keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 647/03.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare pentru „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C" şi a cheltuielilor aferente

03.12.2018

Hotararea Consiliului Local 647/03.12.2018
privind aprobarea cererii de finantare pentru „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 28706/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28706/03.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 28706/03.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28706/03.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C"cod SMIS 121240, depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C" cod SMIS 121240, în cuantum de 2.945.452,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.927.439,99 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.012,33 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.188.988,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.170.975,99 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului, "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C".
Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 711.870,00 lei în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 707.367,00 lei;
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 4.503,00 lei;


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţia Generală Drumuri , Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul

rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – ______________ a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”cod SMIS 121240, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” cod SMIS 121240, în cuantum de 2.945.452,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.927.439,99 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.012,33 lei

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.188.988,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.170.975,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 711.870,00 lei în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea

2

taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 707.367,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 4.503,00 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficientei energetice a trei cladiri din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Investitiile în eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 si la reducerea saraciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încalzirea populatiei, contribuind la îmbunatatirea puterii de cumparare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: 1. Îmbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru 159 apartamente care fac parte din cele 2 cladiri rezidentiale supuse reabilitarii. 2. Cresterea eficientei energetice în cladirile care fac obiectul proiectului prin scaderea consumului anual specific de energie. 3. Cresterea nivelului de protectie a mediului înconjurator prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera. Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finantare pentru „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”, cod SMIS 121240 şi a cheltuielilor aferente. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile

3

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile). Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare , „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” cod SMIS 121240 şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară Intocmit, Consilier, Alina Neagoe

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului

rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C” şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C” , SMIS 121240, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 2 clădiri rezidenţiale multietajate, respectiv a unui număr de 159 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

4. Concluzii În data de 29.10.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul “Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C”. Pentru semnarea contractului de finanțare, în vederea

Cod FO53-03,Ver.1

implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ