keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

561/20.12.2017 Privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara

20.12.2017

... Aquatim SA o are asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, conform Anexei la prezenta hotarare. Platile efective vor fi efectuate de Primaria Municipiului Timisoara catre AQUATIM in contul creantei in cauza, doar dupa adoptarea bugetului Primariei...

Consiliul Local Timișoara

560/20.12.2017 privind aprobarea Conventiei de justificare a avansurilor incheiata intre Municipiul Timisoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timisoara si E.ON Energie Romania S.A.

20.12.2017

... justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timisoara şi E.ON Energie România S.A. se va repartiza in avans suma estimată de 37.430.168 lei de la bugetul local al Muncipiului Timisoara...
... justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrative-teritoriala, furnizorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 37.430.168 lei de la bugetul local al Muncipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

549/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara, incepand cu data de 01.01.2018, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

20.12.2017

... aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. Având în vedere art. 11, alin. (1) – (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: Art. 11. – (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din...
... majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.” Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în luna decembrie 2017, cotele de contribuții sociale aflate în sarcina...

Consiliul Local Timișoara

548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara

20.12.2017

.... Atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume: a) Exercită funcţia de ordonator principal de credite; b) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; 6) Iniţiază...
.... Serviciul de Administraţie Locală 1.5. Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni 1.5.1. Biroul Managementul Documentelor 2. DIRECŢIA ECONOMICĂ 2.1. Serviciul Buget 22. Biroul Finanţare Școli 2.3. Biroul Contabilitate 24. Biroul Evidenţa Patrimoniului 3...

Consiliul Local Timișoara

544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie...
... si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie...

Consiliul Local Timișoara

543/20.12.2017 privind aprobarea nivelului salariilor de baza pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Crese Timisoara

20.12.2017

... alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, sumele aferente contributiilor de asigurari sociale, sau dupa caz, contributiilor individuale la bugetul de...
..., sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. (5) Angajarea, promovarea...

Consiliul Local Timișoara

542/20.12.2017 Privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

20.12.2017

... nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin (2) cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de...
..., modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuţiilor individuale la bugetul de stai, datorate de personalul plătit din fonduri publice...

Consiliul Local Timișoara

541/20.12.2017 Privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

20.12.2017

... bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator secundar de credite; - angajează personal de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în...
...; - elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al instituţiei, il fundamenteaza si inainteaza Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in vederea centralizarii și adoptării acestuia prin hotărâre de consiliul local...

Consiliul Local Timișoara

538/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piata Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite

20.12.2017

... oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în...

Consiliul Local Timișoara

537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local...
... 537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive...

Consiliul Local Timișoara

535/20.12.2017 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului

20.12.2017

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

534/20.12.2017 privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timişoara pentru integrarea minorităţii rome aferent anului 2018

20.12.2017

... Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7137/11.12.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Minorităţilor din Municipiul Timişoara Buget Asociaţia Social Culturală a Romilor din Banat Asigurarea reprezentării culturale a minorităţii rome la Festivalul Minorităţilor Naţionale in Municicpiul Timişoara Înfiinţarea Centrului Cultural al Romilor din...

Consiliul Local Timișoara

533/20.12.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2018, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 533/20.12.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2018, cuprinzand serviciile sociale existente...
... privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2018, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare...

Consiliul Local Timișoara

532/20.12.2017 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice si de autorizare a persoanelor juridice pentru indeplinirea functiei de administrator de imobile in Municipiul Timisoara

20.12.2017

... Minuta dezbaterii publice din data de 07.12.2017, nr. SC2017-31101/12.12.2017; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si...
... de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor exigibile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii -în original; g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii...

Consiliul Local Timișoara

531/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr.11 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite

20.12.2017

... devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timişoara str. Eugeniu de Savoya nr.1], ca urmare a...

Consiliul Local Timișoara

530/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Anton Pann nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite

20.12.2017

... neîngrijite; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului...

Consiliul Local Timișoara

529/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând...

Consiliul Local Timișoara

528/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piaţa Marasesti nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... constatării stării tehnice neîngrijite; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

527/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piaţa Badea Cartan nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru...

Consiliul Local Timișoara

526/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Virgil Madgearu nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... nr.17, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

525/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Take Ionescu nr.71, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timişoara str. Take Ionescu...

Consiliul Local Timișoara

524/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Take Ionescu nr. 73 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru imobilul situat...

Consiliul Local Timișoara

523/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 57B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru...

Consiliul Local Timișoara

522/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timişoara str. Bdul Regele Carol I nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice...

Consiliul Local Timișoara

521/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara ,B-dul Republicii nr. 8 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

20.12.2017

... constatării stării tehnice neîngrijite; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea și oportunitatea demersului privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie...