Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/23.02.2018 privind actualizarea preţurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 58/21.02.2017 pentru serviciile de curăţenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 93/23.02.2018
privind actualizarea preţurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 58/21.02.2017 pentru serviciile de curăţenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oprtunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2018 - 3618/16.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 3618 din 16.02.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 3618/16.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 58/21.02.2017 prin care s-au aprobat tarifele serviciilor de curăţenie efectuate de către S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. în baza Contractului de prestări servicii nr.1 înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu numărul SC2016-18327/26.07.2016;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere adresa nr. 1222/15.02.2018 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, modificată si completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea preţurilor aprobate prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 58/21.02.2017, conform Devizului ofertă cuprins in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Biroul Sport Cultură şi Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Sport Cultură;
- Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie
şi Activităţi Administrative;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Muncipale Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL_________________

Plata lucrărilor se va face pe baza facturilor emise de către operator (SC Drumuri Municipale Timişoara SA) cantităţile de lucrări executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare, care se va întocmi în baza următoarelor tarife, fără TVA:

Cheltuieli Salar

mediu brut

Nr. mediu ore suplim/ luna

Venit mediu total brut/

angajat/ luna

Valoare prime/a

n/ angajat cf. CCM

Nr.

angajaţi

Valoare totala

{inclusiv obligaţii

bugetul de stat) -lei- 6=(3xl2 0 1 2 3 4 5 6

Salarii angajate Complex Sportiv Bega 2.070 24 2.666 1300 5 170.205 Salarii angajate Sala Olimpia 2.070 32 2.865 1300 6 218.897 Salarii angajate PMT 1.980 0 1.980 1300 16 409.982 Salarii angajate WC-uri publice 1.900 24 2.447 1300 25 783.849

Chelt. diverse (salariu sef formaţie,maşina, tel.) 53.004 Tichete de masa 93.652 Total cheltuieli 1.729.589 Cheltuieli indirecte 18% 311.326 Profit 10% 204.092 TOTAL GENERAL/AN 2.245.007

TOTAL GENERAL/LUNA (fara TVA) 187.084 TARIF PRESTAŢIE SUPLIMENTARA pentru solicitările suplimentare, în cazul evenimentelor, competiţiilor sportive, etc. ce au loc in zilele de sărbători legale conform legislaţiei in vigoare

25lei/ora/ angajat

Pentru DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞEF BIROU GARAJE, CIMITIRE, ŞI DOTĂRI DIVERSE COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE MIHAI BONCEA OTILIA SÎRCA ŞEF BIROU SPORT CULTURĂ MIHAI COSTA ŞEF BIROU GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE ŞI ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE GAROFIŢA MARA