keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/28.02.2006 privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.6

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 49/28.02.2006
privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72005-005755/14.02.2006 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere cererea nr.D72005-005755/09.12.2005, prin care Fundaţia pentru Culturism HERCULES solicită aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.6;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2005, din data de 20.01.2006 ;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la subsolul imobilului din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, format din 26 încăperi în suprafaţă utilă de 372,71 mp. încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sală antrenament.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Fundaţiei pentru Culturism HERCULES Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Spatiu_P-ta_Victoriei.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU S.A.D. Nr. D72005-005755/14.02.2006 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara are închiriat prin Contractul de închiriere nr.1220/2001, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, pentru sală antrenament.

Spaţiul închiriat este situat în subsolul imobilului din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6, cu intrarea din curte, fiind format din 26 încăperi în suprafaţă utilă de 372,71 mp.

Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, prin cererea nr.D72005- 005755/09.12.2005, solicită aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6.

Imobilul din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6 nu a fost revendicat şi nu sunt acţiuni în instanţă privind imobilul.

În şedinţa din data de 20.01.2006 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005, analizându-se cererea Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţa Victoriei nr.6. Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001, încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 încăperi în suprafaţă de 372,71 m.p., situat la subsolul imobilului din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, proprietatea Statului Român, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sală antrenament.

VICEPRIMAR DIRECTOR ing. Adrian Orza ec. Nicuşor Constantin Miuţ ŞEF BIROU ing. Marius Voicu AVIZAT SERVICIU JURIDIC REFERENT DE SPEC. sing. Gheorghe Drăgoi