keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007- 003873 /16.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-020219/20.10.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Moise Doboşan(zona Mircea cel Bătrân);
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.( b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Extindere reţea de canalizare - str. Moise Doboşan (zona Mircea cel Bătrân)", potrivit proiectului P 02/01/2007 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_S.F._Canalizare_M._Dobosan.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007- 003873/16.02.2007

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi pe strada Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân). Această deficienţă impune realizarea unei reţele de canalizare pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocoalul de Colaborare nr. SC 2006-020219/20.10.2006 încheiate între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân), achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de canalizare se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de canalizare - strada Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân) ” este estimată la 322.000 lei (cu TVA), respectiv 94.706 Euro (1 EURO=3,4 lei la data de 25.01.2007).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de canalizare – strada Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân) ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/01/2007 întocmit de S.C. PRO- NA - VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC ing. DUMITRU ANDOR ec.ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE

ing. IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC jr. MIRELA LASUSCHEVICI ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_S.F._Canalizare_M._Dobosan.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de canalizare– str. Moise Doboşan( zona Mircea cel Bătrân)” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 322.000 RON 94.706 EURO - construcţii-montaj : 288.635 RON 84.893 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 322.000 RON / 288.635 RON

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate :

-canal L =270 m,

De 400 mm din tuburi PVC -KG -debit transportat Q =75 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU