keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA GLORIEI"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 93/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA GLORIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 4844/ 28.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.380/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GLORIEI" şi HotărâreaConsiliului Local nr. 106/28.03.2006 privind actualizarea devizului general "AMENAJARE STRADA GLORIEI";
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA GLORIEI" de la valoarea 305.840,80 lei RON (83.174,3 euro ) la valoarea 716.577 lei RON reprezentând 211.380 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._Gloriei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2007 - 4844 DIN 28.02.2007

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare strada Gloriei”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi amenajarea străzii Gloriei. În acest sens Direcţia Edilitară are achiziţionat Studiul de Fezabilitate. . Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 380 din 10.12.2002 , la

valoarea de 222.251,94 RON reprezentând 66.923,3 euro. Soluţia prevăzută pentru realizarea sistemului rutier era aceea de macadam protejat cu

tratament bituminos. Acest tip de îmbrăcăminte se foloseşte de regulă pe drumuri cu trafic redus. Din experienţele anterioare s-a constatat că o astfel de îmbrăcăminte este costisitoare,

necesitând o întreţinere permanentă, ce se realizează de regulă prin plombări şi tratamente bituminoase de etanşare.

Totodată având în vedere mărirea intensităţii traficului în municipiul Timişoara s-a cerut proiectantului să înlocuiască structura rutieră iniţială cu o structură rigidă, mai rezistentă.

Având în vedere cele de mai sus, şi întrucât în programul de achiziţii al anului 2007 este prevăzută achiziţionarea contractului de execuţie a lucrărilor de amenajare a străzii Gloriei, la solicitarea consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005, de a actualiza devizul general înainte de organizarea licitaţiei lucrărilor; proiectantului acestui obiectiv, SC AGHI PROIECT SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, .

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 716.577 RON reprezentând 211.380 euro.

Având în vedere cele menţionate precum şi memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Gloriei”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

Atasament: Deviz_general_-_str._Gloriei.pdf

lei Euro lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 5.000 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 833 246 833 246 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 297 88 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 5.733 1.691 5.733 1.691

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.785 527 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică ,verificare proiect 9.562 2.821 9.562 2.821

12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 23.210 5.372 16.128 4.757

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 632.000 186.431 632.000 186.431 15. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 632.000 186.431 632.000 186.431

16. Capitolul 5. Alte cheltuieli

17. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 22.120 6.525 22.120 6.525 18. 5.2. Comisioane, taxe etc 19. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 3.271 965 0 0 20. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 5.056 1.491 0 0 21. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 3.160 932 0 0 22. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 32.760 9.664 0 0 23. TOTAL GENERAL 716.577 211.380 659.853 194.647 24. Din care C+M 654.120 192.956 0 0

ing. Atilla Penzes

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

" Amenajare strada Gloriei, Timişoara"

Întocmit: Curs valutar (18 Ianuarie 2007) 1 Euro = 3,390 lei

Nr. crt Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieiTotală

3,390 curs valutar

3,39