keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/27.03.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă- str. Cetatea Albă(Vistula)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-004129/ 20.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2006-024084/28.11.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Cetatea Albă(Vistula);
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b şi alin 4., lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Extindere reţea apă - str. Cetatea Albă(Vistula)", potrivit proiectului P 02/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_S.F._Retea_apa_str._Vistula.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007- 004129 /20.02.2007

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi pe strada Cetatea Albă ( Vistula). Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 024084 /28.11.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Cetatea Albă, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă - strada Cetatea Albă” este estimată la 231.188,1 lei (cu TVA), respectiv 68.293,8 Euro (1 EURO=3,3852 lei la data de 10.02.2007).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă – strada Cetatea Albă ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, ing. DUMITRU ANDOR ec.ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE,

ing. IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC, ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, jr. MIRELA LASUSCHEVICI ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_S.F._Retea_apa_str._Vistula.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă– str. Cetatea Albă ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 231.188,1 RON 68.293,8 EURO - construcţii-montaj : 208.148,8 RON 61.487,9 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 231.188,1 RON / 208.148,8 RON

- Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Capacităţi realizate : -conducta de apă L =371 m, De 125 x 11,4 mm ;PE-HD ; -debit transportat Q = 11 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,

ing. MARIUS ONEŢIU