keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 7/02.02.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41/06.01.2016 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 487/11.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
În baza avizelor Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională;
În temeiul punctului 6 din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/30.09.2015;
Conform prevederilor art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 59508 conexat cu nr. 53371/2015, pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

1+7

BIROUL Juridic 1+5

SERVICIUL Resurse Umane

2

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control Intern

1

SERVICIUL Ordine Publică

B IR

O U

L R

e c la

m a

ti i S

e s iz

a ri

B IR

O U

L P

o lit

ia P

ie te

lo r

B IR

O U

L O

rd in

e P

u b lic

ă

S E

R V

IC IU

L C

ir cu

la ţie

R u tie

ră DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

1+81+491+111 1+8 1+10 17 1+71+5 1+33

C O

M P

A R

T IM

E N

T L o g is

tic A

d m

in is

tr a tiv

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. s i M

.C .

S E

R V

IC IU

L P

a ză

O b ie

c tiv

e

S E

R V

IC IU

L F

in a n ci

a r-

C o n ta

b ili

ta te

şi A

ch iz

iţ ii

P u b lic

e

2+7 1

1 DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

TOTAL POSTURI din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

3

1 275

22

356

55

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi a M

e d iu

lu i

S E

R V

IC IU

L D

is c ip

lin a î n C

o n s tr

u c ţi i ş i

A fi ş a j S

tr a d a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c ţi e

C o

m e

rc ia

1+81+71+8

C O

M P

A R

T IM

E N

T In

te rv

e n

ţi i R

a p

id e

B IR

O U

L

T ra

n s p

o rt

U rb

a n

B IR

O U

L

P a

tr u

la re

N a

v a

la

SERVICIUL Comunicare, Prevenire si Dispecerat

1+4+2 1 + 5

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi i c u

P u

b lic

u l ş i R

e g

is tr

a tu

B IR

O U

L P

re v e

n ir e

, A

n a

liz a

s i

S in

te z a

1 + 12

B IR

O U

L M

o n

it o

ri z a

re V

id e

o

B IR

O U

L D

is p

e c e

ra t

ș i C

o n

tr o

l A c c e

s

1+14

1

1

A P R O B Primar

NICOLAE ROBU

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2  

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

 

Nr. 41/06.01.2016 APROB Primar NICOLAE ROBU       

REFERAT

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Prin H.G. nr.998/2008, municipiul Timișoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naționali de

creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economiei și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR).

În acest context se înscrie și proiectul – Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara.

Acest proiect are ca obiective specifice: - realizarea rețelei de supraveghere prin instalarea de mijloace video de supraveghere în

spații publice cu risc criminogen, în vederea reducerii fenomenului și a ratei criminalității stradale în municipiul Timișoara;

- crearea și dotarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliției Locale Timișoara pentru urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video, în vederea creșterii gradului de operativitate în intervenții ulterioare.

În acest sens s-a prevăzut achiziționarea și montarea unui număr de 94 camere video de supraveghere în 13 locuri publice din municipiu, dotarea cu echipamente de specialitate precum și dotarea dispeceratului central de monitorizare, respectiv crearea a 4 posturi de lucru.

Prin realizarea acestei rețele de supraveghere video se vor produce efecte pozitive asupra comunității locale cum ar fi:

- reducerea incidenței infracțiunilor la nivelul zonelor țintă ale orașului; - creșterea numărului de cazuri rezolvate; - creșterea gradului de operativitate în identificarea ulterioară a contravențiilor; - creșterea gradului de intervenție operativă; - sporirirea mobilității forței de ordine publică, odată cu preluarea de către camerele de

supraveghere a unui anumit areal de interes, oferind posibilitatea forțelor de ordine publică de a-și extinde zona de patrulare;

- crearea de noi locuri de muncă în cadrul dispeceratului central de monitorizare a sistemului de supraveghere.

SLEEP NA cent, SI

Cod FO 53-01, ver.2  

Astfel, în clădirea Direcției Poliției Locale Timișoara s-a amenajat un spațiu pentru amplasarea dispeceratului unde se vor monitoriza în permanență informațiile transmise în timp real de către camerele de supraveghere, care, în caz de necesitate, vor contacta polițiștii locali din teren în vederea soluționării problemelor constatate în zonele monitorizate.

De asemenea, datele vor fi stocate la nivelul dispeceratului existând astfel posibilitatea soluționării ulterioare a infracțiunilor constatate.

Menționăm că la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, în data de 30.06.2016 conform H.C.L. nr. 568/18.12.2015, este obligatoriu îndeplinirea indicatorilor precizați în secțiunea 2.6. – Indicatori din cererea de finanțare, respectiv ”locuri de muncă create” – 12 posturi, obligație asumată prin Contractul de finanțare în valoare de 3.999.719,84 lei din fonduri externe nerambursabile. Precizăm că deși am făcut demersurile necesare nu am reușit să obținem posturi întrucât cadrul legal – O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare nu a permis în acel moment înființarea de noi posturi.

În această situație, pentru a nu pierde finanțarea proiectului, am fost nevoiți și obligați să luăm măsuri cu caracter temporar în scopul asigurării sustenabilității proiectului, respectiv prin H.C.L. nr. 136/20.03.2015 a fost înființat Biroul Monitorizare Video cu 1+12 posturi de polițiști locali prin desființarea (preluarea) a 12 posturi vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică (10 posturi de la Biroul Ordine Publică și 2 posturi de la Biroul Poliția Piețelor), diminuându-se eficiența și reacția dispozitivului de ordine și siguranță publică în zonele vulnerabile și cu risc criminogen prin reducerea elementului polițienesc din stradă (numărul de posturi de la ordine publică).

Menționăm că așa cum se prevede în documentul de finanțare această soluție reprezintă o măsură cu caracter temporar cu scopul asigurării sustenabilității proiectului, până când se vor putea face angajări de personal potrivit legislației în vigoare, având în vedere obligația beneficiarului de realizare a indicatorului ”locuri de muncă create” asumat prin contractul de finanțare ce va fi monitorizat pe toată perioada de valabilitate a contractului.

În prezent, art. VI din O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, modifică O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare prevede la pct. 3:

” În anexă, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: "6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte." ”

Având în vedere dispoziția legală de mai sus, care prevede că numărul maxim de posturi se suplimentează cu numărul de posturi precizat în proiect, propunem înființarea a 12 posturi noi de polițist local, la Serviciul Ordine Publică (de unde au fost desființate și s-a înființat ulterior Biroul Monitorizare Video, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 136/20.03.2015).

În baza prevederilor art. 107 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a obținut avizul Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici nr. 59508 conexat cu nr. 53371/2015, pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara.

Luând în considerare cele de mai sus și ținând cont că în urma concursurilor de recrutare organizate în decursul anului 2015 multe posturi vacante nu s-au ocupat deoarece nu s-au înscris candidați,

Cod FO 53-01, ver.2  

PROPUNEM:  

modificări ale structurii organizatorice (organigramei), modificări în structura funcțiilor publice, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

1. Înființarea a 12 posturi vacante la Biroul Ordine Publică și Biroul Poliția Piețelor, în

subordinea Serviciului Ordine Publică, astfel:

a) se înființează 10 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional

debutant, la Biroul Ordine Publică.

După înființarea acestor posturi Biroul Ordine Publică va funcționa cu 1 post de șef

birou + 111 posturi de polițist local.

b) se înființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional

debutant, la Biroul Poliția Piețelor.

După înființarea celor 2 posturi, Biroul Poliția Piețelor va fi prevăzut cu 1 post de

șef birou + 10 posturi de polițist local.

2. Transformarea a 2 posturi vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, din

cadrul Biroului Ordine Publică, în 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad

profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică, întrucât nu au fost ocupate în urma

concursurilor de recrutare, organizate în cursul anului 2015, pentru ocuparea acestor

posturi.

3. Transformarea a 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, din

cadrul Biroului Ordine Publică, în 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad

profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică, întrucât nu au fost ocupate în urma

concursurilor organizate pentru ocuparea acestor posturi.

4. Transformarea a 3 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional principal,

din cadrul Biroului Patrulare Navală, în 3 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad

profesional debutant, în cadrul Biroului Patrulare Navală, întrucât nu au fost ocupate în

urma concursurilor de recrutare, organizate în acest sens, în cursul anului 2015.

5. Transformarea postului vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, din

cadrul Biroului Transport Urban, într-un post vacant de polițist local, clasa III, gradul

profesional debutant, la Biroul Transport Urban, întrucât la concursul organizat pentru

ocuparea acestui post nu s-au înscris candidați.

Ca urmare a modificărilor propuse, respectiv înființarea a 12 posturi vacante de polițist local la

Serviciul Ordine Publică, numărul de posturi al Direcției Poliției Locale Timișoara va fi de 356 posturi (344 posturi aprobate în prezent + 12 posturi vacante nou înființate conform punctului 6 din Anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată prin O.U.G. nr. 41/30.09.2015).

Cod FO 53-01, ver.2  

În acest sens, pentru anul 2016, în bugetul instituției vor fi prevăzute cheltuieli de personal pentru cele 12 posturi vacante de polițist local nou înființate.

Având în vedere considerentele expuse propunem modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezentul referat.

Director, PENTRU SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Birou Juridic, C.j. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Red.: R.V.

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ................. din .......................

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 2 Director executiv adjunct S 3 3 Sef serviciu S 8 4 Şef birou S 10

22

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 7 I superior 8 Consilier S 10 I principal 9 Consilier S 3 I asistent

10 Consilier S 0 I debutant 11 Consilier juridic S 2 I superior 12 Consilier juridic S 1 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 11 I superior 16 Politist local S 20 I principal 17 Politist local S 55 I asistent 18 Politist local S 5 I debutant 19 Politist local SSD 1 II superior

20 Referent M 5 III superior 21 Referent M 0 III principal 22 Referent M 0 III asistent 23 Referent M 0 III debutant 24 Politist local M 66 III superior 25 Politist local M 31 III principal 26 Politist local M 32 III asistent 27 Politist local M 24 III debutant

275 297

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 28 Sef serviciu S 1

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 29 Referent M 2 IA 30 Inspector de specialitate S 2 I A 31 Guard GM 49 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 33 Arhivar M 1

34 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 35 Ingrijitor GM 2

59 356 356

Număr total posturi 356

1. Funcţii publice 297 - de conducere 22 - de execuţie 275 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

NICOLAE ROBU

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB

PRIMAR,

B. Functii publice de executie

Nr. crt

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

STAT DE FUNCȚII

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere

Director, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL