keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 89/28.03.2006 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 89/28.03.2006
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 3127/17.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU, privind propunerea de modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.34 al. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 - privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;
În conformitate cu prevederile art.38 al. (2) lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.04.2006, se modifică Organigrama şi Statul de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Resurse Umane;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Organigrama.pdf

MANIA —— ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL PRIMAR SECRETAR VICEPRIMAR VICEPRIMAR 67 7 132 i 219 E 95 4 DIRECTIA [i DIRECTIA [-5 Biel DIRECTIA DIRECTIA 5 ECONOMICA PATRIMONIU HE COMUNITARA. EDILITARA a DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV EXECUTIV DIRECTOR | DIRECTOR EX. ADJUNCT EX. ADJUNCT | [ | 1 Ell o € Et Eu £ z3|8| [Lili [BSB eat 5 + NE 3 âllz 5 sol E | [35| |SE oct a| [dou 3 E 3 „Sl 2 83| 3 Sp se So | [BE a 3s|l2z||2 Sul : Sc ?| |SElSzl |3ă PSI DEE EEE 3 Sa | [Bel [SE 4 Zall > zl |ez| |38 [Pasi [28 5 SEI = SSI &| |us| lazi Su Pogzo| [pus] [PE € 55 sl 45|: aa u| |os|loâ| |23 [posi [RD 5 > sil s =] EAI [ba ALEILE : E _ e < 1+7 ||1+17] +10ed |1+7 1+30 1+18 19 1 1+9 1+10| | 17 17 1+98| 1 = E < B E = 8 EI |3 8 s||£ îl E : 30| S2 PE E | l-& 28 g 5 a 55| |£ 58 & | [82 : 8 î z||2 SE 5 3 E 5 i 322 => E d € 8 sai pă Sel Ell, ei : , 8 să| |g să SIlI8 E AIE: e : a m + fr] [rs 15 vera) [115 15 ul E B = ş 53 vă E PE EEE E z8 53 E Fe ă KE < E 5 5 35 S=||3£| 9 £ 85 5 5 3 9 SERVICIUL VOLUNTAR SERVICIUL PUBLIC DIRECTIA DE ASISTENTA | [CANTINA DE AJUTOR] | SERVICIUL CASA DE CULTURA A E COMUNITAR LOCAL “SOCIALA A MUN TIMISOARA SOCIAL ADMINISTRARE MUNICIPIULUI TIMISOARA EVIDENTA PERSOANEI sI TOTAL POSTURI DIN CARE 752 16 MARTIE 2006 de demnitate publică 3 functii publice de conducere 60 functii publice de executie 658 personal contractual de conducere 1 personal contractual de executie 30

Atasament: Stat_de_functii_-_Primarie.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT PRIMAR

Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu

STAT DE FUNCŢII Funcţia publică/Post contr

Nr. crt Nr.posturi Cls. Grad

I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 1 PRIMAR 1 2 VICEPRIMAR 2

Total functii demnitate publica 3 II APARAT PROPRIU

A . Functii publice de conducere 3 Secretar al municipiului S 1 4 Director executiv S 5 5 Director executiv adjunct S 2 6 Sef serviciu S 29 7 Şef birou S 23

Total functii publice de conducere 60 B. Functii publice de executie

8 Consilier S 93 I superior 1 9 Consilier S 19 I superior 2

10 Consilier S 26 I superior 3 11 Consilier S 9 I principal 1 12 Consilier S 7 I principal 2 13 Consilier S 41 I principal 3 14 Consilier S 4 I asistent 1 15 Consilier S 11 I asistent 2 16 Consilier S 59 I asistent 3 17 Consilier S 16 I debutant 18 Auditor S 1 I superior 1 19 Auditor S 1 I superior 2 20 Auditor S 2 I superior 3 21 Auditor S 2 I principal 3 22 Auditor S 1 I asistent 3 23 Consilier juridic S 5 I superior 3 24 Consilier juridic S 2 I principal 1 25 Consilier juridic S 4 I principal 3 26 Consilier juridic S 1 I asistent 1 27 Consilier juridic S 5 I asistent 3 28 Consilier juridic S 5 I debutant 29 Agent comunitar S 2 I superior 1 30 Agent comunitar S 2 I superior 2 31 Agent comunitar S 12 I superior 3 32 Agent comunitar S 7 I principal 3 33 Agent comunitar S 3 I asistent 3 34 Agent comunitar S 2 I debutant 35 Referent de specialitate SSD 18 II superior 1 36 Referent M 54 III superior 1 37 Referent M 12 III superior 2

Treapta de

salarizare Denumirea funcţiei Nivel studii

38 Referent M 16 III superior 3 39 Referent M 6 III principal 1 40 Referent M 10 III principal 3 41 Referent M 2 III asistent 1 42 Referent M 3 III asistent 2 43 Referent M 10 III asistent 3 44 Agent comunitar M 1 III superior 1 45 Agent comunitar M 89 III superior 3 46 Agent comunitar M 40 III principal 3 47 Agent comunitar M 35 III asistent 3 48 Agent comunitar M 20 III debutant

Total functii publice de executie 658 C .1. Functii personal contractual conducere Inspector de specialitate S 1 I C.2 . Functii personal contractual executie

49 Inspector de specialitate S 2 I 50 Inspector de specialitate S 2 III 51 Inspector M 6 IA 52 Referent M 1 IA 53 Inspector M 2 I 54 Inspector M 1 III 55 Secretar - dactilograf M 4 I 56 Secretar - dactilograf M 1 II 57 Secretar - dactilograf M 1 Debutant 57 Casier M 8 I 58 Muncitor calificat M 1 III 59 Ingrijitor M 1 I

Total personal contractual 30 D.TOTAL APARAT PROPIU 749 TOTAL GENERAL 752

Număr total posturi 752 din care : de demnitate publica 3 1. Funcţii publice 718 - de conducere 60 - de execuţie 658 2. Personal contractual 31 - de conducere 1 - de execuţie 28 - de deservire 2

SEF BIROU RESURSE UMANE DRIHA RODICA

Atasament: Referat_-_Organigrama_Primarie.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL RESURSE UMANE SC2006 – 3127/17.03.2006

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind propunerea de modificare şi aprobare a Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind reorganizarea activităţii, propunem modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul referat.

Şef Serviciu Juridic Şef Birou Resurse Umane Mirela Lasuschevici Rodica Driha