keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 517/22.10.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timisoara şi Institutul Intercultural Timisoara (I.I.T.) şi susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!"

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 517/22.10.2013
privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timisoara şi Institutul Intercultural Timisoara (I.I.T.) şi susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-26550/18.09.2013, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) litera a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Timişoara şi Institutul Intercultural Timisoara (I.I.T.). Municipiul Timisoara asigura cofinanţarea în valoare de 9.785 EURO, a proiectului "Dă glas generaţiei tale!".
Proiectul constă în elaborarea şi adoptarea strategiei de tineret la nivelul Municipiului Timişoara şi este implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul programului "Tineret în acţiune", acesta urmăreşte dezvoltarea dialogului structurat între tineri şi autorităţile publice locale şi centrale.

Art. 2: Finanţarea se face din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FP53-01 VER1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2013-26550/18.09.2013

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiului Timisoara şi Institutul Intercultural Timisoara (I.I.T.) şi susţinerea financiară pentru

implementarea proiectului „Dă glas generaţiei tale!”

Prin adresa nr. SC2013-26535/ 18.09.2013, Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T.)

solicită Primăriei Municipiului Timişoara cofinanţarea necesară derulării proiectului “Dă glas generaţiei tale!” cu suma de 9.785 EUR. Proiectul constă în elaborarea şi adoptarea strategiei de tineret la nivelul Municipiului Timişoara şi este implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul programului „Tineret în acţiune”. Valoarea totală a proiectului este de 39.125 EUR din care contribuţia Comisiei Europene este de 29.340 EUR. Institutul Intercultural Timişoara este o organizaţie neguvernamentală autonomă, non-profit, cu activitate culturală, civică şi ştiinţifică, fără scopuri politice care acceptă şi promovează valorile şi principiile europene în materie de interculturalitate. Institutul a devenit în 1998 prima instituţe est-europeană care a coordonat un proiect transnaţional Socrates-Comenius 2 (proiectul Eurrom) şi tot de atunci I.I.T. a dezvoltat parteneriate cu mai multe structuri civice, ale minorităţilor şi de tineret din ţările învecinate.

Priectul “Dă glas generaţiei tale!” corespunde şi cu prioritatea tematică a programului care promovează explicit educaţia nonformală, inclusiv prin organizarea de activităţi în cadrul Zilei Educaţiei Nonformale care va avea loc la începutul lunii octombrie deoarece beneficiarii vor fi sprijiniţi să organizeze activităţi de dialog structurat folosind metodele de participare a publicului (photo voice, cafeneaua publica şi/ sau biblioteca vie) în cadrul Zilei Educaţiei Nonformale. Totodată, proiectul promovează explicit şi conceptul de voluntariat, deoarece toate persoanele implicate în acest proiect se vor implica în regim de voluntariat.

Nevoia de la care pleacă proiectul “Dă glas generaţiei tale!” este aceea ca la nivelul Municipiului Timişoara nu există o politică de tineret coerentă şi conformă cu nevoile tinerilor din comunitate. Obiectivele proiectului sunt:

1. Realizarea unei strategii de tineret valabile pe perioada 2014-2019 la nivelul Municipiului Timişoara pe perioada de 8 luni de către partenerii şi promotorii implicaţi;

2. Creşterea capacităţii a 10 ONG-uri din ţară de a crea în comunităţile din care provin un cadru pentru realizarea dialogului structurat între tineri şi autorităţi publice locale;

3. Realizarea de dialog structurat între tineri, ONG-uri şi autorităţile publice locale din Timişoara pe perioada unui an.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea dialogului structurat între tineri şi autorităţile publice locale şi centrale, s-au semnat parteneriate cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, organizaţia EcoClub Timişoara şi Grupul de Iniţiativă ALTFEL.

Proiectul a fost prezentat şi aprobat şi de către Consiliul Consultativ pe probleme de Tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timişoara.

i SĂ

FP53-01 VER1

Activităţile proiectului prezentate mai jos au fost concepute de către partenerii proiectului astfel încât să răspundă nevoilor tinerilor cu care partenerii proiectului lucrează sau pe care îi reprezintă.

Planificare şi pregătire Sunt plănuite 3 întâlniri cu partenerii proiectului, alte ONG-uri, reprezentanţi ai

Primăriei şi alti actori implicaţi în munca cu tinerii la nivel de Timişoara. 1. O intalnire pentru stabilirea strategiei 2. Sintetizarea rezultatelor preliminary ale datelor colectate de la focus grupuiri şi de

la chestionare 3. Validarea rezultatelor preliminarii şi de stabilirea planului de acţiune pentru

implementarea strategiei Implementare -organizarea de focus grupuri care vor fi moderate de facilitatori cu experienţă ce vor

avea rolul de a organiza focus grupurile, de a le facilita şi de a prezenta un raport al discuţiilor;

-elaborarea şi implementarea chestionarelor; -coordonarea şi monitorizarea acestora se va realiza de către un responsabil din echipa

de organizare. Chestionarele vor putea fi completate online şi offline. În urma implementării chetionarelor, se vor organiza întâlniri de fundamentare a

rezultatelor. Urmează elaborarea strategiei de tineret de către o echipă de experţi care se va finaliza cu o conferinţă între tineri şi autorităţile publice locale din Timişoara

Adoptarea strategiei va presupune si adoptarea mecanismelor instituţionale de susţinere şi implementare a acesteia.

Evaluare şi concluzionare Ca o ultimă activitate în cadrul acestui proiect este organizarea unei conferinţe

naţionale la Timişoara timp de 2 zile unde se vor prezenta rezultatele activităţilor participanţilor din cadrul cursului de formare şi vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor de profil, ai autoritaţilor locale şi naţionale.

Având în vedere impactul acestui proiect în rândul tinerilor, faptul că stimulează sentimentul

de cetăţenie europenă al acestora şi îi ajută să înţeleagă rolul lor în contextul actual şi viitor al Europei dar şi pentru că în urma implementării lui va putea fi elaborată strategia de tineret a Municipiului Timişoara,

P R O P U N E M :

adoptarea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care să se aprobe parteneriatul dintre Municipiului Timisoara şi Institutul Intercultural Timisoara (I.I.T.) precum şi susţinerea financiară pentru implementarea proiectului „Dă glas generaţiei tale!” în valoare de 9.785 EUR. Menţionăm că proiectul are o valoare totală de 39.125 EUR din care contribuţia din partea Comisiei Europene este de 29.340EUR.

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica

Avizat juridic,