, 330.300 1.550.006 7 4.450.340. 3.504.950 1 19803 330.300 1.652.000 7+ 03 91 Î 4218700 3.504.950 1.580.300) 1380 330.300 1.650.006 71 03 30 | 261.605 | 3402 2319, 21.614.616 1.554. 5.263.264 9.059.310 359.853 359, 268.675 si | 55 | i 9.059.310 359.883 358. 36 51207 al 9.059.330 6.681.480 359.883 355 ză 56 Oi ol 1631.60 14618 | 36 02 i 7.427.700 1.285.000 255.676|

| | i Plati legale efectuate de platit ţ | | i 2 4 75.6 10.760 400| 30.160.400 23.175.330 1.209.030 4712870 Director Economic | Sef Serviciu Buget dc. Steliana STANCIU 925.464 9.16;

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2012- Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU a „i „i PROGRAM DEZVOLTARE 2011 a “[ EXECUTIE 2011 f[ mit lei SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE BUGET 2011 SURSE O PROPRII EU+STAT CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 84.722,87| 1.931,21] 4.296,47 1.735,34 17.488,58| 6.723,60) _52.547,67 LUCRARI ÎN CONTINUARE - A 39.257,72 440,45| 4.296,47 0,00 2.410,62 596,02) 31.414,16 LUCRĂRI NOI -B 31.465,27| 1.490,76 0,00 0,00 15.077,06| 6.027,58 8.869,87 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 13.999,88 0,00 0,00 1.735,34 0,90 0,00| 12.263,64 TOTAL GENERALE 8472287) 1931, 21| 4.296,47, 17.488,58| 6.723,60| din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 523,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,77 Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 523,77| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,77 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 416,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,85 Dotări independente 214,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,33 Dotări Primărie 126,95 000| 0,00 0.00 0,00 0,00] 126,95 Dotari directia Fiscala 87,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 202 52| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 52 proiectelor si a altor studii aferente ! lobiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT n 202,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,52 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 1 executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL. LI 464/2009 ::0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitalul 54.02 Alte servicii publice generale 2.471,31 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00| 2.464,80 54.02.10 Servicii publice comunitare de 2.471,31 000| 0,00 6,51 0,00 0,00| 2.464,80 evidentă & populației A.Lucrări în continuare 2.464,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.464,80 Casa casatoriilor si directia de evidenta a i persoanelor, HCL 597/2006 2.464,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.464,80 C. Dotări independente si alte investiții 6,51 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 5,51 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 Dotări ! 5,51 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța natională 173,08 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 173,08 61,02.03.Ordine publică 173,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,08 61.02.03.04 Poliție comunitară 25,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,90 25,50 C. Dotări independente şi alte investiții 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 Dotări independente „25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 Dotari "25,50 0,00 0,00 25,50 61.02.05. Protecţie Civilă 147,58 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 147,58 C. Dotări independente şi alte investiții 147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,58 Dotări independente 147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,58 Dotări 147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,58 Capitolul 65.02 Învățământ 1.443,04 0,00 0,00 57,12 9,00 0,00 Pagina 1

rr rara SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EDE SU BUGET “ot SURSE |. PROPRII EU+STAT | CREDITE | LocaL 0 1 2 3 4 5 6 7 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.303,72 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00[.: 1.293,92| 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.293,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.293,92 A. Lucrări în continuare 1.250,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.250,90 Extindere Gradinita PP 26 1.250,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.250,90 C.Dotări independente şi alte investiții 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 Dotări independente 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 Achizitie si montare CT lia GR. PP 12 20,08 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 03| Dotari gradinita PP 26 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari gradinita PP 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 Achizitie imobil gradinita PP16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 0,90 C.Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,090 9,80 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 0,00 9,00 47,32 0,00 0,00 92,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 0,00 0,00 417,32 0,00 0,00 92,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 47,32 0,00 0,00 92,00 Dotări independente 0,00 0,00 47,32 0,00 9,00 92,00 Dotari 0,00 0,00 47,32 0,00 0,00 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvaltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 8.190,07 0,00| 456,04, 1.634,43 4.684,42 0,00) 1.415,18 66.02.06 Spitale 8.190,07 0,00| 456,04, 1.634,43 4.684,42 0,00) 1.415,18 A. Lucrări în continuare 3.385,57 0,00| 456,04 0,00 2.182,23 0,00 747,30 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011 3.385,57 0,00| 456,04 0,00 2.182,23 0,00 747,30 B. Lucrări noi 3.057,87| 0,00 0,00 0,00 2.502,19 0,00 555,68 Reabilitarea,modernizarea si echiparea Ut ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 2.864,44 0,00 0,00 0,00 2.308,76 0,00 555,68 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 193,43 0,00 0,00 0,00 193,43 0,00 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.746,63 0,00 0,00) 1.634,43 0,00 0,00 112,20) Dotari independente 1.634,43 0,00 0,00, 1.634,43 0,00 0,00 0,00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.160,00 0,00 0,00, 1.100,00 0,00 0,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 0.00 0,00 26,23 0,00 0.00 0,00 "Louis Turcanu' 26,23 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant , - 0,00 0,00 400,55 0,00 0,00 0,00 medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1158/2010 000| 9.00 0,00 0.00 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2

gaara SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE | exceoenr | SURSE [BUGET SURSE 2010 PROPRII EU+STAT CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 107,85 0,00 0,00 107,65 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte N 33,69 0,00 0.00 0,90 0,00 0,00 33,69 DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, aria Timisoara- Szeged 0.00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,69 pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 108,69 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' - extindere corp B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,51 executie privind consolidari si interventii | | DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venerice Str.Marasesti nr.5 78,51 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 0.00 Spitalului de Boli Infectioase si ! "Victor Babes" 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 57.02 Cultură, recreere şi religie 11,343,90 0,00 0,00 37,28 1.973,74 0,00| 9.332,88 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 603,71 0,00 0,00 37,28 0,00 0,00 566,43 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 603,71 0,00 0,00 37,28 0,00 0,00 566,43 Dotări independente 603,71 0,00 0,00 37,28 0,00 0,00 566,43 Dotări Teatrul German 5,97 0,00 0,00 5,97 0,00 0,00 0,00 Dotari Filarmonica 597,74 0,00 0,00 31,31 0,00 0,00 566,43 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.740,19 0,00 0,00 0,06 1.973,74 0,00) 8.766,45 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone n verzi, baze sportive şi de agrement 10.149,19 0,00 0,00 0,00 1.973,74 0,00|, 8.766,45 A. Lucrări în continuare 2.192,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.192,80 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 156,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,97 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL. 486/2007 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 2,96 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.032,87 B. Lucrări noi 7.981,11 0,00 0,00 0,00 1.973,74 0,00| 6.007,37, Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - HURQ/0901/128/1.3.4 19,60 0,00 0,00 0,00 19,37 0,00 0,23 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 8,05 0,00 0,00 0,00 8,05 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.455,53 0,00 0,00 0,00 1.946,32 0,00 |Rearenajare Parcur Cotusului conform HG E 1168/22.11.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Circumvalatiunii nr. 37 Pagina 3

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | excepenT | SURSE BUGET 2 2011 SURSE 2010 PROPRII EUASTAT CREDITE LOCAL 0 17 2 3 4 5 8 7 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor e lon Creanga HCl. 305/2009 5.340,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.340,32 C. Dotări independente şi alte investiții 566,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,28 Dotări independente 23,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 Dotari Gradina Zoologica Timisoara 23,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 Studii şi proiecte 543,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,09 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 86,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,37 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiţei 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 -2 si Harniciei nr. 3 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica sir. Circumvalațiunii nr. 37 0.00 0,00, 2,00 2.0 0,00 0.00 0.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. = Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. 1 Zarand nr.3, 5, 7,9 10,00 0,99 0,00 0,00 5.80 D,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul a Dambovita nr. 80 -_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00 0,50 SF + PT Arnenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,50 Amenajament silvic 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor l. Creanga 123,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,81 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet A pine 102,92 0,00) 0,00 0,00 0,00 000| 10292 Sabia GBA Asigurări şi Asistenţa 296,58 000| 0,00 000| 135,13 0,00) 161,45 E Asistenta sociala pentru familie si 296.53 0.00 0.00 0,00 135.13 0.00 161.45 68.02.06 Așistenta sociala pentru farnilie si "38,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,76 copii C. Dotări independente şi alte investiții 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 Cheltuieli de expertiza proiectare si 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 68.02.15.01 Centru comunitar 96,71 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71 C. Dotări independente şi alte investiții 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,71 Dotări independente 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,37 Dotări £ 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37 Studii şi proiecte 69,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 4

II NEA "SURSE DE FINANTARE A BEI n | E E Et REA DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | sxcepenr | SURSE | | | BUGET | 2011 SURSE 2010 PROPRII LOCAL 0 1. 2 3 4 5 6 7 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in , dificultate (str.Plavosin nr.21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 58.06.15.50 Alte cheltuieli in domenlui 13513 000| 0,00 0,00 135,13 0,00 0,00 prevenirii excluderii sociale B. Lucrări noi 135,13 0,00 0,00 0,00 135,13 0,00 0,00 BARRABARRIPEN 135,13 0,00 0,00 0,00 135,13 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 20.863,54| 1.931,21| 1.500,00 0,00 297,07| 700,79) 16.434,47 dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 3.638,74) 1.931,21 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.707,53 Deta o Dezvoltarea sistemului de 3388,07| 1931,21| 0,00 0,00 0,00 000| 1.456,88 A.Lucrări în continuare 1.205,39 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 764,94 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258 35 102.38 0,00 0,00 0,00 0,00 155,97 (Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Bv, 16 Decembrie 1989, 0,00 0,00 0,00) 0,00 nr.47 333,02 10,00 323,02 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9.25 9,25 5.00 0,00 D.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,16 4,16 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 2,00 0,00 0,00 9.00 0,00 Reabilitare termică str, Constantin Stere nr. 10, bl. 18 0.00 oooj 99 3,00 2.00 2,00 0.00 Reabilitare termică str, Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 26,31 26,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bi. 94 25,87 10,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15,40 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,59 25,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică sîr Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,04 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B “434 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. : 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, pe sc. A+B 13,48 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugânaru, nr. 25 168,71 16,71 9,00 0.0 9,90 9,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. blD 9/6 20,83 20,83 0.00 9.00 0.00 9,00 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 9.00 0.00 9,00 9,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 14, bl. 15/2 15,18 15,16 0,00 0.00 9.00 9.00 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 13303) 10,81 0,00 9,00 9.00 0,00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 521 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina &

TI [ SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE EXCEDENT | SURSE e BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII FUASTAT | CREDITE LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 9 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 „10,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 00| Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 „1,71 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 -4876 48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.156,50) 1.490,76 0,00 0,00 0,00 9,00 565,74 bilitare t ică str. Piat iului, nr. . 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0,00 0,00 , o 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 5.00 oao| 99 9,09 0,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 744,45 507,37 9.00 0,00 0,00 0.00 237,08 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 _0.00 ooo| 999 0,00 0,00 5.00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 286,52 199,70 0.00 0,00 0.00 0.00 86,82 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 0,00 0,00 0,00 0,00 7B, sc. 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 385,62 265,75 0,00 0,00 0,00 0,00 119,87 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 23501| 157.51 0,00 0.00 0,00 000 67,50 Reabilitare termică str. ton Slavici, bl.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc| vă 0,00 0,00 0,00 0,00 A+8B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, > sc A+B 27353) _19147| 999 0,00 0,00 900 82,06 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 241,37| 188,96 0,00 0,00 0,00 0.00 7241 C. Dotări independente şi alte investiții 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,18 Studii și proiecte 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 26,18 Asistenta tehnica la 72 imobile 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,18 70.02.0330 Alte servicii in domeniul 250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,67 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,67, Dotări independente 250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,687 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,67| [10.02.05 Alimentâri cu apă şi amenajări 5.123,15 9,00 0,00 0,00 0:00[': 700,79|' 5.022,36 hidrotehnice : [70.02.0501 Alimentări cu apă 5.723,15 0,00 0,00 0,00 0,00 700,79) 5.022,36 A. Lucrări în continuare 5.521,77 0,00 0,00 0,00 0,00 696,02| 4.825,75 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL FE? 239/2008 306,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,07 Alimentari cu apa industriala fantani FA ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 438,18 0,00 0,00 0,00 0,00 76,53 361,65 Extindere retele apa-canal Ronai ( zona 2 Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.176,71 Extindere retele apa-cana! zona Blascovici 513/2008 88,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,93 Extindere retele apa-canai Plopi-zona Repin 514/2008 655,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,47 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,26 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir ton Ă Tanase 511/2008 671,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,74 Pagina 6

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | EXCEDENT | SURSE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7) Extindere retele apa cartier Plopi HCL. 222/2009 1.179,71 0,00 0,00 0,00 0,00 550,22 s2a,aa| Extindere retele canal Fratelia zona Cercului E 557/2008 151,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 151 el Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 e 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 89,27 27,59 Extindere retele apa-canal Mehala - zona - Mesteacanu! 512/2008 465,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,08 B. Lucrări noi 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 0,10 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 477 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 C. Dotări independente şi alte investiții 196,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,51 Studii şi proiecte 196,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,51 Sistem major cana! - cartier Ciarda Rosie et.lli, HCL 467/2010 69,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,19 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 52,92 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/20ț1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei . de canalizare din zonele cu risc de E inundabilitate din Municipiul Timisoara 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 70-02,06: luminat public şi electrificări rurale 7.581,52 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00. 7.581,52 A. Lucrări în continuare 7.581,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.581,52 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.155,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.155,08 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.426,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.426,44 70.02.50: Alte servicii.“ în: domeniile locuințelor, serviciilor. şi: dezvoltării 3.920,13 0,00['1.500,00 0,00 297,07 0,900|' 2.123,08 comunale : A. Lucrări în continuare 2.063,41 0,00| 1.500,00 0,00 228,39 0,00 335,02 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCl 350/2009 1.619,50 0,00) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 119,50 PIMMS TRANSFER 228,39 0,00 0,00 0,00 228,39 0,00 0,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,52 B. Lucrări noi 13,77 0,00 0,00 0,00 67,78 0,00 5,99 Reabilitarea infrastruciurii publice urbane a maluritor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 0,00 0,00 0,00 86,17 0,00 5,99 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1,61 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.782,95 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Pagina 7

SURSE DE FINANTARE — DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE BUGET EXCEDENT EU+STAT | CREDITE 2011 SURSE 2010 PROPRII LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotări independente 2,12 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,22 Asociatia pentru Management Energetic - aport ! capital 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 1,12 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,22 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- PT Regiunea Vest Romania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.780,83 9,09 0,00 0,00 0,90 0,00| 1.780,83 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare A fonduri europene 10,78 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 10,76 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00| Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. A Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in, municipiul Timisoara 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 382,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,23 SF+PT Trafic management si supraveghere video 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor] de transport public intermodal ia nivelul Polului de Crestere Timisoara 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE) 335,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,37 SF+PT Centru Regional de Competente si 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,29 Dezvoltare a Furnizoritor in Sectorul Automotive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,16 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot = folosind asfalt cauciucat 37,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,82 PUG Municipiul Timisoara 492,31 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 492,31 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUZ Piata 700 0,00 000| 0.00 0,00 0,00 0,00 2.00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 SF-Net City : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 17.303,14 0,00 0,00 0,00| 10.130,33| 6.022,81 1.650,00 81.02.06 Energie termică 17.803,14 0,00 0,00 0,00| 10.130,33| 6.022,81| 1.650,00 A. Lucrări în continuare 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rr Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat del producere si distributie a energiei termice în , în municipiul Timisoara 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1,650,00 Ă Pagina 8 =

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EI SURSE BUGET SURSE o PROPRII EU+STAT CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 5 7 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2008 214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,02 Retehnologizarea centralelor termice de cartier] prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCl 556/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui FICL 288/2008 35,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,16 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL n 92/2004 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 52,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 153,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 153,58 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 "67,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,24 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,86 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,32 B. Lucrări noi 16.153,14| 0,00 9,00 0,00) 10.130,33 6.022,81 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului 16153 14 0,00 0,00 000| 10.130,33| 6.022,81 0.00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 21.614,44 0,00) 2.340,43 0,00 267,89 0,00| 19.006,12 84.02.03: Transport rutier 21.614,44 0,00|. 2.340,43 0,00 267,89 0,00) 19.006,12 84.02.03.02 Transportul în comun 230,70 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 230,70 A. Lucrări în continuare „0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor ia RATT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,70 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,51 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tramvaie folosite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitii tramvaie noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 09,90 0,00 0,00 0,00 0,00 23,51 Achizitii refugii calatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,51 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,19 Studii si proiecte Primarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe: str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseu! 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Studii si proiecte RATT 57,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,19 SF + PT Statie intermodala Dambovita 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvita) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 SF+ PT Exindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | excepenr | SURSE BUGET 2014 SURSE 2010 pRoprii | FUSTAT | CREDITE | LOCAL o 1 2 3 4 5 5 7 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.166,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.166,40 A. Lucrări în continuare 1.478,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.478,81 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.478,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,61 B. Lucrări noi 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL| l 22/2005;HCL 396/2009 7143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 C. Dotări independente şi alte investiții 616,36 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 616,36 Studii şi proiecte 616,36 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 616,36 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 Expertiza Podul Muncii :16,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,14 Expertiza Podul Tinereţii 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona DI Michelangelo 558,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,70 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 13,84 84.02.03.03 Străzi 12.447,34 0,00) 2.340,43 0,00 267,89 9,00 9.839,02 |A. Lucrări în continuare 10.356,03 0,00) 2.340,43 0,09 0,00 0,00 8.015,60 Amenajare str. Busuioc, HCL. 274/2006 33163 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 331.63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 [Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 179,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,25 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.967,18 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00j 1.967,18 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.118,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.45| Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 5.739,74 0,00, 2.340,43 0,00 0,00 0,00 3.399,31 B. Lucrări noi 1.831,45 0,00 0,00 0,00 267,89 0,00) 1.563,56 Modernizare str.Ciosca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT + Amenajare str, Muzicescu HCL 395/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,20 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 0,00 0,00 0.00 267,89 0,00 0,79 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,02 Amenajare str. Anul 1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,86 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,86 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,1 5) SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 SF+PT Amenajare Zona Campului 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,16 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,58 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 000| 0,00 0.00 0,00 0.00 0,30 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 000, 0.00 0,00 0,00 0,00 1,00 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 Pagina 10

tt SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | Excapenr | SURSE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT CREDITE LOCAL 0 a 2 3 4 5 6 7 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 103,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,94 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 6770 Gu Dotari independente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00) DIRECTOR E NA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIE DEZVOLTARE Smaranda HARĂGI iai UI < Aureli IE Verificat SEF SERVICIU NVESTITII ÎNTOCMI Gabriela Bl An Pagina 11 Luminiţa TQMA Ă Canal

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR, SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CTUHANDU Nr.SC2012-, 032012 REFERAT privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 31 Decembrie 2011 Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 387/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificată; Serviciul Buget propune aprobărea următoarelor: = "Contul de execuție al bugetului local la data de 31 Decembrie 2011”- anexa ar.l; = “Contul de execuție al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2011” — anexa nr.2, = “Contul de execuție al instituţiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 31 Decembrie 2011” anexa nr.3; = „Program dezvoltare 2011” — anexa nr.4, DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA ȘTANCIU AVIZAT JURIDIC dl Cod FP 53-01, Ver.1