keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui"

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 93/26.10.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004- 18060 din 14.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat , servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. RE2004-2982 /13.10.2004 a SC COLTERM SA prin care se solicită aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui";
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui" întocmit de SC COLTERM SA, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI