keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

26/23.01.2015 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont"

23.01.2015

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... tipăririi şi difuzării Revistei "Orizont", pe anul 2015, începând cu luna ianuarie. Art.2: Se aprobă finanţarea în vederea tipăririi şi difuzării Revistei "Orizont" de către Municipiul Timişoara cu suma de 114.000 lei de la bugetul local, pe o perioadă de 1...

Consiliul Local Timișoara

392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

22.09.2015

... investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local- Timişoara contribuţii din împrumutul bancar al operatorului regional SC...
... Europene (Grant UE din Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local Timişoara şi contribuţii din împrumutul bancar al operatorului, astfel: Grant UE: – 33.284.472 lei Buget de stat: – 4.092.601 lei Buget local...

Consiliul Local Timișoara

190/07.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2014 al Municipiului Timisoara

07.04.2015

... probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 cu...
... nr. 186/30.12.2014 ; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice...

Consiliul Local Timișoara

230/08.05.2015 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara

08.05.2015

... extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii; Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte...
... 110.000 lei de la bugetul local, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele), pentru suplimentarea manifestării culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în anexă. Justificarea şi decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici

24.12.2015

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3, se va realiza din următoarele surse: - Fonduri UE (FC) 56,04% - Buget de stat 38,96% - Buget local 5...

Consiliul Local Timișoara

344/31.07.2015 privind modificarea prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"

31.07.2015

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...
... următoarele: Valoarea totală aprobată a obiectivului de investiții este de 29.970 mii lei Universitatea Politehnica Timişoara a efectuat până în prezent plăţi în valoare de 12.660 mii lei, iar pentru anul 2015 au fost asprobate fonduri de la bugetul de...

Consiliul Local Timișoara

340/31.07.2015 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

31.07.2015

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...
... Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a...

Consiliul Local Timișoara

265/02.06.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

02.06.2015

... din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform prevederilor legale, în limita bugetului...
... este bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, titlul I - cheltuieli de personal, alineatul 10.02.02 - Norma de hrană. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. Art.5. Prezenta...

Consiliul Local Timișoara

271/02.06.2015 privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere intre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Baschet, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.225/08.05.2015

02.06.2015

... hotarare . Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, au fost precizate exemplificativ în Anexa 1 la hotarâre, fiind conforme cu Event Menu-FIBA si FIBA Europe ICT...
... Manual- EuroBasket Women 2015,privind organizarea şi desfăşurarea acestei competiţii. De la data aprobarii hotararii de consiliu local, Ministerul Tineretului si Sportului a acordat Federatiei Romane de Baschet finantare de la bugetul de stat, pentru...

Consiliul Local Timișoara

229/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Acordul de Cooperare pentru pregătirea, implementarea şi valorificarea în comun a proiectelor de investiţii cuprinse în Planul Comun de Acţiune pentru valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al Canalului Bega

08.05.2015

... tradiţie sportivă avand 35 de organizaţii sportive finanţate din bugetul local şi aici sunt practicate în principal circa 10 sporturi. 56 Vânătoare şi pescuit: Canalul Bega traversează zone cu natură sălbatică intactă, conectând astfel facilităţile...
... sănătate şi creativ.  Bugetele de călătorie a clienţilor mici în unele sectoare ale populaţiei va necesita noi iniţiative în dezvoltarea „produselor de călătorie cu buget redus”. 70  Maşinile rămân mijlocul de transport de bază – călătoria cu...

Consiliul Local Timișoara

39/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului (fosta Spaliul Galaţi) nr.1, etaj parter, la preţul de 450.000 euro

13.02.2015

... Având în vedere Referatul nr. SC2015-2255 din 28.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
...-Serviciul Buget la adresa noastră cu nr.CS2015-0000089/27.01.2015, privind existenţa fondurilor disponibile pentru achiziţionarea acestui spatiu rezultă că la data prezentei ,Bugetul Municipiului Timişoara pe anul 2015 nu a fost aprobat; În...

Consiliul Local Timișoara

40/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului nr.1( fosta Splaiul Galati), etaj subsol, la preţul de 50.000 euro

13.02.2015

... Având în vedere Referatul nr SC2015-2254 din 28.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... nr. CT2015-000089/26.01.2015, rezultă că S.A.D.1 din Splaiul Nistrului (fosta Splaiul Galaţi) nr.1, subsol nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara; -Din răspunsul Direcţiei Economice-Serviciul Buget la adresa...

Consiliul Local Timișoara

551/16.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

16.12.2015

... şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt...
... în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.996.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4...

Consiliul Local Timișoara

220/08.05.2015 privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

08.05.2015

... Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
.... 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute în Studiul de fezabilitate se face din bugetul local. Art. 4 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 5: Prezenta hotărâre...

Consiliul Local Timișoara

557/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de...
... bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze...

Consiliul Local Timișoara

559/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 2.800.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5. Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 2.150.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... Administraţiei Publice; Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale...
... este de 1.000.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Art. 5: Se împuterniceşte Primarul...

Consiliul Local Timișoara

562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate...
... estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.890.000 lei şi va fi introdusă în bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

546/08.12.2015 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de " PT + Executie lucrari realizare patinoar suprafata sintetica’’ in Parcul Copiilor din Timisoara

08.12.2015

... Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultura, Biroul...
... totala acoperita de patinoar: aprox. 670 mp Suprafata totala utila propusa: 655 mp e. Surse de finanţare: Buget local BIROUL SPORT-CULTURA, BIROUL TEHNIC, Mihai Costa Marius Duma Red. MD Atasament: hcl_546_anexa01.pdf ANEXA la HCLMT nr. (8 12 DS...

Consiliul Local Timișoara

288/25.06.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/07.04.2015 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Kuncz - cartier în criză" finanţat în cadrul Programului „ Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II" gestionat de către Agenţia Naţională pentru Romi

25.06.2015

... în considerare Ordinul nr. 46/27.04.2015 al Agenţiei Naţionale pentru Romi privind aprobarea cadrului metodologic privind utilizarea fondurilor de la bugetul de stat prevăzute la capitolul transferuri interne pentru anul 2015; În temeiul...
..., a depus cererea de finanţare pentru proiectul “Kuncz – cartier în criză”, în parteneriat cu Asociaţia Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană, cu cofinanţare din fonduri publice, alocate de la bugetul de stat prin Agenţia Naţională pentru Romi...

Consiliul Local Timișoara

556/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii...
... valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 9.100.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul...

Consiliul Local Timișoara

564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

... alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe...
... menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.950.000,00 lei (TVA inclusă) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 4...

Consiliul Local Timișoara

211/08.05.2015 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2015 în vederea achiziţionării a 7 (şapte) autovehicule prin acest program

08.05.2015

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... uzat). Art. 4: Se aprobă utilizarea sumei de 534.100 lei (inclusiv T.V.A.), existente în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, la titlul 11 "Active nefinanciare", cap.71.01.02, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului...