keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 88/09.09.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-21997/08.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni;
Având în vedere Adresele nr.96542/DM/02.09.2016 şi 98677/DM/07.09.2016 a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-522/2016.
Având în vedere Documentaţia cadastrală pentru eliberarea Hotărârii Consiliului Local în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru noul amplasament al staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2016-2599/07.09.2016;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Compartimentului Administrare Fond Funciar în care se menţionează că parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu a fost solicitată de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Biroului Clădiri în care se menţionează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor legii nr.10/2001 şi nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza OUG nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/08.09.2016 a Serviciului Juridic în care se menţionează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.CF vechi 116417 nu sunt litigii pe rolul instanţelor de judecată;
Având în vedere prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.f) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a terenului în suprafaţă de 25 m.p. din suprafaţa totală de 23.009 m.p. înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.top.26404/1/1/1, pentru reamplasarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, conform Documentaţiei cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Înscrierea în Cartea Funciară a notărilor corespunzătoare potrivit Proiect nr.250/2016, întocmit de S.C.PILOT CAD S.R.L. se va efectua prin grija Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător art.1 pct.4 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.

Art.4: Se aprobă radierea din C.F.nr. 441873 Municipiu Timişoara a sarcinii privind dreptul de folosinţă gratuită pe 49 de ani în favoarea Agenţiei de Protecţia Mediului, înscrisă sub nr.13860/27.02.2008.

Art.5 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei de Protecţia Mediului Timiş;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT_PR.HOT.TM-1_CALEA_SAGULUI.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU SC2016-21997/08.09.2016

REFERAT

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Muinicipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.

Prin Hotărârea nr.4 din 30.01.2007 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni. Conform hotărârii menţionate mai sus, una din staţiile de monitorizare a calităţii aerului a fost amplasată în Calea Şagului, respectiv staţia de tip trafic TM-1.

Proiectul de dezvoltare urbană în zona de Sud a municipiului prevede reabilitarea căilor de comunicaţii rutiere existente, înfiinţarea de piste de biciclişti şi extinderea reţelei de transport în comun prin construcţia unei noi linii de tramvai în zona Calea Şagului. Această extindere presupune reglementarea coexistenţei tuturor obiectivelor şi utilităţilor care sunt amplasate pe traseul nou aprobat prin PUG. Între aceste obiective se găseşte şi staţia de tip trafic TM-1 Calea Şagului. Realizarea noii linii de tramvai este una dintre măsurile de limitare a emisiilor provenite din transporturi prin intermediul planificării şi gestionării circulaţiei rutiere şi de încurajare a evoluţiei transportului public în direcţia mijloacelor de transport mai puţin poluante, aşa cum prevede Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la nivelul aglomerării municipiului Timişoara.Acest lucru conduce la necesitatea reamplasării staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1.

Au fost identificate două amplasamente aparţinând domeniul public al Municipiului Timişoara, libere de orice sarcini, pentru strămutarea staţiei de tip trafic TM-1, pentru care s-a solicitat acordul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin adresele nr.96542/DM/02.09.2016 şi 98677/DM/07.09.2016, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-522/2016, şi-a dat acceptul cu privire la mutarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic TM-1, ca urmare a răspunsului favorabil primit de la Comisia Europeană. Staţia de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic TM-1 se va muta pe terenul înscris în CF nr.413882 Timişoara, nr.top.26404/1/1/1, amplasament identificat prin „LOT 1”, conform Documentaţiei cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. Terenul înscris în CF nr.413882 Timişoara, nr.top.26404/1/1/1 nu a fost solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora în baza Legii nr.18/1991 republicată, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, fapt ce rezultă din adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 eliberată de către Compartimentul Administrare Fond Funciar.

De asemenea, din adresa cu nr. SC2016-21786/07.09.2016 eliberată de Biroul Clădiri din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, rezultă că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timişoara nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor legii nr.10/2001 şi nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza OUG nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

cod F053 – 01, ver. 1

Totodată, potrivit adresei cu nr. SC2016-21786/08.09.2016 a Serviciului Juridic rezultă

faptul că nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată cu privire la terenul cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscris în CF nr.413882 Timişoara.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM:

- darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a terenului în suprafaţă de 25 m.p. din suprafaţa totală de 23.009 m.p. înscrisă în CF nr.413882 Timişoara, nr.top.26404/1/1/1, pentru reamplasarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, conform Documentaţiei cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. -modificarea în mod corespunzător a art.1 pct.4 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţiea Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni. -radierea din C.F.nr. 441873 Municipiu Timişoara a sarcinii privind dreptul de folosinţă gratuită pe 49 de ani în favoarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului, înscrisă sub nr.13860/27.02.2008. VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU jr.SIMONA DRĂGOI DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE LAURA KOSZEGI RESP. BIROU MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU ADINA BUMBU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Red./Dact. A.B cod FO53 – 01 ver. 2