keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/29.03.2011 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 91/29.03.2011
privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-5166/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 312/26.07.2005 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public şi art. 107 alin. (1) din Ordinul nr. 86/2007, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c), şi d), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Regulamentul serviciului de iluminat public - Anexa 2 , din Hotărârea Consiliului Local nr. 312/26.07.2005.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA GHEORGHE CIUHANDU Bv. C.D. Loga nr.1 Nr. SC2011- REFERAT

privind aprobarea reglamentului serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara

Conform prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 15 alin (1), ale art. 17 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a emis ordinul nr. 86 din 20 martie 2007.

Prin Ordinul nr. 86/2007 a fost aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public ce stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în comune, oraşe şi municipii.

Ordinul nr. 86/2007 prevede: regulamentul-cadru se aplică serviciului de iluminat public din localităţile în care există iluminat public; operatorii serviciului de iluminat public se vor conforma prevederilor regulamentului-cadru; regulamentele de serviciu proprii se elaborează şi se aproba de consiliile locale. Având în vedere cele mai sus menţionate propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara.

Viceprimar, Director Direcţia Tehnică,

Sorin Grindeanu Culiţă Chiş Şef Serviciu, Consilier, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

Juridic, Mirela Lasuschevici Cod FP 53-01, ver.1

ROMÂNIA AVIZAT, JUDEŢUL TIMIŞ SECRETAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului serviciului de

iluminat public din municipiul Timişoara

Având în vedere Referatul nr. SC din al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Legea 230/2006, legea serviciului de iluminat public şi art. 107 alin. (1) din Ordinul 86/2007, ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara;

Art. 2. Se abrogă Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin HCL nr. 312/2005; Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica : - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Direcţiei Economice - Direcţiei Tehnice - Institutiei Arhitectului Sef - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei de Mediu - Direcţiei Comunicare - Direcţiei Dezvoltare - Serviciului Juridic - Serviciului Audit Public Intern - Mass-mediei locale - Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Întocmit, Consilier Consilier,

Cod FP 53-02, ver. 1

  • ROMÂNIA
  • JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă,
    • PROIECT DE HOTĂRÂRE

Atasament: Regulament.pdf

Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timişoara CAPITOLUL I Dispoziţii generale. Art. 1. - Prezentul regulament al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin (1) , ale art.17 alin.(2) şi ale art 40 alin (1) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 şi în temeiul art.10 alin (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de luminanţă sau iluminare, după caz, indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor prestate. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 3 – Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale c)punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale municipiului, precum şi marcarea evenimentelor festive şi ale sărbătorilor locale sau religioase d)susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a municipiului e)funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului Art. 4. - În sensul prezentului regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 4.1. autorităţi de reglementare competente- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S .C, şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei denumită în continuare A.N. R.E 4.2. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 4.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public-comunităţile locale în ansamblul lor 4.4. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 4.5. dispozitiv/corp de iluminat - aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior; 4.6. echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 4.7. efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a

luminanţei la o alta mult mai mică; 4.8. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 4.9. factor de menţinere a fluxului luminos- raportul dintre fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specifice; 4.10. flux luminos § - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 4.11. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 4.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor; 4.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 4.14. iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 4.15. iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 4.16. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală; 4.17. iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 4.18. iluminat ornamental festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi a altor evenimente festive; 4.19. iluminat stradal-pietonal-iluminatul căilor de acces pietonal; 4.20. iluminat stradal-rutier-iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 4.21. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizării lor; 4.22. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor; 4.23. indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 4.24. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 4.25. întreţinere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 4.26. lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 4.27. lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 4.28. lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 4.29. lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto; 4.30. licenţă - act tehnic şi juridic, emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de

operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 4.31. luminanţă L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 4.32. luminanţă maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 4.33. luminanţă medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 4.34. luminanţă minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 4.35. nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 4.36. operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 4.37. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public- punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 4.38. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice- punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 4.39. raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 4.40. reabilitare- ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 4.41. reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public- ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 4.42. serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental festiv; 4.43. sistem de distribuţie a energiei electrice- totalitatea istalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electoenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 4.44.sistem de iluminat public- ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional, şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţie, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde : - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere aliniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

4.45. sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 4.46. tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public; 4.47. temperatură de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 4.48. uniformitate generală a iluminării U(0)(E) - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 4.49. uniformitate generală a luminanţei U(0)(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 4.50. uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 4.51. utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 4.52. zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 4.53. C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat; 4.54. C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat. Art.5.- (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Timişoara, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemului de iluminat public constituie dreptul exclusiv al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Consiliului Local al Municipiului Timişoara trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. (3) Se va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale, în conformitate cu legislaţia internă şi cu reglementările CIE. Art.6.- (1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Timişoara. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale. Art.7.- (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţii locale, în întregul lor indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărâre a consiliului local al municipiului Timişoara . (2) Consiliul local al municipiului Timişoara, după caz, poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţii locale, de starea tehnică şi de eficienţa sistemelui de iluminat public existent, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament– cadru al serviciului. Art.8.- (1) Serviciul de iluminat public din Municipiul Timişoara este organizat la nivelul municipiului, care dispune de un sistem de iluminat public. (2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor de gospodărie comunală.

Art.9.- Serviciul de iluminat public va îndeplini concomitent următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitatea la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat; e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale; f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; g) respectarea valorilor minimale din standartele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE;. CAPITOLUL II Desfăşurarea serviciului de iluminat public. SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public. Art.10.- Administrarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara se realizează cu respectarea principiului : a) autonomiei locale; b) descentralizării serviciilor publice; c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii; d) responsabilităţii şi legalităţii; e) asocierii intercomunitare; f)dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale; j) participării şi consultării cetăţenilor; k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice; Art.11. Funcţionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara se desfăşoară pentru : a) satisfacerea interesului general al comunităţii; b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarului; c) protejarea intereselor beneficiarilor; d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţii; e) asigurarea dezvoltării durabile a municipiului Timişoara; f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale; g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisajistice ale Municipiului Timişoara; h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; j) crearea unui ambient plăcut; k)creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului; l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului; Art.12. Strategiile locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public vor urmări cu prioritate atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului public către membrii comunităţii; b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel compatibil cu

directivele Uniunii Europene; c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E; d) asigurarea serviciului de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale; e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante caz, a unor echipamente specializate; f) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemului de iluminat public existent şi al extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune; g) asigurarea la nivelul municipiului a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare; h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sărbătorilor legale şi/sau religioase; i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat; k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces; l) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate şi instituirea de mecanisme de corecţie adecvate; m) promovarea metodelor moderne de management; n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. SECŢIUNEA a 2-a. Documentaţia tehnică. Art. 12.- (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii. (4) Pesonalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă ; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia mediului. Art.13.- (1) Fiecare operator trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locală, după caz, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public. (2) Operatorul va actualiza permenent următoarele documente : a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire ; b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările şi completările ; c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale avînd actualizate toate modificările şi completările ;

d) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare ; e) cărţile tehnice ale construcţiilor ; f) documentaţia tehnică a utilajelor şi după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune ; g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse ; h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor ; i) documentele de recepţie, peluare şi terminare a lucrărilor cu : - procese- verbale de măsurători cantitative de execuţie ; - procese- verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări ; - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici ; - procese-verbale de punere în funcţiune ; - procese-verbale de dare în exploatare ; - lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice ; - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor ; j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb ; k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate ; l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, prcum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiei ; n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul ; o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii ; p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare ; q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii ; r) documente referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului ; s) registre de control, de sesizări şi de reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc ; (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. Art.14.-(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite de concesionar, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. (2) Proiectanţii au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Executanţii au obligaţia ca , odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. Art.15.-(1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public din Municipiul Timişoara au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor prevăzute la art.13 alin.(1). (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii după planurile, schemele sau documentele aflate în arhivă. (3) Înstrăinarea planurilor, schemelor, a documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces- verbal întreaga arhivă pe care şi-a construit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se va menţiona : a) data întocmirii documentului ; b) numărul de exemplare originale ; c) calitatea celui care a întocmit documentul ; d) numărul de copii executate ; e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a aprobat copierea ; f) data fiecărei revizii sau actualizări ; g) calitatea celui care a întocmit revizia/ actualizarea şi calitatea celui care a aprobat ; h) data la care documentul revizuit/ actualizat a intrat în vigoare ; i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat ; j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/ modificării ; Art.16. Toate echipamentele trbuie să aibe fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. (2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz date privind : a) incidentele sau avariile ; b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei ; c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză ; d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei ; e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate ; f) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală ; g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate; h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate ( lucrări de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale); i) data scadentă a următoarei verificări profilactice; j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamente de comandă, automatizare, protecţie. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. (5) Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale. Art.17.-(1) Toate echipamentele, precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, cât şi schemele normale de funcţionare. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alin.(1). (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. Art.18.-(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizeză conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceiaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentelor, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/ avariilor. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin : a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire ;

b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative ; c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale(manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune) ; d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor ; e) reguli de anunţare şi adresare ; f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea ; g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii ; (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile “valabil pe anul ….”.Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. Art.19.-(1) Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public al Municipiului Timişoara trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice proceduri/instrucţiuni tehnice interne (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1 operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin : a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale ; b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz : -reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public ; c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente ; d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor ; e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări ; f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere ; Art.20.-(1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne se va descrie schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă. (2) Pe scheme se figurează simbolic starea normală a elementelor componente. (3) Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire. Art.21. Pesonalul angrenat în desfăşurarea serviciului întocmeşte zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice. Art.22. Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare. SECŢIUNEA a 3-a. Îndatoririle personalului. Art.23.-(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, prcum şi obligaţiile drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de : a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic ; b) gradul de automatizare a instalaţiilor ; c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului ; d) necesitatea supravegherii instalaţiilor ; e) existenţa unui sistem de transmitere a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă ; f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor ; (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie, constau în : a) supravegherea instalaţiilor ; b) controlul curent al instalaţiilor ; c) executarea de manevre ; d) lucrări de întreţinere periodică ; e) lucrări de întreţinere neprogramate ; f) lucrări de intervenţie accidentale ; Art.24.-(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în regulamentele de exploatare tehnică, în instrucţiunile furnizorilor de echipamente şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. SECŢIUNEA a 4-a. Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor. Art.25.-(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi tematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. (2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la: a) defecţiuni curente; b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu; c) incidentele şi avariile; d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat impuse de anumite situaţii existente la un moment dat; Art.26.-(1) Deranjamentele din reţele de transport şi de distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Art.27. Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie; b)reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. Art.28. Prin excepţie de la art.27 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie; b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora; c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici; d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat; e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi; f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. Art.29. Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv; b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte; c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau ansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu10% pe o durată mai mare de 24 de ore; d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să ramână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore; e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. Art.30.-(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei locale ale Municipiului Timişoara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. Art.31.-(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie trebuie să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei; b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă funţionarea era sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta; c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor; d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăţurării şi lichidării evenimentului; f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării; g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător; i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor; k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie; l) situaţia procedurilor/ instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente; m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenilor şi responsabilităţilor. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament, sau executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Timişoara. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului. Art.32.-(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip numit “fişă de incident”, iar le exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1). Art.33.-(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii vor urmării evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Timişoara. Art.34.-(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. (2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular tip denumit “fişă pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva(idiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care

au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală. Art.35.- (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederilor art.15 alin.(4). SECŢIUNEA a 5-a. Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor. Art.36.-(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. (2) Procedurile prevăzute la alin.(1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. Art.37. Manevrele în instalaţii se execută pentru : a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc.având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente ; b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fară ca acestea să aibe un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare denumite manevre programate ; c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. Art.38. În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. Art.39.-(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schemă detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât : a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora ; b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii ; c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra ; d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare ; e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră ; f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii ; g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător ; Art.40. Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină :

a) tema manevrei ; b) scopul manevrei ; c) succesiunea operaţiilor ; d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor ; e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor. Art.41. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi : a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la : -manevre curente ; -anumite manevre programate, cu caracter curent ; -anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent ; b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. Art.42. Prin excepţie de la art.40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. Art.43.-(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către pesoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. (3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează. (4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate. (5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. Art.44.-(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii. (2) Excepţiile de la dispoziţiile alin.(1) vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului Timişoara. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. Art.45.-(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instrucţiunilor de proiectare. (2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. Art.46.-(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operâdu-se în foaia de manevră. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia,etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii.

SECŢIUNEA a 6-a. Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara. Art.47.-(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje sub şi supraterane. (2) Iluminatul public se realizează de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale Municipiului Timiţoara, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă (T(c)=2700K). (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime. Art.48.-(1) Iluminatul public se realizează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu distribuţie directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz. (3) Din motive estetice şi de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian. În cazul utilizării montajului subteran, pentru reţeaua de alimentare cu energie electrică, aparatele de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în următoarele două moduri: a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp; b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei. Art.49.-(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale a Municipiului Timişoara, se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. (2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. Art. 50.- Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic; b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea; d) protecţia împotriva electrocutării; e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive; f) randamentul corpurilor de iluminat; g) caracteristicile luminotehnice ale corpurilor de iluminat; h) cerinţele estetice şi arhitecturale; i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. Art.51.-(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luîndu-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel : a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare :exclusiv direct ; b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri :semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). Art.52.-(1) Iluminatul public se realizează prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi speciali destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpi reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între autorităţile administraţiei locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. (2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. Art.53. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat; b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează; c) tipul stâlpului; d) cerinţele de ordin estetic impuse. Art.54. Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. Art.55.-(1) Programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. (2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii; b) luna calendaristică; c) ora oficială de vară; d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice. Art.56. În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia din următoarele soluţii : a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice ; b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice ; c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de ilminat. Această variantă va fi utilzată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. Art.57.-(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale. (3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operaţiune. Art.58.-(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi : a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune ; b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană; c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. (4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. (5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformităţile luminanţei sau iluminării. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de iluminat de tip lampadar. (7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. Art.59.-(1) În Municipiul Timişoara reţeaua sistemului de iluminat public este deservită de mai multe puncte de alimentare. Operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. (3) Operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor. (4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie- cascadele trebuie să aibe rol atât de comandă, cât şi de semnalizare aexistenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. Art. 60. - (1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. (3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi. (4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. (5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare; b) legarea la instalaţia de legare la pământ la care este conectat nulul reţelei. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport oprim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. Art.61.- (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul aparatului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametri luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, conform SR 13433 :1999.

SECŢIUNEA a 7-a. Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi. Art.62.-(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor tehnice impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibe măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din Municipiul Timişoara. (2) Autorităţile administraţiei publice sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standartul SR 13433 :1999. Art.63.-(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicele luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. (2) Toate sistemele de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari, sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificaţi de operator, atât la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto ; b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul ; b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. Art.64.-(1) Iluminatul pieţelor şi intersecţiilor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standartul SR 13433 :1999. (2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă standartul SR 13433 :1999. (3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. (4) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. Art.65.-(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standartul SR 13433 :1999. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. Art.66.-(1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei. Art.67.-(1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50% .

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. (3) Stâlpii de susţinere a aparatelor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre ei micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu50% a nivelului mărimii de referinţă. (12) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. Art.68.-(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin.(1) se poate mări până la100%. Art.69.-(1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. (2) Înălţimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi în calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de aparate de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433 :1999. Art.70.-(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţii între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de

iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos. Art.71. Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. Art.72.-(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor ; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. (2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. Art.73. (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2 :1 sau 3 :1. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum : a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel ; b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului ; c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului ; (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră. Art.74.-(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin.(1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibe valori cuprinse între 0,2-0,5 (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a sistemelor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit. Art.75.- (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, avînd ca referinţă standardul SR 13433 :1999. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433 :1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căii de circulaţie destinate traficului rutier; b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină

utilizabile din punct de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în Municipiu Timişoara, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora. Art.76.-(1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţelor pe suprafaţa căii de circulaţie, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, respectându-se valorile de referinţă normate prevăzute în SR 13433 :1999 (2)Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral; b) bilateral alternat; c) bilateral faţă în faţă; d) axial; e) central; f) catenar. Art.77.- (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putînd fi luate în considerare şi standardele naţionale . (2) În mediul rural, căile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulaţie cu trafic mediu, iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. SECŢIUNEA a 8-a. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public. Art.78. - În aplicarea prevederilor art.13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu: - posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public; - traseul reţelei; - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; - schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului; - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii; - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi puterii totale consumate; b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă: - denumirea;

- lungimea şi lăţimea; - tipul de îmbrăcăminte rutieră; - modul de amplasare a corpurilor de iluminat; - tipul reţelei de alimentare; - punctele de alimentare şi conectare/deconectare; - tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor; - tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat; c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute; d) procesele-verbale de recepţie însoţite de certificatele de calitate. Art.79. - Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor; b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată; c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. Art.80. În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii; b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări; c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente; d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare; e) analiza stării tehnice a instalaţiilor; f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat; g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie; h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură; i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite; j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public; k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. Art.81.- Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de : a) admitere la lucru ; b) supravegherea lucrărilor ; c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiilor ; d) control al lucrărilor. Art.82.- În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.); b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare; c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. Art.83.- (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări a instalaţiilor se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune . (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune; c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni. Art.84.- La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare; b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte; c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie; d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul. Art.85.- La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine; b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi; c) verificarea ancorelor şi reîntinderea lor; d) verificarea stării conductelor electrice; e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul; f) îndreptarea, după caz, a consolelor; g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte; h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul; i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.); j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. Art.86.- Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii; b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare; c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. Art.87. - În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă); b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat; c) înlăturarea cuiburilor de păsări; d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare; e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică; f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare. Art.88.- În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor; b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei; c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect); d) verificarea şi strângerea contactelor; e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare; f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul; g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalaţiei. Art.89.- În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

b) evidenţierea în planuri a construcţiilor şi instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă; c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere avegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public ; d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor; e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi; f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor; g) repararea ancorelor şi reîntinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie; h) verificarea stării conductelor electrice; i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei; j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura; k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate; l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp; m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră; n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604 :1988 ; o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare. Art.90. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă, astfel : a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1 ; b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2 ; c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3 ; d) redus, între 30 şi160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4 ; e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5 ; Art.91.- Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. CAPITOLUL.III. Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public.

Art.92.- Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în : a) regulamentul serviciului ; b) contractul de delegare a gestiunii ; Art.93.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează : a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public ; b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public ; c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. Art.94.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public; c) să respecte sarcinile asumate prin contractele de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public ; e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; f) să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Timişoara, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public; g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri ; h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit ; i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. Art.95.-(1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. (2) Operatorii serviciului de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.94. Art.96.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi : a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor sau după cum este prevăzut în contractul de delegare a gestiunii ; b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public ; c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii ; d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. Art.97.-(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara sunt autorităţile administraţiei publice locale. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor .

(3) Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament. Art.98. Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. Art.99. Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi : a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile regulamentului serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta ; b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului ; c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului ; d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă ; e) sa ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat ; f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator ; g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii. Art.100.-Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi : a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice ; b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre : - starea sistemului de iluminat public ; - planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public ; - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public ; - stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public ; - tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia ; - eficienţa măsurilor luate, reflectată în : scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea ; c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. Art.101.- Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a- şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale. CAP.IV. Indicatori de performanţă. Art.102.-(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. Art.103.- Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public; b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public; e) creşterea gradului de siguranţă rutieră; f) scăderea infracţionalităţii. Art.104.- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora; d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii: - modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; - calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii şi în regulamentele de serviciu; - modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; - modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public; - stadiului de realizare a investiţiilor; - modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice . Art.105.- Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. CAPITOLUL.V. Dispoziţii finale şi tranzitori. Art.106.- Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii. Art.107.-(1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliu Local al Municipiului Timişoara şi va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se vor preciza : obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. (3) Măsurătorile precizate la alin.(2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin.(1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.

Art.108.- În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. Art.109.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici. Art.110.- În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.